Umkhuleko ekufeni okungcwele ucabange ngami ukunikela ilungelo lale Ngcwele ukufaka ubuhlobo bethu ukusinika usizo esiludingayo.

Kumele kuqashelwe ukuthi lo ngumkhuleko ongenziwanga kuphela kulabo ababekade bebambisene nabo kepha kungenziwa ngaso sonke isikhathi ukuthola lo muntu ukuthi asigcine emiqondweni yabo ngaso sonke isikhathi. 

Kungumthandazo onamandla okumele siwenze ngokucophelela ngoba imiphumela iyamangaza futhi ingaqashelwa kusukela lapho siyeke ukwenza umthandazo. 

Umkhuleko ekufeni okungcwele ucabange ngami

Ngilahlekile, ngokungenhloso, ngaphandle kwesibindi nangaphandle kothando.

Ngizizwa ngilahlekile, kepha nginethemba lokuzithola. Njengoba ngikhala kuwe, ukholo lwami luyavuseleleka.

Ngiza kuwe ngoba ngifuna ukubuyiselwa ubuntu bami. Ngihambe emigwaqweni emnyama, ngathola kubukeka sengathi umahlulela inhlanhla yami.

Izikhathi ezingenze ukuthi ngiwe futhi yize ngangivukile, namuhla ngisehlabathini ngaphandle kokuma.

Ukufa okubusisekile, ngihawukele, uphendukele usizo lwami.

Ukufa okubusisekile kungibuyisela esimweni sokuphila, qeda lokhu okukhona.

Ubusisiwe, usike amaketanga angibophayo angibuyisele amaphiko angenze ukuthi ngindize.

Ngithemba kuwe kuphela, ngithandaza kuwe kuphela, ngidinga kuphela ukuthi ululame.

Ngibuyisele endleleni yokuphila, lapho amehlo ami angabona khona ukukhanya.

Lapho izindlebe zami zilalela umculo futhi isikhumba sami sizwa ukuthinta komoya okuhambisana nami.

Ngibuyise, ngibuyise ukuthi angifuni ukuya kude. Ngifuna ukubuyela empilweni.

Ngiyazi ukuthi uyangilalela, ngiyakuncenga, shintsha impilo yami, ngiyakuthembisa (yenza isethembiso) ngenxa yalomusa.

Ngakho-ke makube njalo.

Lona umkhuleko ogeleza ngokusuka enhliziyweni Yebo, ezikhathini eziningi omunye wabantu ababambe iqhaza ebudlelwaneni angazizwa sengathi akwanele ...

Ukuthi izinto azihambi njengoba kufanele noma ukuthi kudingeka uphethiloli owengeziwe futhi lapho kulapho ukhona umkhuleko Kuba isikhali esinamandla kakhulu esingaba naso. 

Ngingawuqala nini umthandazo wokucela ukufa okungcwele ukungicabanga?

Ngabe uyafuna ukwazi ukuthi ungakhuleka nini?

Noma nini lapho sizwa isidingo Singawenza lo mthandazo ngokuthula nangokuzithemba.

Akunandaba ukuthi sikuphi, kuthatha kuphela ukholo kanye nasemphefumulweni. 

Akukhathalekile usuku noma isikhathi. Into ebalulekile ukuthi ube nokholo.

Ngabe umthandazo uyasebenza ngokushesha?

Imikhuleko ngokwayo ayinaso isikhathi esithile sokuthi iphendulwe kodwa kulokhu kunezinkulungwane zamakholwa eziqinisekisa ukuthi imikhuleko ephakamisa ukufa okungcwele iyaphendulwa ngesikhathi esifushane.

Lokhu kungahle kuncike ezintweni eziningi ezinjengokukholwa noma ubulukhuni besidingo esidlulwayo, noma kunjalo kunzima ukuqinisekisa into efana naleyo, ngakho-ke kufanele sikholwe ukuthi izenzo ziphendulwa ngesikhathi esifanele, hhayi ngaphambi noma ngemuva. 

Uyini lomkhuleko?

Umkhuleko ekufeni okungcwele ucabange ngami

Umkhuleko ongicabanga ngami uyasebenza ukuba khona emcabangweni womunye umuntu.

Ingasetshenziswa kuzo zonke izimo ezingase ziphakame futhi nakulobudlelwano obungenanto yokwenza nothando.

Kungumkhuleko onamandla okumele wenziwe ngokuzibophezela ngoba kumele ube nenhloso noma inhloso yokuwufeza ngoba kufanele singagcini imicabango yomuntu omunye kuphela uma singakahlelanga ukuthi sizokwenzenjani ngokulandelayo njengoba kusebenza ngempela. 

Kuhlala kukhula emandleni omkhuleko kwi-Holy ukufa ukungicabanga ngami.

Imikhuleko eminingi: