Umkhuleko kuSanta Martin wasePresres, iyisikhali esinamandla ezandleni zabantu abagcina ukholo oluqinile nolunempilo. The umthandazo San Martin de Porres Imelela ukusindiswa ezimweni eziningi zezokwelapha futhi kuhilela abantu abanemibala.

Ngenkathi esaphila, kwasiza labo abalaliswa esibhedlela abanezinkinga ezinkulu zempilo. 

USan Martín de Porres usanta othandwa kakhulu eSouth America ngenxa yezimangaliso eziningi ezenziwa kuye ngaphambi kokushaywa kwakhe. 

Umkhuleko kuSanta Martin de Porres Ngubani uSanta Martin de Porres? 

Wazalelwa eLima, IPeru ngonyaka we-1579, ungumdala kubazakwabo ababili, ubaba wakhe wasePeru nonina ngowesifazane wesikhumba sombala owazalelwa ePanama.

Lapho amukelwa wumndeni kayise, wasala esitokisini sikaNkk Isabel García, owayehlala eSan Lázaro, idolobha elakhiwe ngabantu abanemibala.

Esemncane waqala ukuziqeqesha njengompheki futhi kusukela lapho waqala ukufundela umsebenzi omkhulu e el mundo Okomuthi. 

Waqala amalungiselelo akhe enkolo ekhayeni laseDominican i-Our Lady of the Rosary kepha wenqatshwa kakhulu ngenxa yethoni le-mulatto yombala wesikhumba sakhe.

Umkhuleko kuSanta Martin wasePresres

Kodwa-ke, uMartin wahlala eqinile emikhubeni yakhe, waya emithandazweni kusenesikhathi futhi akazange anake noma imiphi imisebenzi yakhe, waba yisibonelo nakwabanye. 

Isipho sakhe sokuphulukisa sabonakala kubantu nasezilwaneni, zonke iziguli ezelashwa uMartin zathola ukwelashwa, ezimeni eziningi, ngokushesha.

Lokhu kwamenza waba nodumo futhi vele abagulayo babefuna ukunakekelwa nguye.

Kuthiwa, ngaphandle kwesipho sokuphulukisa, banikezwa abanye abanye, njengesipho sezilimi ngisho nesipho sokundiza. 

Umkhuleko kuSan Martín de Porres wezilwane 

Akubusise, Nkulunkulu Somandla, mdali wazo zonke izidalwa eziphilayo.

Ngosuku lwesihlanu nolwesithupha lokudala, Wadala izinhlanzi olwandle, izinyoni emoyeni nezilwane zasemhlabeni.

Ugqugquzele uSan Martín de Porres ukuthi abheke zonke izilwane njengabafowabo nodadewabo. Sicela ukuthi usibusise lesi silwane.

Ngamandla wothando lwaKho, vumela [isilwane] ukuba siphile ngokwesifiso Sakho.

Kunconywa njalo ngobuhle bendalo yakho. Ubusisiwe, Nkulunkulu Somandla, kuzo zonke izidalwa zaKho!

Amen.

Thandaza umkhuleko weSanta Martin de Porres wezilwane ezinokholo.

Cela impilo yezilwane ezifuywayo kuyisenzo sothando ukuthi abantu abaningi bacabanga ukuthi ukuchitha isikhathi.

Izilwane ezifuywayo kanye nalezo ezisesimweni somgwaqo, kungakhathalekile ukuthi zizalela ini noma zilwane, ngamunye wabo unomsizi eSan Martín de Porres ongazinika impilo ukuze zibe nempilo enhle. 

Umkhuleko kuSan Martín de Porres wabagulayo 

https://www.youtube.com/watch?v=7QSB2adh43I

Sawubona San Martin de Porres.

Kukhanya abathobekile, abangcwele bokukholwa okukhulu, kuwe uNkulunkulu akunikile ukwenza izimangaliso ezingenakuqhathaniswa, namuhla ngiza kuwe kulesi sidingo nosizi olungikhathazayo.

Yiba ngumvikeli wami nodokotela wami, umkhulumi wami kanye nomfundisi wami osendleleni yothando ngoKristu.

Wena othanda uNkulunkulu nabafowenu, ubukade ungakhathali ukusiza labo abadinga usizo, kakhulu kangangokuba kuyaziwa ukuthi uNkulunkulu ukunikeze amandla okuba ngasikhathi sinye ezindaweni ezahlukene, lalela labo abancoma ubuhle bakho, ngenxa yothando lukaKristu.

Ngiyethemba ubudlelwano bakho obunamandla noNkulunkulu ukuze, bakhuleke phambi kweNkosi, ukuthi ngaphambi kwemiphefumulo emsulwa njengawe buhle bonke, izono zami zixolelwe futhi ngizokhululeka ebubini nasebubini.

Ngifikisele umoya wakho wothando nenkohliso ukuze ngikwazi ukukukhonza ngenhliziyo yakho wangenisa kubafowethu nokwenza okuhle.

Engikuthola njengawe, kanjani, ukwenza okuhle kwabanye, usizi lwami luyakhululeka.

Kwangathi isibonelo sakho sokuthobeka sokuba nawe, njalo endaweni yokugcina, singibe ngukukhanya kimi ukuze ngingaze ngikhohlwe ukuthobeka.

Kwangathi inkumbulo yokukholwa kwakho okukhulu, ukuthi umuntu okwazi ukuphulukisa, ukuvusa, nokwenza izimangaliso eziningi kangaka, abe kimi ezikhathini zokungabaza, umusa oqhubekayo ogcwalisa inhliziyo yami ngomlilo wothando olungenamkhawulo ngoKristu.

Baba osezulwini, ngezinzuzo zenceku yakho ethembekile uSanta Martin, ngisize ezinkingeni zami futhi ungavumeli ithemba lami lidideke.

INkosi yethu uJesu Kristu, owathi "cela uzokwamukela", ngiyakuncenga ngokuthobeka ukuthi, ngokuncenga kukaSanta Martin de Porres, uzwe lesi sicelo.

Ngiyacela othandweni, ngiphe lomusa engiwucelile uma kuwukuthi kuzosiza umphefumulo wami.

Ngibuza lokhu ngoJesu Kristu, iNkosi yethu.

Amen.

Lo mthandazo weSanta Martin de Porres kwabagulayo uyisimangaliso!

Hlala njalo unesifo Ngenye yezinqubo ezinzima kakhulu ukuthi kwenzeka yonke into ephilayoEbantwini kufana nokufa ngoba izifo eziningi azinalo ikhambi ngokwesayensi. 

Kodwa-ke, kukhona isikhali esinamandla esiyinkolelo esisebenza ngomkhuleko.

Ungacela ukuphulukiswa kwanoma yisiphi isifo ngaso sonke isikhathi, abangcwele ikakhulu iSan Martín de Porres bazimisele ukusisiza nokusinika ukuphulukiswa kwemizimba yethu noma kwelungu lomndeni noma lomngani odinga isimangaliso. 

Ngingakhuleka nini?

Imikhuleko ingenziwa ngaso sonke isikhathi kungakhathalekile ukuthi ukuphi endaweni noma isimo.

Abanye abantu bavame ukwenza i-altare lomndeni lapho bephakamisa khona imithandazo ekuseni nosuku lonke, imindeni ekhuleka ndawonye ithanda ukukwenza ngesikhathi sokudla kwasekuseni, ngaleyo ndlela iqinisekise ukuthi usuku olubusisekile noluphephile. 

Yenza imisho ku-novenas noma uthandaze el rosario okuphelele eSan Martín de Porres kungaba umehluko ukubona isimangaliso empilweni yethu.

Kepha konke lokhu kumele kwenziwe sikholelwe ukuthi uzokulalelisisa ukusilalela ngaso sonke isikhathi, uma kungenjalo siyobe sichitha isikhathi ngoba umthandazo ngeke ufike ngisho nophahleni lwendlu.

Kuyisikhali esinamandla kepha ukwazi ukuthi ungasisebenzisa kanjani futhi ngaphezu kwakho konke, uhlala ukhumbula ukubonga ngesimangaliso osinike sona.

Ngiyethemba ukuthi uthola usizo oludingayo ngomkhuleko weSanta Martin de Porres.

Imikhuleko eminingi: