Gweddi i freuddwydio gyda mi

Gweddi i freuddwydio gyda mi. Efallai ei fod yn edrych fel gweithred hunanol ond y gwir yw y gall hyn fod yn o'r gweddïau mwyaf diffuant y gallwn ei wneud yn ein bywydau.

Gall mynd i freuddwydion person arall fod yn fater sensitif os na chaiff ei wneud mewn ffordd gyfrifol, dyna pam mae'n rhaid i ni wybod popeth y mae'r frawddeg hon yn ei awgrymu cyn ei wneud fel y gallwn weithredu'n gyfrifol. 

Beth yw hyn Gweddi i freuddwydio gyda mi?

Gweddi i freuddwydio gyda mi

Mae'r gwir bwrpas yn eithaf clir, i gael y person hwnnw i freuddwydio amdanoch chi, na allwch chi anghofio amdanoch chi'ch hun hyd yn oed mewn breuddwydion.

Se gallwch wneud cais yn yr achosion hynny o berthynas pellter O'i wneud, gall y person arall fod yn agored i niwed neu'n haws anghofio amdanoch chi. 

Maen nhw'n dweud bod breuddwydion yn bwerus a dyna pam rydyn ni'n gofyn yn arbennig am aros ynddyn nhw am amser hir er mwyn cryfhau teimladau.

Gellir gwneud y weddi hon bob amser ac ym mhob man.

Nid oes ots a oes gan y person hwnnw lawer o amser heb ein gweld na siarad â ni, y peth pwysig iawn yw ei fod yn meddwl ac yn breuddwydio amdanom bob amser. 

Gweddi i freuddwydio gyda mi heno

Breuddwydio gyda mi heddiw, fy annwyl,
Wel, mae ein heneidiau i fod i gyd-fyw!
Breuddwydiwch gyda mi heddiw, gariad tragwyddol, oherwydd yr wyf fi
Popeth rydych chi wedi chwilio amdano;
Rwy'n clymu grymoedd tynged i fewnblannu
Yn eich meddwl nosol fy ffigur, fy hanfod
A fy llais i'r rhain weithredu fel
Presenoldeb ynoch chi heno.
Gyda'n gilydd byddwn yn hedfan trwy ddolydd anhysbys;
Gyda'n gilydd byddwn yn hwylio trwy foroedd pell;
Byddwn ni jyst yn mwynhau mewn coedwigoedd trofannol;
Eich dychymyg fydd y terfyn ond ble
Eich bod chi'n ei wneud, chi a fi fydd hi bob amser.
Boed i'r geiriau hyn ddod i'ch meddwl a hynny
Maen nhw'n hydoddi y tu mewn i chi i
Fy mod i byth yn dianc o'ch corff
Dim hyd yn oed pan fyddwch chi'n cau'ch llygaid
I orffwys.
Amen.

Manteisiwch ar bŵer gweddi i freuddwydio gyda mi heno.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i gael gwared ar y llygad drwg

Mae'n fath mwy penodol o weddi oherwydd rydyn ni'n gofyn am ymddangos yn eich breuddwydion yr un noson rydyn ni'n gweddïo.

Mae hyn yn ei wneud i gyd yn fwy pwerus ac effeithiol.

Yn fwyaf tebygol, ar ôl y noson honno fe wnaethon ni ddysgu am y freuddwyd a gafodd fel person gyda ni gan y byddai'n fwyaf tebygol o geisio cysylltu â ni gan fod breuddwydion yn tueddu i fod yn ddwys mewn ffordd wych. 

Gweddi i feddwl amdanaf a breuddwydio fi

Ffoniwch fi nawr, nawr ar hyn o bryd ...

(Soniwch am enw'r person)

Ar yr adeg hon, unrhyw le. Yn y foment hon byddwch chi'n rhoi eich gallu i ganolbwyntio a'ch meddyliau yn ôl arnaf ...

(Sôn am eich enw)

Rydych chi'n deall na allwch chi fyw hebof i. Ar hyn o bryd byddwch yn dechrau taflu eich balchder. Ar hyn o bryd rydych chi'n barod i fy ffonio. Ar hyn o bryd rydych chi'n meddwl amdanaf ...

(Sôn am eich enw)

Ydych chi'n mynd i geisio gwrthsefyll? Peidiwch â gwrthsefyll. Os ydych chi ...

(Yn crybwyll enw'r person) Peidiwch â fy ffonio nawr, rydych chi'n mynd i fy ffonio yn nes ymlaen. Ond nawr gallwch chi fod yn sicr y byddwch chi'n fy ffonio.

Rydych chi'n deall eich bod chi mewn cariad â mi ac ni allwch fod heb fy mhresenoldeb. Ar hyn o bryd rydych chi'n meddwl amdanaf i ...

(Soniwch am eich enw) Rwy'n galw ar y tri angel, Miguel, Gabriel a Rafael, i oleuo'ch calon ...

(Soniwch am enw'r person) a dadwneud unrhyw gwestiynau. Yr hyn y bydd Michael yn ei ddiarddel oddi wrthych yw ysbryd drygioni a holl ddylanwadau drygioni.

Mae Gabriel yn cyhoeddi i chi ... (Yn crybwyll enw'r person) Fy enw i, sy'n chwythu'r gair "Cariad" yn eich clust ac rydych chi'n fy nghofio ...

(Soniwch am eich enw) Rafael i ddefnyddio'r balm iachaol i wella'r drwgdybiaeth sydd wedi datblygu yn eich calon, ac i gadw craith "Cariad" a'r awydd tuag ataf yn agored ...

(Sôn am eich enw).

Felly Byddwch It!

Ewch i feddyliau person arall ac effeithio arnyn nhw fel bod hyd yn oed cysgu dal i freuddwydio amdanon ni Mae'n ymddangos fel cais sy'n rhy hunan-ganolog neu wedi ei droelli ac efallai y bydd rhai'n meddwl ein bod ni'n oresgynwyr oherwydd mynd i mewn i is-gydwybod rhywun heb eu caniatâd, ond y gwir yw ein bod ni'n gofyn am wyrth yn unig, gan ddefnyddio arfau ysbrydol o'n plaid. 

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i San Antonio i ddod o hyd i gariad

Rhaid i ni fod yn sicr, sicrwydd ffydd hynny bydd y frawddeg hon yn gwneud yr effaith a ddymunir heb achosi anghysur neu ryw anghyfleustra digroeso ac am hyn dim byd gwell na chadw'r galon yn iach rhag dyheadau drwg ac egni negyddol. 

Gweddi i'r Pla Sanctaidd freuddwydio gyda mi

Trwy bwerau Santa Muerte a'r tri enaid y mae Santa Muerte yn eu gwylio bydd JOGF yn dod nawr Trwy bwerau Santa Muerte a'r tri enaid y mae Santa Muerte yn eu gwylio JOGF Bydd nawr yn dod y tu ôl i'm YJDC.

Fe ddaw yn cropian ac mewn cariad yn llawn cariad; o awydd dychwelyd ac ymddiheuro am ddweud celwydd a gofyn imi mewn cwrteisi ac yn ddiweddarach mewn priodas cyn gynted â phosibl.

Bydd gan Santa Muerte, I YJDC y pŵer hwnnw y mae JOGF yn ei anghofio ac yn ei adael ar unwaith unrhyw fenyw a allai fod yn ei ben ac yn ail-dybio ac yn datgan i bawb ei gweld.

Mae Santa Muerte yn cadw JOGF i ffwrdd oddi wrth unrhyw fenyw, y gallai fod yn ei ben ei fod yn edrych amdanaf i'm YJDC bob amser heddiw nawr a bob amser eisiau bod wrth fy ochr, ei fod yn siŵr mai fi yw'r fenyw berffaith iddo, bod JOGF Ni allaf fyw heb fy YJDC a bod gan JOGF fy nelwedd yn ei feddyliau bob amser, ym mhob eiliad o'i fywyd ...

Nawr lle rydw i gyda phwy ydw i, bydd JOGF yn edrych amdanaf oherwydd bod ei feddwl yn fy YJDC.

