Gweddi i gael gwared ar y llygad drwg

Gweddi i gael gwared ar y llygad drwg Mae'n effeithiol wrth gael gwared ar y drwg hwn sy'n pro ysbrydol sy'n cael ei adlewyrchu yng nghorff y person yr effeithir arno.

Ym mhopeth el mundoYn y gwahanol ddiwylliannau sy'n bodoli, mae'r gred yn cael ei chynnal y gall edrych o genfigen, meddwl gwael neu'r awydd sy'n cael ei eni o genfigen fod yn achos tagfeydd corfforol fel salwch, anafiadau a thagfeydd a all achosi y farwolaeth.

Fe'i gelwir yn llygad drwg gan y credir ei fod yn cael ei drosglwyddo'n fwy trwy edrych yn wael wedi'i lwytho â dirgryniadau drwg a dymuniadau drwg.

Mater cwbl ysbrydol a all gael terfyniadau angheuol os na chymerir mesurau cywir, gall llawer o bobl weld y meddyg ac efallai y byddant yn gweld rhywfaint o welliant ond mae'r drwg yn dal i achosi niwed.

Mae'n ddrwg dirywiol sy'n gwywo'r person, yn aml yn amlygu yn y croen neu gyda digalonni, y peth pwysig yw ei ganfod mewn pryd a'i wrthweithio gydag arfau ysbrydol.

Gweddi i gael gwared ar y llygad drwg

Gweddi i gael gwared ar y llygad drwg

Pwrpas y frawddeg hon yw dileu drwg a phob niwed yn llwyrDyma'r hyn y gallai fod wedi'i achosi yng nghorff yr unigolyn sy'n ei ddioddef.

Argymhellir gweddïo gyda'r unigolyn yr effeithir arno ei fod yn aml yn blant ifanc iawn ond nad yw oedolion allan o berygl. 

Yn dibynnu ar ddifrifoldeb pob achos, argymhellir gwneud sawl brawddeg fel novenario, er mwyn tynnu'r gwreiddyn drwg yw gadael rhywfaint o ddilyniant yn y person ond gellir ei adfer yn llawn o bopeth.

Rhaid siarad yn glir am y mater hyd yn oed os yw'n rhywbeth nad yw llawer o bobl yn credu sy'n bodoli eto.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi dros fusnes

Mae yna achosion go iawn o bobl sydd wedi eu hachub rhag marwolaeth sydd ar ddod a achosir gan y drwg hwn ar ôl gwneud gweddi. 

Gweddi i wella'r llygad drwg

Rwy'n eich croesi chi yn enw'r Tad ... (Sôn yn enw'r person) y Mab ... (Sôn am enw eto) ac o'r Ysbryd Glân ... (Sôn am enw eto) Amen.

Iesu! Creadur Duw

Rwy'n torri'ch braw, peidiwch â'i dorri â chyllell, na gyda haearn, na morthwyl morthwyl, oherwydd ni ellir ei dorri.

Rwy'n ei dorri yn enw'r Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân.

Amen.

 

Oeddech chi'n hoffi'r weddi i wella a chael gwared ar y llygad drwg?

Mae yna lawer o weddïau y gellir eu gwneud i wella'r llygad drwg, ond mae yna rai sy'n dweud bod rhai yn fwy effeithiol nag eraill ond bod Mae'n dibynnu ar bob achos.

Gadewch inni gofio bod hyn yn rhywbeth amlwg yn ysbrydol, am y rheswm hwn, cyn gwneud y weddi, mae angen bod yn glir ynghylch yr hyn y mae'n rhaid ei wneud er mwyn cael y canlyniadau a ddymunir.

Fel ffynhonnell gwyrthiau pwerus, mae gweddi yn rhoi iachâd llwyr inni, yn yr achos hwn, y gellir ei weld bron yn syth yn y rhan fwyaf o achosion, hynny yw, nid oes raid i chi aros yn hir i ddechrau gweld newidiadau sylweddol yn y person. .

Gweddi Sant Louis Beltran i gael gwared ar y llygad drwg 

Creadur Duw, yr wyf yn conjure ac yn bendithio chi yn enw Tad y Drindod Sanctaidd Mwyaf, + Mab + ac Ysbryd Glân + tri pherson ac un gwir hanfod a'r Forwyn Fair Ein Harglwyddes Genhedlu heb staen pechod gwreiddiol.

Morwyn cyn genedigaeth + wrth eni plentyn + ac ar ôl genedigaeth + a chan y Sant Gertrude gogoneddus eich gwraig annwyl a dawnus, un ar ddeg mil o Wyryfon, yr Arglwydd San José, San Roque a San Sebastián ac ar gyfer holl Saint a Saint eich Llys Celestial .

Am eich ymgnawdoliad mwyaf gogoneddus + Genedigaeth fwyaf gogoneddus + Dioddefaint Mwyaf Sanctaidd + Atgyfodiad Mwyaf Gogoneddus + Dyrchafael: am ddirgelion mor uchel a mwyaf sanctaidd nes fy mod yn credu a chyda gwirionedd, erfyniaf ar eich Mawrhydi dwyfol, gan osod eich Mam Bendigedig fel ymyrrwr, ein cyfreithiwr rhydd, yn gosbi i'r cystuddiedig hwn. creadur y clefyd hwn, llygad drwg, poen, damwain a thwymyn ac unrhyw ddifrod, anaf neu salwch arall.

Amen Iesu.

Y weddi i San Luis Beltran I'r llygad drwg mae'n bwerus iawn!

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi am ddanfoniad heb gymhlethdodau

Y sant sy'n ein helpu ni i ryddhau ein hunain o'r melltithion y gall rhai pobl sy'n cael eu dominyddu gan rymoedd drygioni eu taflu atom ni.

Mae San Luis Beltrán yn arbenigwr ar bwnc iachâd, yn y rhai sydd â tharddiad ysbrydol.

Mae rhai pobl yn argymell mynd gyda’u gweddïau gyda rhai planhigion meddyginiaethol sy’n helpu’r broses o gael eu rhyddhau ond nid yw hyn yn orfodol gan fod gweddi yn unig yn wyrthiol a phwerus. 

Gweddi i Saint Benedict i atal drwg 

O Saint Benedict! Anwylyd a chofir bob amser, Pwy cyn byddinoedd bob amser yn gwybod sut i gael gwared, Pwy sy'n ffafrio ei bobl, Ac sy'n ymroi'n gadarn i'n Harglwydd.

Erfyniaf arnoch, trwy eich croestoriad Dwyfol, Yn adfer fy angen, Cyn gynted â phosibl, Cadw dylanwad drwg, O fy mywyd a'm perthnasau, Boed i'r pŵer sydd gennych, Fod yn ddaioni ac yn elusen, Boed hynny gwared fy enaid o greulondeb a drygioni.

Yn ôl rhinweddau ein Harglwydd Iesu Grist, erfyniaf arnoch i fynd gyda mi ar bob adeg o fy mywyd, erfyniaf arnoch i'm hamddiffyn rhag pob drwg a pherygl, rhag dewiniaeth a drygioni, Os oes ganddynt ddwylo ni allant fy nal os oes ganddynt draed na bydded iddynt fy nilyn i, a fydd pob gelyn yn cael ei drechu a'i ysgwyd, gyda'ch amddiffyniad chi ac amddiffyn Duw.

Y wreichionen neu'r cryndod, cefais fy nychryn a llwyddais i gynllwynio yn fy erbyn, Bydded i'm gwefusau a'm tafod, Dim ond mil o rasusau ar eich cyfer, Clod a bendithion, Tawelwch a heddwch yn fy enaid, Na thrallod na noethni, Na'r newyn neu dristwch, clwydo ynof fi a fy mywyd, A hyd yn oed os ydyn nhw'n mynd heibio, mae gen i nerth i hawlio'ch enw sanctaidd.

Cysegraf fy hun i chi, hyderaf ac yr wyf yn gobeithio ynoch, Amen.

Reza Gweddi Sant Benedict i atal drwg â ffydd.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i freuddwydio gyda mi

Saint Benedict sy'n cael ei adnabod fel y gwas y mae Duw yn cydsynio iddo yw pam ei fod yn dod yn gynorthwyydd i ni mewn achosion lle mae angen ward oddi ar ddrwg o'n bywydau, hogar, gwaith, casa y teulu.

Mae'r eglwys Gatholig o gwmpas y byd yn pwysleisio'r defnydd o fedal Sant Benedict i'n cadw draw neu imiwn i'r ml sydd ym mhobman. 

Mae egni drwg i’w gael ym mhob amgylchedd sy’n bodoli, a dyna pam ei bod yn bwysig cael ein hamddiffyn, mae gwneud gweddi i San Benito yn ddyddiol yn ein helpu i gadw ein hunain yn lân rhag yr egni drwg hyn ac rhag yr holl ddrwg a all ein cyrraedd. 

Gweddi am y llygad drwg mewn plant

Yn enw sanctaidd Duw y tad;

Yn enw sanctaidd y rhai sydd wedi cwympo ac o'r amddiffynwyr nefol sy'n trigo yn y nefoedd, gan warchod ewyllys y devotees ffyddlon.

O fy nhad! Heddiw, rwy'n crio o flaen eich enw fel eich bod chi'n helpu'r un bach hwn. Yn yr oriau hyn mae cenfigen yr hwn sydd ddim ond eisiau drwg i'w gymydog.

Gall eich ewyllys fwyaf sanctaidd a thrugarog wneud popeth, Arglwydd, a gwn y gwnewch i'ch iechyd adfer y cyflwr meddwl, hapusrwydd a gogoniant hwnnw o'r oes ddoe.

Cynorthwywch ef, Hollalluog Dduw, oherwydd chi yw'r unig un sy'n gallu. Amen

Ymddengys mai plant yw'r boblogaeth fwyaf agored i niwed sy'n dioddef o'r llygad drwg, mae hyn yn digwydd yn aml iawn oherwydd bod babanod yn deffro, yng nghalonnau drygioni rhai pobl, mae'r rhai cenfigennus hynny yn dymuno cael yr hyn sydd gan un arall.

Gall sylwadau sy'n ymddangos yn ddiniwed i'r llygad noeth gael eu llwytho â chymaint o niwed nes eu bod yn y pen draw yn effeithio ar gyfanrwydd corfforol plant. 

Y mwyaf a argymhellir yw gwnewch weddi bob bore am blant i'w hamddiffyn a'u cadw felly yn ystod y dydd, mae'n rhaid i hyn ddod yn draddodiad teuluol.

Gellir gwisgo medalau ac amulets ond dim byd mwy pwerus na gweddi.

A gaf fi ddweud y 4 brawddeg?

Gallwch chi ddweud y 4 brawddeg heb broblem.

Y peth pwysig yw cael ffydd yn ystod gweddi i gael gwared ar y llygad drwg. Dim byd mwy.

Gweddïwch bob amser i gredu bod popeth yn mynd yn dda.

Mwy o weddïau:

llyfrgell tric
Darganfyddwch Ar-lein
Dilynwyr Ar-lein
ei phrosesu'n hawdd
llawlyfr mini
a sut i wneud
FforwmPc
MathYmlacio
Cylchgrawn Lafa
cyfeiliornus