Umkhuleko wokubusisa ukudla Kuyisiko elihlala lisebenza kuze kube namuhla kuyo yonke imindeni.

Kuyingxenye yokuqeqeshwa kwezingane futhi kuyinto etholakala ukuthi nasezikoleni yenziwa njengokufundisa.

Ukubaluleka kokwenza lo mthandazo kulele ekubongelweni, ekwaziseni ukudla okufanele sikuqede futhi sicele labo abangenakho.

Kuyisenzo sokubonga uNkulunkulu onguye osinika amandla okuya emsebenzini, ukuthenga ukudla, kusinika ukuhlakanipha kokubalungiselela kanye nesibusiso sokuba nomndeni ukuze sabelane nabo.

Ezimweni lapho kungekho mndeni etafuleni, kusamele sibonge ngoba kunabantu abangakwazi ukudla, okungesikho ukuthi abanakho kepha kungenxa yokuthi abakwazi ngenxa yezizathu zempilo noma ezinye izimo, lokhu kufanele kusenze sizizwe sinokubonga futhi Esinye sezenzo ezikhombisa lokhu ukusho umthandazo omncane ngaphambi kokudla. 

Umkhuleko wokubusisa ukudla Unamandla?

Umkhuleko wokubusisa ukudla

Yonke imithandazo inamandla inqobo nje uma kwenziwa ukukholelwa emandleni abo.

Ukudla okubusisayo kuyisenzo sokukholwa lapho singagcini nje ngokubonga kepha sicela nokudla ukuthi kwehle emzimbeni wethu, ukuthela, ukuze bangayeki ukuba etafuleni lethu futhi basinikeze nezinzuzo zokudla okunempilo Letha ngamunye wabo.

 Futhi, singacela kulabo abadinga usizo futhi abangenakho ukudla etafuleni labo, abangadla kuphela ukulunywa okuncane kokudla, sicela labo abangadingi ukunikela izingane zabo, kulabo abalambile futhi abanakho izinsiza zokuyihlaziya.

Umkhuleko wokubusisa ukudla nokudla uqinile njengoba kunokholo.

Njengoba ubona, akuyona nje ukubonga ngokudla, kuyisenzo sokholo nothando kwabanye lapho sizibeka khona endaweni yabanye futhi sicele izidingo zabo.

Lapho umthandazo wenziwa wazi isidingo somunye futhi sicela izilinganiso zethu sibonisa uthando lukaNkulunkulu ezimpilweni zethu.

Umkhuleko wokubusisa ukudla

INkosi uNkulunkulu; abezindaba ukuze kuleliThebula kukhona ukushintshana kobudlelwano phakathi kwezivakashi;

Ummeli ngokudla osinikeze khona namhlanje kube yinzuzo nje;

Lowo ongakadlanga Zama izithelo zendalo yakho enhle.

Siyakuthanda uNkulunkulu uYise, futhi sikubonga kakhulu ngokwabelana nathi namuhla ukuthi usiphile.

Amen.

https://www.devocionario.com/

Singaqala umthandazo ngokubonga ngethuba uNkulunkulu asinika lona ukuze sikwazi ukuzondla ngendlela efanele.

Ngemuva kwalokho singacela lowo muntu oye waba nenkinga yokulungisa ukudla ukuze sikudle, kulowo owasiza ohlelweni lonke ukuze lokhu kudla kufinyelele etafuleni lethu.

Sicela kulabo abangenakho futhi sicele ukuthi isinkwa semihla ngemihla sifakwe ezandleni zomuntu ngamunye futhi, ekugcineni, sibonga futhi ngesimangaliso sempilo.

Umkhuleko wokubonga ngokudla 

Ubaba ongcwele; namuhla siyakubuza

Sengathi ungasijoyina kuleli thebula futhi ubusise isinkwa esizosinambitha isikhashana; Kusho ukuthi lezi ziyizithelo zempilo yethu Futhi ungamshiyi lo manje osenkingeni yokuthola ukulunywa.

Siyakudumisa, Nkosi, futhi umusa wethu umfushane ngokuthi Sinenhlanhla enkulu kangakanani ngalokhu kudla!

Contágianos yothando lwakho futhi ikhanyisela Indlela esisa egumbini lakho.

Amen.

Ukubonga kuyimfanelo embalwa ekhombisa abambalwa namuhla, siphila ezweni elihamba ngejubane elikhulu futhi abambalwa kakhulu abayeke ukubonga.

Ezwini likaNkulunkulu kunendaba ekhuluma indaba yabanye abanochoko uJesu abanikeza isimangaliso sokuphiliswa futhi yinye kuphela esele ukuze sibonge.

Izikhathi eziningi lokhu kwenzeka ezimpilweni zethu.

Simane sikhathalele ukudla, ukuzondla kodwa ukungabongi futhi yinto okumele ibe yisidingo ezimpilweni zethu.

Umkhuleko wokudla 

Ubusise lamuhla, baba othandekayo, Kuwo wonke umuntu okulethebhulethi;

Mbusise olungisele ukudla; Ubusise lowo obavumele ukuba babe lapha; Mbusise, ngaphezu kwalokho, lowo osehlakulele ngamunye walaba.

Ubaba ongcwele! Ngecebo osinike lona namhlanje, sibonga kakhulu futhi ngesisa esingapheli sokukhulekela nokudumisa ngesinkwa osibekele kuleli tafula namuhla.

Amen.

Isibonelo esihle kakhulu sokuthandazela ukudla sibonwa kuJesu ofanayo waseNazaretha obonge ngokudla abakudlayo.

Kukhona izimangaliso ezilindele a umkhuleko ukufinyelela kithi futhi isimangaliso sokudla kwansuku zonke kungaba ngenye yazo.

Kulezi zikhathi ezibonakala zinzima kakhulu ukubonga ngomkhuleko ilungelo lokuthola ukudla esikudingayo yisenzo sokukholwa nothando lukaNkulunkulu.

Ingabe kufanele ngithandaze kuyo yonke imithandazo?

Udinga ukuthandaza kuphela ukubusisa ukudla kanye ngaphambi kokudla ngakunye. Ongakwenza ukuthandaza umthandazo ohlukile ekudleni ngakunye.

Ingahluka usuku nosuku, isonto kuya kwesonto noma inyanga nenyanga.

Khumbula njalo ukuthi into ebalulekile ukuthi ube nokukholwa kuNkulunkulu, iNkosi yethu. Ukukholwa nokukholelwa kuyisisekelo sanoma imuphi umthandazo.

Imikhuleko eminingi: