Umkhuleko kuSan Alejo Kwenziwa lapho kudingeka sibeke ibanga elithile phakathi kwethu nomunye umuntu ngoba ngesikhathi kuye kuye ukuthi athathe isinqumo sokusuka emuva wakwenza lokho ngaphandle kokubheka emuva.

Umkhuleko osigcwalisa ngamandla futhi usinikeza umuzwa wokuhlanjululwa kulabo abangasenzi okuhle noma odlulisela amandla amabi. 

Ngendlela efanayo lo mkhuleko ungenziwa ukuze ususe ubungane obuthile obungathandeki esihlotsheni esiseduze kakhulu.

Kuyithuluzi elisisiza ukugcina ukuhleleka emakhaya nokuthi ukholo lwethu lukhula usuku nosuku

Ungubani uSan Alejo? 

Umkhuleko kuSan Alejo

San Alejo, owayengumvikeli wempilo empilweni Ukukholwa kobuKristu. Wayephila ekhathazekile ngokufundisa abanye izimiso eziyisisekelo zokholo. Ukuhlushwa futhi kwenqatshwe abanye kodwa uthisha omkhulu wabanye.

Alukho usuku oluqondile azalwa ngalo futhi namuhla waziwa ukuthi ungomunye wawo Abangcwele abasisiza ukuxazulula izimo ezinzima zomuntu.

Indoda eyayikwazi ukushiya ingcebo nomndeni ngenxa kaKristu, ukholo lwayo olungantengantengi lwamqinisa lapho ehamba emigwaqweni engenalo uphahla noma okokuziphilisa kepha ngenhloso eqinile yokwandisa umbuso kaNkulunkulu ngokushumayela izwi lakhe kubo bonke el mundo

Wazinikezela ikakhulukazi ezinganeni, ukubafundisa izwi likaNkulunkulu ngokushintshana ngokuluma kokudla. Isibonelo okufanele sisilandele ngokwezothando nangokuzinikela okholweni.

Umkhuleko kuSanta Alexius ukuxosha umuntu 

Ah ubusise uSanta Alexius
Isibonelo esihle kakhulu sothando
Ukuthi ukhonze wonke umuntu ongakwenza ngaphandle kokulindela ukubuyelwa okuthile
Siza ukukubusisa
Futhi sikukhombise ukuzinikela kwethu
Ngoba ngokuzithoba kwakho, nokuzinikela, uthole uthando lukaNkulunkulu
Ah ubusise uSanta Alexius
Namuhla ngiza ukubuza kuwe
Ukuthi ungisusa kimi umuntu ongafanele, ongizwisa ubuhlungu obukhulu
Njengoba usuka kude nabazali bakho
Ukuze ukwazi ukukhula ngokomoya
Phuma empilweni yami uye (igama lomuntu), ukuze uphile ngokuthula
Ah ubusise uSanta Alexius
Ngifundise okuncane kothando owunikeze umakhelwane wakho
Ukuze ufunde ukubekezelela
Kubantu abangafaneleki, futhi asikwazi ukuhlukanisa
Ah ubusise uSanta Alexius
Wena ongakwesokunene sikaNkulunkulu
Ngiyakucela ukuthi ungilwelelele phambi kwamehlo akho
Ukuthola umusa phambi kwami
Ukungenza umuntu ongcono
Futhi ngakho-ke ngingabusisa impilo yami
Futhi ungenze ngijabule kancane
Ngoba ukuhlanganyela nalo muntu kuyindlela yokuphila yangempela
Ngiyabonga San Sanjo ubusisiwe
Ukulalela imithandazo yami
Futhi unginike ukusekelwa kwakho okungenamibandela ..

Ngabe uwuthande umthandazo weSan Alejo wokuxosha umuntu?

Ukusuka kumuntu kungaba, kwezinye izikhathi, isenzo esiyinkimbinkimbi ukusenza futhi kunezimo ezisenza ukuba sisondele kulabo bantu esingabafuni.

Kungakho lo mthandazo unamandla amakhulu ngoba kusisiza ukuba sibe yilowo muntu osishiya ngokuzithandela.

Kusebenza uma sikwenza ukusizuzisa njengasesimweni selungu lomndeni, njengengane, esivame ukwenza ubungani obungalungile futhi, ngaphambi kokuthi umonakalo ungalungiseki, kungcono ukucela iSan Alejo ukuthi ikugcine lokho umuntu

Umkhuleko weSan Alejo wokuhlukanisa abantu nabathandi 

San Alejo, wena onamandla okususa bonke ububi obuzungeze abakhethiweyo beNkosi, ngicela ukuthi nawe uhambele e ... (Yisho igama lomlingani wakho)

Kusuka… (Ukhuluma ngegama lesithandwa sakhe) ngiyakubiza, ngiyakuncenga ukuthi sikuhambise, uye ku… (Yisho igama lesithandwa sakhe) Umyise (noma) uye esifundeni sokukhohlwa, Kwangathi angaphinde awelele indlela ye… (Yisho igama lomlingani wakho).

Njengoba imifudlana yamanzi ibaleka, gijimela ku ... (Yisho igama lomlingani wakho) Kusuka ... (Yisho igama lesithandwa sakho) Phakade.

Njengoba nje yafika ... (Yisho igama lesithandwa sakhe) Empilweni ka ((Yisho igama lomlingani wakho) Ukuthi ahoxe empilweni yakhe ngokushesha.

Ukuthi abakwazi ukuba ndawonye noma egumbini lokuhlala, noma egumbini lokudlela, noma etafuleni lokudla, ukuthi abakwazi ukuba nobumfihlo ngaphandle kokuzizwa bekhungathekile futhi bekwenyanya omunye komunye.

Ngiyakubuza San Alejo, uma bethola ukuthi ababonane, uma bekhuluma ... (Yisho igama lomuntu othandana naye) Futhi ... (Yisho igama lesithandwa sakho) ukuthi abasasaqondi futhi nokuthi ukwahlukana sekugcina futhi kungapheli. Ngicela umoya womgwaqo ukuthi usike yonke imigudu kusuka ... (Yisho igama lozakwethu) Ku ... (Yisho igama lesithandwa sakho).

Ngiyabonga San Alejo ngokuhambela i-oda lami.

Ngiyakucela ukuthi ubuyisele umlingani wami ohlangothini lwami oluphendukayo, futhi ngiyathembisa ukuthi ngizowusabalalisa lomkhuleko futhi ngiyabonga nomusa owanikwa!

Thandaza umthandazo weSt Alejo wehlukanisa abantu ababili abanokholo olukhulu.

Ebudlelwaneni bemibhangqwana, amaqembu esithathu ahlala elala. ISan Alejo isisiza ukuthi sigcine ukuvumelana ebudlelwaneni bomshado ngaphandle kokuguqulwa ngabantu besithathu. 

Uyakwazi ukubaluleka kwangempela komndeni futhi yingakho esisiza ukuthi sisuse labo bantu abasongela ngokucekela phansi ikhaya lethu.

Akunandaba ukuthi a ubungani obulula noma sekuvele ubudlelwano babathandi, lo mthandazo unamandla futhi uyasebenza.

Ukuxosha izitha

Inkosi yase-Alexandria ekhazimula kakhulu, inkosi yokuqala yase-Alexandria, ungangilahli ebusuku noma emini, ngiyakuncenga futhi ukuthi ungibhekele ungisukise ezitheni eza ngokholo olubi kimi.

Ngikhulule futhi ungigcine emandleni kasathane, amadoda amabi, izilwane ezinolaka futhi labathakathi nobuthakathi. San Alejo, San Alejo, San Alejo, kumele ngikubize kathathu.

Njalo lapho nginikelwa, ukuze ungikhulule ebubini bonke.

Ngikunikeza iziphambano ezintathu, okuwuphawu lomKristu olungileyo, lokujezisa isandla sesigebengu, kumuntu obalekayo ofuna ukungiqhuba kabi.

Lokhu kuzokwephula ulimi kulabo abafuna ukukhuluma ngami.

