Gweddi i Saint Cyprian

Gweddi i Saint Cyprian. Mae'n adnabyddus am fod â llawer o bwerau nefol. Gwneud y gweddi i Sant Cyprian er mwyn amddiffyn, gall clymu dof a dominyddu ein helpu mewn sawl sefyllfa o fywyd.

Yn enwedig yn yr achosion hynny lle credwn nad oes ateb. Arbenigwr mewn datrys problemau cyplau lle mae un o'r partïon yn penderfynu gadael y gwely am ba bynnag reswm.

Fodd bynnag, gall eu pwerau ein helpu i deimlo ein bod yn cael ein gwarchod neu ffynnu. Mae'r gweddïau maent bob amser yn bwerus a phan roddwch ynddynt nid yw'r holl ffydd sydd gennych y wyrth yn cymryd llawer o amser i'n cyrraedd.

Nawr, mae'n gyfrinach a fydd yn dod â buddion ychwanegol inni o wybod i ba Saint y dylid cyfeirio'r weddi.

Mae pob un yn fwy neu'n llai effeithiol yn dibynnu ar yr achos yr ydym yn gofyn amdano am help.

Yn yr achos hwn mae San Cipriano yn bwerus a gall ein helpu mewn achosion yr ydym am eu dofi a dominyddu rhywun neu ryw sefyllfa.

Pwrpas gweddi Cyprian St.

Gweddi i Saint Cyprian

Mae San Cipriano yn helpu pobl ym mhopeth bron yn eu bywydau.

Trwy gydol yr erthygl hon byddwn yn dangos o leiaf 4 brawddeg at wahanol ddibenion.

Bydd y gweddïau yn gwasanaethu i:

  1. I fy ffonio;
  2. Er amddiffyniad;
  3. Clymu, dofi a dominyddu cariad;
  4. Yr arian a'r ffyniant.

Yn y bôn, bydd y gweddïau hyn yn gwasanaethu pob agwedd ar eich bywyd, o arian i gariad.

I gael y canlyniadau gorau, dim ond gyda ffydd a chredu ym mhwerau Sant Cyprian y mae angen i chi weddïo.

Gweddi i Sant Cyprian fy ffonio 

Sant Cyprian, bendigedig ymhlith y saint, erfyniaf ar eich plaid.

Gwneud (...) teimlo eich bod chi fy angen yn agos, na allwch chi sefyll fy absenoldeb a fy ffonio. Gwnewch fy ffôn yn canu a gallaf glywed llais (...) yr ochr arall.

Saint Cyprian, cymwynaswr hollalluog, caniatâ'r awydd syml hwn i mi, gwrandewch ar lais meddal (...) A gallu ei deimlo, ei fwynhau a'i addoli unwaith yn rhagor. San Cipriano, yn argyhoeddi (...) i fy ffonio, ble bynnag ydw i ac ar hyn o bryd.

Gwnewch i mi ddeialu fy ffôn oherwydd eich bod chi eisiau gwrando arna i a chwerthin neu grio wrth fy ymyl.

Anwylyd San Cripriano, yn eich anfarwoldeb diolchaf ichi ac fel gwas gostyngedig byddaf yn lledaenu eich gogoniant ble bynnag yr af.

Felly boed hynny. Ac felly y bydd.

Gellir gwneud y weddi hon mewn sawl achos, naill ai i gymodi â'r person hwnnw neu i ddechrau perthynas.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i Forwyn Fatima

Mae hyd yn oed i nodi busnes mae'r frawddeg hon yn effeithiol.

Mae'n bwysig bod enw'r person rydyn ni am ein galw ni a'r dibenion rydyn ni am i'r alwad dan sylw gael eu dweud.

Os nad oes gennym hynny'n glir o hyd, efallai y bydd yn rhaid i ni gynllunio oherwydd mae'r weddi yn rhy bwerus ac mae'n dda ei wneud pan fydd popeth yn glir er mwyn peidio â gofyn yn anghywir.

Goleu canhwyllau neu mae peidio â'i wneud erbyn i'r weddi hon gael ei gwneud yn dibynnu ar y person, yr hyn a argymhellir yw eich bod yn cymryd amser i ganolbwyntio ar y weddi.

Ni allwn weddïo pan fydd y meddwl mewn rhywbeth arall, rhaid inni ganolbwyntio ar y ceisiadau a wneir i allu gofyn am yr hyn a ddymunir.  

Gweddi i St. Cyprian er amddiffyniad 

Virtuosísimo San Cipriano, Esgob Corinth, gofynnaf ichi am y cariad y mae ein Harglwydd Iesu Grist yn ei broffesu drosoch, rhyddha fi rhag ymosodiadau'r gelyn drwg, gwnewch iddo beidio â bod yn ddig gyda mi.

Arbedwch fi rhag marwolaeth sydyn, stormydd, mellt, tanau, a chymdogion anghyfleus. Os byddaf yn cwympo yn y carchar, yn fy nghysura ac yn fy helpu allan ohono gydag anrhydedd, gyda fy mhen yn uchel.

O'r bobl genfigennus a maleisus, ewch â fi i ffwrdd.

A chyda'ch dillad gorchuddiwch fi yn yr holl beryglon sy'n codi o fy mlaen, oherwydd trwy eich ymyriad rwy'n gofyn yn ostyngedig i'r Drindod Sanctaidd, Duw Dad, Duw y Mab a Duw yr Ysbryd Glân.

Amen.

Dyma un o'r pryderon mynych yn y bod dynol, p'un ai am gofyn am amddiffyniad i ni neu i aelod o'r teulu, San Cipriano yw'r Sant sy'n gallu caniatáu'r cais hwn i ni.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i Sant Oscar Romero

Amddiffynnydd pwerus ym mhob achos. 

Yn gyntaf rhaid gwneud gweddi Saint Cyprian am amddiffyniad gan gydnabod pŵer Saint Cyprian i'n hamddiffyn, yna dylid gofyn am amddiffyniad mor benodol â phosibl, heb gynifer o ddargyfeiriadau.

Nawr, yn y cam olaf, rhoddir diolch am wyrth yr amddiffyniad fel arwydd o ffydd. Yn y modd hwn rydym yn selio'r weddi bwerus i sicrhau amddiffyniad bob amser.

Gweddi i Sant Cyprian i glymu, dofi a dominyddu

“Eich pŵer mawr, o, Saint Cyprian mawr, apostol y rhai sy'n dioddef am gariad, bydded i'ch pŵer digymar wneud i mi, yr hyn yr wyf yn dyheu amdano heddiw.

Gwnewch yn enw fy nghysegriad am eich enw, o! Sant gwyrthiol ohonof i ac o'r rhai mewn angen, hynny (dywedwch enw pwy rydych chi ei eisiau) i droi ataf fi, corff ac enaid ac nad oes unrhyw un iddo ef / hi yn fwy na fi.

Ei fod ei angen arnaf ac yn fy ngweld trwy fy llygaid ac yn edrych amdanaf ym mhobman er ei fod yn gwybod nad yw yno, ei fod yn anobeithio amdanaf, am fod wrth fy ochr bob amser a'i fod yn ei gofleidio ei hun yn y gobaith o fod yn fy ngwely, wrth fy mwrdd ac i mewn fy mreuddwydion

O, apostol nerthol, roeddech chi'n ddewiniaeth yn eich gwyrthiau ac yn sanctaidd yn eich sancteiddrwydd, peidiwch â'm cefnu nawr!

Mae arnaf angen eich Goleuni, goleuni hyfryd, Golau gwyrthiol, i yrru'r bod yn wallgof sy'n difetha'r gobaith o fod yn eiddo iddo am byth ac am byth.

Gadewch iddo fynd heddiw i roi ei gaethwasiaeth i mi mewn teimladau ffyddlon ac enaid melys a thyner, o! Arglwydd eich bod chi'n clywed popeth, peidiwch â gadael fi yn yr achos hwn gyda'r ing hwn o deimlo'n ddiymadferth / neu heb ei gariad a heb ei gynhesrwydd.

Daw hynny at fy mreuddwydion a fy realiti gydag addewidion i'w cyflawni a gyda dymuniadau y gwnaf iddo ddod yn wir. Saint Cyprian, gwrandewch arna i, yng ngwres y weddi hon, mae fy mhle yn mynd!

Dewch â mi at hynny, yr wyf yn ei garu, dewch ag ef ataf ar hyn o bryd oherwydd fy mod yn llewygu heb ei bresenoldeb, os gwelwch yn dda, sant gwyrthiol ... gwrandewch ar fy ngweddi, ynghyd â'ch cydymaith Justina a'ch menyw annatod, sydd ynghyd â chi yn cyd-fynd â'ch cenhadaeth mor gysegredig i bawb sy'n gofynnwn ...

O ogoneddus, gwrandewch arna i!… Amen. ”

Mae cael yr effaith driphlyg hon ar berson bron yn fater gwyrthiol.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i Forwyn Montserrat dros ferched beichiog

Dyma pam mae gweddi arbennig dros ei gyflawni yn effeithiol ac yn barhaol.

Nawr mae'n rhaid i ni fod yn ymwybodol iawn o'r bwriadau sydd gennym ni, cadw rhywun wrth ein hochr ni y grym neu nid gwneud iddo wneud yr hyn yr ydym ei eisiau yw'r gorau i iechyd tymor hir y cwpl.

Fodd bynnag, mae'r gweddïau hyn mor bwerus fel bod yn rhaid i ni ei wneud yn ddiffuant iawn.

Mae'n berffaith ar gyfer clymu i fyny, dofi a dominyddu Dyn, cariad neu gydnabod. Mae'n gweithio gydag unrhyw un.

Am yr arian

Sant Cyprian annwyl ac annwyl, o'ch daioni sanctaidd yr wyf yn argyhoeddedig yn ogystal ag o'ch brwdfrydedd a'ch ymroddiad iddo cyfiawnder a'n harglwydd.

O anlwc, ac anffawd, gwared fi. Rhowch eich bendith i mi a gwella fy sefyllfa. Nid wyf yn gofyn am loteri, nac arian ar unwaith i gyrraedd mewn diwrnod.

Mae swydd weddus yn ddigon imi ennill arian i'm teulu.

O Saint Cyprian, gyda'r cais gostyngedig hwn rwy'n gobeithio cael eich bendith i newid fy nhynged a fy un i.

Amen.

Mewn byd sydd mewn argyfwng cynyddol, daw arian yn wyrthiol i'w gael a'i waredu ar ewyllys.

Dyna pam mae'n rhaid i ni weddïo'r weddi i Sant Cyprian am arian.

Mae gofyn bod arian bob amser yn llifo i'n dwylo yn opsiwn da i sicrhau llwyddiant yn yr holl fusnesau rydyn ni'n ymgymryd â nhw.

Gweddïwch a gofynnwch i San Cipriano am wyrth arian a gwaith fel bod y wyrth yn cyrraedd cyn gynted â phosib, cofiwch ei bod nid yn unig i weddïo ond i wneud yr hyn sy'n bosibl i gyflawni'r hyn rydyn ni ei eisiau. 

A gaf fi ddweud y gweddïau gyda'i gilydd?

Y gwir yw bod angen help ar lawer o bobl gydag amrywiol bethau yn eu bywydau. Pan fydd hyn yn digwydd, rhaid gweddïo ar yr holl frawddegau yn yr erthygl hon.

Gallwch chi weddïo popeth, ond nid yr un diwrnod. Rydym yn argymell eich bod yn gadael 1 diwrnod o orffwys rhwng pob gweddi.

Mae'n bwysig peidio â gweddïo i'r un sant sawl peth gwahanol ar yr un diwrnod, fel arall ni chaiff fynychu unrhyw un o'r ceisiadau.

Felly, gweddïwch weddi Sant Cyprian i glymu, dofi, dominyddu ac am amddiffyniad ar ddiwrnodau gwahanol.

Mwy o weddïau:

 

llyfrgell tric
Darganfyddwch Ar-lein
Dilynwyr Ar-lein
ei phrosesu'n hawdd
llawlyfr mini
a sut i wneud
FforwmPc
MathYmlacio
Cylchgrawn Lafa
cyfeiliornus