Panalangin ng makatarungang Hukom

Panalangin sa makatarungang Hukom Ito ang isa na hinarap sa Panginoong Jesucristo na ating tanging hukom sa harap ng Diyos na Ama.

Mahalagang malaman na ang mga panalangin ay dapat gawin sa pamamagitan ng paniniwala.

Itinuturo sa atin ng salita ng Panginoon na kung hahanapin natin siya ay dapat nating paniwalaan na siya ay maingat na makinig sa atin at ito ang lihim ng lahat ng ito, upang maniwala.

Kung walang pananampalataya ang pangungusap ang mga ito ay mga walang laman na salita lamang na hindi maabot ang anumang sining at hindi tinutupad ang layunin kung saan sila ginawa.

Para sa lahat ng ito, kinakailangang malaman kung ano ang pangunahing mga kadahilanan na humantong sa amin upang manalangin, maraming mga tao ang nagtanong sa makatarungang hukom sa pamamagitan lamang ng gawain ngunit hindi mula sa puso at pagkatapos ay ang panalangin ay nawawalan ng bisa.

Ano ang Panalangin ng Matuwid na Hukom?

Panalangin ng makatarungang Hukom

Ang panginoon Si Jesucristo Siya ang ating kaibigan, kapatid at ating Just Judge. 

Hiningi siya ng maraming bagay at ang isa sa pinakakaraniwang kahilingan ay para sa proteksyon para sa amin at sa aming pamilya.

Maraming mga Kristiyano ang nagdarasal ng dasal na ito araw-araw at dapat ito ay dahil sa araw-araw na ang kasamaan ay nananatiling at laging magandang umalis sa bahay na may proteksyon ng makatarungang Hukom tungkol sa bawat isa sa atin. 

Ito ay isang panalangin na ginawa mula sa puso mula nang mailagay namin sa iyong mga kamay ang pinakamalapit na bagay na mayroon kami na palaging aming mga anak at pamilya sa pangkalahatan.

Gawin ang panalangin na ito bago simulan ang araw-araw na paglalakbay, kasama ang buong pamilya sa agahan Ito ay isang napakahusay na ideya dahil hinihikayat din namin ang pagsasagawa ng pagkakaisa sa pamilya at natutupad kung ano ang sinabi ng Die soque kung sumasang-ayon ang dalawa o tatlo at hilingin sa Ama sa ngalan ni Jesus na bibigyan niya ang mga petisyon mula sa langit. 

Panalangin ng makatarungang orihinal na hukom ng Katoliko

Oh banal at makatarungan na Hukom na ibigay mo ang iyong kamay sa mahirap at mayaman!

Walang hanggang pag-ibig ng kapatawaran at pag-ibig sa kapwa, espirituwal na ilaw na nagliliwanag sa pinakamadilim na mga landas, Salita ng buhay at malalim na pag-ibig, Pagtuturo at patotoo na nagpapakain sa atin ng panalangin.

Ikaw na pinagdudusahan ang pinaka-kahila-hilakbot na pagmamaltrato at kahihiyan, Na ang pagiging Banal at dalisay na tinanggap nang may pagpapakumbaba ang pinakamasamang parusa, Ikaw na naging hari ng mga hari, na nabubuhay at naghahari sa lahat ng kasamaan at buong sangkatauhan, ay tinanggap nang walang pagbulung-bulungan o pagwasto ng higit masakit na mga suntok, At ibinigay mo ang lahat para sa aming kaligtasan, Hayaan ang aming panalangin at kahilingan ay dumating sa iyo.

Ang mga demonyo at nagmamay-ari sa iyo ay tumakas sa pamamagitan ng lakas ng iyong panalangin, binuhay mo ang mga maysakit mula sa kanilang mga kama, pinagaling mo ang bulag mula sa kanilang pagkabulag, bumalik ka sa kalusugan sa mga ketongin, binigyan mo ng buhay at tinapay sa mga sumunod sa iyo.

