Gweddi yr oen addfwyn

Gweddi yr oen addfwyn

Gweddi'r oen bach addfwyn. YR oen bach oedd yr anifail a ddefnyddiodd Duw i lanhau pechodau'r byd. Dyma pam mae gweddi’r oen bach addfwyn yn weithred ffydd sy’n seiliedig ar yr ysgrythurau sanctaidd. Gwneir y weddi hon â sawl pwrpas yn dibynnu ar yr anghenion a geir. Fodd bynnag, mae'r pwrpas ... darllenwch fwy

Gweddi i San Alejo

Gweddi i San Alejo

Mae gweddïo i San Alejo yn cael ei wneud pan fydd angen rhoi peth pellter rhyngom ni a pherson arall oherwydd pan oedd yn rhaid iddo wneud y penderfyniad i gerdded i ffwrdd, fe wnaeth hynny heb edrych yn ôl. Gweddi sy'n ein llenwi â nerth ac yn rhoi ymdeimlad o ymwahaniad i ni oddi wrth y bobl hynny nad ydyn nhw'n gwneud unrhyw les i ni neu sy'n... darllenwch fwy

Gweddi i Saint Helena

Gweddi i Saint Helena

Mae gweddi i Santes Helena i wneud dyn yn anobeithiol a pheidio â’i gadael ymhell o fod yn weithred hunanol neu’n ddiffygiol o ran synnwyr cyffredin, gall fod yn gais anobeithiol, ond fe’i gwneir o gariad a’r angen i’w hailadrodd. Mae llawer yn meddwl bod gweddi yn wastraff amser, ond… darllenwch fwy

Gweddi i wahanu dau berson

Gweddi i wahanu dau berson

Mae gweddi i wahanu dau berson i San Alejo yn gyflym yn berthnasol yn y sefyllfaoedd hynny lle mae ein teulu, ein sefydlogrwydd emosiynol a sentimental neu les ein plant neu bartner yn cael eu peryglu. Er enghraifft, mewn achos penodol lle mae ein partner yn cael ei geisio i gyflawni gweithgareddau yr ydym yn eu hystyried yn… darllenwch fwy

Gweddi i Sant Mihangel yr Archangel

Gweddi i Sant Mihangel yr Archangel

Gweddi i Sant Mihangel yr Archangel yw mynd i mewn yn llawn i fyd rhyfela ysbrydol gan fod yr Archangel hwn, sy'n ymddangos mewn straeon Beiblaidd, yn cael ei gynrychioli fel rhyfelwr o'r nefoedd sy'n cael ei anfon i'r ddaear i ymladd ein brwydrau ysbrydol. Gallwn ofyn am ei help unrhyw bryd rydyn ni ei angen, mae'n… darllenwch fwy

Gweddi i werthu tŷ

Gweddi i werthu tŷ

Gweddi i werthu ty. Mae cymryd gweddi i ystyriaeth ym mhob deisyfiad a gweithred a gyflwynir i ni o ddydd i ddydd yn dra phwysig. Dyna pam os oes angen dedfryd i werthu tŷ mae'n rhaid i ni wybod sut i ddod o hyd i'r frawddeg gywir i'w gwneud. Mae yna weddïau dros bopeth sydd ei angen arnom... darllenwch fwy

Gweddi i Forwyn Fatima

Gweddi i Forwyn Fatima

Gweddi i Forwyn Fatima; Mewn unrhyw angen sydd gennych gallwch chi godi'r weddi hon. Mae cariad a haelioni’r Forwyn Fair yn un o’i chynrychioliadau niferus yn bwerus iawn. Gall hi, fel mam ein Harglwydd Iesu Grist a ffrind i Dduw, creawdwr pob peth, eiriol drosom yn… darllenwch fwy

Gweddi i Saint Cyprian

Gweddi i Saint Cyprian

Gweddi i San Cipriano. Mae'n hysbys bod ganddo lawer o bwerau nefol. Gall dweud y weddi i San Cipriano am amddiffyniad, clymu, dofi a dominyddu ein helpu mewn llawer o sefyllfaoedd mewn bywyd. Yn enwedig yn yr achosion hynny lle credwn nad oes ateb. Arbenigwr mewn datrys problemau cyplau lle mae un o… darllenwch fwy

Gweddi i Saint Nicholas o Bari

Gweddi i Saint Nicholas o Bari

Mae gweddi i Sant Nicholas o Bari am amddiffyniad neu at ddiben arall yn arferiad sy'n dod o'r hen amser oherwydd o hynny hyd heddiw mae yna lawer o wyrthiau sy'n cael eu priodoli i'r sant gwyrthiol hwn. Dywedir ei fod yn nawddsant achosion anodd oherwydd un o'r rhai cyntaf… darllenwch fwy

Gweddi i San Marcos de León

Gweddi i San Marcos de León

Gweddi i San Marcos de León. Mae pob gweddi yn bwerus, ond mae'r weddi i San Marcos de León i ddofi, am gariad, gwaith a sôn yn arbennig gan fod San Marcos yn agos at Iesu pan oedd yma ar y ddaear. Efengyl Sant Marc yw’r bwysicaf oherwydd… darllenwch fwy

Gweddïau pwerus i gyflawni gras a chyflawni'ch dyheadau dyfnaf

Pan rydyn ni wir eisiau gwireddu breuddwyd, gall fod yn godiad, yn prynu tŷ newydd, yn newid swyddi neu beth bynnag sy'n dod i'r meddwl, rydyn ni'n aml yn anobeithio. Rydyn ni'n gwneud ein gorau, ond rhaid cofio parchu cyfreithiau ac amser y bydysawd. Ydych chi wedi meddwl am wneud dognau pwerus i gyflawni… darllenwch fwy

Gweddïwch weddi i ddod o hyd i gyfaill enaid a byw stori garu

Fel arfer, pan fyddwn yn meddwl am weddïau i ddod o hyd i gariad, mae Saint Anthony, yr angylion a seintiau eraill yn dod i'r meddwl yn fuan. Maent yn wych a gallant ein helpu mewn sawl ffordd. Ond mae yna ddiwylliannau pwerus eraill a all greu perthynas iach, hapus ac angerddol. Mae Sipsiwn yn rhamantus ac yn credu mewn cariad… darllenwch fwy

Dysgwch weddi maddeuant ysbrydol

Mae maddeuant yn weithred y mae bod dynol yn ei chael pan fydd yn maddau i rywun am achosi tristwch, poen neu dramgwydd iddo. Felly, mae un yn rhyddhau'r llall rhag edifeirwch trwy ddileu unrhyw fath o ddrwgdeimlad, dicter neu ddicter. Er ei fod yn ymddangos yn syml mewn theori, mae'n mynd ychydig yn gymhleth yn ymarferol. Anghofio gweithred sydd wedi ein brifo ni ar adegau... darllenwch fwy

Dysgwch y gweddïau pwerus i gysgu'n well

Mae amser cysgu yn foment bwysig iawn ym mywyd dynol. Dyma eich eiliad o fyfyrio, gorffwys, ac weithiau hyd yn oed yr unig eiliad o heddwch sydd gennych ar ôl diwrnod mor brysur. Fodd bynnag, mae yna bobl sy'n dioddef o broblemau sy'n ei gwneud hi'n anodd mwynhau'r foment hon. Felly, byddwn yn dysgu rhai brawddegau… darllenwch fwy

Dysgwch weddi San Antonio Matchmaker

Mehefin 13 yw Diwrnod Sant Antwn a dyma'r dyddiad y mae llawer o fenywod yn cydymdeimlo, defodau a gweddïau dros y sant paru. Os ydych chi am ddod o hyd i gariad newydd, ef sydd i ofyn. Os yn bosibl, prynwch lun o Saint Anthony a’i roi ar eich allor, felly gyda… darllenwch fwy

Gweddi yn erbyn drwg

  Rydyn ni i gyd yn mynd trwy gyfnodau lle rydyn ni'n teimlo'n agored i egni negyddol ac angen amddiffyniad ychwanegol. Ar hyn o bryd mae'n wych edrych am opsiynau i gau eich corff i lawr ac atal pethau drwg rhag digwydd. Felly rydyn ni'n mynd i'ch dysgu chi sut i wneud gweddi yn erbyn drygioni. Dysgodd y Tarotolegydd Pettrus weddi o… darllenwch fwy

Edrychwch ar ddwy weddi bwerus i gael swyddi brys

“Dwi angen swydd frys“”Rydw i eisiau cael swydd yn gyflym. “Yn anffodus, mae’r angen hwn yn cryfhau ym Mrasil. Gwyddys bod angylion gwarcheidiol yn ein hamddiffyn rhag niwed. Mae'r bodau nefol hyn wrth ein hochr mewn eiliadau o hapusrwydd a thristwch, a gallant ymddangos mewn amrywiol amgylchiadau ein bywydau. Felly, os ydych chi'n… darllenwch fwy

Dysgwch weddi i faddau a dod o hyd i heddwch.

Maen nhw'n dweud: "Mae cyfeiliorni yn ddynol, mae maddau yn ddwyfol." Mae hynny oherwydd mai maddeuant yw un o'r pethau anoddaf i'w roi i rywun. Rydym yn aml yn meddwl ein bod yn maddau, ond mae dicter a phoen yn aros ynom, gan niwlio egni cadarnhaol a marweiddio ein bywydau. Os oes rhywun yn ymddiheuro i ni am rywbeth mae ganddyn nhw… darllenwch fwy

Dysgwch weddi i oresgyn digalondid a chodi eich ysbryd.

Er ein bod yn ceisio bod yn bositif bob dydd, nid oes unrhyw ffordd i osgoi'r dyddiau tywyllaf hynny pan nad ydym am wneud dim ac nid ydym wedi'n hysbrydoli. Mae'r egni hwn yn cynhyrchu parlys cyffredinol, eiliadau pan nad ydym am ddatrys unrhyw beth. Rydyn ni wedi dewis gweddi bwerus i oresgyn y digalondid y byddwch chi'n ei ddeffro. Mae'n iawn teimlo... darllenwch fwy

Dysgwch weddi i dorri swynion, hud a chadw'ch teulu'n ddiogel.

Nid ydym yn hoffi siarad llawer amdano, ond mae yna bobl sydd mor genfigennus o'n hapusrwydd a'n teulu, eu bod yn gallu gwneud popeth i'n gweld yn cwympo ac yn dioddef, gan gynnwys swynion a swynion. Er mwyn amddiffyn eich hun, dysgwch i ddweud y weddi i dorri swynion. Er mwyn amddiffyn eich teulu bob amser, byddwch yn... darllenwch fwy

Gweddi i gynyddu ffydd

Ydych chi wedi sylwi sut mae pobl sydd â ffydd yn fwy optimistaidd, yn hapus â bywyd ac yn hapus? Wrth gwrs, mae ganddyn nhw broblemau hefyd, ond maen nhw'n ymddiried mewn rhywbeth mwy, maen nhw'n gwybod bod yna gynllun ac mae'n rhaid iddyn nhw ei agor er mwyn iddo ddigwydd. Oeddech chi'n gwybod bod yna weddi i gynyddu ffydd a newid eich meddwl trwy fod yn… darllenwch fwy

Gweddïwch weddi bwerus am fywyd ariannol gwell

Maen nhw'n dweud nad yw arian yn dod â hapusrwydd ac mae'n wir. Fodd bynnag, yr hyn sy'n digwydd yw bod ei absenoldeb yn dod â chymaint o broblemau i ni nad ydym yn hapus (oherwydd ei absenoldeb yn ein cyfrifon banc). Faint o briodasau sydd ddim yn dod i ben am arian? Faint o bobl sydd ddim yn yr ysbyty oherwydd problemau iechyd a achosir gan boeni amdano… darllenwch fwy

Dewch o hyd i weddi bwerus yn erbyn drygioni a swynion

Weithiau, ni waeth pa mor galed rydyn ni'n ceisio, does dim byd i'w weld yn gweithio yn ein bywydau. Oeddech chi'n gwybod y gallai fod rhywun mewn achosion o'r fath sydd eisiau eich drygioni ac sydd hyd yn oed yn gwneud rhywbeth materol neu ysbrydol i'w niweidio? Mae hyn yn digwydd yn amlach nag yr ydym yn ei feddwl, oherwydd gall cenfigen syml rwystro ein llwybrau. Felly … darllenwch fwy

Dysgwch y weddi bwerus yn erbyn iselder

Mae iselder yn salwch seicolegol sy'n effeithio ar tua 350 miliwn o bobl ledled y byd. Mae hyn yn arwydd y dylid ei gymryd o ddifrif. Os ydych chi'n meddwl bod gennych chi symptomau, yn teimlo'n fwy isel ac yn drist, ewch i weld meddyg i gael y diagnosis yn iawn. Yn ysbrydol, byddwn yn dysgu un weddi i chi yn erbyn… darllenwch fwy

Dywedwch y weddi nawr am faddeuant

Yng Ngweddi'r Arglwydd mae dyfyniad sy'n amlygu "maddau i ni ein troseddau, fel yr ydym ninnau hefyd wedi maddau i'r rhai sy'n ein troseddu", ac mae Duw yn Ei orchmynion yn gorchymyn i ni garu ein cymydog. Dyna pam y dylem bob amser ddadansoddi sut rydym yn teimlo am bobl. Byddwch yn ofalus i beidio â dal dig a bob amser... darllenwch fwy

Gweddi am briodas

Mae perthnasoedd yn anodd. Mae'n cymryd gwaith ac ymroddiad i wneud iddo bara'n gytûn. Mae cadw'r fflam yn llosgi a'r angerdd yn ffres yn hanfodol i lwyddiant. Mae ffydd yn gynhwysyn pwysig ym mhob cartref hapus. Gall gweddïo gyda’ch gilydd fod yn ffordd o gadw mewn cysylltiad â’ch partner, y ddau ar y cae… darllenwch fwy

Dywedwch weddi o ffyniant a gweld bod eich arian yn cynhyrchu llawer mwy

Ar adegau o argyfwng mae'n gyffredin i deimlo nad yw ein harian yn ildio, nad yw ein gwaith yn cael ei dalu'n dda a chyda hynny, rydym yn teimlo nad oes gennym gymhelliant. Dymuniad pawb yw ffyniant gan ei fod yn cael gwared ar rai problemau yn ein bywydau fel dyledion, biliau, addysg ac iechyd. Mae fel maen nhw'n dweud: nid yw arian yn dod â hapusrwydd, ond ... darllenwch fwy

Gweddi i oresgyn anawsterau ac ansicrwydd

Rydyn ni i gyd yn mynd trwy eiliadau o amheuaeth ac ansicrwydd trwy gydol ein bywydau. A fyddaf yn cael y swydd rwy'n breuddwydio amdani cymaint? A fyddaf yn gwella iechyd? Ydy fy mhriodas yn gryf? Ac eraill a all godi dros amser. Yn enwedig pan rydyn ni mewn cyfnod gwael, rydyn ni'n aml yn amau ​​​​ein gallu, faint rydyn ni'n haeddu rhywbeth da, a… darllenwch fwy

Dysgwch y weddi ysbrydolwr bwerus

  Mae gweddi yn foment agos-atoch rhyngoch chi a Duw. Y foment pan fydd sgwrs gyda'r Hunan Uwch a'ch bod chi'n meddwl ei fod Ef yn gwrando arnoch chi. Weithiau mae'n chwythu i fyny, diolch, ond gofynnir amdanynt bron bob amser. Mae'n foment arbennig sy'n bleserus i siarad amdani, i ollwng stêm. Dysgwch weddïau ysbrydolwr pwerus a all eich helpu chi yn… darllenwch fwy

Dysgwch weddi rymus o ddiolch

Pan weddïwn yn y nos, rydym yn aml yn gofyn am rasys a bendithion sy'n bwysig i'n cyflawniad, ond ni allwn byth anghofio diolch iddynt am yr hyn sydd gennym eisoes. Boed yn rhestru'r hyn sy'n ein gwneud ni'n hapus neu hyd yn oed yn dweud gweddi o ddiolch. Ffordd dda iawn o ddiolch yw darllen salm, sydd ag adnodau… darllenwch fwy

Gweddi heddwch mewnol i oresgyn amseroedd anodd

Sawl gwaith rydyn ni'n poeni, yn gwylltio neu'n canolbwyntio yn syml oherwydd nad yw ein pen yn caniatáu inni dawelu? Sawl noson ddi-gwsg a gawsom oherwydd na allwn gael llonyddwch mewnol i orffwys? Nid ydym yn teimlo'n deilwng o heddwch, rydym yn gwylltio ac mae ein corff cyfan yn dioddef ohono. Mae heddwch mewnol yn ein helpu i ddod ymlaen yn well gyda… darllenwch fwy

Gweddi’r cwpl i gryfhau’r undeb.

Mae'n anochel y daw'r argyfwng i'r berthynas yn y pen draw. Mae'r hyn a fu erioed yn wely o rosod bellach yn cael ei effeithio gan y blinder o ymladd, cenfigen, trefn arferol a diffyg cyswllt corfforol. Mae gweddi cwpl i atal teimladau negyddol rhag effeithio ar eich bywyd. Byddwn yn addysgu… darllenwch fwy

Ydych chi eisiau priodi? Gweddïwch i briodi ar frys

Mae priodas yn ddefod lle mae undeb cwpl o flaen Duw a chymdeithas yn dod yn swyddogol. Am flynyddoedd lawer, roedd priodas yn bwysig iawn i ferched, oherwydd heb ddylanwad y gŵr, nid oedd ganddynt lais na phwer. Ond nid yw bob amser yn hawdd dod o hyd i'r partner delfrydol i gyflawni hyn ... darllenwch fwy

Gweddi San Antonio i Briodi - The Holy Matchmaker

Yn ei stori wreiddiol, mae San Antonio yn cael ei gydnabod am helpu'r tlawd yn bennaf mewn ffordd faterol. Fodd bynnag, oherwydd helpu merch ifanc a oedd am briodi ac nad oedd ganddi'r sgiliau angenrheidiol, lledaenodd ei henwogrwydd fel gwneuthurwr gemau ledled yr Eidal. Dros amser, ceisiodd nifer o fenywod Weddi Sant Antwn... darllenwch fwy

Dysgwch weddi bwerus priodas sownd

Mae mis Mai yn cael ei ystyried yn fis y briodferch, felly peidiwch â dychryn os bydd y pwysau gan ffrindiau a theulu yn cwestiynu eich bywyd cariad yn cynyddu yn ystod y cyfnod hwn. Boed yn y parti, yn y sylwadau ar Facebook neu yn rhywle arall, daw’r cwestiwn enwog ac ofnus “a fyddwch chi’n aros am fodryb tan pryd?”. Felly mae yna… darllenwch fwy

Gweddi San Siôr - Y mwyaf adnabyddus

Mae yna lawer o besimistiaeth a chenfigen yn y bywyd hwn, felly byddwch yn ofalus gyda phwy rydych chi'n cerdded. Wedi'r cyfan, mae yna lawer o bobl efallai nad ydyn nhw hyd yn oed eisiau eich brifo chi, ond nid ydyn nhw hefyd eisiau eich gweld chi'n well na nhw. Gweddïwch San Siôr i atal hyn rhag dylanwadu ar eich bywyd. P'un a ydym yn ei hoffi ai peidio, mae hyn ... darllenwch fwy

Gweddi San Siôr am gariad

Yn cael ei ystyried yn gyfystyr â dewrder, teyrngarwch a dewrder, mae gan y rhyfelwr sanctaidd nifer fawr o ymroddwyr, gan gynnwys llawer sydd â thatŵs er anrhydedd iddo. Mae ei ddilynwyr yn gofyn iddo am heddwch, dewrder, amddiffyniad rhag peryglon bywyd, a chryfder i wynebu rhwystrau. Felly, gweddïwch Weddi San Siôr am gariad… darllenwch fwy

Gweddi Amddiffyn San Siôr

Nid yw bywyd yn hawdd. Bob dydd rydyn ni'n mynd trwy wahanol rwystrau. Oherwydd eu bod mor anodd, weithiau rydym am roi'r gorau iddi, wedi'r cyfan, yn y byd mae llawer o ddrygioni, cenfigen a bob amser yn rhywun sydd am eich rhoi i lawr. Y peth da yw bod gweddi San Siôr am amddiffyniad sy'n ein rhyddhau rhag llawer… darllenwch fwy

Gweddi dros Yemanja

  Ar Chwefror 2 mewn nifer o ddinasoedd Brasil, dethlir diwrnod Yemanja, brenhines y môr. Ar y dyddiad hwn, mae trigolion y rhanbarthau hyn yn dathlu digwyddiadau amrywiol, megis gwyliau, defodau a grasusau i ddathlu nawddsant pysgotwyr. Un o'r ffyrdd hyn yw gwneud gweddi dros Iemanja. Mae'n … darllenwch fwy

Gweddi i agor llwybrau mewn cariad

Mae cariad ym mywyd unrhyw un bob amser yn dod mewn ffordd braidd yn gymhleth. Ar ôl i berthynas chwalu, nid ydym byth fel petaem yn dod o hyd i berthynas ddigon da i symud ymlaen. Ymhen ychydig mae'n ymddangos ein bod yn ailadrodd yr un camgymeriadau â'r nwydau blaenorol. Wrth feddwl amdano, rydyn ni'n gwahanu… darllenwch fwy

Dysgwch weddi maddeuant Kahuna

Mae'r Kahunas yn bobl Polynesaidd hynafol gyda llawer o gredoau mewn duwiau a grym natur. Mae'r weddi hon yn gwasanaethu i buro ac i gael gwared ar rwystrau mewnol. Gwnewch am 21 diwrnod yn olynol. Os byddwch yn colli diwrnod, dechreuwch drosodd. Yn ôl Vanessa Friggo, arbenigwr yn Astrocentro, dyma faint o amser mae'n ei gymryd… darllenwch fwy

GWEDDI ANFFURFIOL i gael cariad! Mae'n bryd bod yn hapus!

Rydych chi'n gofalu amdanoch chi'ch hun, yn mynd allan yn aml a hyd yn oed yn agor gwahanol bobl i'ch bywyd, ond a yw'n dal yn anodd dod o hyd i gariad newydd? Boed hynny oherwydd nad ydych chi'n hoffi unrhyw un neu oherwydd eu bod yn brifo'ch teimladau, mae'r rhwystredigaeth o fod yn sengl pan mai'r cyfan rydych chi ei eisiau yw partner yn erchyll. Yn yr eiliadau hynny, mae unrhyw beth yn mynd nes i mi wneud ... darllenwch fwy

Stop Creadigol
IK4
Darganfyddwch Ar-lein
Dilynwyr Ar-lein
ei phrosesu'n hawdd
llawlyfr mini
a sut i wneud
FforwmPc
MathYmlacio
Cylchgrawn Lafa
cyfeiliornus
llyfrgell tric
Arwyr Parth