Nginxusa uSan Alejo wakho onamandla, ukuthi ungashiyi indawo ezungeze indlu yami nokuthi konke okusezinyaweni zami kufanele kube yisibopho sami. Amen. UJesu

San Alejo de León, uma noma yimuphi umuntu efuna ukungikhaphela, kwangathi uNkulunkulu angavumela amaphiko akhe ukuba awe enhliziyweni yami futhi eze azithobe kimi, njengoba uJesu eza phansi kwesiphambano.

 

Uma ufuna ukuxosha izitha, lo ngumthandazo ofanele kuSanta Alexius.

Kukhona labo abacabanga ukuthi izitha kumele zibe seduze ukuzibuka, kepha kukhona izitha ukuthi kungcono ukuzikhipha, lokhu uma ubutha buqondile.

Kepha kukhona amacala amakhulu abantu enziwe dlula kubangani kepha empeleni bayizitha.

Kulezi zimo umthandazo oya kuSan Alejo usisiza ukuba zixoshe kude nathi ngokwemvelo futhi ngaphandle kwezinkinga.

Uyazi ukuthi kuyini ukuba nezitha zami eziseduzane futhi yingakho waba yiSanta, ukusiza abantu ukuthola ukuthula naphezu kwezimo ezinzima esivezwe kuzo. Ukuqhela kude nomndeni nabangane akuyona into elula kodwa kwesinye isikhathi kudingekile impela.

Okothando 

Saint Alexius, wena ofinyelela konke, Wena okwazi ukubona yonke into, kuyacaca kuwe ukwahlukanisa umoya wami futhi uqaphele ukuthi ubukhona bami buswele uthando, Imayini Engcwele, ngisize ukukhulula uthando, Umlingani wami ungilahlile futhi komunye / noma ungene esikhundleni sami, Yenza i-chemistry phakathi kwabo idabule, Benze bahlale ngokwahlukana.

San Alejo, yenza uthando lwakho oluhlukile, Siphambuke kuye, ubuyele kimi, Ukuthi awukwazi ukufeza ngaphandle kwami ​​noma ukuphupha, Ukuthi eceleni kwakho akuyona umuntu ithandekayo, Ukuthi yimi okhona empilweni yakho, Kuwe ibhizinisi, emcabangweni wakho nakwimicabango yakho.

Lolo thando olwalungelami, namanje olukhona, Ukuthi umfokazi ahlukane nempilo yakhe, Lowo muntu owayemi phakathi kwakhe nami, Myekiswe ngaphandle kwentando yakhe, San Alejo, Uthando lolu luyangikhathaza.

Ngiyacela ukuthi angabe esakwazi ukuba naye, Ukuthi impilo yakhe ayisiyona eyami ngokwengeziwe, ngakho-ke ngiyabuya, Ukuthi uthando lwami luyeza, San Alejo, ngiyaludinga, Well yena / she ebaluleke kakhulu.

I-Ausculta imikhuleko yami kanye nokuncenga kwami, futhi kungenelele kimi.

Amen.

Lo mkhuleko kuSanta Alexander wothando uqinile kakhulu!

Isidingo sokuthanda nokuthandwa besilokhu siyisisusa esinamandla kunazo zonke imikhuleko. Ukwazi ukuthola uthando nokwenza ikhaya, umndeni ogcwele ukuthula nokubona izingane zikhula kuyinto enhle kakhulu yempilo okufanele yenziwe yibo bonke abantu.

Kodwa-ke, utshela abanye ukwedlula abanye futhi lokhu kungenxa yezinhloso ezimbi manje ezibonakala zivame ezinhlizweni. 

San Alejo, ngesikhathi esemhlabeni wayekwazi ukuphila lolu hlobo lothando ngoba wayenomndeni ngaphambi kokuzinikela ngokuphelele embusweni kaNkulunkulu.

Kodwa uthando aluzange lufike lapho kodwa lakhula futhi lwaguqulwa laba namandla okwenza kuze kube namuhla enza izimangaliso ezimangalisayo.

Ukumcela isimangaliso ukuthola uthando lweqiniso isenzo sokukholwa esizohlala siphendule ngokushesha ngoba konke esikucela kubaba ngegama likaJesu, ubaba uzosinika.

Thatha ithuba amandla ayo yonke imithandazo yeSan Alejo!

Imikhuleko eminingi: