Umkhuleko wokususa iso elibi Kuyaphumelela ekususeni lobu bubi obungu pro ngokomoya obukhonjiswa emzimbeni womuntu othintekile.

Kuzo zonke el mundoEmasikweni ahlukahlukene akhona, inkolelo iyagcinwa ukuthi ukubukeka komona, umcabango omubi noma isifiso esizalwa ngumona kungaba yimbangela yezifo zomzimba ezifana nokugula, ukulimala kanye nezifo ezingadala ukufa.

Kuyaziwa njengeso elibi ngoba kunenkolelo yokuthi kudluliswa kakhulu ngokubukeka okubi okugcwele imisindo emibi nezifiso ezimbi.

Indaba engokomoya kuphela engaba nemiphumela ebulalayo uma kungathathelwa izinyathelo ezifanele, abantu abaningi bayakwazi ukubona udokotela futhi bangabona ukuthuthuka okuthile kepha ububi bukhona obangela ukulimala.

Ububi obuwohlokayo obomayo umuntu, obuvame ukubonakala esikhunjeni noma ngokudumazeka, into ebalulekile ukuthi uyithole ngesikhathi bese uyamelana nayo nezikhali ezingokomoya.

Umkhuleko wokususa iso elibi

Umkhuleko wokususa iso elibi

Inhloso yalo musho qeda ngokuphelele ububi nakho konke ukulimalaYikho okwakungadala emzimbeni womuntu ohlushwa yiwo.

Kunconywa ukuthandaza nomuntu othintekile ukuthi imvamisa zingane ezincane kakhulu kodwa abantu abadala abaphumi engozini. 

Ngokuya kobuchopho becala ngalinye kunconywa ukwenza imisho eminingana njenge-novenario, lokhu ukuze kuthathe izimpande ezimbi ukushiya umuntu othile elandelana kodwa kungalulama ngokuphelele kukho konke.

Le ndaba kufanele ixoxwe kahle noma ngabe kuyinto abantu abaningi abangakholelwa ukuthi ikhona.

Kunamacala wangempela abantu abathi ngisindisiwe ekufeni okusondelayo okubangelwa yilokhu kubi ngemuva kokwenza umthandazo. 

Umkhuleko wokwelapha iso elibi

Ngiyakuwela egameni likaYise… (Yisho egameni lomuntu) weNdodana… (Yisho ngegama futhi) nangoMoya oNgcwele… (Yisho ngegama futhi) Amen.

UJesu! Isidalwa SikaNkulunkulu

Nginqume ukwethuka kwakho, angikunqamule ngommese, noma ngensimbi, noma ngesando ngesando, ngoba ngeke kunqunywe.

Ngiyeka egameni likaYise, leNdodana nelikaMoya oNgcwele.

Amen.

 

Ngabe uwuthande umthandazo wokuthi welaphe futhi ususe iso elibi?

Miningi imikhuleko engenziwa ukwelapha iso elibi, noma kunjalo kukhona abathi abanye basebenza ngempumelelo kunabanye kepha Kuya ngesimo ngasinye.

Masikhumbule ukuthi lokhu kuyinto engokomoya ngokusobala, kungenxa yalesi sizathu ukuthi ngaphambi kokwenza umthandazo, kubalulekile ukuba kucace ngalokho okudingekayo ukwenza imiphumela oyifunayo.

Njengomthombo wezimangaliso ezinamandla, umkhuleko usinikeza, kulokhu, ukwelashwa okuphelele ukuthi ezimweni eziningi kungabonakala ngokushesha, okungukuthi, awudingi ukulinda isikhathi eside ukuze uqale ubone izinguquko ezinkulu kumuntu .

Umkhuleko weSt. Louis Beltran ukuze ususe iso elibi 

Isidalwa sikaNkulunkulu, ngiyakucabanga futhi ngikubusise egameni likaZiqu-zintathu Ongcwele uYise, + iNdodana + noMoya oNgcwele + abantu abathathu kanye nengqikithi eyiqiniso nekaMariya Ntombikazi Inkosikazi Yethu Ekhulelwe ingenasici isono sokuqala.

Intombi ngaphambi kokuzalwa kwengane + ngokuzala ingane + nangemva kokuzalwa kwengane + nangokhazimula weSt Gertrude unkosikazi wakho othandekayo futhi onesiphiwo, izintombi eziyinkulungwane eziyishumi nanye, iNkosi uSan José, iSan Roque kanye neSan Sebastian kanye nabo bonke abaNgcwele nabaNgcwele beNkantolo yakho yasezulwini .

Ngomzimba wakho okhazimula kakhulu wokuzalwa + okukhazimula kakhulu + Ukuvuswa Okukhazimulayo + Kovuko Olukhazimula Kakhulu: + ngenxa yezimfihlakalo eziphakeme kakhulu futhi ezingcwele kakhulu engizikholelwayo nangeqiniso, ngiyacela ubukhosi bakho obukhulu, ngibeke uMama wakho OBusisiwe ukuthi abe ngummeli, ummeli wethu wamahhala, izimbotshana zalaba abahlukumezekile isidalwa salesi sifo, iso elibi, izinhlungu, ingozi nomkhuhlane kanye nanoma yikuphi ukulimala, ukulimala noma ukugula.

Amen Jesus.

Umkhuleko oya ISan Luis Beltran Ngeso elibi linamandla amakhulu!

Ungcwele osisiza ukuthi sizikhulule kweziqalekiso abanye abantu ababuswa amandla obubi abangasiphonsa zona.

USan Luis Beltrán uchwepheshe esihlokweni sokuphulukiswa, kulabo abanemvelaphi engokomoya.

Abanye abantu batusa ukuhambisana nemikhuleko yabo nezitshalo ezithile zokwelapha ezisiza inqubo yokukhululwa kepha lokhu akuphoqelekile ngoba umthandazo kuphela unesimangaliso futhi unamandla. 

Umkhuleko kuSanta Benedict ukuze uvikele ububi 

O Saint Benedict! Bathandekayo futhi bakhunjulwa njalo, Ngubani ngaphambi kwamabutho owazi njalo ukuthi uzosusa kanjani, Othanda abantu bakhe, Futhi ozinikele eqinile weNkosi yethu.

Ngiyakuncenga ukuthi ngokuhlangana kwakho kwaphezulu, Ukuxazulula isidingo sami, ngokushesha okukhulu, Ukuqeda ithonya lobubi, Kwempilo yami nasezihlotsheni zami, Kwangathi amandla onawo, Yiba nobuhle nesisa, Yiba yilokho Susa umphefumulo wami unya nokubi.

Ngobuhle beNkosi yethu uJesu Kristu, ngiyakuncenga ukuthi ungiphelezele ngaso sonke isikhathi sempilo yami, ngiyakuncenga ukuthi ungivikele kukho konke okubi nengozi, Ekuthakathi nasebubini, Uma benazo izandla abakwazi ukungibamba Uma bengaqhamanga nezinyawo kwangathi ungangilandela, kwangathi sonke isitha singanqotshwa futhi sinyakaze, ngesivikelo sakho kanye nesikaNkulunkulu.

Ukuthuthumela noma ukuthuthumela, ngangesaba futhi ngakwazi ukuhlela ugobe kimi, Ukuthi izindebe zami nolimi lwami, Nginokukhokhela inkulungwane, Izikhulu nezibusiso, ukuthula nokuzola emphefumulweni wami, Lokho kungadabuki noma ubunqunu, ukulamba noma ukudabuka, kuphakathi kimi nempilo yami, Futhi noma bedlula, nginamandla okubiza igama lakho elingcwele.

Ngizinikezela kuwe, ngiyathemba futhi ngithemba kuwe, Amen.

Reza Umkhuleko kaSt. Benedict wokuqeda ububi ngokukholwa.

U-Saint Benedict owaziwa njengenceku uNkulunkulu amamukelayo yingakho eba ngumsizi wethu ezimweni lapho sidinga khona susa ububi ezimpilweni zethu, ekhaya, umsebenzi, indlu y umndeni.

ISonto LamaKatolika emhlabeni wonke ligcizelela ukusetshenziswa kwe- Indondo kaSanta Benedict ukusigcina siqhelelene noma singavikeleki kum ml okuyo yonke indawo. 

Amandla amabi atholakala kuyo yonke imvelo ekhona, yingakho kubalulekile ukuthi kuvikelwe, ukwenza umthandazo eSt Benedict nsuku zonke kusisiza ukuba sizigcine sihlanzekile kulawa mandla amabi nakubo bonke ububi obungasifinyelela. 

Ukuthandazela iso elibi ezinganeni

Egameni elingcwele likaNkulunkulu ubaba;

Ngegama elingcwele labashonile nabavikeli basezulwini abahlala ezulwini, abagada intando yabazinikele abathembekile.

Hawu baba! Namuhla ngikhala phambi kwegama lakho ukusiza lo omncane.Lamahora uhlaselwa ngumona walowo ofuna ububi kumakhelwane wakhe.

Intando yakho engcwele nengcwele kakhulu ingenza konke, Nkosi, futhi ngiyazi ukuthi uzokwenza impilo yakho ilulame lesosimo somqondo, injabulo nenkazimulo yesikhathi samuva.

Siza yena, uNkulunkulu uSomandla, ngoba nguwe wedwa ongakwazi. Amen.

Izingane zibonakala ziyisibalo sabantu abasengozini enkulu ehlushwa iso elibi, lokhu kwenzeka kaningi kakhulu ngoba izingane zivuka, ezinhlizweni ezigcwele ububi babanye abantu, lezo zifiso ezinomona zokuthola lokho omunye anazo.

Amazwana abonakala engenabungozi esweni enqunu angangena alayishwe ngomonakalo omkhulu kangangokuba agcina ethinta ubuqotho bezingane ngokomzimba. 

Okunconyelwe kakhulu ukuthi yenza umkhuleko njalo ekuseni mayelana nezingane ukuze uzivikele futhi uzigcine unjalo phakathi nosuku, lokhu kufanele kube yisiko lomndeni.

Izindondo nezingubo ezihlekisayo zingagqokwa kodwa akukho okunamandla ngaphezu komkhuleko.

Ngingasho imisho emi-4?

Ungasho imisho emi-4 ngaphandle kwenkinga.

Into ebalulekile ukuthi ube nokholo ngesikhathi sokuthandaza ukuze ususe iso elibi. Akukho okunye.

Thandaza njalo ukholelwa ukuthi konke kuhamba kahle.

Imikhuleko eminingi: