Gweddi i'm ffonio

Gweddi i'm ffonio a gofyn i mi am faddeuant nid gweithred hunanol, fel y mae llawer o bobl arwynebol yn ei weld.

Yn hytrach, gweithred o ryddhad ac iachâd mewnol ydyw.

Weithiau mae gennym bobl yn ein bywydau sydd bob amser yn ein brifo ond am ryw reswm ac, mor rhyfedd ag y mae'n ymddangos, ni allwn ollwng gafael.

Fodd bynnag, bydd y person hwnnw'n gadael llawer o glwyfau nad ydym wedi gwella eto a chyn belled nad yw'n gwella byddwn yn rhwym yn dragwyddol oherwydd bydd yn gam yn ein bywyd nad yw wedi'i oresgyn eto.

Dyma pam mae'r weddi hon yn bwysig, galwad lle y maddeuant bod y prif gymeriad yn iachawr clwyfau ar unwaith ac, heb amheuaeth, byddwn yn barod i ddechrau eto.

Mae cychwyn bywyd newydd heb orffen beiciau cau fel ceisio codi adeilad ar adfeilion adeilad arall na ddioddefodd storm oherwydd yn hwyr neu'n hwyrach, bydd yr adeilad newydd yn cwympo hefyd. Nid oes gweddi ddiffuant a wneir o feddwl hunanol.

A yw'r weddi i'm galw a gofyn am faddeuant bob amser yn gweithio?

Gweddi i'm ffonio a gofyn am faddeuant

Y gweddïau a grybwyllir yn yr erthygl hon bob amser yn gweithio. 'Ch jyst angen i chi weddïo gyda ffydd.

Byddwn yn dangos 4 yn wahanol i wahanol seintiau. Gallwch chi weddïo pob un ohonyn nhw yr un diwrnod, felly byddwch chi'n cael mwy fyth o gryfder.

Os ydych chi am ddod â'ch dioddefaint i ben mae'n rhaid i chi ddechrau gweddïo ar hyn o bryd. Dim ond help Duw fydd yn fy nghael i'ch galw chi'n gyflym.

Peidiwch â gwastraffu mwy o amser, rhowch y brawddegau isod!

Gweddi i'm ffonio mewn 10 munud. 

Syr, rwy'n ddefosiwn ffyddlon, sy'n gofyn am help, yn gofyn ichi roi galwad iddo a all fod yn bwysig, a all ddiffinio llawer o bethau.

Rwyf am gael yr alwad honno a'i bod yn dda, ei bod yn dod â newyddion da, San Expedito.

Rydych chi, fy nawddsant, yn tywys y person i wneud y penderfyniad er fy lles.

Amen.

Efallai y bydd deg munud yn amser posib i'r person hwnnw ddod atom ni, ond cofiwch y gall gweddi wneud popeth. 

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i'r Pla Sanctaidd am arian

Ar gyfer achosion hyd yn oed yn fwy anobeithiol yna mae'n rhaid gweithredu mesurau hyd yn oed yn fwy anobeithiol. Mae gweddi’r alwad mewn deg munud yn berthnasol mewn achosion o wir frys, lle nad oes unrhyw beth mwy dynol yn bosibl i’w wneud a dim ond mewn gweddi sydd, dylid nodi, sy’n bwerus y mae’n rhaid i ni roi ein holl ffydd.

Rydyn ni'n gwybod mai gwirionedd yw'r allwedd bob amser ac yn y frawddeg hon mae'r un peth. Gellir ei wneud ar unrhyw adeg ac ni ddylai ond adlewyrchu ffydd a yr angen sydd gennym wrth weddïo

Gweddi i edrych amdanaf mewn 10 munud  a gofyn imi am faddeuant

O, Saint Cyprian annwyl, gyda'ch daioni a'ch digonedd mewn bendithion i'r rhai sy'n eich erfyn, gofynnaf am drugaredd, erfyniaf arnoch, o, Nefol, gadewch i'r hyn yr wyf yn ei addoli, fy ngheisio gyda'r enaid a'r corff, oherwydd mae arnaf angen ei cariad, o'ch angerdd a'ch cwmni, o, San Cipriano, pwerus!

Boed i'r cais ddod i'ch symlrwydd cysegredig, mae arnaf angen ichi roi'r wyrth yr ydych yn ei cheisio ynof eich hiraeth a'ch rhamant fwyaf perffaith ...

O, Arglwydd, gofynnwch iddo (dywedwch ei enw) edrych amdanaf pan fydd yn codi o'i wely ac amser gwely eto ... oherwydd mae'r cyfan i mi!

Ei fod yn gweld fy eisiau, na all wneud ei fywyd heb fy mywyd ... o, noddwr y ffyddloniaid dioddefus yr ydym yn eu caru ac yn eu galw eto ... gwneud y bod yr wyf yn ei addoli, camu yn ôl yn ei ysgogiadau ac edrych amdanaf, mae'n gwingo am gael fy un i ochr a bod ei draed yn mynd ag ef i'r sedd, lle mae'n dod o hyd i mi ...

O, gwyrth yr eneidiau sy'n cau mewn galarnadau, rhoi bywyd i mi, rhoi tawelwch i mi a rhoi popeth sy'n dweud wrtha i, bod dychweliad fy anwylyd yn agos iawn ...

Benemérito San Cipriano, daw eich bendith ataf a chyda hi, y wyrth yr wyf yn dyheu amdani, fy Nhad ...

Tad Sanctaidd! Amen

Mae'r weddi hon yn hynod bwerus ac mae'n rhaid ei gwneud yn achlysuron o wir argyfwng Ni allwn fod yn hunanol a gofyn heb feddwl am y person arall.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i Santa Muerte fel bod yr anwylyd yn dychwelyd

Mae llonyddwch y galon yn aml yn dibynnu ar berson arall, ond os edrychwn ymhell o fewn ein calonnau, mae'n debygol iawn y byddwn yn dod o hyd i ychydig o dawelwch ac yn gobeithio cymryd peth amser a gallu codi gweddi arbennig i'r goruchaf.

Gweddi yw fy ffonio a gofyn am faddeuant y gellir ei wneud cyn belled â bod angen cwrdd â'r person arbennig hwnnw.

Gall fod yn blentyn, yn gyn-bartner, yn aelod o'r teulu neu'n rhyw ffrind nad ydym wedi'i weld ers amser maith ac sydd eisoes angen y cyswllt uniongyrchol hwnnw na ellir ond ei gael wrth wynebu'r unigolyn hwnnw. 

Gweddi anobaith i'm galw 

Dad annwyl, mae arnaf ofn cael fy ngwrthod ... Os gwelwch yn dda, erfyniaf arnoch i (ENW'R PERSON) Ffoniwch fi a dywedwch wrthyf sut rydych chi'n teimlo drosof i, i fynegi'ch holl deimladau.

Ac felly gallaf fod yn hapus i beidio â chael fy nôl. Rhowch nerth imi ei wynebu heb boen, gwn y gallaf oresgyn eich ochr a goddef popeth a ddaw. Peidiwch byth â gadael i mi Dad, nesaf atoch chi rwy'n gryfach

Amen

Pan fydd gennym berson mewn golwg yn gyson, ni allwn osgoi bod eisiau gwybod amdanynt bob amser gan fod yr angen yn gryf ac rydym am fod mewn cysylltiad ond ni allwn sefyll nes i ni fynd adref, felly ymddengys mai galwad ffôn yw'r opsiwn gorau.

Dyma union bwrpas hyn gweddi anobaith. Fe'i gelwir oherwydd ei fod eisoes yr adnodd olaf y byddem yn ei ddefnyddio ac mae'n XNUMX y cant yn effeithiol ac yn bwerus.

Mae gweddïau yn unig yn cyfleu egni da ac os yw'r weddi hon rydyn ni'n ei chodi'n ddidwyll yna bydd y canlyniadau'n syndod.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi dros fusnes

Yn ein ceg mae gennym bŵer mawr iawn, gydag ef gallwn adeiladu neu ddinistrio. Dyma pam y dylid gwneud y weddi hon o ddiffuantrwydd a gyda chyfrifoldeb llawn am yr hyn yr ydym yn ei wneud.

Bob amser yn amcangyfrif eraill fel rhai uwch na ni ein hunain, fel y dywed gair Duw. 

Gweddi i San Antonio i fy ffonio 

San Antonio Heddiw, deuaf atoch oherwydd mae angen eich help arnaf ...

Rydw i eisiau (ENW'R PERSON) fy ffonio Rwy'n benderfynol o ddweud wrtho ef / hi sut rydw i'n teimlo ond dim ond os yw ef / hi'n galw ...

Rwy'n ofni y caf fy ngwrthod ond mae angen i mi wybod. Chi yw'r unig un sy'n gallu fy helpu gyda'r mater hwn San Antonio. Rwyf am wynebu'r foment hon oherwydd mae angen i mi wybod a wyf yn cael fy nyrannu ac os nad wyf, byddaf yn gallu edrych ar orwelion newydd ...

Mae'r alwad hon yn golygu llawer i mi. Dyna pam mae angen i mi ddigwydd cyn gynted â phosibl. Mae gen i ofn ond rwy'n gwybod y gallaf ddod drosto. Amen.

Mae gofyn am alwad yn naturiol.

Gall fod llawer o ddibenion i'r alwad hon, er enghraifft gall fod i gyflawni maddeuant sy'n angenrheidiol i symud ymlaen, i wybod yn syml sut mae'r person arall hwnnw, i gyfleu ei fod yn dal i fod yn bresennol bob amser, yn fyr, am lawer o bethau.

Y peth rhyfeddol yw bod y cais yn aros yr un peth: ffoniwch fi. 

Os felly, dim ond gofyn, mae mor syml â hynny. Heb gywilydd nac ofn ond gyda'r bwriad cliriach a diffuant o dderbyn y cyfathrebiad hwnnw yr ydym mor hir yn ei wneud.

A gaf fi ddweud y 4 brawddeg?

Gallwch a dylech weddïo'r holl weddïau.

Maen nhw i gyd yn bwerus iawn ac os ydyn nhw'n cael eu gweddïo i gyd dros yr un person bydd ganddyn nhw lawer o rym.

Gweddïwch gyda gweddi bob amser y weddi i'm galw mewn 10 munud a byddwch yn hapus iawn mewn cariad!

Mwy o weddïau:

 

 

llyfrgell tric
Darganfyddwch Ar-lein
Dilynwyr Ar-lein
ei phrosesu'n hawdd
llawlyfr mini
a sut i wneud
FforwmPc
MathYmlacio
Cylchgrawn Lafa
cyfeiliornus