Umkhuleko wokuthengisa indlu. Ukucabanga ngomthandazo kuzo zonke izicelo nezenzo ezethulwe kithi usuku nosuku kubaluleke kakhulu. Ngakho-ke uma sidinga eyodwa umkhuleko wokuthengisa indlu Kumele sazi ukuthi singawafuna kanjani umusho ofanele.

Kunemikhuleko yakho konke esikudingayo futhi sithengise indlu, ngaphandle kokungabaza, inqubo lapho sidinga ukuqondiswa khona okuphezulu okusiholela ekuthatheni izinqumo ezinhle ngoba akufanele zithathwe kalula.

Ngomkhuleko sizothola ukuthula nokuhlakanipha, nje lokho esikudingayo ukuze kwenziwe isenzo esihle.

 Ngabe umthandazo wokuthengisa indlu uqinile? 

Umkhuleko wokuthengisa indlu

Umkhuleko unamandla, noma ngabe ukwenze kuphi noma umzuzwana, umthandazo uzohlala uyisikhali sethu esihle kakhulu nethuluzi elizosisiza ukuthola izindlela zokuphuma kulezo zimo lapho sicabanga ukuthi azikho.

Futhi kunjalo kulezi zimo ezinzima kakhulu lapho umthandazo unamandla kakhulu. 

Ukuthengiswa kwendlu kungaba nobunzima obuthile, kaningi kuyadingeka ukuthi kuthengiswe ngokushesha futhi kuyathokozisa ukuthola umuntu onentshisekelo ngempela ofuna ukuthenga impahla, kulezi zimo akukho lutho olungcono ngaphandle komthandazo wokukwazi ukuyithengisa ngesikhathi serekhodi.

Akukho lutho umthandazo ongeke wakufeza futhi lokhu kuyiqiniso ngokuphelele.

Uma, okuphambene nalokho, okufunwayo ukuwuthengisa kumuntu okunikeza ukunakekelwa ebesingakunikeza kona, njengoba indlu uqobo inenani elikhulu lokuzwela, khona-ke ukusesha komthengi kuba nzima ngokwengeziwe.

Umkhuleko kungenza abathengi ebesilindele ukuthi bavele, elenga intengo futhi enikeza indlu ukunakekelwa nokwazisa okudingekayo ukuze kugwenywe ukonakala kwayo.

Ukubeka lonke ukholo emandleni omkhuleko kuzosinika amandla adingekayo wokulindela isimangaliso esidingayo.

Umkhuleko kuSan José wokuthengisa indlu 

O, uSanta Joseph omangalisayo, Wena iNkosi yethu owawufundisa umsebenzi wekhabethe, Futhi kwaqinisekiswa ukuthi ubekwe kahle ngokungenasiphelo, Yizwa ukufunwa kwami ​​ngokuqinile.

Ngifuna ungisize manje Indlela oyisize ngayo indodana yakho yokutholwa uJesu, Futhi njengawe ngamasiko nangamakhono akho Usize abanye abaningi ezindlini. Ngifisa ukuthengisa lokhu (indlu noma impahla ebizwa ngegama) ngendlela esheshayo, elula futhi enenzuzo.

Futhi ngiyakuncenga ukuthi wenze isifiso sami Ukusondela eklayenti elihle, Ozimiseleyo, owenza futhi ohloniphekayo, Futhi uyangemukela ukuthi akukho okuvimba ukuqedwa okusheshayo kokuthengisa.

Othandekayo uJoseph oNgcwele, ngiyazi ukuthi uzongakhela lokhu Ukuze ube nesihe senhliziyo yakho Futhi ngesikhathi sakho esiphelele, Kepha ubunzima bami bukhulu kakhulu manje Futhi kufanele kwenziwe ngokushesha.

Santa Joseph, ngizozibeka esimweni esinzima Inhloko yami ibekwe ebumnyameni Futhi ngiyobekezelela njengoba neNkosi yethu ibekezelele, Kuze kuthiwe (indlu noma impahla esikhundleni sayo) iyinto encane.

Siyanincenga ukuthi niqondise abathengi abadingekayo, ukuze sikwazi ukwenza lokho ngentengo evumelana nobabili, futhi ngokushesha okukhulu.

Lapho-ke, uJoseph oNgcwele, ngikubeka phambi kweNkosi yethu enkulu Ukuthi uyobutha ukubonga kwami ​​kwaphakade Futhi Ngiyakuphatha igama lakho elithambile ezindebeni zami Nomaphi lapho ngiya khona.

Amen.

USan José ungoSanta okufanele siye kuye kulawa macala ngoba yena, njengombazi, uyakwazi ukubaluleka okungabanjiswa yizakhiwo nomhlaba ezimpilweni zethu.

Ukuxoxa naye kungasisiza ukuthi sithole ikhambi ebesililindele, khumbula ukuthi umthandazo unamandla futhi uma, ngaphezu kwalokho, sikwenza ngokulunga lapho-ke sinamandla amakhulu. 

Angeke saya kunoma yimuphi ungcwele ongabaza amandla abo noma ukusebenza kwabo kodwa, kunalokho, kumele sithembele futhi sikholwe ukuthi ngamunye wabo angasisiza sithole izixazululo kokukhathazeka kwethu ngakunye.

La umkhuleko kuSanta Joseph ukuthengisa indlu kuyasebenza futhi kuyisimangaliso.

 Umkhuleko wokuthengisa indlu ethengiswe kahle

Baba uNkulunkulu, ngiyabonga ngokungibusisa ngaleli khaya. Ngibonga injabulo engiyitholile kuye kuleminyaka engihlala kuyo lapha. Ngikhombise engikudinga ukukwenza ukuyilungiselela ukuthi ithengiswe.

Ngithandazela ukuthi indlu yami ithengise ngokushesha okukhulu. Ngeke ngibe nokwesaba enhliziyweni yami ngoba ngiyazi ukuthi ungumthengi ofanelekile ofanelekile wokuthenga.

Ngiyakucela ukuthi unginikeze umusa wokuba qotho futhi ungabi nokuhaha kulokhu engikucelayo.

Ngiyazi ukuthi ngidinga umthengi kuphela futhi ngiyakucela ukuthi uthumele ngokushesha. Ngiyethembisa ukukunika ngokuya ngokwanda okuzoletha okuthengisiwe futhi ngikuhloniphe kuleli bhizinisi.

Ngithandazela nendawo entsha lapho uzongithatha khona.

Kwangathi ungangilungiselela ukuze ngithole injabulo enkulu nokuthula kulelo khaya elisha, eGameni likaJesu, uthando.

 

Umkhuleko wokuthola imali enhle lapho uthengisa indlu kumele ugeleze ngendlela ehlanzekile nenembile kusuka engaphakathi kwethu kuye kosanta ebhekiswe kuye.

Kungakho kunconyelwa ukwenza ukuhlanzwa kwendlu nangokomoya kwendlu esifuna ukuyithengisa ngenhloso yokususa konke okuthintela imali enhle ekuthengisweni.

Ngingasho yini yomibili le misho?

Abantu abaningi besaba ukuthandaza ngaphezu komthandazo. Kulokhu ungakhathazeki.

Uyakwazi futhi kufanele athandaze bobabili imithandazo ngaphandle kwenkinga.

Noma yimuphi umthandazo wokuthengisa indlu uqinile futhi kufanele uthandazwe kaningi ngangokunokwenzeka.

Okusemqoka ukuthi uyakholelwa kuNkulunkulu naseSan José.

Kungale ndlela kuphela lapho laba bangcwele ababili abazokusiza ngomusa wakho.

Imikhuleko eminingi: