Umkhuleko kuSanta Nicholas waseBari ukuvikela noma enye inhloso kuwumkhuba ovela ezikhathini zasendulo ngoba kusukela lapho kuze kube namuhla kunemimangaliso eminingi etholakala ngalowo mubi osimangaliso.

Kuthiwa ungumlandeli wezimbangela ezinzima ukuthi esinye sezimangaliso zokuqala ezaziwa ukuthi ukusiza ukusiza ubaba ompofu ngezicucu noma ngezikhwama ezigcwele ngegolide awaziphonsa ngewindi ukulungisa isimo sakhe esinzima ngakho-ke angasindisa emadodakazini akhe omubi. 

Umkhuleko kuSanta Nicholas waseBari

Kungenxa yalesi sizathu nezinye eziningi ukuthi lo ngcwele uba umlingani lapho singaphephela khona kulezo zikhathi ezinzima ezivela kithi njengabazali, sazi ukuthi unalo ezandleni zakhe usizo esiludingayo, noma ngabe kunzima kangakanani. isimo noma ukuthi sidingeka kangakanani isimangaliso. 

Umkhuleko kuSanta Nicholas waseBari Wayengubani uSanta Nicholas waseBari? 

Kuyaziwa ukuthi wazalelwa kuyo isifuba somndeni onamandla owawunengcebo eningi. Batali bakhe bebangemaKhristu lacinisekile bamnika imfundvo lesekelwe etimkholweni tebuKhristu. Kusukela ebuntwaneni waqashelwa ngokuba ophanayo futhi okholwayo. INicolás yayiyintandane futhi ngenxa yalokho yazuza imali eningi engingabazi ukuyinika labo ababeyidinga. 

Kungakho namhlanje isibalo sakhe simelelwa nezinhlamvu zemali zegolide ezandleni. Ngaphezu kwalokho igama lakhe laveza inganekwane yaseSt Nicholas noma uSanta Claus ongumdala ophanayo opha izipho izingane ngenyanga kaDisemba.

UNicolás de Bari wakhula waba umbhishobhi futhi wagcina impi eqinile nalabo ababenza amasiko obuhedeni.

Ngomyalo we-Emperor Licinius wayevalelwe ejele lapho ahlukumeza khona ngokushisa intshebe yakhe bese uyikhipha ngoku-oda kwe-Emperor Constantine. Ukushona kwakhe kweza ngoDisemba XNUMX kanti izinsalela zakhe manje ziseBari. Waba ngusanta wokuqala, ongabhalwanga njengomfel 'ukholo, ukuthola ukuzinikela kumakholwa avela ezindaweni zonke el mundo owashiya ethuneni lakhe izindaba eziningi zezimangaliso ababenikwe zona oNgcwele. 

Umkhuleko kuSanta Nicholas waseBari ukuze avikeleke

«O busisiwe oNgcwele uNicholas waseBari! uNkulunkulu amkhazimulisile ngezimangaliso ezingenakubalwa ezikhombisa intando yakhe ukuthi size kuwe, ngezikhathi ezinzima zempilo yethu, sithembele ekuvikeleni kwakho.

Hawu isimanga sothando! okuya kuyo imindeni, abampofu, abagulayo, abathengisi, abasebenzi, iziboshwa, izingane, izintombi ezisengozini; Ngikucela ngokuzithoba ukuthi unginike umusa engiwulindele kuwe, ngithembele ekuvikelweni kwakho okubaluleke kakhulu, ongalokothi uphike kulabo abazinikele kuwe, ukuze kuthiwe umusa wakho, sihlabelele futhi umusa weNkosi, nezimangaliso labangcwele bakhe. Iningi le-Providence Saint Nicholas! ungangishiyi."

Lo mkhuleko kuSanta Nicholas waseBari wokuvikelwa uyamangalisa!

Lo Ngcwele obevikela ngezimpahla zakhe labo abadinga indawo yokukhosela noma abasizayo usenamandla namuhla ukuhlinzeka leso sivikelo ezihlotsheni zethu. Lapho uhamba nohambo, lapho uqala usuku olusha, lapho ushiya indlu nezinye izinto ezibonakalayo ngaphandle kokunakekelwa noma lapho unesimo esinzima ISanto ingasinikeza usizo olufika ngesikhathi esiludingayo ukuhlinzeka nokuvikelwa nokuvikelwa. 

Lokhu, kufana yonke imikhuleko Kumele kwenziwe ngokukholwa nangokucacile. Akudingekile ukuba ufunde umthandazo ngoba kungaba ngamazwi ethu ukuba umthandazo wangempela. Masikhumbule ukuthi iNkosi enhle ithembisa ezwini lakhe ukuthi noma yini esiyicelayo ngokukholwa sizoyithola.

Kufanele uthandaze kanjani ku umthandazo kuSanta Nicholas waseBari ukuze uvikeleke?

Amanye amakholwa ancoma ukwenza ama-novenarios, aqukethe ukuthandaza ubusuku obuyisishiyagalolunye noma izinsuku eziyisishiyagalolunye, ngokulandelana.

Lokhu kuyasebenza futhi kungasebenza kulawo macala angenathemba lapho nathi sidinga ukukhulisa ukholo lwethu. Kodwa-ke, indlela eyiyo yokwenza lokhu nanoma imuphi umthandazo ulandela umfutho wenhliziyo nangokukholwa nokuqiniseka ukuthi esikucelayo sizokunikezwa. 

Ayikho indlela eqondile, kepha eBhayibhelini sithola ukuthi ukukholwa kuyisithako esingenakushoda ngoba yiso esiqinisekisa ukuthi isimangaliso sizonikezwa.

ISt Nicholas njalo lapho ibona isidingo izimisele ukusiza futhi yilokhu okufanele ugxile kukho.

Mtshele ngenkinga yakho bese ucela okudingayo, nakanjani izandla zakhe ezinomusa uzokunika lokho okucelayo. 

Ngiyethemba ukujabulele umthandazo kuSanta Nicholas waseBari ukuvikela.

Imikhuleko eminingi: