Gweddi yr oen addfwyn

Gweddi yr oen addfwyn

Gweddi'r oen bach addfwyn. YR oen bach oedd yr anifail a ddefnyddiodd Duw i lanhau pechodau'r byd. Dyma pam mae gweddi’r oen bach addfwyn yn weithred ffydd sy’n seiliedig ar yr ysgrythurau sanctaidd. Gwneir y weddi hon â sawl pwrpas yn dibynnu ar yr anghenion a geir. Fodd bynnag, mae'r pwrpas ... darllenwch fwy

Gweddi i wahanu dau berson

Gweddi i wahanu dau berson

Mae gweddi i wahanu dau berson i San Alejo yn gyflym yn berthnasol yn y sefyllfaoedd hynny lle mae ein teulu, ein sefydlogrwydd emosiynol a sentimental neu les ein plant neu bartner yn cael eu peryglu. Er enghraifft, mewn achos penodol lle mae ein partner yn cael ei geisio i gyflawni gweithgareddau yr ydym yn eu hystyried yn… darllenwch fwy

Gweddi i werthu tŷ

Gweddi i werthu tŷ

Gweddi i werthu ty. Mae cymryd gweddi i ystyriaeth ym mhob deisyfiad a gweithred a gyflwynir i ni o ddydd i ddydd yn dra phwysig. Dyna pam os oes angen dedfryd i werthu tŷ mae'n rhaid i ni wybod sut i ddod o hyd i'r frawddeg gywir i'w gwneud. Mae yna weddïau dros bopeth sydd ei angen arnom... darllenwch fwy

Gweddi i Saint Cyprian

Gweddi i Saint Cyprian

Gweddi i San Cipriano. Mae'n hysbys bod ganddo lawer o bwerau nefol. Gall dweud y weddi i San Cipriano am amddiffyniad, clymu, dofi a dominyddu ein helpu mewn llawer o sefyllfaoedd mewn bywyd. Yn enwedig yn yr achosion hynny lle credwn nad oes ateb. Arbenigwr mewn datrys problemau cyplau lle mae un o… darllenwch fwy

Gweddi i Forwyn Montserrat dros ferched beichiog

Wedi'i pharchu gan yr Eglwys Gatholig ledled y byd, dyma'r un eglwys lle crëwyd y weddi i'r Forwyn o Montserrat dros ferched beichiog, oherwydd, fel un o gynrychioliadau'r Forwyn Fair, mae hi'n gwybod yn iawn beth yw ystumio bywyd. o fewn y groth a gall Helpu gyda'r broses gyfan... darllenwch fwy

Gweddi i'r Pla Sanctaidd am arian

Gweddi i'r Pla Sanctaidd am arian

Mae gweddi i Santa Muerte am arian yn wirioneddol bwerus a dyma'r rheswm pam mae llawer o bobl yn parhau i ymuno â llinell y credinwyr a bod yna lawer o wyrthiau y mae'r Sant hwn wedi'u rhoi. Mae gofyn am arian yn gyffredin, efallai nad yw'n hysbys iawn... darllenwch fwy

Gweddi i dawelu a thawelu meddwl person

Gweddi i dawelu a thawelu meddwl person

Mae gweddi i dawelu a thawelu meddwl person yn bwysig oherwydd ni wyddom pryd y gallai fod angen i ni wneud hynny. Lawer gwaith rydyn ni'n cerdded o gwmpas neu rydyn ni gyda'r teulu ac rydyn ni'n cael ein hunain mewn sefyllfaoedd lle mae angen i ni dawelu rhywun sy'n cynhyrfu neu sydd mewn angen yn syml ... darllenwch fwy

Gweddi i gael gwared ar y llygad drwg

Gweddi i gael gwared ar y llygad drwg

Mae gweddi i dynnu'r llygad drwg yn effeithiol wrth gael gwared ar y drwg hwn sy'n ysbrydol oherwydd ei fod yn cael ei adlewyrchu yng nghorff y person yr effeithir arno. Ledled y byd, yn y diwylliannau amrywiol sy’n bodoli, mae’r gred yn parhau bod golwg o genfigen, meddwl drwg neu’r awydd sy’n deillio o… darllenwch fwy

Gweddi’r Pla Sanctaidd i ddominyddu dyn

Gweddi’r Pla Sanctaidd i ddominyddu dyn

Mae gweddi’r Marwolaeth Sanctaidd i dra-arglwyddiaethu ar ddyn yn cael ei gweld gan lawer o bobl fel gweddi nad oes ganddi fawr ddim i’w wneud â’r grefydd Gatholig neu Gristnogol gan ei bod yn gred sy’n dod o boblogaethau brodorol Mecsico. Fodd bynnag, er gwaethaf y ffaith ei bod yn edrych fel delwedd gythreuliedig, y gwir yw bod… darllenwch fwy

Gweddi i ddod o hyd i bethau coll

Gweddi i ddod o hyd i bethau coll

Mae gweddïo i ddod o hyd i bethau coll yn bwysig iawn oherwydd sawl gwaith rydyn ni'n cael ein hunain mewn sefyllfaoedd cymhleth oherwydd rhai pethau sydd wedi'u colli, fel allweddi tŷ neu bethau pwysicach fel arian. Y gwir yw y gall cael y weddi hon ein helpu nid yn unig i ddod o hyd i'r hyn yr oeddem wedi'i golli ... darllenwch fwy

Gweddi i freuddwydio gyda mi

Gweddi i freuddwydio gyda mi

Gweddi i ti freuddwydio amdana i. Gall ymddangos fel gweithred hunanol, ond y gwir yw y gallai hon fod yn un o'r gweddïau mwyaf didwyll y gallwn ei gwneud yn ein bywydau. Gall mynd i mewn i freuddwydion rhywun arall fod yn fater sensitif os na chaiff ei wneud yn gyfrifol, mae hynny oherwydd ... darllenwch fwy

Gweddi i Satan

Gweddi i Satan

Gweddi i Satan. O'r holl weddïau sy'n bodoli, gallwn ddweud bod y weddi i Satan yn cael ei chyfrif, i lawer, fel un o'r rhyfeddaf sydd yna a dyna pam mae pobl yn teimlo amharodrwydd penodol tuag at y weddi hon ond y gwir yw na all unrhyw weddi fod yn ddrwg. oherwydd eu bod yn weithredoedd syml... darllenwch fwy

Gweddi i gael arian taledig

Gweddi i gael arian taledig

Mae gweddi i gael arian fel arf ysbrydol y gallwn ei ddefnyddio pryd bynnag y bydd ei angen yn bwysig iawn gan fod cymorth ysbrydol fel bod gennym bob amser berthynas dda gyda ffrindiau a theulu yn angenrheidiol, yn enwedig pan fo materion ariannol yn gysylltiedig â hynny. Mae benthyca arian i rywun yn gofyn am ymddiriedaeth ac mae'n… darllenwch fwy

Gweddi i feddwl amdanaf

Gweddi i feddwl amdanaf

Gweddi i feddwl amdanaf. Rydyn ni'n byw gyda'r angen i deimlo'n gariadus ac yn ddymunol, mae hyn, i raddau, yn normal. Mae ofn gwrthodiad wedi cynyddu’r angen hwnnw’n fwy fyth ac fe gawn ein hunain yn aml yn chwilio am weddi iddo feddwl amdanaf ddydd a nos, dod yn ôl a’m galw. Mae hyn… darllenwch fwy

Gweddi i'm ffonio

Gweddi i'm ffonio

Nid gweithred hunanol yw gweddïo am iddo fy ngalw a gofyn am fy maddeuant, fel y mae llawer o bobl arwynebol yn ei weld. Yn hytrach, gweithred o ryddhad ac iachâd mewnol ydyw. Weithiau mae gennym ni bobl yn ein bywydau sydd bob amser yn ein brifo ond am ryw reswm ac, mor rhyfedd ag y mae'n ymddangos, dydyn nhw ddim yn... darllenwch fwy

Gweddi am ddanfoniad heb gymhlethdodau

Gweddi am ddanfoniad heb gymhlethdodau

Gall gweddi am esgoriad heb gymhlethdodau ein helpu bob amser ac am esgoriad da. Gall ein helpu drwy’r cyfnod anodd hwn fel ag y mae i ddod â bywyd i’r byd. Er efallai nad yw’n ymddangos fel y peth a bod rhai pobl yn gweld y digwyddiad hwn mor naturiol, y gwir yw ei fod yn sefyllfa fregus yn… darllenwch fwy

Gweddi i'r Pla Sanctaidd am gariad amhosibl

Gweddi i'r Pla Sanctaidd am gariad amhosibl

Gweddi i farwolaeth sanctaidd am gariad amhosibl byddwch yn gallu byw y cariad hwnnw yr ydych ei eisiau cymaint neu ddod â'r person arbennig hwnnw sydd wedi symud i ffwrdd am ryw reswm neu'i gilydd yn agosach. Gellwch ymddiried fod gan y Sant hwn yr offer angenrheidiol i orchfygu yr hyn a gymerwn yn golledig. Mae hi'n gallu rhoi bywyd i… darllenwch fwy

Gweddi am offrymau

Gweddi am offrymau

Mae gweddi am yr offrymau ar adeg ildio ein hasedau ym mhresenoldeb yr Arglwydd yn bwysig iawn. Gellir gadael yr offrymau ar allor neu stordy’r eglwys neu gallwn eu rhoi’n uniongyrchol i berson penodol, ond rhaid inni gofio bob amser fod yr Arglwydd yn haeddu rhan o’n… darllenwch fwy

Gweddi i San Antonio i ddod o hyd i gariad

Gweddi i San Antonio i ddod o hyd i gariad

Gweddi i San Antonio i ddod o hyd i gariad, mae chwilio am wir gariad yn rhywbeth sy'n cadw llawer o bobl yn brysur ac yn bryderus. Dyma pam maen nhw'n aml yn ei chael hi'n angenrheidiol i weddïo ar Saint Anthony i ddod o hyd i gariad, i'w helpu i'w ddarganfod. Gwneuthuriad person... darllenwch fwy

Gweddi i ddenu dyn

Gweddi i ddenu dyn

Gall gweddi i ddenu dyn gael ei beirniadu’n hallt ond mae’n hynod effeithiol a phwerus. Mae'n weddi na fwriedir iddi gael ei gwneud gan ferched yn unig, er mai nhw yw'r rhai sy'n defnyddio'r arf hwn fwyaf i ymladd am y berthynas gariad honno sydd angen ymyrraeth ddwyfol. Dylid nodi nad yw'n… darllenwch fwy

Gweddïau am fedydd

Gweddïau am fedydd

Mae gweddïau ar gyfer bedydd bachgen a merch, yn fyr ac yn hardd, yn gorwedd yn y ffaith mai gweithgaredd ysbrydol pur yw bedydd a lle rydym yn proffesu ffydd sydd wedi'i chryfhau trwy weddi. Waeth beth yw oedran y person sydd i'w fedyddio, mae ffydd yn rhywbeth nad oes ganddo... darllenwch fwy

Gweddi i Santa Muerte am waith

Gweddi i Santa Muerte am waith

Mae gweddi i Santa Muerte am waith yn hynod bwerus. Mae'n gweithio p'un a ydych chi'n chwilio am swydd neu os mai'r hyn sydd ei angen arnoch chi yw datrys rhyw broblem sy'n ymddangos yn eich amgylchedd gwaith. Mae'r egni negyddol rydyn ni'n ei deimlo weithiau yn ein gweithle yn ddrwg ac yn gallu effeithio ... darllenwch fwy

Gweddi am waith

Gweddi am waith

Gweddi am waith gallwn gyflawni llawer o fanteision. Strategaeth ysbrydol yw gweddïau sy'n ein helpu i ddod o hyd i atebion i broblemau lle nad ydym yn aml yn gwybod beth i'w wneud na sut i weithredu. Yn y weddi benodol hon gallwn ofyn amdanom ein hunain, fel bod yr amgylchedd gwaith yn ddymunol, gofyn am ein penaethiaid neu… darllenwch fwy

Gweddi i'r Marwolaeth Sanctaidd i feddwl amdanaf

Gweddi i'r Marwolaeth Sanctaidd i feddwl amdanaf

Mae gweddi i Santa Muerte i feddwl amdanaf yn rhoi'r hawl i'r Siôn Corn hwn ddod i mewn i'n perthynas i roi'r cymorth sydd ei angen arnom. Dylid nodi mai gweddi yw hon sydd nid yn unig yn cael ei gwneud yn achos cyn-bartneriaid, ond y gellir ei gwneud unrhyw bryd i… darllenwch fwy

Gweddi i'r enaid yn unig i wneud i berson ddod

Gweddi i'r enaid yn unig i wneud i berson ddod

Gall gweddi i'r enaid yn unig i wneud i berson ddod ddod yn arf cyfrinachol sy'n ein helpu yn yr eiliadau hynny pan na all neb arall. Yn yr eiliadau hynny rydyn ni eisiau gyda'n holl enaid i weld y person hwnnw ond nid ydym yn gwybod beth na sut i'w wneud fel mai hi yw'r un sy'n penderfynu dros ... darllenwch fwy

Gweddi i Forwyn Montserrat dros ferched beichiog

Gweddi i Forwyn Montserrat dros ferched beichiog

Gweddi i Forwyn Montserrat dros ferched beichiog a barchwyd gan yr Eglwys Gatholig ledled y byd, dyma'r un eglwys lle crëwyd y weddi i Forwyn Montserrat dros ferched beichiog ers hynny, fel un o gynrychioliadau'r Forwyn Fair, mae hi'n gwybod wel beth mae'n ei achosi bywyd y tu mewn i'r groth ... darllenwch fwy

Gweddi dros fusnes

Gweddi dros fusnes

Gweddi dros y busnes mae’r byd ysbrydol yn realiti na allwn ddianc ohono na’i anwybyddu, felly pan ddechreuwn fenter newydd mae’n dda gweddïo dros y busnes yr ydym ar fin ei gychwyn. Fel ei fod yn fusnes bendigedig, fel bod egni da yn llifo bob amser. Gallwn ofyn... darllenwch fwy

Gweddi fel bod popeth yn mynd yn dda

Gweddi fel bod popeth yn mynd yn dda

Mae gweddïo bod popeth yn mynd yn dda yn y gwaith neu yn y llys yn weithred ffydd wirioneddol. Llawer gwaith credir ei bod yn weithred enbyd neu ei bod yn dangos gwendid neu anallu i wneud pethau ar ein pennau ein hunain, ond nid yw hyn yn wir yn y lleiaf. Yr angen i gyfrif... darllenwch fwy

Gweddi i wella pryder

Gweddi i wella pryder. Pryder yw’r teimlad hwnnw sy’n troi’r pethau da mewn bywyd yn achosion o bryder a dioddefaint dwysach. Os ydych chi'n berson ffydd neu eisiau dod yn un, rhowch weddi i wella pryder yn eich bywyd bob dydd. Efallai mai dyma'r feddyginiaeth orau i ddelio â ... darllenwch fwy

Gweddi i'm cyn ddychwelyd

Gweddi i'm cyn ddychwelyd

Gall gweddi i fy nghyn ddod yn ôl fod yn unig iachawdwriaeth i ni yn yr eiliadau hynny lle mae'r berthynas gariad. Gallwn gael y person hwnnw i ddychwelyd atom mewn llai o amser na'r disgwyl a'r cyfan dim ond trwy ddweud gweddi sy'n ymddangos yn syml i lawer ond sy'n bwerus mewn ffordd wych. Gyda'r weddi hon gallwn gael ... darllenwch fwy

Gweddi i Oshun am gariad

Gweddi i Oshun am gariad

Gweddi i Oshun. Grym cariad bob amser yw atafaelu'r arfau ysbrydol hynny a anfonwyd atom o sêl. Gadewch inni gofio felly fod Duw ei hun yn yr ysgrythurau sanctaidd yn ein dysgu sut i weddïo, hynny yw bod yn rhaid gwneud yr arfer hwn gyda chydwybod a chyfrifoldeb ers y… darllenwch fwy

Stop Creadigol
IK4
Darganfyddwch Ar-lein
Dilynwyr Ar-lein
ei phrosesu'n hawdd
llawlyfr mini
a sut i wneud
FforwmPc
MathYmlacio
Cylchgrawn Lafa
cyfeiliornus
llyfrgell tric
Arwyr Parth