Imikhuleko yokubhabhadiswa Njengomfana nentombazane, amanga amafushane futhi amahle eqinisweni lokuthi ubhapathizo luwumsebenzi ongokomoya kuphela futhi lapho sithi ukholo lwethu luye lwaqiniswa ngomkhuleko.

Akukhathalekile ukuthi iminyaka yobudala umuntu abhabhadiswe kuyo, ukholo yinto engahlangene nobudala kepha ngokubiza okuzwakala kusuka enhliziyweni, umkhuleko usetshenziselwa ukuqinisa le kholi futhi ukuze ukwazi ukuthwalwa ukuphuma enhliziyweni ngokholo nangesibindi. 

Endabeni yokubhabhadiswa kwezingane kwenziwa njengesenzo sokukholwa lapho abazali begcizelela esemncane uthando lomsebenzi weNkosi.

Imikhuleko yokubhabhadiswa

Imikhuleko yokubhabhadiswa

Into ebalulekile yakho konke lokhu yenziwa ngokuqiniseka nangalo lonke ulwazi. Imikhuleko yokubhabhadiswa ingenziwa ngabazali, onkulunkulukazi noma elinye ilunga lomndeni noma umngani ohlezi nobizo.  

1) Imikhuleko yokuChristwa kwamantombazane

Bathandekayo baseZulwini, siza phambi kwakho namuhla ukuzokwethula impilo (igama lentombazane)

Ngokubonga isipho sempilo yakhe emndenini wethu, kanye nasekuboneni amandla akho amakhulu nokuhlakanipha, sinxusa isibusiso sakho empilweni yakhe namuhla. 

Sengathi angaba yintombazane ephilile, eqinile futhi ekhaliphile; Kwangathi angakhula ngobuhlakani bakho nangesiqondiso sakho aze abe ngumuntu wesifazane njengoMariya Umama kaJesu.

Sengathi indodakazi yethu ingakhethwa nguwe ukufeza izinhloso zakho lapha eMhlabeni. Lokho kuzithoba entandweni yakho, ekwaziyo ukukudumisa, ukukukhonza nokukuthanda. 

Ngemuva kwalokho uthola ukuthandwa nguwe zonke izinsuku zokuphila kwakhe, ukuthi uthola isibusiso sakho, udumo nobuningi.

Amen!

Amantombazane analeyo ngxenye ethambile futhi ethambile eyenza ihlukile futhi yingakho imithandazo yabantu ababhabhadiswayo ikhona okuthile kubo. Izinselelo impilo eziqala ukuyibeka zisencane zingaba namandla nalapho kuthatha isinqumo sokubabhabhadisa futhi uqobo lapho befunda imikhuleko yethu esishiya kubo amathuluzi anamandla abangawasebenzisa ngokuzayo. 

2) Imikhuleko yokubhabhadiswa kwengane

Inkosi yamaKhosi neNkosi yamaNkosi, lapha phambi kobukhona bakho obukhazimulayo ukwethula phambi kwakho impilo yendodana yethu (igama lengane).

Ngibonga kakhulu uNkulunkulu ngokusibona sikulungele ukuba ngabazali bale ngane enhle. Sithembisa ukukunakekela, sikuthande futhi sikuqondise endleleni enhle yempilo. Kepha futhi siza namhlanje ukuzofuna isibusiso sakho ngempilo yakho yonke.

Kwangathi angaba "Umngane kaNkulunkulu" njengoba inceku yakho uMose yaba. Kwangathi ungazi maduze injongo yakho empilweni, kwangathi ungazithobi ohlelweni lomhlaba kepha wenze intando yakho uphumelele ngokuphelele. Kwangathi angaba mnene ekwamukeleni izimfundiso zakho futhi ahlakaniphe ngokwazi ukuthi wena, Nkulunkulu, uyikho konke. Ukuthi uyaqondakala emibhalweni nasemithethweni, unamakhono wamagama, ukuthanda izwe elikhulu nomholi.

Simusisa kanjalo ngenkazimulo yeGama lakho elingaphezu kwalo lonke iGama.

Amen!

Izingane nazo ziba nomthandazo wazo othize ngoba kaningi indlela yazo phakathi kokukhula, zingathinteka ngezinto eziningi yingakho umthandazo wokubhapathiza okhethekile wezingane uba isenzo sothando, ukholo kanye ukulethwa Izwi leNkosi likhuluma nathi ukuthi kuyini ukufundisa ingane nezindlela zeNkosi kusukela isencane, yingakho isuka ebandleni uthando nokulethwa kwempilo yokuzinikela egcwele izikhathi zokusondelana noNkulunkulu uBaba kanye Bonke abangcwele bakho 

3) Imikhuleko yezimemo ezenziwa nguKhristu

Imikhuleko yezimemo zikaKhristu

Ngibonga uNkulunkulu ngokunginika impilo.
Ngibonga abazali bami ngokungikhombisa indlela.
Ngibonga umndeni wami ngokunginika uthando lwabo.
Ngibonga kubaxhasi bami ngokulawula ukwelashwa kwabo.

Ngikumema ukuba ubhapathizwe ngeSonto ngeSonto ngoMeyi 22 ngehora lokuqala ntambama ethempelini leNkosazana Yethu Yabampofu. Ngemuva kwalokho ngikulindele ukuthi uzodla egumbini lokuphumula eliku-Plan Street eSan Luis 1. Ngiyabonga.

Kubaluleke kakhulu ukuba khona komndeni nabangane bethu. Ngakho-ke, kumele sibe nomkhuleko wokukumema ngenenjabulo.

Yilokho ukuthandazelwa kwezimemo zikaKhristu. Ungayisebenzisa ngesihle izimemo zakho zobhapathizo.

4) Umthandazo omfishane weChristening

UNkulunkulu omangalisayo, inkazimulo nodumo makube kuwe, ukuphela komuntu odala impilo. 

Silapha phambi kobukhona bakho ukubusisa impilo ye (igama lengane/ ninã), le ngane enhle osinike yona yokuba yindodana.

Siyakubusisa ukuze namhlanje, uqale impilo yakho ngokuholwa nokuvikelwa kwakho. Sengathi indodana yethu ingakhula yazi ukuthi uMoya wakho oNgcwele ungumngane wakhe omkhulu. Kwangathi impilo yakhe ingaba nezinhloso zaphakade njengoba yayinjalo impilo ka-Abrahama; nokuthi njengaye, bekezela ukulinda ukugcwaliseka kwezithembiso zikaNkulunkulu, okholelwa emazwini akho nasezimfundisweni zakho ngakho-ke inhliziyo yakho ingajabulisa uNkulunkulu wethu. 

Yiba yindodana yethu ebusisiwe, enempilo, eqinile futhi ephumelelayo ngenkazimulo kaNkulunkulu.

Amen!

Imikhuleko inamandla akukhathalekile ukuthi imude kangakanani noma imfishane kangakanani, yini ebaluleke kakhulu ngokholo olwenziwe .. Ebhayibhelini kunezibonelo eziningi esingazithola lapho sikhuluma khona ngemisho emifushane yaphendulwa ngesikhathi esisheshayo futhi Yilokhu okufanele sikukhathalele. Kunemikhuleko emide eswele ukholo kanye nemikhuleko emifushane enamandla, konke kuya ngokholo onalo hhayi isikhathi esigcina ngalo.

5) Imikhuleko yokubhabhadiswa kwesiphambano

Imikhuleko yokubhabhadiswa kwesiphambano
Imikhuleko yokubhabhadiswa kwesiphambano

Uma ufuna ukwenza eminye yemithandazo yokubhabhadiswa isilungele ukuphrintwa, sinayo phezulu ngenhla yesiphambano. Kwakuyinto enhle kakhulu esiyitholile. Sebenzisa ngokugcwele!

Imiphi imikhuleko yokubhabhadiswa?

Imikhuleko isisiza ukuhlanza umphefumulo nomoya wethu Kuvuselelwa ngenqubo yonke yomkhuleko ngoba kuthatha isikhathi futhi kukunikezela ukucebisa umphefumulo. Kusukela esikhathini lapho sesikulungele ukuthandaza, kuqala ukusebenza kithi, ngoba ukunikela ngesikhathi sethu ekulaleleni uNkulunkulu kungcono kunanoma yimuphi omunye umnikelo esingawenza. Endabeni yokubhabhadiswa kuba njalo ngoba ukuzibophezela ngokomoya kwenziwa phambi kukaNkulunkulu.

Imikhuleko yokubhabhadiswa isebenza ukulungiselela umoya wethu ukuze lesi senzo senziwe. Uma ubhapathizo lusezinganeni-ke ngale mithandazo singacela ikusasa, ukuze uNkulunkulu aqondise njalo izinyathelo zabo futhi azigcine esondele emfuleni wazo ngaso sonke isikhathi. 

Ingabe le misho inamandla ngempela?

Yonke imithandazo enziwe ngokukholwa inamandla amakhulu futhi yingakho beyisikhali esingokomoya esingasisebenzisa ngaso sonke isikhathi lapho sikhona futhi noma ngabe sikucindezela kangakanani.

Imikhuleko ingenza ukuthi noma abafileyo bavuke emathuneni abo njengoba sibona ezwini UNkulunkulu esibonelweni sikaLazaru ukuthi wayesenezinsuku eziningana efile futhi ngegama elilodwa nje libuyele. 

Imikhuleko eminingi: