Gweddi i Satan

Gweddi i Satan. O'r holl weddïau sy'n bodoli, gallwn ddweud bod y gweddi i satan Fe'i cyfrifir, i lawer, fel un o'r rhyfeddaf sydd yno a dyna pam mae pobl yn teimlo diogi penodol tuag at y weddi hon ond y gwir yw na all unrhyw weddi fod yn ddrwg oherwydd eu bod yn weithredoedd ysbrydol syml sy'n cael eu gwneud o'r galon ac fel dull ymadael ar gyfer sefyllfaoedd a fyddai, yn ein ffordd ein hunain, yn amhosibl eu cyflawni. 

Mae Satan yn gysylltiedig â thywyllwch, gyda grymoedd tywyll neu'n uniongyrchol â drygioni.

Mae hyn i gyd hefyd yn rhan o'r byd ysbrydol sy'n bodoli ac mae'n rhaid i ni gael gwybodaeth gan ei fod yn realiti na allwch ddianc ohoni. 

Gweddi i Satan. Pwy yw Satan?

Gweddi i Satan

Gallwn gael ei stori yng ngair Duw lle dywedir ei fod yn angel o'r nefoedd, yn benodol yr un a wynebodd addoliad Duw yn bwerus ac yn grewr pob peth.

Mae'r stori'n dweud bod Luzbel, a oedd ei enw o'r dechrau, yn llawn balchder a dechreuodd ddymuno bod yr holl addoliad a wnaed yn y nefoedd iddo hefyd. Oherwydd yr olaf credir ei fod yn angel o ymddangosiad hardd.

Sbardunodd hyn i gyd frwydr yn y nefoedd lle Trodd Satan allan i gael ei fwrw allan gyda'r cythreuliaid a ystyriodd ei fod yn iawn ac ers hynny mae'n gysylltiedig â byd y tywyllwch.

Mae Satan yn cael ei greu gan Dduw sy'n llawn teimladau negyddol ac am y rheswm hwnnw cafodd ei gosb.

1) Gweddi i Satan am gariad a dominyddu person

“Juste amancebo, amancibo, yn union fel y gwnaethoch ddofi’r bachgen, rwyf am ichi garu fi (dywedwch enw'r person)Peidiwch â'i adael mewn cadair, yn y gwely, neu gyda menyw, nad yw'n cael amser tawel!

Lucifer, Lucifer, yn union fel y gwnaethoch yrru'r pedair mil o eneidiau i uffern, rwyf am ichi fy arwain at (dywedwch enw'r person), os yw'n cysgu, peidiwch â'i adael yn dawel, bydd ei wely yn ei lenwi ag ysgall a bydd ei gobennydd yn ei lenwi â cherrig Lucifer, na gadewch lonydd iddo!

Gyda chynffon y diafol sef yr hiraf sydd yna, rydw i eisiau i chi fy nghlymu i (dywedwch enw'r person); mewn cyfarfodydd tawel nid oes, nes ei fod yn gwbl unedig â mi.

Felly boed. "

Gweddïwch y weddi ar Satan i ddominyddu rhywun â ffydd fawr.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i'r Pla Sanctaidd am gariad amhosibl

Mae cariad yn rhy bwysig i bobl a dyna pam y gallwn ni, gyda'r weddi benodol hon, gael yr help sydd ei angen i ddod o hyd iddo neu dderbyn unrhyw fath o help fel nad yw cariad yn gwyro o'n hochr ni ar unrhyw adeg.

Gellir gwneud dibenion hir o saith neu naw diwrnod a hyd yn oed i godi allor arbennig neu roi offrwm, ond rhaid gwneud hyn i gyd gyda ffydd yn y galon. 

2) Gweddi ar Satan i ofyn am ffafr

“Cludwr goleuni, y doethaf a harddaf yr Angylion, a gafodd eu gormesu gan Dduw.

O, Angel alltud, sy'n dioddef anghyfiawnder! Ac mae hynny, yn dal i ddod i ben, rydych chi'n adnewyddu y grym a gobaith tref goll nad oes ganddi’r cyfeiriad cywir. Maddeuwch yr holl fodau hynny sydd yn enw Duw yn cyflawni pechodau heinous, o angel mawr rydyn ni'n ei ryddhau rhag rhagrith.

O, chi sy'n gwybod popeth, Angel Lucifer gwych, sydd, mewn bywyd, yn rhoi Gobaith ac yn deall anghyfiawnderau Duw.

Chi yw'r dyneiddiwr mwyaf a frwydrodd yn erbyn gormes i'n gwneud ni'n rhydd o'r wybodaeth a'r rhyddid y mae bywyd yn eu cynrychioli.

Nid oes unrhyw un arall yn deall y boen ddynol mai chi yw'r angel syrthiedig sy'n dioddef cosb y caethwas mawr.
Rhyddhewch ni rhag drwg, rhyddha ni rhag gormes a rhowch inni’r rhyddid y gwnaethoch roi brwydr gyfiawn drosto yn enw dynoliaeth a’r greadigaeth.

Nad yw yn puteinio ar gadair freichiau yn barnu’r byw a’r meirw, ein harwain o dan syniadau moesol fel eich un chi, dod yn ddynion da a chyfiawnder a all gario’r golau a roddwch.
Peidiwch ag anghofio amdanom ni'r bodau dynol yr ydym yn ddiolchgar amdanynt.

Nid ydych chi, gyda'ch gwybodaeth fawr, yn dangos cyfoeth cludwr mawr dealltwriaeth goleuni a doethineb, yn ein gadael ar drugaredd caethwasiaeth ac anghyfiawnder yn rhoi'r wybodaeth inni allu rhyddhau ein hunain o'r cadwyni gormesol a roddodd Duw inni a'n gorfodi i'w gario.

Yn ddiolchgar gyda chi am byth Dodwr gwych o Light Lucifer. "

Dim byd gwell na'r gweddïau i ofyn rhywfaint o ffafr i rywun a oedd â mynediad i'r byd ysbrydol ac yn hyn mae gan Satan fantais.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi am waith

Y weddi hon gellir ei wneud ar unrhyw adeg mae angen hynny ni waeth beth sy'n digwydd o'n cwmpas oherwydd ei fod yn weithred ysbrydol yn unig lle gallwn, os dymunwn, ddefnyddio ein meddwl yn unig. 

3) Gweddi i Satan ddenu'r anwylyd

“Fel Caiaffas, mae satan, Fierabrás a bos uffern sy’n dominyddu pawb, yn tra-arglwyddiaethu (enw’r person i glymu) yn dod â’r oen hwnnw i mi, wedi’i garcharu o dan fy nhroed chwith.

(Enw'r person i'w glymu) ni ddylai'r arian yn eich llaw ac yn fy llaw fod ar goll, syched na fyddwch chi na minnau'n dod i ben, ni fydd y gwn na'r gyllell byth yn ein brifo, ni fydd fy ngelynion yn gallu fy mwrw, byddaf yn ennill yr ymladd â'r pwerau. o'r afr ddu wyrthiol.

(Enw'r person i'w glymu) gyda dau dwi'n eich gweld chi, gyda thri dwi'n eich dal chi. Gyda Caiaffas, satan, Fierabrás. "

Yn yr eiliadau hynny pan fydd yr anwylyd wedi symud i ffwrdd oddi wrthym, pan fydd pellter neu broblemau yn ein cadw ar wahân i'r unigolyn hwnnw sydd wedi dod yn gariad inni, yna gallwn godi'r weddi arbennig hon i wneud i'r cariad hwnnw ddychwelyd atom yn y foment. Rydym yn dymuno hynny. 

4) Gweddi i alw ar Satan i gael arian

Angel Pwerus a Tywyll Fawr, yn llawn doethineb ydych chi ac rydych chi'n meistroli'r hyn rydych chi ei eisiau.

Gofynnaf ichi ymyrryd ar fy rhan heddiw a llenwi fy mywyd ag arian, hoffwn iddo fwrw glaw o fy mlaen.

Rydych chi'n gwybod beth yw dioddef oherwydd eraill, felly rwy'n teimlo oherwydd bod arian yn symud popeth.

Rhowch yr awydd mawr hwn i mi a byddaf yn eich dilyn hyd ddiwedd y byd os gofynnwch imi, byddaf gyda chi.

Byddaf yn dilyn eich camau a'ch llwybr oherwydd gwn na fydd arian byth yn cael ei adael gan eich ochr a byddaf yn gyfoethog.

Rwy'n gwybod bod yna lawer o ffyrdd caeedig i mi ac ni allaf eu hagor ond gofynnaf ichi am ffyniant.

Llenwch fy nghartref gyda llawer o arian fel y gall fy mhlant fyw fel brenhinoedd o dan eich pŵer.

Byddwn i gyd yn dilyn eich llwybr oherwydd ei fod yn llwybr llwyddiant a dyna'r hyn yr ydym ei eisiau.

Erfyniwn arnoch i adael inni fod wrth eich ochr a pheidiwch byth â throi i ffwrdd oherwydd mai chi yw ein Brenin Canmoliaethus Satan

Arian yw un o'r rhesymau mwyaf o bryder yn y boblogaeth bresennol ledled y byd oherwydd mae'n rhaid i ni gydnabod bod bron popeth yn cael ei brynu gydag arian.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i feddwl amdanaf

Yn yr eiliadau hyn lle rydym yn mynd trwy gyfnodau economaidd anodd, gall codi gweddi yn gofyn am arian i gyrraedd ein dwylo fod yr ysgogiad ysbrydol sydd ei angen i weld rhyw wyrth ariannol yr ydym ei hangen. 

Gallwn ofyn am arian, fel ei fod yn cyrraedd ein dwylo, fel y gallwn gael eglurder ar adeg cynnal trafodaethau neu fel bod lwc ar ein hochr ni ac y gallwn ei gael beth bynnag, mae'r holl weddïau hyn yn ddilys. 

A all gweddi fy mrifo?

Na, mae'r gweddïau ar eu pennau eu hunain ni allant ein brifo.

Fodd bynnag, mae'n dda sôn y dylid gwneud y rhain gyda difrifoldeb a chyfrifoldeb llwyr oherwydd gall yr hyn rydych chi'n gofyn amdano brifo rhywun arall ac yn yr ystyr hwn dylem fod yn hynod ofalus i'n niweidio i unrhyw un gyda'n ceisiadau.

Mae'n rhaid i ni boeni am wybod sut i ofyn a chryfhau ein hunain hefyd i dderbyn yr ewyllys ddwyfol a pheidio â gwneud gweddïau capricious neu hunanol. 

Manteisiwch i'r eithaf ar pŵer gweddi i alw ar Satan.

Mwy o weddïau:

 

llyfrgell tric
Darganfyddwch Ar-lein
Dilynwyr Ar-lein
ei phrosesu'n hawdd
llawlyfr mini
a sut i wneud
FforwmPc
MathYmlacio
Cylchgrawn Lafa
cyfeiliornus