Umkhuleko kuSanta Michael Ingelosi enkulu ukungena el mundo egcwele izimpi zokomoya kwazise le ngelosi enkulu, evela ezindabeni zebhayibheli, imelwe njengeqhawe elivela ezulwini elithunyelwe emhlabeni ukuzolwa izimpi zethu zokomoya.

Singacela usizo lwakho nganoma yisiphi isikhathi lapho siludinga, uhlala ezimisele ukusisiza ukuthi silwe ngokomoya lezo zimpi ezingenakulwa ngokomzimba.

Umkhuleko kuMlozi oNgcwele uMikayeli Ingelosi enkulu Ngubani uMikayeli ingelosi enkulu?

Umkhuleko kuSanta Michael Ingelosi enkulu

Ukuchaza ukuthi ngubani uSan Miguel, singaqala ngokuthi igama lakhe linencazelo yokuthi Ngubani njengoNkulunkulu.

Yinye wezingelosi ezinkulu kusukela igama lakhe kukhulunywa ngalo ku imibhalo engcwele eceleni kweNgelosi enkulu uRafael noGabriel. Ukaputeni wezempi zasezulwini kanye nezinye izingelosi balalela imiyalo yakhe.  

Kusukela ekuqaleni kokholo lobuKristu, uSt. Michael ubonwa njengeqhawe elalikwazi ukunqoba isitha esibi uSathane nawo wonke amademoni akhe ngenkemba yakhe yomlilo enamandla.

Ungumvikeli nomvikeli othembekile lokho kuzogcina izimpilo zethu, imindeni kanye nempahla kahle. 

Umkhuleko kuSanta Michael Ingelosi enkulu yothando

UNkulunkulu akusindise, ingelosi enkulu St. Michael unqobile, ubusisiwe futhi ingelosi ekhazimula kakhulu kaNkulunkulu futhi uthandwa kakhulu yiYe, namuhla ebuhlungwini bami ngiyakunxusa, ngikubiza ngokholo, futhi ngicela usizo lwakho oluzuzayo nokuvikelwa kwakho;

Ngiyakuncenga ukuba uchithe wonke amandla amabi okungenzeka angithinte, ungimboze ngokukhanya kwakho kwaphezulu nangamandla akho asebenzayo futhi asheshayo angihlanganyelayo ukuze ngibone izifiso zami zigcwaliseka.

Ingilosi enkulu uMichael umgcini wamasango eZulu, ngikunikeza ukubonga kwami ​​okuthobekile ngenkonzo ohlala unginika yona nokuthi kungani ngiyazi ukuthi uzongisiza ezinkingeni zami zothando:

(usho lokho ofuna ukukufeza)

Ah, ingelosi enkulu uMikayeli, isikhulu sasezulwini, ingelosi yami engigada ngayo! Ngikucela ngokuthobeka ukuthi ulalele izwi lami futhi ubeke enhliziyweni yami ukuthula okumnandi engikulangazelelayo.

Ngeke ngiphile ngokuthula futhi umphefumulo wami ugcwele ukungazethembi.

Ngingalapha kuphela ukugula kwami ​​ngixoshe nosizi lwami olunothando lwe:

(igama lesithandwa)

Ah, ingelosi enkulu uMikayeli, isikhulu sasezulwini, ingelosi yami engigada, lalela izwi lami! Egameni likaYise, egameni leNdodana, nasegameni likaMoya oNgcwele.

Amen.

I-Connoisseur wothando oluthembekile nothando olungagungqiyo, ugcwele uthando lwaphezulu uBaba waseZulwini uqobo aluchitha ngobukhona bakhe uqobo.

Akekho ongcono kunaye ukusisiza ngalezo zinkinga zenhliziyo eziletha ukukhathazeka okuningi ezimpilweni zethu. 

Ukuthola uthando, ukuqondisa umgwaqo, ukuthuthukisa ubudlelwano noma ukusiqondisa ukwenza izinqumo ezinhle ezibalulekile.

Masicacisele indlela eyiyo okufanele siyithathe futhi isisize ngaso sonke isikhathi. 

Umkhuleko weSanta uMikayeli Ingelosi enkulu ngokumelene nezitha

Uyakhazimula San Miguel ArcangelWena owalwa izimpi ezibabayo kakhulu ngokumelene nezithunywa zobubi nenzondo;

wena ophume unqobile ebuwuleni besitha nobubi;

wena ophume unqobile ogibeni olubi lwenkosana yobumnyama, uvikela sonke isintu ezinhlangeni zayo, ngiyakuncenga ukuthi unginikeze isivikelo sakho kubo bonke abafisa okubi uvikele izikhali zikasathane ekulweni nami.

Nakekela izitha ezingathuli, zokubi, futhi ungisize ngibe nobulungiswa ukuze, ngesimo sami sengqondo, kungabikho owonayo, ongacasuki, futhi kunalokho, uhlala ngokuthula nabantu ukufinyelela uNkulunkulu ngesithunzi.

Nginike ukunqoba kuzo zonke izitha nokubi.

Amen

Indaba isitshela ukuthi wasuka kanjani ukunqoba izitha zize ziphonswe ezulwini.

La IBhayibheli Umveza njengeqhawe elinamandla elingathenjelwa ukuthi lisisize silwe izimpi zethu ezingokomoya nezingokomzimba ngaso sonke isikhathi. 

Izitha ziyisizathu sokukhathazeka ngoba izikhathi eziningi ukulwa noma ukuphazamiseka kuyinto evamile ezimpilweni zethu.

Ukuba nobudlelwano noZimu ezulwini esizokuzobiza kwethu kubaluleke kakhulu ngoba ukulwa ngokomoya kungcono kakhulu kunokufaka enkantolo namacala alezi zitha ezisicasulayo. 

Umkhuleko wokuvikelwa

O Oyingcwele ekhazimulayo uMikayeli Ingelosi enkulu, Inkosana nomholi wamabutho asezulwini,

I-Custodian kanye nomvikeli wemiphefumulo, umqaphi weSonto, onqobayo, osabisayo kanye novalo lwemimoya evukelayo ebusa.

Siyacela ngokuthobeka, sinikeze ithuba lokukhulula kubo bonke ububi labo esiphendukela kubo ngokuqiniseka;

Kwangathi ukuvuna kwakho kungasivikela, kwangathi amandla akho angasivikela, nokuthi, ngokuvikela kwakho okungenakuqhathaniswa, singakhuphuka ngokwengeziwe enkonzweni yeNkosi;

kwangathi ubuhle bakho bungasilwela nsuku zonke zokuphila kwethu, ikakhulukazi ku ukufa, ukuze, uvikelwe ngamandla akho kadrako ongapheli kanye nazo zonke izingibe zawo, lapho sihamba kulo mhlaba sizokwethulwa nguwe, singenacala, phambi kobukhosi obuNgcwele.

Amen.

Uma ufuna ukuvikelwa, lo ngumkhuleko ofanele we-Saint Michael Archangel.

Inceku ethembekileyo enika ukuvikelwa kwayo nokunakekela izingane zikaNkulunkulu ezilapha emhlabeni futhi, njengoba yathunyelwa kudala ukwenza ukunakekelwa okufika ngesikhathi, izophinda yenze lokhu nathi.

Unogada onamandla ogcina umndeni wethu kanye nezinto ezibonakalayo ziphephile.

Phakamisa une oración nsuku zonke kusigcina sinokholo lokuthi umuntu othile usinakekela kubo bonke ububi nengozi ehlala ihlala njalo empilweni yethu yansuku zonke.

Umkhuleko wokuthola umsebenzi

Ingelosi enkulu yeSan Miguel, ukuthi uhleli eduze koPhezukonke.

Ngalolu suku ngize ngobuso kuwe ngicela ukuthi ungaphuthelwa umsebenzi.

Of okufanayo bathembele abantu abaningi ngaphandle kwami. Ngiyethemba kuphela ukuthi ngizothembela kwisibusiso sakho sanamuhla, kusasa futhi ngaso sonke isikhathi ukuthola umsebenzi wami uzophumelela nemiphumela emihle. Ngazi kahle kamhlophe ukuthi ukhulule imiphefumulo elahlekile kusihlanzo.

Ngiyanicela ukuba nenze umsebenzi wami ube nezithelo nsuku zonke njengoba kube manje.

Ngifuna ukusiza ngemithombo yomsebenzi, ngoba ngalokho ngizozizwa ngiyaneliseka ngami lapho ngibona ukuthi abasebenzi bami bayawujabulela umsebenzi nami.

Ingcwele uMikayeli Ingelosi enkulu, asikhulekele futhi ulalele la mazwi.

Amen.

Thandaza Umkhuleko weSanta uMikayeli Ingelosi enkulu ukuthola umsebenzi ngokukholwa okuningi.

Inkonzo yakhe yezingelosi ibuye igxile osizweni lwalabo abanconyelwayo, yingakho kuthandazwa kuSt. Michael ukuthola umsebenzi Kuba isikhali esinamandla esingasisebenzisa ngaphambi kokwenza leyo ngxoxo yomsebenzi ukusisiza nokusinika umusa phambi kwabanye. 

Catholic isonto lobuKristu lomhlaba wonke ababemenyelwe lokhu kuzinikela ingelosi eyinhloko yokholo, bekholelwa angasisiza uthole umsebenzi ohloniphekile lethu sizivikele ngokumelene ingozi, asivikele kuzo zonke okubi futhi basivikele.

Ngeke sikwazi ukuphakamisa umthandazo nganoma yisiphi isizathu uma singakwenzi sikholwa ngokusuka enhliziyweni ukuthi isimangaliso esisidingayo sizosinikwa sivela ezulwini. 

Ingabe le ngcwele inamandla? 

Uma kungekho mpendulo ecacile neqondile kunalokho.

Sikholelwa ngokweqiniso ukuthi izwi likaNkulunkulu likutshelelani ngemikhuleko yingakho sikholwa ukuthi uma sithandaza kuSt. 

Sisanda kudingeka sibe nokholo uma sithandaza le Nomthandazo ezinamandla ukuze Saint Michael.

Imikhuleko eminingi: