Kulesi sihloko uzothola okuhle futhi okunethemba "Umkhuleko wokuthula" okushiwo uSanta Francis wase-Assisi.

Ukuthandazela ukuthula-2

Umkhuleko wokuthula (liphefumulelwe nguSanta Francis wase-Assisi):

Nkosi ngenze ithuluzi elithuthukisa ukuthula kwakho, noma kuphi lapho kukhona inzondo, ngifuna ukunika uthando; kulezo zindawo lapho umthetho ulawula khona, ukuthethelelwa kuyanqoba; phakathi kokungezwani komhlaba, ngifisa ukufaka inyunyana; ngisize ngibeke iqiniso emaphutheni ami, unginike amandla okugcwala ukungabaza kwami ​​ngokholo.

Ngivumele, Nkulunkulu wami, ukuthi ngisabalalise ithemba phakathi kokuphelelwa yithemba; ngiphe amandla okugcwalisa lobobumnyama obubandayo ngokukhanya; ngijabulise ngenjabulo yakho ngezikhathi zosizi nokungazinzi.

Nkulunkulu wami, mdali wokuthula nokulunga, wena owasenza sathandana ngokuphelele; nginike amandla okuqhubeka futhi ungivumele ngiduduze labo abakudingayo, kunokuzicelela induduzo; nginike isipho sokuqonda bazalwane bami, ngaphezu kokulinda ukuqonda futhi ngaphezu kwakho konke; Ngifuna ukuthanda ngaphandle kombandela wokuthandwa.

Ngiyazi ukuthi kungokunikela lapho engizothola khona ukuthula kwami, kungokuzikhohlwa lapho ngizozithola ngikhona; Kungokuthethelela abafowethu lapho ngizoxolelwa futhi kunjalo; Kungokuvalelisa kulomhlaba wasemhlabeni lapho sivuselwa khona ekuphileni okuphakade, amen.

Umkhuleko wokuthula (uSanta Francis wase-Assisi)

USanta Francis uvela e-Italy, evela edolobheni lase-Assisi, uthathwa njengendoda ebikhona isiza ibandla ezimweni ezinzima kakhulu, ifulathela ifa layo futhi yanikela ngempilo yayo ekusebenzeleni uNkulunkulu, ihlale inempahla njenge kuqala kunezinto zokwakha, lo ngcwele ubongwa nge "Umkhuleko woxolo."

USanta Francis wase-Assisi, unconywa kukho konke el mundo, njengomunye wabantu abakholwayo abaziqhenyayo. Ku-biography yalo ngcwele, amaphupho ayafezeka abaningi abathembekile abalangazelela impilo yabo yonke:

  • Ubudlelwano obunothando nobumnene noNkulunkulu uYise wobuhle obungenamkhawulo nomthandi wendalo yakhe, isifiso sokubuyisana phakathi kwemicabango yenhliziyo nemiyalo yezizathu, isimo sangempela sokwamukela okwehlukile; kulabo abangomakhelwane, kulabo ababhekwa njengabafowabo, impilo yokukhonza nokulunga, inkululeko engenacala phambi kwemithetho emisiwe nokwamukelwa okuhle ukufa njengomngane wokuphila uqobo.

Izikhathi eziningi, izinto ezinkulu zinesiqalo esithobekile. Ngokunjalo, imifula emikhulu futhi enamandla izalwa ivela emithonjeni emincane yamanzi ahlanzekile futhi kancane kancane ijoyina eminye imisele edlula kuyo eminye imithombo emincane yamanzi, ize yakhe imifula emikhulu egelezela emfuleni infinito ulwandle.

Singathatha lokhu kuqhathanisa, ukusho ukuthi yini, into efanayo eyenzekayo ne- "Umkhuleko wokuthula", kusukela yaqala ngokungaziwa, kwi-limbo, ngaphandle kwabantu abaningi beyinika ukuvuma ukuthi ibalulekile. Kodwa-ke, ngemuva kwesikhathi esithile, lo mthandazo omuhle wawugobhoza ezinhliziyweni nasezingqondweni ngenxa yokuqukethwe kwawo okukhuthazayo.

La umkhuleko wokuthula, njengamanje yaziwa emhlabeni wonke, isabalale yaya ezingxenyeni ezikude kakhulu zomhlaba. Lesi sigwebo siyiqiniso futhi siyakholisa, silula, ngakho-ke singaqondwa yibo bonke. Abaningi bayavuma ukuthi lo mthandazo ukhombisa izifiso ezihlale zihlala esintwini, lesi sifiso ukuthula okubalulekile nokubekezelelana.

Ubuningi balo mthandazo bukhombisa ukuthi umbhali uqobo, uMoya oNgcwele wenza ngendlela ephakeme ezinhliziyweni ezilungele ukwamukela okuvela kuNkulunkulu nokunethemba. Ngale ndlela, kufanele ukuthi yasebenza kumbhali ongaziwa walomkhuleko, okwathiwa kamuva wabhalwa nguSanta Francis wase-Assisi.

Ngo-1916, phakathi neMpi Yezwe Yokuqala, kulapho lo mthandazo wokuthula waba khona jikelele; ngoba, emhlabeni wonke ukuthula kwakulangazelelwa futhi kwakuthandazelwa. Uma isishicilelwe nguL'oservatore Romano; yafakwa ezigidini zamakhaya emhlabeni. Ungahle uthande: Umkhuleko ku-Saint Jude Thaddeus wothando.

La "Umkhuleko wokuthula" ngokugqamile emnyangweni wesonto othandazela ukuthula: ukuthula kwangaphakathi, ukuthula kwengqondo, ukuthula kwezemvelo, ukuthula kwezenhlalo nokuthula komhlaba. Ngoba, kulo musho yonke into ilula futhi iyiqiniso, noma imuphi umuntu, ngaphandle kwesivumo sokholo, angathi; "Amen" futhi "makube njalo" ngemuva kokuyifunda.

Manje umbuzo omkhulu uthi; Kungani lo mthandazo wabhekiswa kuSanta Francis wase-Assisi? Kwenzeka lapho umFranciscan ephrinta umthandazo wokuthula ekhadini nasemuva ephepheni, wabamba umfanekiso kaSanta Francis wase-Assisi. Lokhu kwaqondana kwavumela ukuhlangana okuseduze phakathi kosanta kanye "Umkhuleko wokuthula".

Kusukela ngaleso sikhathi, kuyeke ukwaziwa kuphela njenge- "Umkhuleko wokuthula" futhi kwahlonishwa njenge: "Umkhuleko wokuthula kaSanta Francis wase-Assisi."

"Nkosi, ngenze ithuluzi lokuthula kwakho" uqala kanjalo lomthandazo, kepha wazi kanjani ukuthi yikuphi ukuthula komuntu nokuthi yikuphi lokho okukaNkulunkulu? Ukuthula komuntu nokuthula kwaphezulu kumele kusebenze ngokufana futhi kube nomkhawulo ofanayo, kufanele kuboniswane, uma kungenjalo, asikho isisindo esikhulu sokuphinda lo mthandazo.

Yini iphrojekthi?

La "Umkhuleko wokuthula", iveza ukuthi ukuthula kukaNkulunkulu nokuthula kwesintu kufana kanjani, ngoba abantwana bakaNkulunkulu, bathi ukuthula phakathi kwabo, futhi ngokwabo bayindalo kaNkulunkulu. Kungumsebenzi wokugcina nokuhlonipha indalo kaNkulunkulu, futhi nakuNkulunkulu akuzwakali ukulimaza lokho yena ngokwakhe akwenzile ngothando nobumnene. Uma usebenzela ukuthula, uyayihlonipha futhi uyayithanda indalo kaNkulunkulu.

Ungakuthola kanjani ukuthula kwangaphakathi kwangaphakathi? Ngemuva, umkhuleko woxolo lukaSanta Francis wase-Assisi uzama ukudlulisa umyalezo awuphakamisayo; kubalulekile ukuvula kuze amandla impilo yokuqala; Nkulunkulu, lapho kuvela khona ukuthula kweqiniso. Uma ungazondli kulo mthombo ngokuthandaza nokuzindla, "ukuthula" okutholwe ngezinye izindlela kuzoba yisivumelwano esifushane, kepha hhayi ukuthula okudingwa inhliziyo.