Umkhuleko wobunye Kubhekiswe kuReinhold Niebuhr owayeyisazi sefilosofi saseMelika, isazi semfundiso yenkolo, nomlobi.

Lo mkhuleko owaziwa kakhulu ngamabinzana awo okuqala, unomsuka weMpi Yezwe Yesibili yize izindaba ezihamba kulo mkhuleko zihlukile, iqiniso ukuthi, njengawo wonke umthandazo, unamandla futhi ulusizo kuwo wonke umuntu Labo ababuza ngomkhuleko bakholelwa ukuthi lokho esikucelayo kuzokwamukelwa.

Noma ngabe iyiphi indaba eyiqiniso eye yaphawula ukuqala kwalawo mazwi omkhuleko, sikholwa ukuthi kuze kube namuhla kusiza kakhulu kubo bonke abakholwayo nababonisa inkolo yobuKatolika.

Sanikezwa izikhali zokomoya ukuze sizifanele futhi akukhona ukucabanga kodwa ukwenza, ukuthandaza nokukholelwa ukuthi uNkulunkulu wenza konke. 

Umkhuleko wobudlelwano Iyini inhloso? 

Umkhuleko wobunye

Ukuzola isimo sokuzola okuphelele okudlula kakhulu kunokuthula okukhohlisiwe nokwedlulele.

Ngeke sithi siguqekile lapho ngaphakathi sifisa ukubona izinguquko esicabanga ukuthi zangempela.

Lokho akusilona ukuthula kweqiniso kepha isimo sobuzenzisi lapho izikhathi eziningi siwela ngokungafanele sizama ukuqasha lokho esingenakho. 

Isimo sokuthula okuphelele nokuthembana kunkulunkulu lokho kusivumela ukuthi siqhubeke sikholwa kuye noma sikubona esikubonayo. Ukusimama kuNkulunkulu kusiholela ekukholweni.

Ayikho indlela yokuba yi-serene uma singakholelwa kuNkulunkulu, ukuthula okuphelele futhi kweqiniso kuvela esandleni salowo osaziyo kusukela ekuqaleni kuye kwikusasa lethu.

Umkhuleko wokuthula okuphelele 

Nkulunkulu, nginike ukuzola ukwamukela izinto engingeke ngikwazi ukuzishintsha, isibindi sokushintsha izinto engingazishintsha kanye nokuqonda kokwazi umehluko; ukuhlala usuku olulodwa ngasikhathi, ukujabulela umzuzwana owodwa ngasikhathi; ukwamukela ubunzima njengendlela yokuthula; ubuza, njengoba uNkulunkulu enze, kuleli zwe elinesono njengoba linjalo, futhi hhayi ngendlela engingathanda ukuba kube ngayo; ngikholelwa ukuthi Uzokwenza zonke izinto zilunge uma ngizinikela entandweni yaKho; ukuze ngijabule ngokufanele kule impilo futhi ngijabule kakhulu kuwe ngokulandelayo.

Amen.

Thatha ithuba lamandla omkhuleko ophelele wokuthula.

Ukuthula kulezi zikhathi lapho ukulangazelela kwempilo yansuku zonke kubonakala kusidla, kuyilungelo okufanele silwele ukuligcina.

Singahle sinikezwe izimo thina funa ukweba ukuthula, eyenza inhliziyo ibuzise inhliziyo, kulawo macala kunomthandazo okhethekile wokuthula okuphelele. 

Kubalulekile ukuthi sazi ukuthi uNkulunkulu akenzi lutho phakathi nendawo nokuthi kungenzeka ukuthi okwamanje asisiboni isimangaliso siqediwe kufanele siqhubeke nokuthembela kuZimu ukuthi uyazi nokuthi uzowasusa ngasiphi isikhathi lezo zingcezu. 

Umkhuleko wobungcweti San Francisco de Asís 

Nkosi, ngenze ithuluzi lokuthula kwakho: lapho kunenzondo khona, ngibeka uthando, lapho kunokona khona, ngibeka intethelelo, lapho kukhona ukungaboni ngaso linye, ngibeka inyunyana, lapho kunephutha khona, ngibeka iqiniso, lapho kukhona ukungabaza, ngibeka ukholo, lapho kunethemba khona, ngibeka ithemba, lapho kukhona ubumnyama, ngibeka ukukhanya, lapho kunosizi, ngibeka injabulo.

O Master, kwangathi angifuni okungaka ukududuzwa njengokududuzeka, ukuqondwa njengokuqonda, ukuthandwa njengokuthanda.

Ngoba ukupha kuyemukelwa, ukukhohlwa kutholakala, ukuthethelelwa kuyaxolelwa, bese kuthi ukufa kufinyelele empilweni yaphakade.

Amen

U-Saint Francis wase Assisi ungomunye wabangcwele isonto lama Katolika elibathanda kakhulu njengoba sekuyithuluzi likaNkulunkulu ukubusisa izimpilo eziningi nemindeni yonke.

Uyaziwa ngokuba uchwepheshe ezimweni ezinzima, kulabo ababonakala njengokweba ukuthula kwethu. Ukuhamba kwakhe lapha emhlabeni kwakuzithoba, wayehlala enenhliziyo enikelwe futhi ezwela izwi likaNkulunkulu.

Uyacelwa, phakathi kokunye, ukuthi asigcwalise ngokuthula, asinike amandla okubona okungokoqobo futhi siqhubeke nokuthemba, ukuqhubeka nokukholelwa ezimangalisweni.

Ukuhlala ngokuthula nokuthula ngokuqinile ngoba kunomuntu onamandla onakekela mina nomndeni wami nabangane nganoma yisiphi isikhathi.

Lokho kufanele kube ngumkhuleko wethu, umthandazo wethu wansuku zonke futhi noma ngabe konke kubukeka kabi kangakanani, masigcine inhliziyo eqinile kusukela phansi futhi sikholwe ukuthi uNkulunkulu uyasisiza ngaso sonke isikhathi.  

Ukuthula nokuzola 

Baba osezulwini, uNkulunkulu onothando nomusa, uBaba wethu omuhle, isihe sakho asinamkhawulo, Nkosi nginawe nginakho konke engikudingayo, nawe eceleni kwami ​​nginamandla futhi ngizizwa ngihambisana, ngakho-ke ngiyakucela ukuba ube ngumnikazi wethu ikhaya, lezimpilo zethu nezinhliziyo zethu, lihlala futhi libuse uBaba Oyingcwele phakathi kwethu nokuqina kwemizwa yethu kanye nemiphefumulo yethu.

Mina ……. Ngokuthembela ngokuphelele Kuwe nangokuthembeka kwengane ethanda uYise, ngiyakuncenga ukuthi welulele umusa wakho nesibusiso phezu kwethu, ukhukhule ukuthula kwethu nokuzola, ubheke amaphupho ethu, uhambe nathi ebusuku, ubuke izinyathelo zethu , usiqondise emini, usinikeze impilo, ukuthula, uthando, inyunyana, injabulo, usenze sazi ukuthi singathembeka kanjani futhi sibe nobungane komunye nomunye, ukuthi sihlale simunye othandweni nasekuzithobeni nokuthi kuleli khaya sinokuthula nenjabulo esikulangazelelayo.

Vumela uMariya oBusisekile, uMama weNdodana yakho ebusisekile kanye noMama wethu onothando, ukuthi asisonge nge-Cloak yakhe eNgcwele yokuvikela futhi asisize lapho ukungaboni ngaso linye kusihlukanisa futhi kusidabukisa, vumela isandla sakhe sokubuyisana esimnandi nokusisusa kude izingxoxo kanye nokuxabana, makamyeke ahlale nathi nokuthi abe yisiphephelo sethu lapho ebhekene nobunzima.

INkosi ithumele ingelosi yokuthula kule ndlu, ukuthi isilethele injabulo nobumbano ukuze idlulise ukuthula okuwukuthi Nguwe kuphela owaziyo ukusinika nokusisiza emithwalweni yethu nasekungabazeni kwethu, ukuze, phakathi kwezivunguvungu kanye wezinkinga, singaba nokuqonda ezinhlizweni nasemicabangweni.

Nkosi, sibheke ngentokozo futhi usinike umusa nesibusiso sakho, usithumele usizo lwakho kulezi zikhathi zosizi futhi wenze izinkinga nokungafani esidlula kukho kube nesixazululo esisheshayo nesihle, ikakhulukazi ngicela ukupha kwakho okungenamkhawulo:

(buza ngokuthobeka nangokuzithemba ukuthi ufuna ukuthola ini)

Ungalokothi usilahle ngoba sidinga Wena, ukuthi uthando lwakho oluzuzisayo, ubulungisa namandla akho ahambisana nathi futhi kunikeze ukuqina ngaso sonke isikhathi; Kwangathi ubukhona bakho obuphilayo bungasihola futhi busikhombise indlela enhle kakhulu, kwangathi ukuvumelana kwakho kungasiguqula kusuka ngaphakathi sikwenze sibe ngcono nabanye, sisize Nkosi, ukuthi sonke isikhathi sempilo yethu, uthando nokukholwa siqine futhi sikhulu futhi Siphe lokho okudingekayo ukuze njalo ebusuku lapho siyolala sazi ukuthi singakubonga kanjani ngakho konke osinika kona.

Thethelela amaphutha ethu futhi usinikeze amandla okuqhubeka nokuphila ngokuthula okungcwele, kwangathi umthombo wothando lwakho ungasivikela, kwangathi amathemba esikubeka kuwe angaba yize futhi ukuthembela kwethu kungahlala kuqinile kuwe.

Ngiyabonga baba waseZulwini.

Amen.

Thandaza umthandazo wokuthula nokuzola ngokholo.

UNkulunkulu uhlala esinakekela, yingakho kumele sethembe ukuthi wenza intando yakhe ezimpilweni zethu ngaso sonke isikhathi.

Kufanele sikhathazeke ngokuba njalo emqondweni wethu umcabango wokuthula, umcabango odala ukuthula nokuzethemba. 

Umqondo yinkundla yempi lapho sivame ukuwela khona noma ngabe sizama ukuvela ngenye indlela. Akusikho ukungasinaki lesi simo futhi asenzi lutho ngoba siyasethemba.

Kungenxa yokwenza ngokuphepha okugcwele, ngokuzethemba nangokuthula yize iso lami libona okunye engikwaziyo ukuthi uNkulunkulu, uMdali uBaba wenza okuthile okungithandayo ngaso sonke isikhathi ngoba uyangithanda.  

I-Serenity Prayer Alcoholics Anonymous: AmaHubo 62

01 Kusuka kumkhandi wokhethi. Isitayela se-Iedutún. Ihubo likaDavide.

02 Kuphela umphefumulo wami uphumula uNkulunkulu, ngoba insindiso yami ivela kuye;

NguYedwa kuphela oyidwala lami nensindiso yami, inqaba yami: angingabazi.

04 Kuyoze kube nini nimxhugela umuntu ndawonye, ​​ukuba nimdabule njengodonga oludondayo noma udonga olonakalisayo?

05 Bacabanga nje ngokungidicilela phansi ekuphakameni kwami, futhi bathokozela amanga: ngomlomo wabo bayabusisa, ngenhliziyo yabo bayaziqalekisa.

Phumula kuphela kuNkulunkulu, mphefumulo wami, ngoba uyithemba lami;

NguYedwa kuphela oyidwala lami nensindiso yami, inqaba yami: angingabazi.

08 KuNkulunkulu kufika insindiso yami nenkazimulo yami, uyidwala lami eliqinile, uNkulunkulu uyisiphephelo sami.

Abantu bakhe, bathembele kuye, bathumele inhliziyo yakhe phambi kwakhe, ukuthi uNkulunkulu uyisiphephelo sethu.

Amadoda awalutho nje ngukuphefumula, iziduna zibukeka; konke ndawonye esikalini bekungakhuphuka kube lula kunokuphefumula.

11 Musa ukwethemba ukucindezelwa, ungafaki inkohliso ekwebiweni; futhi yize ingcebo yakho ikhula, ungabaniki inhliziyo.

12 UNkulunkulu ukhulume into eyodwa, nezinto ezimbili engizizwile: «Ukuthi uNkulunkulu unamandla

13 futhi iNkosi inomusa; ukuthi ukhokha yilowo nalowo ngokwemisebenzi yakhe ».

https://www.vidaalterna.com/

Ubuntu buqhathaniswa amandla okugcina uzolile phakathi kwesiphepho, ngokukholwa nokwazi ukuthi uNkulunkulu uyasikhathalela.

Ezikhathini zokuphelelwa yithemba kubalulekile ukuthi siwukhumbule lo mthandazo futhi singawusebenzisa nganoma yisiphi isikhathi.

Akudingi indawo ethile noma imvelo ethile yokuthandaza futhi engaphansi lapho sinomphefumulo noma inhliziyo ekhathele ngenxa yokuntuleka kokuthula.

Kulawo ma-omentos esicabanga ukuthi sizokwehluleka ukulawula, umthandazo ungashintsha inkambo yomlando usithande, kufanele ukholelwe.

Isiphetho

Ungalokothi ukhohlwe ukuba nokholo.

Kholwa kuNkulunkulu nakuwo wonke amandla akhe.

Kholelwa ku amandla kusukela emthandazweni kuze kube serenity qeda. Kungaleso sikhathi kuphela lapho azonqoba khona izikhathi ezimbi.

Imikhuleko eminingi: