Panalangin ng dugo ni Cristo

Panalangin ng dugo ni Cristo. Kabilang sa lahat ng mga elemento na mayroon tayo sa Simbahang Katoliko, ang dugo ni Cristo ay isa sa pinakamalakas at iyon ang dahilan kung bakit panalangin sa dugo ni Cristo.

Ito ay isang elemento na nabubuhay pa hanggang sa araw na ito sapagkat nasa loob pa ito ng nasugatan na kamay ng nabuhay na si Hesukristo. Ang aming pananampalataya ay nagpapanatili ng imahen ni Jesus na buhay sa krus kung saan ang kanyang dugo ay dumadaloy para sa pagmamahal ng sangkatauhan.

Anumang kahilingan na mayroon tayo, naniniwala kami na ang malakas na dugo ni Cristo ay may sapat na kapangyarihan upang mabigyan tayo ng hinihingi.

Ang panalangin ay maaaring gawin kahit saan at lahat ng kailangan ay magkaroon ng pananalig na ipinagkaloob sa atin ang himala.

Malakas ba ang dasal ng dugo ni Cristo?

Panalangin ng dugo ni Cristo

Ang lahat ng mga dalangin sa Diyos ay makapangyarihan.

Kung manalangin ka nang may pananampalataya ay magkakaroon ka ng lahat ng iyong hinahanap.

Magkaroon ng pananampalataya at maniwala sa mga kapangyarihan ng aming Panginoong Jesucristo.

Dasal ng dugo ni Kristo para sa mga bata 

Oh aking Ama, naparito ako upang humingi ng tawad sa iyo at pakikiusap na pakinggan mo ang aking tinig, nalulumbay ako, namamagitan upang ang aking anak na lalaki ay lumayo sa masamang kumpanya at hindi nahuhulog sa pagkonsumo ng droga, alkohol, sumali siya muli paaralan, hinihiling ko sa iyo nang buong puso ang lakas ng dugo ni Jesucristo, Panginoon, gawing muli siyang isang mabuting tao.

Panginoon, makalangit na Ama, linisin ang kaluluwa ng aming anak na lalaki, linisin siya ng kasamaan, poot, sama ng loob, takot, pagdalamhati, kalungkutan, kalungkutan at sakit ... sa pamamagitan ng iyong dugo, hiniling namin sa iyo na ibahin ang anyo ng isang taong nagmamahal sa iba , masayang, kalmado, mabait, nang walang takot, na nagpapadala ng pag-ibig, nang walang pagdurusa, hubugin ang espiritu na protektahan ito sa iyong mahalagang dugo.

Maawaing Diyos, ikaw na nakakaalam ng lahat, na nakakakita ng lahat, ay nagbibigay sa amin ng kaalaman dahil kami ang mga magulang namin at nais naming maging mas mahusay, tulungan mo akong maunawaan sa kanila, alam namin kung gaano ka katagal at iyon ay kapag sila ay mas mapakali at / o mapaghimagsik.

Oh, mapalad na dugo ni Jesucristo ang nagbubo kay Jesus, sa aming anak, iyong pinagpala at malinis na dugo, upang mabigyan ito ng lakas.

Hiniling ko sa iyo mula sa kalaliman ng aking pagkatao.

Amen.

Maaari mong ipanalangin ang dasal ng Dugo ni Cristo para sa mga anak kasama ng iyong anak.

Ang mga bata na may pinakamagandang bagay na maaaring nangyari sa amin. Ay bunga ng ating pagmamahal at natatanggap namin sila sa mundong ito na puno ng kagalakan na may pananalig na ang lahat ay gagana para sa kanila sa buhay.

Maaaring interesado ka:  Panalangin ng makatarungang Hukom

Ngunit may mga oras na tayo, bilang mga magulang, ay nakakaranas ng mga karanasan na hindi kasiya-siya at iyon ay kapag ang Dugo Kristo Ito ay nagiging aming pag-asa lamang.

Ang paghingi ng aming mga anak ay ang matapang na gawa ng pag-ibig na maaari nating gawin.

Dasal ng dugo ni Cristo para sa mga mahihirap na kaso 

O mapalad na Dugo ni Jesucristo! Kalinis-linis, dugo ng tao at banal, hugasan mo ako, linisin mo ako, patawarin mo ako, punan mo ako ng iyong presensya; Ang paglilinis ng dugo na nagbibigay lakas, sambahin kita sa iyong Eucharistic presence sa Altar, naniniwala ako sa iyong kapangyarihan at tamis, pinagkakatiwalaan kita na panatilihin ako mula sa lahat ng kasamaan at hiniling ko sa iyo mula sa kalaliman ng aking pagkatao: tumagos sa aking kaluluwa at Linisin ito, punan ang aking puso at palitan ito.

Napakahalagang Dugo na ibinuhos sa Krus at tumitibok sa Sagradong Puso ni Hesus, pinasasalamatan kita at inialay sa iyo sa pagpuri sa aking papuri at pag-ibig, at pinasasalamatan ko ang Panginoon na Dugo Mo at Iyong Buhay mula pa sa pasasalamat sa mga taong naligtas kami at nakakuha kami ng pagtatanggol bago Lahat masama sa paligid namin.

Oh Jesus, na nagbigay sa akin ng mahalagang regalo ng iyong Dugo, at sa Kalbaryo, na may katapangan at mapagbigay na pagsuko, nilinis mo ako mula sa lahat ng mga mantsa at ibinuhos ang presyo ng aking pagtubos; O Kristo Jesus, na sa dambana ang aking buhay, ipinakipag-usap mo sa akin ang buhay, ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng kilalang mga biyaya, at ang dakilang regalo ng Diyos sa kanyang mga anak, ikaw ang pagsubok at pangako ng Walang hanggang Pag-ibig sa amin.

Pinahahalagahan ko ang lahat ng mga pagkakataon kung saan ako ay nai-save at protektado ng iyong lakas at kapangyarihan, na nagpapanatili sa akin sa katiyakan ng ganap na pag-unawa sa aking mga kahinaan, ng aking kahinaan at ng iyong kakayahang protektahan ako mula sa kasamaan na nakapaligid sa akin, ang mga lurks ng diyablo na laging nakasuot sa atin na lampas sa ating mga lakas at posibilidad.

Salamat sa pagiging Royal Blood na nagpapalaya sa aming buhay mula sa kadiliman at mula sa mga instrumento ng kasamaan na madalas na pumipinsala sa amin.

Amen.

Ang dugo ni Cristo ay umusbong sa sandaling binigyan niya ang kanyang buhay para sa pagmamahal ng sangkatauhan at sa loob nito ang kapangyarihan ng Diyos ay puro upang bigyan tayo ng mga himalang kailangan.

Maaari silang maging kahilingan sa mahirap. Ang totoong mga himala kung saan lamang ang isang supernatural na kapangyarihan ay maaaring kumilos at maaaring maging kapangyarihan ng Dugo ni Cristo.

Ang panalangin na ito ay maaaring gawin sa pamilya o isang kaibigan, ang mahalagang bagay ay malaman na dapat nating paniwalaan, iyon ang garantiya na epektibo ang panalangin. 

Panalangin sa dugo ni Cristo upang maalis ang mga problema 

Ang mga problema, sa karamihan ng mga kaso, lodge sa loob namin at saktan ka. Gumugol kami ng walang tulog na gabi na iniisip lamang ang may problemang sitwasyon na mayroon kami at nagdadala ito sa amin ng mga pisikal na kahihinatnan na nakakainis. 

Ang kakayahang maalis ang mga problema sa labas natin, mula sa ating mga tahanan at maging sa labas ng ating malapit na kamag-anak ay isang kinakailangang kilos at sa ganitong kapangyarihan ng Dugo ni Cristo ay makakatulong sa atin.

Maaaring interesado ka:  Panalangin para sa isang namatay na ina

Manalangin kasama ang tiyak na kahilingan na ito at maniwala na ang tugon ng Panginoon ay malapit na.

Ng proteksyon sa dugo ni Cristo

Panginoong Jesus, sa Iyong Pangalan, at sa kapangyarihan ng Iyong Mahal na Dugo ay sinuklian namin ang bawat tao, mga katotohanan o pangyayari kung saan nais ng kaaway na mapahamak kami.

Sa Lakas ng Dugo ni Jesus tinatakan natin ang lahat ng mga mapanirang kapangyarihan sa hangin, sa lupa, sa tubig, sa apoy, sa ilalim ng lupa, sa mga puwersang sataniko ng kalikasan, sa kailaliman ng impiyerno, at sa mundo kung saan lilipat tayo ngayon.

Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Dugo ni Hesus nasisira natin ang lahat ng pagkagambala at pagkilos ng masama.

Hinihiling namin kay Jesus na ipadala ang Mahal na Birhen sa aming mga tahanan at lugar ng trabaho na sinamahan nina Saint Michael, Saint Gabriel, Saint Raphael at lahat ng kanyang hukuman sa Santos Angeles.

Sa pamamagitan ng Kapangyarihan ng Dugo ni Jesus ay tatatakan namin ang aming bahay, lahat ng naninirahan dito (pangalanan ang bawat isa sa kanila), ang mga tao na ipapadala ng Panginoon dito, pati na ang pagkain, at mga kalakal na mapagbigay na ipinadadala sa atin para sa ating pangarap

Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Dugo ni Jesus ay tatatakan natin ang lupa, pintuan, bintana, bagay, dingding at sahig, ang hangin na ating hininga at sa pananampalataya ay inilalagay natin ang isang bilog ng Kanyang Dugo sa paligid ng ating buong pamilya.

Sa Kapangyarihan ng Dugo ni Jesus ay tatatakan natin ang mga lugar kung saan tayo pupunta sa araw na ito, at ang mga tao, kumpanya o institusyon na ating haharapin (pangalanan ang bawat isa sa kanila).

Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Dugo ni Jesus ay tatatak ang aming materyal at ispiritwal na gawain, ang mga negosyo ng ating buong pamilya, at ang mga sasakyan, kalsada, hangin, mga kalsada at anumang paraan ng transportasyon na gagamitin namin.

Sa pamamagitan ng Iyong Mahal na Dugo ay sinuklian namin ang mga kilos, isipan at puso ng lahat ng mga naninirahan at pinuno ng aming tinubuang Lupa upang ang iyong kapayapaan at Iyong Puso ay naghari sa loob nito.

Salamat sa amin Lord sa iyong Dugo at Iyong Buhay, dahil salamat sa kanila kami ay naligtas at natipid kami mula sa lahat ng kasamaan.

Amen.

Gloria TV

Ang panalangin na ito ng proteksyon kasama ang Dugo ni Cristo ay napakalakas!

Maaari nating hilingin na ang makapangyarihang dugo ni Cristo ay sumasakop sa atin bilang isang balabal ng proteksyon sa paligid natin upang ang masamang tao ay hindi hawakan tayo. Ni kami o ang aming mga sanggol o alinman sa aming pamilya at mga kaibigan.

Tulad ng nangyari sa bagong tipan na nagwiwisik ng dugo sa mga lintels ng mga bahay bilang simbolo ng proteksyon, gayundin sa pananampalataya na ginagawa natin ngayon na hinihiling na ang dugo ni Cristo ay nagmamay-ari sa mga pasukan ng ating mga tahanan at tungkol sa amin at protektahan mo kami sa lahat ng kasamaan.  

Maaaring interesado ka:  Panalangin ng pagpapala

Panalangin para sa araw-araw

Ang aking Diyos ay tumulong sa akin, Panginoon, magmadali upang tulungan ako.

Inaanyayahan ko ang malakas na proteksyon ng Mahal na Pagtubos ng Dugo ni Cristo, Hari ng uniberso at Hari ng mga hari.

Sa pangalan ng Diyos na Ama, sa pangalan ng Diyos na Anak at sa pangalan ng Diyos na Banal na Espiritu: na may Kapangyarihan ng Dugo ni Jesucristo na Panginoon, aking tinatakhan at pinoprotektahan, pinoprotektahan at tatak, ang aking malay, walang malay, hindi malay, ang aking katuwiran, ang aking puso, aking mga damdamin, aking pandama, aking pisikal na pagkatao, ang aking pag-iisip, ang aking materyal na pagkatao at ang aking espiritwal na pagkatao.

Ang aking Diyos ay tumulong sa akin, Panginoon, magmadali upang tulungan ako.

Ang lahat ng mayroon ako, lahat ng mayroon ako, lahat ng makakaya ko, lahat ng alam ko at lahat ng gusto ko, ay selyadong at protektado ng kapangyarihan ng Dugo ni Jesucristo na Panginoon. Diyos ko, tulungan mo ako, Lord, magmadali upang tulungan ako.

Selyo ko ang aking nakaraan, ang aking kasalukuyan at aking hinaharap, tinatakpan ko ang aking mga plano, layunin, pangarap, ilusyon, lahat ng ginagawa ko, lahat ng sinimulan ko, lahat ng iniisip at ginagawa ko, mahusay na selyadong at protektado ng kapangyarihan ng Dugo ni Jesucristo ang Panginoon. Diyos ko, tulungan mo ako, Lord, magmadali upang tulungan ako.

Selyo ko ang aking tao, ang aking pamilya, ang aking pag-aari, ang aking bahay, ang aking trabaho, ang aking negosyo, ang aking pamilya, ang bago at pagkatapos, ang lahat ay selyadong at protektado, kasama ang Kapangyarihan ng Dugo ni Jesucristo na Panginoon.

Ang aking Diyos ay tumulong sa akin, Panginoon, magmadali upang tulungan ako.

Itinago ko ang aking sarili sa sugat ng nasugatan na bahagi ni Jesus, itinago ko ang aking sarili sa Malinis na Puso ng Mapalad na Birheng Maria, upang walang sinuman at walang makakaapekto sa akin sa kanilang kasamaan, kanilang masasamang salita at gawa, sa kanilang masamang hangarin o sa kanilang mga panlilinlang. upang walang makakapinsala sa akin sa aking emosyonal na buhay, sa aking ekonomiya, sa aking kalusugan, sa kanilang mga karamdaman na ipinadala, kasama ng kanilang mga inggit, kasama ng kanilang masasamang mata, tsismis at paninirang-puri, ni sa mahika, mga baybay, mantra o hex.

Ang aking Diyos ay tumulong sa akin, Panginoon, magmadali upang tulungan ako.

Ang aking buong pagkatao ay natatakan, ang lahat sa paligid ko ay natatakan, at ako ....... Protektado ako magpakailanman sa Pinakamahal na Dugo ng aming Manunubos.

Amen, amen, amen.

Ipagdasal ang panalangin ang Dugo ni Cristo para sa bawat araw na may malaking pananampalataya.

Ito ay isang kostumbre na tumutulong sa amin na mapanatili ang pananampalataya nang buhay sa pamilya pati na rin ang pagpapalakas sa pisikal at espirituwal na pagkakaisa ng bawat miyembro.

Maaari itong gawin sa umaga upang ipakita ang bagong araw bago ang pagkakaroon ng lahat ng makapangyarihang Diyos. Maaari kang gumawa ng siyam na araw na pagkakasunud-sunod ng pangungusap o gumawa ng isang kusang panalangin. Ang mahalagang bagay ay hindi tumigil sa paggawa nito.

Mayroong mga edad kung saan ang pananampalataya ay tila napakadali upang masira at sa mga sandaling ito kung saan nagsisimula ang araw-araw na mga panalangin. Upang hilingin na sa pamamagitan ng dugo ni Cristo, ang ating araw ay pagpalain ay mahalaga at makapangyarihan. 

Laging naniniwala na ang Dugo ni Cristo na panalangin ay may kapangyarihan.

Higit pang mga panalangin:

 

trick library
Tuklasin Online
Mga tagasunod sa Online
madali itong iproseso
mini manwal
a kung paano gawin
ForumPc
TypeRelax
LavaMagazine
mali-mali