Umkhuleko kuSanta Charbel. Kuthiwa iSt Charbel ikwazile ukunika ithemba emuva kunina osemncane owayephethwe yisifo esibi. Umlando usitshela ukuthi lona wesifazane wayesephelelwe ukholo nokuthi ngolunye usuku umpristi wameluleka ukuba enze umkhuleko wosanta charbel ukukusiza ngenkinga yakho yezempilo.

Kodwa-ke, lo wesifazane wayeqiniseka ukuthi akekho umuntu owayelalela imithandazo yakhe, emzameni wokugcina, manje osenamandla, waphakamisa lo mthandazo futhi wamukela isimangaliso ayesilinde kakhulu. 

Ithuluzi elinamandla, elinamandla futhi okuwukuphela kwalo kulezo zikhathi lapho amathemba abonakala enyamalala, umthandazo uyikho konke nokuningi.

Umkhuleko kuSanta Charbel

Umkhuleko kuSanta Charbel

Ngaphambi kokuthandazela uSanta Charbel kumele sibheke ukuthi ungubani lo muanta.

Tjela indzaba lebeyigama lakhe I-Youssef Antoun Makhlouf futhi wazalelwa edolobheni laseLebanon ngonyaka we-1828.

Wazinikela enkolweni, wazinikela kuyo umzimba nomphefumulo futhi waziwa njengeMaronite kwathi ngesikhathi engena kwenye yalezi zigodlo wathola igama likaCharbel kwathi ngo-1859 wagcotshwa waba ngumfundisi.

Ukusuka lapho Waqhubeka nempilo yakhe ezinikele ngokuphelele ekukholweni kwakhe, a UNkulunkulu, isonto y l umkhuleko. Umshumayeli wezwi owayebuye futhi abe yi-traumatologist. 

Iminyaka eyishumi nesithupha wayehlala endaweni yezindela yaseSan Maron futhi wakhohlwa ngomndeni, indlu, abangane nomhlaba wakhe.

Ngesikhathi sokufa kwakhe, abanye abantu bathi ethuneni lakhe, elalisesemathuneni endawo yakhe eyodwa yezindela, kwaqhamuka izibani ezimangazayo, isimanga esasihlala izinsuku eziningana.

Empilweni benginesipho sokuphiliswa engisinikwe uNkulunkulu kwathi emva kokushona kwakhe waqhubeka elapha abantu.

Amakholwa aqala ukuhambela ethuneni lakhe ngemuva kosuku olulodwa lapho esuswe ngenxa yamalambu, abona ukuthi isikhumba sakhe sasijuluka futhi negazi laliphuma emzimbeni wakhe.

Kusukela lapho kunabantu abaningi abathole bathole ukwelashwa ezifweni ezinkulu.

Umkhuleko kuSanta Charbel ngamacala anzima

Ah santa ekhazimulayo, ubusisiwe uSanta Chharbel,
ubizwe nguNkulunkulu ukuthi aphile yedwa,
ngingcweliselwe uthando kuYe kuphela,
nokuthi ngokuphenduka nangokuxhamazela,
futhi liphefumulelwe ukukhanya kwe-Ekaristia,
uthwale isiphambano sakho ngokubekezela nangokushiya,
khanyisa indlela yethu ngokholo lwakho olukhulu,
nangomoya wakho ukuqinisa ithemba lethu.
USanta uBarbara othandekayo indodana kaNkulunkulu,
ukuthi ku-hermitage, ngaphandle kwakho konke okusemhlabeni
kanye nobuphofu bangempela nokuthobeka,
wezwa ukuhlupheka komzimba nomphefumulo
ukungena esibhakabhakeni ngokukhazimula,
sifundise ukuhola ubunzima bempilo
ngokubekezela nangesibindi,
futhi usisindise kulo lonke usizi
Ukuthi asikwazi ukuma
USanta Barbara, osanta ngokuyisimangaliso
Umlamuli onamandla wabo bonke abaswele,
Ngiza kuwe konke ukuzethemba kwenhliziyo yami
ukucela usizo lwakho nokuvikelwa kulesi simo esinzima,
Ngiyakuncenga ungiphuthume ngomusa
engikudinga kakhulu namuhla,
(yenza isicelo)
Izwi elilodwa kusuka kuwe othandweni lwakho, uJesu
uMsindisi noMhlengi wethu,
Kwanele kuYe ukuba angihawukele
futhi uphendule ngokushesha esicelweni sami.
I-Virtuous Saint Barbara,
wena owawuthanda i-Holy Eucharist,
ukuthi wadla ngeZwi likaNkulunkulu
kwiVangeli eliNgcwele,
ukuthi wakuyeka konke lokho
okuzokuhlukanisa nothando lukaJesu ovusiweyo
nakunina oBusisiwe, iNcasakazi uMariya,
ungasishiyi ngaphandle kwesixazululo esisheshayo,
futhi usisize ukuba sazi uJesu noMariya ngokwengeziwe,
ukuze ukholo lwethu lukhule,
ukukusebenzela kangcono futhi ngaleyo ndlela uzwe izwi likaNkulunkulu,
futhi afeze intando yakhe futhi aphile othandweni lwakhe.
Amen.

Kusuka ecaleni lokuqala elaziwayo likamama osemncane owathola isimangaliso sokuphiliswa lapho ecabanga ukuthi alikho ithemba, sekunguye uSanta lo ngokumangazayo kumacala anzima, lezo okucatshangwe ukuthi azinaso isisombululo.

Simangaliso ngisho nangemva kokufa kwakhe, ngoba into enamafutha enamandla okupholisa ivela emzimbeni wakhe ngokuyisimangaliso.

Isonto lamaKhatholika ligcina lolu ketshezi futhi lwaziwa njengezimpawu zikaSn Charbel, ungcwele wamacala anzima. 

Umkhuleko osimangaliso kuSanta Charbel wothando 

Ubaba othandekayo kaCharbelbel, wena okhanya njengenkanyezi ekhanyayo esibhakabhakeni seBandla, ukhanyisela indlela yami, futhi uqinise ithemba lami.

Ngikucela umusa (…) wokungenelela phambi kweNkosi ebethelwe, obukade uyikhonza njalo. USanta Charbel, isibonelo sokubekezela nokuthula, ungikhulumele.

Hawu! Nkosi Nkulunkulu, Wena oye wangcwelisa uSanta Charbel futhi wamsiza ukuba athwale isiphambano sakhe, ngiphe isibindi sokubekezelela ubunzima bempilo, ngokubekezela nokushiya intando yakho engcwele, ngokuncenga kukaSanta Charbel, ube ngumusa kuwe ingunaphakade…

Hhawu! Baba othandekayo uSan Charbel, ngiphendukela kuwe ngakho konke ukuzethemba kwenhliziyo yami.

Ukuze ngokuncenga kwakho okunamandla phambi kukaNkulunkulu, unginike umusa engiwucela kuwe ...

(beka i-oda lakho lothando)

Ngikhombise uthando lwakho futhi.

Hhawu! ISanta Charbel, insimu yezimfanelo ezinhle, ngiyangenelela.

Hhawu! Nkulunkulu, Wena onikeze iSt. Charbel umusa wokufana nawe, nginike usizo lwakho, ukuze ngikhulise emandleni obuKristu.

Ngihawukele, ukuze ngikubonge kuze kube phakade.

Amen

I-HeraldsChristCR

Ingabe ukuthanda umkhuleko Simangaliso ku-Saint Charbel yothando?

Ulahle uthando lwezithandani, umndeni nabangane ukuze azinikeze uthando olumsulwa nolunothando lukaNkulunkulu.

Lokhu yingakho iSt Charbel nayo yenziwa izicelo zothando, ngoba ngaphezu kwanoma ngubani owazi uthando lukaNkulunkulu oluwukuthi uthando olumsulwa kakhulu olukhona.

Usizo  ukuxazulula amacala anzima emndenini futhi ukwazi ukuthola uthando lweqiniso, lokhu kungakhathalekile ukuthi unamathemba amangaki noma uma wonke elahlekile, unguchwepheshe ezimweni ezingenakwenzeka.

Umkhuleko weSanta Charbel ngabagulayo 

Hhawu! I-Holy Venerated.

Wena, owachitha impilo yakho wedwa, ku-hermitage ethobekile futhi eyihoxisayo.

Lokho ubungakucabangi el mundo noma enjabulweni yabo.

Ukuthi manje uhleli ngakwesokunene sikaNkulunkulu uYise.

Sicela ukuthi usincengele, ukuze Eselulele isandla sakhe esibusisekile futhi asisize. Khanyisela izingqondo zethu. Khulisa ukholo lwethu.

Qinisa intando yethu ukuqhubeka nemikhuleko yethu nokunxusa phambi kwakho kanye nabo bonke abangcwele.

Oh Saint Charbel! Ngokuncenga kwakho okunamandla, uNkulunkulu uBaba usebenza izimangaliso futhi wenza izimangaliso zaphezulu.

Ukuthi uphulukisa abagulayo futhi kubuyisela isizathu kwabaphazamisekile. Lokho kubuyisela ukubona kwezimpumputhe nokunyakaza kwabakhubazekile.

UNkulunkulu uYise uSomandla, sibheke ngomusa, usinikeze ubukhazikhazi esikunxusa kuwe, ngokuncenga okunamandla kweSanta Charbel, (Lapha yenza isicelo) futhi usisize ukuba senze okuhle futhi sigweme okubi.

Sicela ukucela kwakho ngaso sonke isikhathi, ikakhulukazi ngehora lokufa kwethu, Amen.

UBaba wethu, uHail Mary noGloria Saint Charbel bayasithandazela.

Amen

Thatha ithuba le Amandla omkhuleko oyisimangaliso eSt Charbel kwabagulayo futhi ucele ukuthandwa.

USanta Charbel washaywa wabe esefakwa ohlwini lwezimpawu zamacala emhlabeni wonke.

Esimangaliso sakhe sokuqala owaziwa ngaso wakhombisa ukuthi isipho asinikezwa sona besingashiyanga umzimba wakhe ngisho nangemva kokufa okufanayo.

Umthandazo weSt. Charbel ngabagulayo uyisimangaliso, isonto lamaKhatholika ligcina ubufakazi bamakholwa amaningi athi athola isimangaliso eSt. Charbel futhi nsuku zonke izindaba eziningi zabantu abaye baphinda baqinisa ukholo lwabo ziyangezwa Kwesinye salezi zigameko eziyisimangaliso.

Umkhuleko oyisimangaliso wokusebenzela umsebenzi

'Nkosi Jesu, umlamuleli kuzo zonke izinkinga ezinzima, ngitholele umsebenzi engizifeza kuwo njengomuntu nokuthi umndeni wami awuswele ngokwanele kunoma yisiphi isici sempilo.

Yigcine yize kunezimo kanye nabantu abaphikisayo.

Ukuthi kuye ngithuthuka njalo ngithuthukisa izinga lami lempilo futhi ngijabulela impilo namandla.

Futhi ukuthi nsuku zonke ngizama ukuba wusizo kulabo abangizungezile futhi ngiyathembisa ukusabalalisa ukuzinikela kwakho njengesibonakaliso sokubonga kwami ​​ngomusa wakho. '

Amen.

Lo mkhuleko weSanta Charbel ngomsebenzi unamandla amakhulu!

Ezimweni zomsebenzi, futhi ungaya kulo ngcwele ongasisiza ukuxazulula izimo eziyinkimbinkimbi.

Izimo ezinzima empilweni yokusebenza zingaba amacala lapho isixazululo esingcono kakhulu kungaba ukuyeka nokushayela ngaphandle komsebenzi.

ISan Charbel ingasisiza ukuthi siphume kunoma yikuphi ukungaqondi, okuvame kakhulu ezindaweni zomsebenzi, noma ngabe yiliphi ibanga lobunzima. 

Imikhuleko inamandla futhi kulezi zimo zomsebenzi kutuswa ukuba ukwenze ngaphambi kokuqala kosuku oluzonikezwa, ngale ndlela ama-vibes amabi asuka kude futhi ulaka lungalawulwa ukuze uma kuvela isimo singasingathwa ngendlela engcono kakhulu .

Imikhuleko eminingi: