Ungasindiswa kanjani ngokweBhayibheli. Uma sikhuluma "ngokusindiswa," sisho ukuthi insindiso yomphefumulo wethu. Kunoma imuphi umKristu, ukuthola insindiso kufanele kube umgomo oyinhloko wokuphila kwakhe. Kodwa-ke, abaningi bakholelwa ukuthi bangabantu abalungile bazokufeza. Akukho okunye okuvela eqinisweni!

Uma ufuna ukwazi ukuthi ungasindiswa kanjani, okungcono kakhulu esingakwenza Bheka izimpendulo eBhayibhelini.

Ungasindiswa kanjani ngokweBhayibheli: Yini okufanele uyenze?

Ngingazi kanjani ukuthi ngisindisiwe ngokwebhayibheli

Ngingazi kanjani ukuthi ngisindisiwe ngokwebhayibheli

Ukuze uzuze insindiso, udinga kuqala kunakho konke kholelwa ukuthi uJesu ungumsindisi wakho. Akukho ongakwenza ukuzuza insindiso, ngoba uNkulunkulu uyinikela mahhala. Udinga nje ukwamukela lesi sipho ngokusuka enhliziyweni.

Uma ufuna ngempela ukusindiswa, usuvele usendleleni efanele. Lokho kusho ukuthi uNkulunkulu uyakubiza. UJesu usitshele ukuthi kunjengomuntu ongqongqoza emnyango wakho; uma uyivula uyingenisa, uzoba yingxenye yempilo yomunye nomunye nakho konke lokho okubandakanya.

Bheka, ngimi ngasemnyango ngiyangqongqoza; Uma umuntu ezwa izwi lami, avule umnyango, ngiyakungena kuye, ngidle naye, naye adle nami.

Isambulo 3: 20

Ngakho-ke, konke okudingekayo ukuthola insindiso kungukuthi yamukela uJesu enhliziyweni yakho. Kodwa kusho ukuthini ukwamukela uJesu enhliziyweni yakho?

Ngingayithola kanjani Insindiso?

1. Qaphela amaphutha akho bese ufuna ukushintsha

Akekho umuntu ophelele. Sonke siyawenza amaphutha. Lokhu kuyingxenye yesimo sethu sobuntu, kepha kuyinkinga enkulu. Izinto ezimbi esizenza kithina sizilimaze thina nalabo abasizungezile. IBhayibheli futhi lithi amaphutha ethu aletha ukufa nokulahlwa kwaphakade.

Ngokuba inkokhelo yesono ingukufa, kepha isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade kuKristu Jesu iNkosi yethu.

AmaRoma 6: 23

Lapho unenkinga, kungokwemvelo ukuthi ufuna ukuyixazulula. I- Isinyathelo sokuqala ekusindisweni ukubona ukuthi unamaphutha, ukuthi uzizwa ungakhululekile futhi ufuna ukuphila ngokuhlukile. Lokhu kubizwa ukuphenduka.

2. Thobela imiyalo kaNkulunkulu

IBhayibheli lithi wadalwa ngendlela ekhethekile nguNkulunkulu. Uyakuthanda futhi akafuni ukukubona uhlupheka. Noma kunjalo, futhi yize enamandla onke, uNkulunkulu uyakuvumela ukuthi ukhethe ukuthi uyamthanda noma cha. Akukuphoqi ukuthi ulalele. Kodwa uma wenza iphutha, ulimaza uNkulunkulu.

Ngoba angifuni ukufa ngalowo ofayo, isho iNkosi uJehova; ngalokho phenduka, uphile.

Hezekeli 18:32

UNkulunkulu wenza imithetho ukuze uzuze. Uma ulalela, uthola indlela engcono yokuphila. Kepha uma ungalaleli, kudala izinkinga eziningi ku el mundo. Ngakho-ke UNkulunkulu usebenzisa isijeziso ukubuyisela ubulungiswa. Kepha uNkulunkulu akathandi ukujezisa futhi ufuna ukuthethelela.