Iyong pinarami ang mga isda at tinapay upang maibigay ito sa karamihan, binuksan mo ang tubig at lumakad sa kanila, Nagbigay ka ng araw at gabi, Kapayapaan at pagkakatugma, Ikaw ang aming Matuwid na Hukom nang walang pag-aatubili kasama ang iyong mga tao, Nang walang mga limitasyon ibigay mo ang lahat, At tinutupad mo ang iyong pangako, Kapag ang isang deboto ay lumapit sa iyo, Hindi ka nakakahiya o nagkakanulo, Hindi ka nasasaktan o nasaktan, tinuruan Mo kami sa pamamagitan ng mga talinghaga, Nag-iwan ka ng walang hanggang pamana sa Banal na Kasulatan, pinapakinggan mo ang aming panalangin at pinapakinggan mo kami.

Amen.

Ang panalangin ay palaging isang paraan upang itaas, bilang karagdagan sa aming mga kahilingan, aming mga papuri at salamat sa Diyos na nagbibigay sa amin at proteksyon ng mga miyembro ng aming pamilya araw-araw sa mundo.

Maaaring interesado ka:  Panalangin na isipin ako

Sa paggawa ng dasal na iyon alam natin at naniniwala na ang proteksyon ng Diyos ay nauna sa atin sa lahat ng ginagawa natin sa araw na iyon.

Ang Simbahang Katoliko ay may modelo ng panalangin sa orihinal na Matarungang Hukom, sa halimbawang ito ng panalangin na nakikita natin na nagsisimula tayo sa pamamagitan ng pagkilala sa lahat ng mga katangian ni Jesucristo at pagkatapos ay gawin ang kahilingan at pagtatapos sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa pabor na ibinigay, ang huli bilang isang gawa ng pananampalataya na nagtitiwala na Tapos na ang himala.

Panalangin sa makatarungang hukom para sa mga kalalakihan 

Ang mga hayop na umaatake sa akin, Mga Lions na umungol sa akin, Ang kasamaan ay namamalagi sa aking tagiliran, nakakaramdam ako ng takot at paghihirap. Hindi na ako makalakad, natatakot ako sa kawalan ng katarungan,

Ang aking mga kalaban ay nanunuya, Naniniwala sila na mayroon silang kapangyarihan, at kahit na lumilitaw ang aking duwag, Mayroong isang Kataas-taasang nilalang, Na tiyak na tumulong sa akin.

Dumating lang ang Hukom, lumapit ka sa akin, Itago ang lahat ng kasamaan, Ang ibang mga lalaki ay umaatake at pinahihirapan ako, Dumating na Hukom, lumapit ka sa akin.

Sumigaw ako at hinahanap ko ang iyong presensya sa aking buhay, ako ay isang marupok na tao, hahanapin kita at hindi kita mahahanap, Halika, halina ang aking Minamahal na Hukom.

Nawa ang mangkukulam at kasamaan, Na okultismo at santeria, Nawa ang diyablo at ang makasalanang, Yumuko ang iyong ulo, Umalis mula sa aking tabi, Pag-agaw agad, Tumungo lamang ang Hukom sa akin, hiniling ko sa iyo.

Dumating ang kalmado at katahimikan, Ang mga kalalakihan ay nagpalakpakan at sumasamba sa iyong Banal na pangalan, Salamat, binigyan ko kayo ng aking makatarungang Hukom, Salamat magpakailanman, Hallelujah, Amen.

Ang tiyak na dalang ito ay umiiral dahil sa antas ng karahasan na nararanasan sa mga nagdaang panahon, napakahirap na bumaba sa kalye sa anumang naibigay na araw at hindi mahahalata ang kapaligiran na sinisingil ng masamang energies.

Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng panalangin na ito dahil hiniling namin sa makatarungang Hukom na magdala ng kapayapaan at katahimikan sa puso ng tao upang ang karahasan ay tumigil sa ganitong paraan.

Maaaring interesado ka:  Panalangin ng dugo ni Cristo

Ang mabuting puso ni Jesucristo lamang ang makapagpapabago ng puso sa isang mabubuti at mabuting hangarin sa mga pagpapala.

Mas mahusay na wakasan ang pang-aabuso at karahasan kaysa sa isang panalangin na puno ng pananampalataya, mabuting hangarin, nang walang pagkamakasarili at ginawa mula sa kaluluwa.

Ang panalangin ay hatulan lamang na palayain ang isang bilanggo 

Mahal na Panginoong Jesus. Ipinanganak kang libre.

Ang iyong makapangyarihang espiritu ay libre, kahit na ang iyong pisikal na katawan ay tila hindi.

Siya, na iyong banal na presensya, ay nasa loob mo.Naging sinamahan ka niya.Nag-imbita ako sa espirituwal na presensya sa iyo at hilingin sa kanya na palayain ka, ang kalayaan na naaayon sa bawat buhay na tao sa pamamagitan ng karapatan ng budhi.

Ako ang bukas na pintuan na walang tao na maaaring malapit sa akin at ang pintuang iyon na magdadala sa iyo sa kapayapaan, sa pag-ibig ng Diyos at sa iyong kapwa, sa mabuti at sa iyong kaligayahan, ay magbubukas nang malapad at lantaran, ngayon at Magpakailanman.

Amen.

Ang pangungusap na ito ay hukom lamang na kumpleto upang palayain ang isang bilanggo ay napakalakas.

Ang pamumuhay ng masamang sandaling ito sa isang miyembro ng pamilya o kaibigan ay walang alinlangan na isa sa mga pinakamasamang karanasan na maari mong dumaan.

Para sa mga natatanggal sa kalayaan ay isang masakit na proseso kung saan maraming beses ang pagdarasal ang tanging magbigay ng kapayapaan at pag-asa.

Ang Hukom na Hustisya na si Hesukristo ay tinanong upang ang mga desisyon na ginawa patungkol sa pangungusap ay muling isasaalang-alang, na ang mga pag-unawa ay bubuksan at maaari itong kumilos sa panig ng hustisya

Sa parehong paraan, maaaring pahabain ang kahilingan upang humiling ng kaunting kapayapaan at pasensya, sinusubukang gawin ang sinabi ng salita ng Diyos, namagitan para sa aming kapwa.

Panalangin ng makatarungang hukom para sa mga mahihirap na kaso 

Banal at makatarungang Hukom ng mga buhay at patay, walang hanggang araw ng hustisya, na isinama sa malinis na tiyan ng Birheng Maria para sa kalusugan ng lahi ng tao.

Hukom lang, tagalikha ng langit at lupa at namatay sa krus para sa aking pag-ibig.

Ikaw, na balot ng balot at inilagay sa isang libingan na mula sa iyo ay itinaas sa ikatlong araw, na mananakop sa kamatayan at mula sa impiyerno. Makatarungan at Banal na Hukom, pakinggan ang aking mga pakiusap, dumalo sa aking mga kahilingan, pakinggan ang aking mga kahilingan at bigyan sila ng kanais-nais na pagpapadala.

Ang iyong hindi kilalang tinig ay nagpakalma sa mga bagyo, nagpagaling sa mga maysakit at nagbangon ng mga patay tulad ni Lazaro at anak ng balo ni Naim.

Ang emperyo ng iyong tinig ay tumakas sa mga demonyo, na nag-iwan sa kanila ng mga katawan ng nagmamay-ari, at napansin ang mga bulag, nagsasalita sa pipi, narinig ang bingi at pinatawad ang mga makasalanan, tulad ng Magdalene at paralitiko. mula sa pool.

Naging hindi ka nakikita ng iyong mga kaaway, ang mga napunta sa bilangguan ikaw ay nahulog sa lupa sa iyong tinig, at kapag nag-expire ka sa Krus, sa iyong malakas na tuldik ang mga orbs na napahiya. Binuksan mo ang mga bilangguan kay Peter at kinuha mo siya sa kanila nang hindi nakita ng guwardya ni Herodes.

Nai-save mo si Dimas at pinatawad ang mapangalunya.

Hinihiling ko sa iyo, Just Judge, palayain mo ako sa lahat ng aking mga kaaway, nakikita at hindi nakikita: ang Banal na Kalihim na kung saan ikaw ay nakabalot ay sumasaklaw sa akin, ang iyong sagradong anino ay nagtatago sa akin, ang tabing na nagtakip sa iyong mga mata ay nagbulag sa mga nag-uusig sa akin at sa mga nagnanais sa akin. masama, magkaroon ng mga mata at hindi nakikita ako ay may mga paa at hindi ako maabot, ang mga kamay ay hindi at tinutukso ako, ang mga tainga ay hindi at hindi ako naririnig, ang dila ay hindi at akusahan ako at ang iyong mga labi ay mananahimik sa korte kapag sinusubukan nilang saktan ako.

Oh, si Jesucristo na Matuwid at Banal na Hukom!, Patawarin mo ako sa lahat ng uri ng mga pagkagulo at pagdurusa, mga cast at mga pangako, at hilingin sa akin na tawagan ka at ipakilala ang emperyo ng iyong malakas at banal na tinig na tumatawag sa iyo upang tulungan ako, nakabukas ang mga bilangguan, ang mga tanikala at ang mga kurbatang ay nasira, ang mga kadena at mga bar ay nasira, ang mga kutsilyo ay baluktot at ang bawat sandata na laban sa akin ay blunted at binigyan ng walang silbi. Ni ang mga kabayo ay nakarating sa akin, ni ang mga espiya ay tumitingin sa akin, o wala man akong nakitang ako.

Naliligo ako ng iyong dugo, tinatakpan ako ng iyong mantle, binasbasan ako ng iyong kamay, pinangalagaan ako ng iyong kapangyarihan, pinangangalagaan ako ng iyong krus at maging aking kalasag sa buhay at sa oras ng aking kamatayan.

Oh, makatarungan na Hukom, Anak ng Amang Walang Hanggan, na kasama Niya at ng Banal na Espiritu ikaw ay isang tunay na Diyos!

Oh Banal na Salita na ginawa ng tao!

Hinihiling ko sa iyo na takpan ako ng mantle ng Banal na Trinidad upang ikaw ay malaya sa lahat ng mga panganib at luwalhatiin ang iyong Banal na Pangalan.

Amen.

Manalangin ng banal at makatarungang panalangin ng hukom para sa mga mahihirap na kaso na may dakilang pananampalataya!

Maaaring interesado ka:  Panalangin ng pagpapala

Si Jesucristo, noong siya ay nasa mundo, ay isang direktang saksi ng kung ano ang makina ng isip ng tao, nadama niya ito sa kanyang sariling laman nang magpasya siyang ibigay ang kanyang buhay para sa pag-ibig sa amin.

Ito ang dahilan kung bakit walang sinuman na mas mahusay kaysa sa kanya ang nakakaintindi ng mga mahirap na proseso, alam kung ano ang nararamdaman natin, kung ano ang iniisip at ginagabayan tayo upang gawin ang tamang gawin kahit na hindi gaanong malinaw sa ngayon.

Walang mahirap na kahilingan na hindi malulutas mula sa isang panalangin na may labis na pananampalataya, palaging sinusunod ng Diyos ang kanyang mga pangako.

Kailan ko kayang ipagdasal ang mga dalangin?

maaari mong ipagdasal ang panalangin ng Makatarungang Hukom Kahit kailan mo gusto.

Wala itong oras, minuto, araw ng linggo o iskedyul. Dapat kang manalangin kapag kailangan mo at kapag mayroon ka at pananampalataya.

Higit pang mga panalangin:

 

trick library
Tuklasin Online
Mga tagasunod sa Online
madali itong iproseso
mini manwal
a kung paano gawin
ForumPc
TypeRelax
LavaMagazine
mali-mali