Gweddi i ddod o hyd i bethau coll

Gweddi i ddod o hyd i bethau coll Mae'n bwysig iawn oherwydd lawer gwaith rydyn ni'n cael ein hunain mewn sefyllfaoedd sy'n cael eu cymhlethu gan rai pethau sydd wedi'u colli i ni fel allweddi tŷ neu bethau pwysicach fel arian. 

Y gwir yw y gall cael y weddi hon ein helpu nid yn unig i ddod o hyd i'r hyn yr oeddem wedi'i golli ond i gadw'n dawel yng nghanol yr holl broses chwilio gan y gall fod yn foment llawn tyndra lle mae amynedd a thawelwch fel arfer yn brin ond hynny Trwy weddi gallwn wella i feddwl a gweithredu'n effeithiol. 

Gweddi i ddod o hyd i bethau coll Beth yw'r sant? 

Gweddi i ddod o hyd i bethau coll

San Antonio Mae'n cael ei adnabod gan lawer fel sant pethau coll oherwydd ei fod ef ei hun, pan oedd yn fyw, yn dyst i rai digwyddiadau a oedd yn anodd iawn i'r llaw ddynol.

Mae bywyd y sant hwn yn wyrth o'r dechrau i'r diwedd ac, er hyn i gyd, daeth yn gynorthwyydd mawr i bobl sy'n wynebu problemau colli rhai nwyddau. 

Un arall o'r gweddïau y gellir eu gwneud yn yr achosion hyn yw i San Cucufato gan fod hwn yn bregethwr yr efengyl mewn lleoedd anghysbell lle nad oedd bron neb yn meiddio mynd.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i Saint Jerome

Dechreuodd gweddïau gael eu hadneuo ynddo oherwydd, ynghyd â San Antonio, daeth yn gynorthwyydd pwerus ac mae ei atebion mor gywir a phenodol nes eu bod yn syndod. 

1) Gweddi i San Antonio wedi colli pethau

“Mae Saint Anthony, gwas gogoneddus i Dduw, sy’n enwog am eich rhinweddau a gwyrthiau pwerus, yn ein helpu i ddod o hyd i’r pethau coll; rho dy help inni yn y prawf, a goleuo ein meddyliau wrth chwilio am ewyllys Duw.

Helpa ni i ddarganfod eto fywyd gras a ddinistriodd ein pechod, a'n harwain at feddiant y gogoniant a addawyd gan y Gwaredwr.

Gofynnwn hyn am Grist ein Harglwydd.

Amen. ”

Gellir gwneud y weddi hon ar unrhyw adeg neu sefyllfa oherwydd bod San Antonio bob amser yn sylwgar i geisiadau ei bobl ac os yw'n gofyn am wyrth benodol daw'r ateb yn gynt o lawer.

Cofiwch fod gweddïau yn bwerus a'u bod yn dod yn arf cudd y gallwn ei ddefnyddio pryd bynnag y mae ei angen arnom oherwydd yr unig ofyniad yw cael ffydd.

2) Gweddi i ddod o hyd i bethau coll San Cucufato

“Rydw i wedi colli (dywedwch y coll), Rwyf am ei adfer, ac os na fyddaf yn marw o'r blaen a chyda'r gwlwm hwn rwy'n gwneud i'ch peli ato, San Cucufato, ac mae clymu ar ôl, nes i mi (dywedwch y colledig) fy nwylo ddychwelyd. Amen ”

Mae San Cucufato yn un o'r seintiau mwyaf pwerus y gallwn droi ato mewn eiliadau o anobaith ac ing go iawn pan na fyddwn yn dod o hyd i'n heiddo.

Waeth pa mor anodd yr hyn yr ydym yn gofyn amdano, mae'r rhain yn weddïau pwerus y gellir eu gwneud ar unrhyw adeg. 

3) Gweddi i ddod o hyd i bethau coll neu wedi'u dwyn

“O Dduw Tragwyddol a Dad Mighty, Arglwydd y Nefoedd a’r ddaear, sydd, trwy Iesu Grist, eich Mab, yn datgelu eich hun i’r tlawd i’r syml a’r gostyngedig, rydym yn diolch ichi am ichi lenwi Saint Aparicio bendigedig â’ch cariad, fel bod byw gyda symlrwydd calon yn dyheu am nwyddau'r Nefoedd.