A phan ewch chi i'r gwely rydych chi'n breuddwydio amdanaf a phan fyddwch chi'n deffro eich bod chi'n meddwl amdanaf ac eisiau i mi, pan fyddwch chi'n bwyta, meddyliwch amdanaf, pan fyddwch chi'n camu ymlaen eich bod chi'n meddwl amdanaf, ym mhob eiliad o'ch bywyd, meddyliwch am fy YJDC….

Felly Byddwch It!

Mae'r weddi hon i'r farwolaeth sanctaidd i freuddwydio gyda mi yn un o'r rhai mwyaf adnabyddus.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i Santa Muerte fel bod yr anwylyd yn dychwelyd

Hynod bwerus a gwyrthiau Wel, hyd yma mae yna lawer o wyrthiau sy'n cael eu tystio ledled y byd o geisiadau a atebwyd ar y mater hwn.

Cymorth pwerus fel nad yw'r person arbennig hwnnw'n stopio breuddwydio amdanoch chi.

Gall Santa Muerte ddod yn gynghreiriad i ni, un a all hefyd ein helpu mewn rhai sefyllfaoedd cariad eraill lle gallem fod wedi colli gobaith. 

Gweddi fel na allaf gysgu yn meddwl amdanaf

Pan fyddaf yn gorffen dweud y geiriau hyn,
O anwylyd, byddwch chi'n cael eich swyno ac yn breuddwydio amdanaf!
Am y tro, oherwydd anffawd, eich enaid a minnau
Nid ydyn nhw'n gorwedd gyda'i gilydd eto, ond dim ond yr ymyrraeth sydd ei hangen
O rymoedd y tynged fel bod hyn yn newid er daioni.
Byddwch chi'n breuddwydio amdanaf yn ddwfn,
Ac yno byddwn ni'n caru ein gilydd fel dim arall!;
Bydd ein cysylltiadau wedi gorffen ymuno
Ac wrth ddeffro byddwch mewn cariad dwfn
Gan bwy sydd wedi aros amdanoch cyhyd.
Gwrandewch ar y geiriau hyn, annwyl, nhw fydd y rhai a fydd yn dyfrio
Y cariad a fydd yn blodeuo yn y ddau o hyn ymlaen.
Boed i'r lluoedd sydd gyda mi bob amser eu codi a 
Cymerwch eich cartref a, phan fyddwch chi'n cau eich llygaid,
Chwistrellwch ef ar eich wyneb a rhagamcanwch fy nelwedd
Yn eich breuddwyd gyntaf heno.
Amen.

Mae'r math hwn o weddi yn effeithiol, oherwydd mae meddyliau'n dod yn donnau nad ydyn nhw, fel y môr, yn stopio mynd a dod, hyn i gyd gyda'r unig bwrpas nad yw'r person hwn yn ein hanghofio.

Am ryw reswm, efallai y cawn ein hunain yn bell i ffwrdd a bod angen inni beri i rywbeth yn yr anwylyd, aros yn bresennol bob amser oherwydd mai yn y sefyllfaoedd hynny lle mae'r weddi hon yn dod yn unig ein hunig ffordd allan.

Mae dysgu defnyddio'r arfau ysbrydol hyn yn cymryd amser, ond y peth pwysicaf yw aros gyda ffydd gref a diwyro.  

A gaf fi ddweud yr holl weddïau?

Yr ateb yw Ie ysgubol.

Trefnir pob gweddi inni briodoli pob un ohonynt a'u gwneud yn effeithiol ym mhob un o'r sefyllfaoedd a all godi mewn bywyd.

Ni waeth pa mor anodd yr hyn a ofynnwn, rhaid inni fod yn hyderus, os gofynnwn gyda ffydd, y gellir cyflawni popeth hyd yn oed os nad yw'n ymddangos felly.

Oeddech chi'n hoffi'r weddi i freuddwydio amdanaf?

Mwy o weddïau:

 

llyfrgell tric
Darganfyddwch Ar-lein
Dilynwyr Ar-lein
ei phrosesu'n hawdd
llawlyfr mini
a sut i wneud
FforwmPc
MathYmlacio
Cylchgrawn Lafa
cyfeiliornus