3. Kholwa ukuthi uJesu wakukhokhela leyo ntengo

Inkinga ukuthi kufanele usebenzise isijeziso. Imisebenzi emihle oyenzayo ayenzeli emibi. Isibonelo, umbulali akakwazi ukuvala izimpilo azithathile ngokusindisa abanye. Isikweletu sikhulu kakhulu ukukhokha kule mpilo. Imiphumela yezenzo zakho ayinakwenzeka ukubalwa, ngakho-ke isijeziso singunaphakade.

Ngoba noma ngubani ogcina wonke umthetho, kepha akhubeke endaweni eyodwa, unecala lawo wonke. Ngoba lowo owathi, 'Ungaphingi,' futhi uthe, 'Ungabulali.' Manje uma ungaphingi kepha ubulale, usuvele ungumphuli womthetho.

Jakobe 2: 10-11

Kodwa UNkulunkulu unqume ukukukhokhela inhlawuloUNkulunkulu weza emhlabeni njengomuntu, ogama lakhe linguJesu, futhi wadlula kukho konke esedlule kukho, kepha akaze one. Wabe esenikela ngokufa endaweni yethu, esiphambanweni. Njengoba uNkulunkulu ephelele futhi ehlala njalo, umhlatshelo awenzayo wawuphelele futhi ungunaphakade. Wakhokha inani lezono zonke.

Futhi ngendlela esungulwe ukuthi amadoda afe kanye kuphela, nangemva kwalokhu isahluleloKanjalo noKristu wanikelwa kanye kuphela ukuthwala izono zabaningi; futhi uzovela okwesibili, engahlobene nesono, ukusindisa labo abamlindele.

Hebheru 9: 27-28

4. Qaphela uJesu njengoMsindisi wakho

Manje njengoba inhlawulo yesono ikhokhiwe, UNkulunkulu unikeza insindiso mahhala. Kepha, ayiphoqi muntu ukuthi amukele. Kuphela labo abakholwa kuJesu futhi bamamukele njengomsindisi wabo, bephenduka ezonweni zabo, bazosindiswa.

Ngoba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngeNdodana yakhe ezelwe yodwa, ukuze wonke umuntu okholwa kuyo angabhubhi, kodwa abe nokuphila okuphakade.

Johane 3: 16

Ukwamukela uJesu njengomsindisi wakho kumvulela umnyango wokungena empilweni yakho. Kunjengokungathi uyafa unikezwa impilo entsha, ngaphandle kokulahlwa. Kusho ukuthi zibophezele ukulandela uJesu uphilele yena. Lapho-ke impilo yakho izoshintsha!

5. Qhubeka endleleni yeNkosi

Uma wenze isinqumo sokukholwa kuJesu, siyakuhalalisela! Kukhona iphathi ezulwini yakho. Kepha akugcini lapha. Manje impilo yakho izohluka. IBhayibheli lifanisa insindiso nokuzalwa kwesibili. Manje udinga ukukhula.

Ngalokho ngiyakutshela ukuthi kukhona intokozo phambi kwezingelosi zikaNkulunkulu ngesoni esiphendukayo.

U-Lucas 15: 10

Insindiso akuyona nje isinqumo osithatha ngolunye usuku bese uphelela lapho. Kuyindlela entsha yokuphila noJesu. Khuluma noNkulunkulu (umkhuleko), funda iBhayibheli, bese uzama ukuxhumana namanye amakholwa. Futhi uNkulunkulu uzoba nawe njalo, kuze kube phakade.

Lokhu bekulokhu! Ngiyethemba ukuthi uyaqonda ungasindiswa kanjani ngokweBhayibheli. Siyazi ukuthi ngumgwaqo onzima, kepha, umklomelo uyinsindiso yaphakade.

Uma manje ufuna ukwazi iyini inhloso yempilo ngokusho kwebhayibheli, qhubeka upheqa Thola.online.