Umkhuleko ophilisayo ukuze uthole impilo yakho ngokusheshaKwafika ukulekelela umuthi wamadoda. Ngokuthandaza, isidingo sakho siba namandla ngokwengeziwe kuNkulunkulu, ozothola indlela engcono yokukulapha.

Lokhu kwelashwa kungahle kubhekiselwe kudokotela ongcono, ngokwesibonelo. Kwezinye izimo, kungavela ekutholakaleni kwendlela yokwelashwa okusha noma umuthi. Ukuphulukisa kungavela ngisho nangesimangaliso.

Kodwa-ke, ukuze lokhu kwenzeke, kuyadingeka ukwenza umthandazo wokuphilisa ngamandla akho onke futhi uhlale uqinile ethembeni lokuthi ungaphuma kulesi simo. Ukuhlwaya izinto kuyisikhali esihle kakhulu kunoma yisiphi isifo.

Umkhuleko ophilisayo ukuze uthole impilo yakho ngokushesha

Yize odokotela sebewavulile amehlo abo emathubeni amancane okuphiliswa, Akukho okungenzeki kuNkulunkulu.

Ngomkhuleko wokupholisa ungaba nesimangaliso sakho bese uqeda lesi sifo esikuhlupha kangaka.

Ngaphezu komkhuleko weHubo 133 ne-Archangel Raphael, esivele sikhombisile lapha, kukhona nezinye imithandazo enamandla yokuphulukisa. Bheka ngezansi.

Ukuthandazela impilo

“Nkosi Baba, ungudokotela waphezulu. Unika impilo nokuphila kulabo abakufunayo.

Kungakho namuhla, Nkosi, ngendlela ekhethekile, ngifuna ukucela ukwelashwa kwazo zonke izinhlobo zezifo, ikakhulukazi lezo ezingihluphayo ngalesi sikhathi.

Ngiyazi ukuthi awufuni ububi, awusifuni lesi sifo esikhona ukungabikhona kwempilo, ngoba ungoPhakamileyo Okuhle.

Sebenza kimi ukwelashwa okungokomoya okujulile futhi, uma ufuna, nakho ukwelashwa ngokomzimba.

Vumela ukuthi kwakhiwe ngqo isenzo esinamandla soMoya Wakho Oyingcwele noma ngodokotela nemithi!

Khulisa ukholo lwami Emandleni Akho, Nkosi, nasothandweni infinito onami ngami. Khulisa ukukholwa kwami, Nkosi, kwesinye isikhathi okubuthakathaka kangako.

Ngiyakholelwa emandleni akho okuphilisa, Nkulunkulu wami, futhi ngiyanibonga ngokuthobeka ngawo wonke umsebenzi owenzayo enhliziyweni nasemzimbeni wami njengamanje. Amen, makube njalo!

Isifo Somkhuleko Oyisifo

“Nkosi, ngiphile impilo yomzimba wami futhi ngikwazi ukubambisana nempilo eqondisiwe ukuze ngikufanele usizo lwakho.

Nkosi, ngokukuhlonipha futhi ngikwazise ngokubonga nokudumisa, ungicebisa kangakanani, ngaphandle kokungivumela ngiphuthelwe engikudingayo, ngifaka umqhele ngempumelelo enkulu yonke uhambo okungelula ngaso sonke isikhathi.

Lapho ngikudumisa ngomusa onjalo, ngiyabonga, Nkosi, hhayi ngamazwi kuphela, kodwa ngaphezu kwakho konke ngempilo yobungcwele.

Wena ojezisa labo obathandayo, njengobaba ojezisa indodana ehlubukayo ayilolongelayo, ngiyabonga ngazo zonke izikhathi engangihlupheka ngazo lapho ngizwa isandla sakho siwela phezu kwami, kepha ngaso sonke isikhathi sigcwele isihe.

Okungakanani engikufundile nokufundile kuwe, baba!

Akukho okungalinganisa uthando lwakho.

Ngiyabonga mnumzane.

Izindlela zabo zihlwanyelwa kabusha, kodwa yilabo abahamba kuzo kuphela abazizwa bejabule. ”

Umthandazo wokuphilisa onamandla

“Nkosi Jesu, ngicabanga ukuthi uvukile futhi uyaphila. Ngicabanga ukuthi ukhona kwisakramente le-altare ukuzongondla; Ngicabanga ukuthi uyayiphendula imithandazo yabo bonke abakufuna ngokusuka enhliziyweni. Ngiyakuthanda futhi ngiyakudumisa. Ngiyabonga, Nkosi, ngokuthanda abantu.

Akekho ongakhohlwa nguwe, ungukugcwala empilweni yami, ngawe sixolelwe, ngosizo lwakho ngivakashela ukuthula nempilo. Ngivuselele ngamandla akho. Busisa izidingo zami futhi ungihawukele.

Ngiphilise, Nkosi Jesu. Phulukisa umoya wami, ngokunqoba isono. Phulukisa imizwa yami, uvale amanxeba abangelwa amanxeba ami, inzondo, ukukhungatheka noma ukububula.

Iphulukisa umzimba wami, inginike impilo yami engokomzimba.

Namuhla, Nkosi, ngiletha izifo engihlangabezana nazo: (usho lesi sifo sakho ngokuzwakalayo) futhi ngiyacela ukuba ukhululeke ngokuphelele, njengalabo ababekufuna ngenkathi usemhlabeni wethu.

Ngiyakholelwa ukuthi iZwi liyathembisa: Yena uqobo wathwala izono zethu emzimbeni wethu esihlahleni, ukuze sife ezonweni futhi siphilele ubulungiswa; ngamanxeba akho uphulukisiwe. '(1 Pdr 2,24).

Ngiyathemba uthando lwakho kimi, futhi noma ngaphendle imiphumela yokuncenga kwami, ngiyaqinisekisa ngokukholwa: Ngiyabonga, Nkosi Jesu, ngesibusiso osuvele ungithululela sona. ”

Ukuthandazela impilo yomuntu.

“INkosi yendawo yonke, Mdali wezinto zonke.

Ngiza ebukhoneni bakho njengamanje ngalesi sikhathi ukuzocela usizo kulabo abahlushwa ngumzimba noma ngokomqondo.

Siyazi ukuthi ngokugula singaba nezikhathi zokucabanga, ezisithanda kakhulu, ezisisondeza kuWe, ngezindlela zokuthula.

Kepha sinxusa isihe sakhe futhi simcele: anwebe isandla sakho esikhanyayo kulabo abagulayo, ababhekene nobuhlungu, ukungaqiniseki kanye nokulinganiselwa.

Vumela ukholo nethemba kuqinise ezinhlizweni zakho. Kudambisa izinhlungu zabo futhi kubanikeze ukuthula nokuzola.

Phulukisa imiphefumulo yabo ukusiza ukubuyisela imizimba yabo.

Banikeze induduzo, bakhulule futhi bavule ukukhanya kwethemba ezinhliziyweni zabo ukuze, ngokwesekwa kwethemba nokholo, bakwazi ukuzwa uthando lwendawo yonke.

Kwangathi ukuthula kwakho kungaba nathi sonke.

Umkhuleko kwi-Archangel Saint Raphael ucele ukuphulukiswa kwalesi sifo

«S. URaphael, ogama lakhe lisho ukuthi "udokotela kaNkulunkulu," wena, owayesolwa ngokuhamba noTobias osemncane ohambweni lwakhe lokuya ezweni lamaMede, futhi lapho ebuya welapha ubumpumputhe bukayise kaTobias.

USanta Raphael, Wena owasiza futhi wasiza ubaba kaTobias ukwenza izifiso nezifiso zakhe zigcwaliseke, siyakuncenga futhi sicela usizo lwakho.

Yiba ngumvikeli wethu phambi kukaNkulunkulu, ngoba ungudokotela ophanayo othumela othembekile wakhe.
S. Rafael, ngiphilise kunoma yikuphi ukugula.

Ngenze ngihlale ngiphilile, ngoba ngeke siyeke ukukusiza. Ngiyabonga

Makube njalo. "

Thandaza uBaba Wethu, uMariya Odumisayo kanye noCred.

Umkhuleko kwiNkosazana yethu yeFatima ucele impilo.

“Lady of Fatima, Umama onothando wabo bonke abahlupheka emzimbeni nasemphefumulweni.

Nakekela impilo yezingane zakho, ukhulule izinhlungu nezinhlungu ezisikhathazayo nokusidumaza nokusenza buthaka.

Cela iNdodana yakho ethandekayo ephulukise abantu abaningi abagulayo ngezindlela zesikhathi sayo, ukuthi isihawukele, ibe amandla ethu. Ukuhlupheka kwethu makube kuye. Sengathi uNkulunkulu angasipha impilo ukuze simkhonze ngaso sonke isikhathi, sinakekelane. Kepha ngaphezu kwakho konke, njalo, makwenziwe intando kaNkulunkulu uBaba, osinakekela ngothando olungenamkhawulo nangobubele obungenakuqhathaniswa. Sibambe ngesandla, Mama othandekayo, bese usiyisa kuJesu.

Amen!

Ukubaluleka komthandazo wokupholisa

Lapho sigula, kungaba ngokwenyama, ngokomoya noma ngokwengqondo, siwela ekuphelelweni yithemba. Lokhu kubuhlungu kusishaya futhi lapho kukhona othandekayo onezinkinga zempilo. Ngalezo zikhathi, ukwazi ukuthi sinomuntu esingaphendukela kuye ukuze asinikeze impumuzo.

UZimu akalahli abantwabakhe. Ngakho-ke, ukubaluleka kwe umthandazo wokupholisa ukuthi usinikeza induduzo. Lo mkhuleko uletha ukuthula kanye nethemba kulezi zikhathi ezinzima.

Izikhathi eziningi sizithola siphambi koNkulunkulu singazi ukuthi singacela kanjani ukuphulukiswa kwethu, silusebenzisa luphi ulwimi. Umkhuleko wokupholisa uletha amagama afanele athi uma ukhulunywa ngokholo, abe namandla amakhulu okusiphilisa.

Kujabulele ukungeniswa emthandazweni wokuphilisa ukuze ubuyisele impilo yakho ngokushesha futhi ufunde kabanzi ngazo zonke izinhlobo zeSithathu ezikhona.