Caniatâ ein bod, trwy ei ymbiliau, yn cyrraedd yr hyn yr ydym yn gofyn amdano, y bydd ei law bwerus yn cyflwyno i ni cyn gynted â phosibl yr hyn yr ydym wedi'i golli neu wedi'i ddwyn oddi wrthym:

(ailadroddwch yr hyn rydych chi am ei adfer)

Dad rydyn ni'n eich canmol a'ch bendithio ac rydyn ni'n diolch i chi oherwydd ein bod ni'n gwybod eich bod chi'n gwrando arnon ni ac nad oes diwedd i'ch trugaredd, rydyn ni'n erfyn arnoch chi i wrando ar ein deisyfiadau a'n helpu ni yn y rhai y gofynnwyd amdanyn nhw, fel ein bod ni, wrth ein cysuro yn ein dioddefiadau, yn ystyried rhyfeddodau eich pŵer.

Gofynnwn ichi hefyd gynyddu ein ffydd a'n helusen fel y byddwn, yn dilyn esiampl gweddi ac ymroddiad y Santes Aparicio bendigedig, yn eich canmol yn gyson.

Trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen. "

Mae'r weddi hon i ddod o hyd i bethau coll neu wedi'u dwyn yn bwerus iawn.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i Sant Ffransis de Sales

Mae gair Duw yn ein dysgu sut i weddïo, yn ei ddarnau gwelwn enghreifftiau di-rif o ffydd lle cafwyd gwyrthiau rhyfeddol, gydag un weddi yn unig.

Dyma pam na ddylem ddiswyddo'r weddi oherwydd ei bod hi'n bwerus iawn. Yr unig beth y gofynnir am weddi i gael yr ateb sy'n cael ei ofyn yw ei wneud gyda ffydd, gan gredu y bydd yr hyn rydyn ni'n ei ofyn yn cael ei ganiatáu. 

Mae yna rai sydd wedi arfer gwneud dibenion gweddi am sawl diwrnod neu ar amser penodol, ond y gwir yw bod hyn yn dibynnu ar yr hyn y mae pob un wedi'i drefnu yn eu calon, oherwydd dyna'r peth pwysicaf. 

A allaf gynnau cannwyll wrth weddïo?

Mae mater canhwyllau yn bwysig iawn ac mae'r ateb i'r cwestiwn hwn yn gadarnhaol.

Nid yw canhwyllau ar eu pennau eu hunain yn bwerus ond maen nhw'n helpu i wneud yr amgylchedd cyfan yn fwy ffafriol yn ogystal â chael eu hystyried yn offrymau i'n seintiau oherwydd bod eu defnyddio yn gofyn am fuddsoddiad sydd, er ei fod yn fach iawn, yn cael ei ystyried fel gweithred o Ffydd ac ildio

Pryd y gallaf weddïo'r weddi i ddod o hyd i bethau coll?

Mae gweddïau i'w gwneud ar unrhyw adeg o'r dydd a lle mae ei angen.

Nid oes amser penodol Mae hynny'n ddelfrydol, fodd bynnag, mae yna lawer sy'n dweud bod gweddi yn gynnar yn y bore yn bwerus.

Mae gallu gweddïo ble bynnag a phryd bynnag y mae gweddi yn gwneud ein harf orau, gallwn fod yn y car, yn y gwaith, yn ein tŷ neu mewn rhyw gyfarfod a bod yn gweddïo gyda'r meddwl a'r galon a bod gweddi i ddod o hyd i bethau coll yn yr un mor bwerus â'r hyn sy'n cael ei wneud yn yr eglwys.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i San Marcos de León a ddaw

Mwy o weddïau:

llyfrgell tric
Darganfyddwch Ar-lein
Dilynwyr Ar-lein
ei phrosesu'n hawdd
llawlyfr mini
a sut i wneud
FforwmPc
MathYmlacio
Cylchgrawn Lafa
cyfeiliornus