Umkhuleko ukuze wehlise futhi uqinisekise umuntu Kubalulekile ngoba asazi ngasiphi isikhathi lapho singaba nesidingo sokukwenza. 

Izikhathi eziningi sihambahamba noma sinomndeni futhi sithola izimo lapho sidinga khona ukuthulisa umuntu oshintshiwe noma omane adlule ngokomoya lapho umthandazo uwukuphela kwesilinganiso esingasetshenziswa ukumqinisekisa, ngoba Yilapho-ke umthandazo uba ubalulekile. 

Umkhuleko ukuze wehlise futhi uqinisekise umuntu

Akunandaba ukuthi kungisihambi, imikhuleko Zinamandla amakhulu futhi zingenziwa noma kuphi.

Yiba lapho sihlala sithandaza khona kungaba yisikhali sethu kuphela esingasisebenzisa noma nini lapho sikholwa.

1) Umkhuleko wokuqinisekisa umuntu onolaka

“Nkosi yami, umphefumulo wami ukhathazekile; usizi, ukwesaba nokwethuka kungithatha. 

Ngiyazi ukuthi lokhu kwenzeka ngenxa yokuntula kwami ​​ukholo, ukuntuleka kokulahlwa ezandleni zakho ezingcwele futhi ngingathembi ngokuphelele emandleni akho. infinito. Ngixolele Nkosi wandise ukukholwa kwami. Ungabheki usizi lwami nokuzicabangela kwami.

Ngiyazi ukuthi ngishaywe uvalo, ngoba ngiyaphikelela, ngenxa yosizi lwami, ngokuqhubeka ngithembele emandleni ami alusizi, engihluphekayo, ngezindlela zami nangezinsizakusebenza zami. Ngixolele, Nkosi, ungisindise, oh Nkulunkulu wami

Ngiphe umusa wokukholwa, Nkosi; Kunginika umusa wokuthembela eNkosini ngaphandle kwezinyathelo, ngaphandle kokubheka ubungozi, kepha ngibheke Wena kuphela, Nkosi; Ngisize, oh Nkulunkulu!

Ngizizwa ngingedwa futhi ngilahliwe, futhi akekho ongangisiza, ngaphandle kweNkosi. 

Ngiyazilahla ezandleni zakho, Nkosi, kuzo ngibeka izintambo zempilo yami, inkomba yokuhamba kwami, futhi imiphumela ngiyishiya ezandleni zakho. Ngiyakholelwa kuwe Nkosi, kepha yandisa ukukholwa kwami. 

Ngiyazi ukuthi iNkosi evukile ihamba eceleni kwami, kepha ngokufanayo ngiyesaba, ngoba angikwazi ukuzishiya ngokuphelele ezandleni Zakho. Siza ubuthakathaka bami, Nkosi. 

Ameni. "

Lo mkhuleko wokuthoba nokuqinisekisa umuntu unamandla amakhulu!

Ngalezi zikhathi kungavama kakhulu ukubona abantu becasukile Kubukeka sengathi balinde noma yisiphi isimo ukuthi siqhume ngolaka.

Impela sihlangane nezimo lapho ubudlova bungabonakala njengosongo empilweni yethu noma kwabanye abantu abasizungezile futhi kungalezo zikhathi lapho umthandazo uba yisiphephelo esifanele lapho ubudlova bungenangxenye. 

2) Umkhuleko wokuqinisekisa umuntu othukuthele

«I-Great San Miguel
Amandla enduna yamabutho eNkosi
Wena onqobele ububi izikhathi eziningi 
Futhi uzokushaya noma nini lapho ufuna
Suka kimi konke okungalungile
Zonke izitha ezizama ukuthembeka kwami
Futhi yehlisa umoya labo abasasekhona empilweni yami 
Banike ukuthula nokuzola 
Babonise indlela okufanele bahambe ngayo
Amen«

Intukuthelo ingenye yemizwa thina bantu esinayo futhi okunzima ukuyilawula, ikakhulukazi kulezo zikhathi zentukuthelo lapho singaceli khona ukuthi senzeni noma sithini.

I-Podemos kuvezwa abantu abathukuthele njalo nokuthi intukuthelo ingaqhuma nganoma yisiphi isikhathi, ngaphandle kwethu kokuyibona iza futhi ngaphandle kokukwazi ukwenza lutho ukuyigwema. 

Kodwa-ke, lapho sinolwazi lwezwe elingokomoya elisizungezile, singabusa kulezi zimo ngokumane sikhuphule umusho. Umuntu ozwa intukuthelo angazizwa emzimbeni wakhe ukuthi konke kwenzeka kanjani futhi nguNkulunkulu oqala ukuthatha izintambo zezenzo zakhe ukuze ulaka lungabe lusalubusa.  

3) Umkhuleko wokuqeda usizi nentukuthelo yalombhangqwana

«Izingelosi ezithandekayo, izidalwa zasezulwini, zaphezulu nezinamandla ngomsebenzi kaNkulunkulu 
Wena olothando futhi unikeza uthando
Bazalelwa ukwenza umsebenzi wabo futhi kuze kube manje abakaze behluleke 
Ngisize nginqobe le nkinga.
Ngisize ukuthi angiqonde
Qonda izinkinga zami, ukuze ngiqonde ezakho 
Qonda ubunzima bami, ukuze uqonde okwakho 
Myekele futhi akhulume nami, ukuze nginikele futhi ngimuthande 
Sisize sinqobe le nkinga enkulu 
Izingelosi ezithandekayo, ungukukhanya kwami 
Isiqondisi sami, nethemba lami 
Uyisixazululo sami«

Lo mkhuleko wokunciphisa usizi nentukuthelo yalombhangqwana ungasetshenziswa ngazo zonke izikhathi nezimo.

Isibonelo, umuntu obhekene nobuhlungu obukhulu bomzimba noma bomoya angazola ngemuva kokuthola omunye wale mithandazo.

Khumbula ukuthi ngezikhathi zokuxineka noma lapho umzimba womuntu nengqondo kuphazamiseka ngendlela engavamile, umthandazo uyinsiza esingayisebenzisa futhi esaziyo ukuthi isebenza ngaso sonke isikhathi nezindawo. 

4) Umkhuleko wokuthulisa umuntu ocasulayo

«Nkosi Ethandekayo, ngibeka intukuthelo nomunyu engivame ukuwagcina enhliziyweni yami ezinyaweni zaKho futhi ngithandazela ukuthi ngomusa Wakho uveze konke okubangela ubuthi obubabayo obuhlala enhliziyweni yami kaningi ebusweni, Futhi bukhululeke mina kuso 
Nkosi, ngiyavuma yonke intukuthelo yami nentukuthelo yami futhi ngiyazi ukuthi uma ngivumela lokhu kuhlangana enhliziyweni yami, kwephula umhlanganiso esinawo sindawonye.
 Ngiyazi ukuthi lapho ngivuma intukuthelo yami, uthembekile futhi ulungile nje ukuthethelela ukukhipha ulaka enhliziyweni yami nokungigeza ebubini bonke, engidumisa igama lakho. 
Kepha, Nkosi, ngifisa ukuthi ungikhulule kulokhu kungcoliswa okungaphakathi kwenhliziyo yami ukuze impande yolaka ishiye ngaphakathi, futhi ngicela ungihlole ngikhiphe konke okungathandeki emehlweni akho. 
Ngiyabonga ngegama likaJesu, 
Amen "

Izikhathi eziningi ukungaphatheki kahle kosuku kunqwabelana emzimbeni nasemoyeni kuze kufike umzuzwana okubonakala sengathi kudlula imikhawulo futhi konke kuqhuma, siyehluleka ukuzibamba futhi singakwazi ukwenza noma yibuphi ubuhlanya. 

Maphakathi nalezo zikhathi imikhuleko ibalulekile ngoba singayisebenzisa ngaleso sikhathi esiyifunayo futhi noma ngabe ngubani osizungezile. Imithandazo iyithuluzi elingokomoya eliyohlala litholakala kithi. 

Ngingayisebenzisa nini imithandazo?

Imikhuleko kungenziwa noma nini lapho kudingeka.

Kukhona labo abavame ukubeka eceleni inani elikhethekile nsuku zonke ukuze bathandaze, kepha kulezi zimo lapho kudingeka khona imithandazo, kungenziwa ngoba baba wukuphela kwensiza yethu esingayisebenzisa 

Kungenzeka sithandaze emndenini noma emsebenzini nabangane, kepha kuhle ukuba nesikhathi isikhashana sokukhuleka ngoba kulapho inhliziyo yethu ivuleka khona ngaphambi kobukhona beNkosi futhi sikwazi ukukhuluma naye.

Akukhathalekile ukuthi sisebenzisa amakhandlela, uma sidlala umculo othambile noma wokomoya, siwenza buthule noma ngokuzwakalayo, into ebalulekile ukuthi umthandazo ube ngeqiniso, ukuthi uvela ekujuleni kwenhliziyo yethu nokuthi wenziwe ngokukholwa, sazi ukuthi uNkulunkulu usilalele futhi uzimisele ukuphendula esikucelayo. 

Sebenzisa amandla we umkhuleko wokuthoba nokuqinisekisa umuntu. Hlala noNkulunkulu

Imikhuleko eminingi: