Ukuthandazela umsebenzi Singathola izinzuzo eziningi.

Imikhuleko iyicebo elingokomoya elisisiza ukuba sithole izixazululo ezinkingeni esivame ukungazi ukuthi zenzeni noma kufanele zenze kanjani. 

Kulesi sigwebo ezithile esingazicelela zona, ukuze indawo yomsebenzi imnandi, cela abaphathi bethu noma abangaphansi kwethu kanye nezinye izicelo ngokuya ngezimo ezahlukahlukene ezingavela kuleyo ndawo.

Into ebalulekile ukuthi wazi ukuthi ngezinkinga zabasebenzi nazo zikhona imithandazo lokho kungenziwa ngokuqondile nangokuqondile, ukukhumbula njalo ukuthi umthandazo uyisenzo sokholo okufanele senziwe ngokukholelwa emandleni enawo.

Ukuthandazela umsebenzi Ingabe unamandla?

Ukuthandazela umsebenzi

Noma imuphi umthandazo unamandla. Kulokhu, kwanele ukuthandazwa ngokholo.

Uma unokholo oluningi futhi uma ucabanga ukuthi konke kuhamba kahle, kuzosebenza.

Kholwa kuNkulunkulu Ikhula emandleni ayo. Kungaleso sikhathi kuphela lapho uzonikeza konke okulungile.

Musa ukuchitha isikhathi esengeziwe, qala ukuthandaza manje!

Umkhuleko wokuthola umsebenzi 

UJesu, uBaba waseZulwini oPhakade:

Baba, Mhlahlandlela wami, mandla ami, ngikhuluma nawe Msindisi wami ...

Unendodana yakho lapha eyonile, kepha ubani okuthandayo ...

Udunyisiwe othandweni lwakho, ngobuhle bakho baphakade nokuphepha osinika kona, Baba.

Ukuthi kuwe, konke kungenzeka nakho konke ongakwenza ngoba umusa wakho mkhulu kakhulu futhi awusoze wangishiya. Futhi ezikhathini zobuhlungu awukaze uvumele isandla sami.

Uyisinkwa, wawungukuphila, uluthando nenduduzo. Ukukhanya kwakho kungihola ebumnyameni. Ngiza kuwe ngiguqa ngamadolo, Baba othandekayo wami, ngiza futhi ukuthandazela ubuhle bakho baphakade, ukuthola isivikelo sakho.

Ngoba ngiyazi ukuthi esandleni sakho, ngeke ngingesabi lutho futhi akukho engizokuswela. Ngoba wena, nkosi yami yobuhle, usiza abakhungathekile.

Ngiyacela ukuthi udedele ukukhathazeka kwami, ngicela ukuthi isicelo sami siphendulwe. Sindisa usizi lwami kanye nosizi.

Baba, Jesu wami othandekayo ovukile, bheka izidingo zami futhi ungisize ukuba ngizisekele. Ngiyakuncenga ngomsebenzi omusha, Baba wami.

Ngoba ngiyazi ukuthi amacebo akho aphelele, ngoba ngizizwa ngikwazi ukusebenza. Ngiza kuwe ukuzokwenza isicelo sami somsebenzi. Ngidinga lowo msebenzi ukuze ngondle umndeni wami.

Ngiyazi ukuthi Wena ngobuhle bakho obukhulu ngeke ungivumele ukuba ngiwele ngenxa yesandla sakho ngeke ngesabe futhi ngizozizwa ngikhululekile. Ngiyakuncenga, Baba, ukuthi ukulangazelela kwami ​​kunikezwe masinyane.

Ubusisiwe nobaba osezulwini. Ngiyazi ukuthi uzovula iminyango namafasitela ethemba. Ngiyazi ukuthi ngesihe sakho esikhulu uzongitholela umsebenzi omuhle.

Ngisize, Nkosi yami, ngibekezele futhi ngithole umvuzo. Menze abe nomsebenzi omuhle, ophumelelayo futhi ozinzile. Ngenelela esicelweni sami sokuzimela ngokwezezimali.

Ungenze uMondli futhi ubusise umndeni wami, ukudla kwami.

Ngiyakucela kulowo msebenzi noma ngokuziqalela ibhizinisi lami.

(Yenza buthule isicelo sakho esikhethekile)

Ngisize Nkosi emthwalweni wami, ngiyakuncenga, Nkosi yami.

Ngikholwa yikho konke kuwe, Nkulunkulu wami.

Akubusise kuze kube phakade, Nkosi!

Lo mkhuleko wokuthola umsebenzi unamandla amakhulu!

Usizi lwabasebenzi selusakazekele emadolobheni amaningi omhlaba. Kodwa-ke kuleli cala elithile kunomusho othize.

Ngalo mqondo, into ehlakaniphile kunazo zonke ukubuza ngokuqondile nangobuqotho lokho esifuna ukukubona, ukuthi yimuphi umsebenzi esifuna ukuwuthola futhi ucele ukukholelwa.

Awukho umthandazo owenziwe kusuka enhliziyweni ongagcwalisi umphefumulo wethu ngamandla amahle futhi namandla afanayo yilokho esizowudlulisela nomaphi lapho sifika khona.

Umkhuleko onamandla ungaphula amaketanga okungenakwenzeka ukuba unqobe ngamandla ethu omzimba. 

Umkhuleko wokubusisa umsebenzi 

Ngiyabonga, Nkosi, ngoba ngiyasebenza.

Ubusise umsebenzi wami kanye nalabo engisebenza nabo.

Siphe umusa wokuhlangana nawe ngomsebenzi wemihla ngemihla.

Sisize ukuba sibe yizisebenzi ezingakhathali zabanye. Sisize senze umsebenzi wethu ube ngumkhuleko.

Sisize sithole emsebenzini kungenzeka sakhe umhlaba ongcono.

Mnumzane, njengokuwukuphela komuntu ongaqeda ukomela kwethu ubulungiswa, asinikeze umusa wokuzikhulula kukho konke okuyize futhi sizithobe.

Ngiyabonga, Nkosi, ngoba ngiyasebenza. Ungavumeli umndeni wami uswele ukwesekwa nokuthi kuyo yonke indlu kuhlala kukhona okudingekayo ukuze uphile ngesithunzi.

Amen.

Imithandazo eyenziwe ngenhloso yokubusisa izimpilo zethu noma eyalabo abasizungezile ijwayele ukuba yizicelo eziqotho kakhulu ezingenziwa.

Lapho sicela abanye sibonisa inhliziyo enhle uNkulunkulu asinike yona.

Kungakho sithandaza ukubusisa umsebenzi Akuwona umkhuleko wokuzuzisa thina uqobo kodwa wenhlala kahle yabo bonke abahlanganyela nathi indawo yokusebenza. 

Kulesi sigwebo ungabuza ngalezo zimo lapho imvelo yomsebenzi igcwele khona amandla amabi nemicabango emibi.

Umkhuleko wokuthola umsebenzi ezinsukwini ezi-3

Jesu, Jesu wami olungile, Jesu wami othandekayo, Nkosi yami, Malusi wami, Msindisi wami, Nkulunkulu wami, ngiyakukhonza njengeNdodana kaYise waPhakade, ngiyakwethemba futhi ngiyakudumisa ngobubele bakho nobuhle bakho, ngiyakudumisa ngoba unginika ukuphepha kanye nawe Angesabi lutho, ngiyakuthanda ngoba ungigeza ngobumnandi nangothando lwasezulwini ngaso sonke isikhathi lapho ngiza nosizi lwami phambi Kwakho, ngaso sonke isikhathi lapho ngicela usizo lwakho.

Jesu, Jesu wami olungileyo, Jesu wami othandekayo, Wena okhanya kokuKhanya okuPhakade welula izandla zakho zokuxhasa ngaphezulu kwami ​​futhi uzongisiza ebunzimeni bami; Wena ongumfowethu nomngane wabaswele futhi ungaze usishiye sodwa ukuze singaphambuki, Wena ohlale ungakithi ungihawukele ungisize ezinkingeni zami nokusilela, ungihawukele ungophule ezinkingeni zami, futhi Njengomlamuleli oyingqayizivele phakathi kukaNkulunkulu nabantu, uletha izicelo zami phambi Kwakhe ukuze azotholwa.

Jesu, Jesu wami olungile, Jesu wami othandekayo, bheka lesi sidingo esikhulu enginaso manje: ekufuneni kwami ​​umsebenzi ngizithola ngigxilile, noma ngizama ukuthi angikwazi ukukuthola futhi ngiyakudinga ngokuphuthumayo ngoba izidingo zami zisezingeni eliphakeme futhi zithemba, ngoba Ngiyakuncenga ukuthi unginike usizo lwakho lothando.

Jesu, Jesu wami omuhle, Jesu wami othandekayo, uvula yonke iminyango engithola ivaliwe, ngisize ukuba nomsebenzi omuhle noma ibhizinisi elinginikeza ukuzinza kwezomnotho futhi linginike amathuba okuthuthuka nokuqhubekela phambili, umsebenzi omuhle noma ochumayo noma ibhizinisi lapho Ngingaba nokukhula okusebenzayo kanye nokwami ​​uqobo.

Jesu, Jesu wami omuhle, Jesu wami othandekayo, Wena ogcwalisa imiphefumulo nemizimba ngokuthula, wehlisa usizi engiluzwayo ngaphakathi kimi, ungiphume ngalesi sikhathi esibi ungangivumeli ukuthi ngijule ngijule.

Kulesi sikhathi sokuphelelwa yithemba nokuntuleka kokungihola ungiqondise ezinyathelweni engizithathayo, ungenze ngithole izipesheli zomsebenzi omuhle, ngivule yonke iminyango ngibeke abantu abathembekile endleleni yami abangisekela; nginike ukuhlakanipha okukhombisa amakhono ami nokukhuthazela nokuqina ngingayeki.

Ngisize ngithole umsebenzi omuhle lapho ngingenza khona imisebenzi yami ngempumelelo futhi ngithole imali edingeka kabi ekhaya lami, ngithumele uJesu wami omuhle izibusiso zakho ukuze ngithole engikudingayo:

(yisho ngokukholwa okukhulu lokho ofuna ukukuthola)

Jesu, Jesu wami olungile, Jesu wami othandekayo, ngiyabonga kusuka ekuphakameni kwami ​​ngokuba ngalo lonke usizo eninginike lona nakulabo abazozayo engingabazi ukuthi ngeke belahlekile, ngiyikho konke okwenu futhi ngifisa ukuthi kube phakade ezulwini , lapho engiyethemba ukukubonga kuze kube phakade naphakade futhi hhayi nokudehlukanisa nawe.

Akubusise kuze kube phakade, Nkosi!

Ngakho-ke makube njalo. Amen

Ngabe uwuthande umkhuleko wokuthola umsebenzi ngezinsuku ezi-3?

Izikhathi eziningi sithola ukuthi kunomsebenzi otholakala kwenye indawo esifuna ukusebenza kuyo kepha akunakwenzeka ukuthi ukwazi ukungena kulowo msebenzi.

Kulezi zimo akukho lutho olungcono kunomkhuleko ngoba uyincwadi yethu enhle kakhulu yokwazisa.

Lapho ungena kwinhlolokhono yomsebenzi singacela uNkulunkulu ophakeme umdali wezulu nomhlaba ukuba asinike umusa wokwenza umbono omuhle wokuqala.

Ngakolunye uhlangothi kumele ngaso sonke isikhathi sibuze ukuthi kwesinye isikhathi esikufunayo akuyona into efunwa yiNkosi futhi ngalo mqondo kufanele siqaphele kakhulu ukwenza kuphela okuyintando kaNkulunkulu.

Ake siqhubekele kwesinye isigwebo somsebenzi.

Ukucela umsebenzi ophuthumayo

UNkulunkulu ungumqashi omkhulu kakhulu emhlabeni.

Ngiyethemba ubukhulu bakhe obukhulu nokuthi uzonginikeza umsebenzi omuhle kakhulu awutholile kuze kube manje.

Umsebenzi lapho ngizojabula khona.

Ngizochuma, ngoba ngizoba namathuba amaningi okukhuphuka. Umsebenzi lapho imvelo yomsebenzi imangalisa khona.

Umsebenzi lapho abaphathi bami besaba uNkulunkulu futhi benikeza indawo efudumele nenobulungiswa kubasebenzi babo.

Ngalesi sizathu, ngizohlala isikhathi eside kulowo msebenzi futhi ngizozizwa ngijabule ngokusebenza lapho uNkulunkulu enezimpahla eziningi kimi, ngokuvumelana nakho konke. el mundo.

Ngokubonga, ngizohlala ngijabule, ngihlanganyela nabo bonke injabulo yeNkosi, ngifundisa buthule ngokuthobeka nangesibonelo sami, ukubekezelela, ubuqotho, ukuthula, isibopho nokunikela zonke izinsuku ngenkulu injabulo, okuhle kimi, ukuze engikwenzayo luthando, kusizakale abantu abaningi.

Amen, ngiyabonga baba ukuthi ungizwile futhi lokhu kwenziwa

Ukufika endaweni lapho bengafuni ngisho nabasebenzi nokufaka isicelo somsebenzi kungaba yisinyathelo esidinga izinga eliphakeme lesibindi njengoba kunethuba elihle lokuthi sizokwenqatshwa ngaphandle kokukhombisa wonke amakhono ethu.

La umkhuleko wokucela umsebenzi Ukuphuthuma kungasisiza ukuthi sidlule esivivinyweni sokuqala sokufaka isicelo somsebenzi ngokuzenzekelayo hhayi ngoba sibone isikhangiso.

Ngesikhathi sokucela umsebenzi, kusizwa usizo olungokomoya ukuze wazi ukuthi kufanele uhambe kuphi, ngakho-ke uNkulunkulu uqondisa izinyathelo zethu kusukela lapho sishiya ikhaya kuze kube yilapho sesibuyela kuwo.

Ukungibiza ngomsebenzi 

Baba othandekayo osezulwini, eGameni likaJesu, ngifuna ukuhlakanipha Kwakho futhi ngithembela Kuwe ukuthi ungiqondise ekufuneni umsebenzi ongilungele.

Ngifuna ukusuka manje ukuhamba ngaphansi kwesihe sakho neqiniso futhi ngaphandle kokukhothamela izifiso zami nokuqonda okungaphezulu.

Ngisize ekutholeni umsebenzi omuhle lapho, ngezandla zami, akukho okungekho kimi noma komunye wami.

Ngeke ngikhathazeke noma ngikhathazeke ngalutho, Baba, ngoba ngizwa ukuthula kwakho kuza phezu kwenhliziyo nomqondo wami.

Ungumthombo wami wamanzi aphilayo, ngiyakwethemba ukuphiwa kwakho nokuthi uyanginika amandla ukumelana nokwehla nokwenyuka kwempilo yami usuku nosuku.

Ngiyakubonga, Baba, ngokunginikeza isidingo sami somsebenzi ngokuya ngomcebo wakho nangodumo lweNkosi yethu.

Hhawu Nkulunkulu wami, kwangathi amandla akho angaba nami namhlanje ukuthola umsebenzi. Ngiholele kulowo msebenzi engizowuthanda futhi ngiwazise ngawo wonke umphefumulo wami.

Ngiholele endaweni enomoya wokuhlonipha nokubambisana, endaweni ephephile nenenjabulo.

Ngisize ngithole leyo esele ngokomqondo nangokomoya kulowo msebenzi omusha ongibekele wona. Ngiyabonga Nkosi ngokungilalela futhi ungisize namuhla.

Impilo ayisi lula ngaso sonke isikhathi, kepha ngizolwela ukukhumbula ukuthi Uhlala ungisiza ngaso sonke isikhathi sempilo yami.

Ibusiswe iNkosi, malibongwe igama lakho elingcwele Amen.

https://www.pildorasdefe.net

Ngaleso sikhathi lapho sesivele sishiyile imibhalo yethu enkampanini, kufanele sibuyele ekhaya silindele ukuthi lelo kholi lenziwe ngesikhathi esifushane kakhulu, ngoba isivivinyo sethu esikhulu kulokhu kufanele silinde ngaphandle kokuphelelwa yithemba. 

Ukubekezela kuyisihluthulelo kule nqubo yokulinda.

Kodwa-ke, akufanele silinde kuze kube phakade, bacela Ababili ukuthi bahambise izingcezu zethu ukuze ucingo oluhle esilulindile lufike ngokushesha okukhulu.

Ngingasho yonke imithandazo?

Ungasho imisho emi-5 ngaphandle kwenkinga. 

Into ebalulekile ukuthi ube nokholo ngesikhathi sokuthandazela umsebenzi. Akukho okunye.

Imikhuleko eminingi: