Umkhuleko wokufa okungcwele ukuze ubuse indoda Kubonwa ngabantu abaningi njengomkhuleko ongahlobene kangako nenkolo yama Katolika noma yama Khrestu ngoba kuyinkolelo eqhamuka emiphakathini yendabuko eMexico.

Kodwa-ke, futhi yize kubonakala njengesithombe esinamademoni, iqiniso ukuthi lo ngcwele usize abantu abaningi futhi unamandla akhethekile ezimweni lapho kuthinteka khona imizwa.  

Umkhuleko kaSanta Muerte wokubusa indoda Ngubani uSanta Muerte?

Umkhuleko wokufa okungcwele ukuze ubuse indoda

ISanta Muerte ivezwa njengenkolelo evamile eyaziwayo emadolobheni amaningi aseLatin America, ikakhulukazi eMexico lapho kugujwa khona njengenkolo evamile yenkolo.

Veza ngesibalo samathambo esingagqokwa nanganoma yimuphi umbala kepha esimele kakhulu simnyama. 

Abalandeli bakhe bavame ukuzizwa belahliwe njengoba bekhuleka kosanta ibandla le-Katolika elingazange likubone kanjalo kepha inhliziyo nokholo lwabaningi kungcwele njengabanye.

Zithi cha gqugquzela ukwesaba kodwa inhlonipho futhi uthembele futhi kungukugcina lokhu okwenza labo aba ngokuya beba namakholwa.  

Umkhuleko wokufa okungcwele ukuze ubuse indoda

Ukushisa uju, isifiso esivuthayo. Ngikuzwela .........

Futhi ungizwela imicabango yakho nemizwa yakho ...

Ngibusa ngokuphelele ingqondo Yakho nezenzo zakho zingaphansi kwethonya lokuBusiswa Kokufa.

Ngikubiza ____________________ Ngikudinga __________________ Woza ungibhekele __________________ Futhi ugobe phambi kwami ​​uzoba. _________ ngikhombise lonke uthando lwakho.

_____________ Wozani ezinyaweni zami. Gcwalisa konke engikucela kuwe. INkosikazi yasebusuku, uLady oPhezulu wendawo yonke, namandla akhe asemhlabeni ...

Ithonya futhi libuse ingqondo, isenzo Nenhliziyo ye-__________________Dominantokazi, wena wami oBusisekile Ukufa Ungilethele _______________ uthambekele phambi kwami.

Kwangathi izinyathelo zakhe zingafika kimi, Kwangathi inhliziyo yakhe ingachaza uthando ngami, Kwangathi umzimba wakhe ungangidinga Kodwa Ukuthi umdlandla abe nothando Alo engimnika lona.

OBusisekile wami, Unganikezi umzuzu wokuzijabulisa Noma ukuqinisekiswa _____________ Uma ungekho kimi Ungavumeli noma yimuphi umuntu wesifazane ukuba asondele kuwe Futhi uma besondela kuwe, Ukuthi uzobahambisa nakanjani kusuka empilweni yakho ngenkani ephelele.

Uma kungengenxa yami, khona-ke kuzobe kungasikho okwabantu, Ukufa Okubusisekile, Nenekazi Elikhulu, ngicela kuwe konke ukuzinikela kwami. I-Myrtle sap ijikeleza ivutha ngegazi lakhe engikubiza ngalo ____________________ woza kimi. Inhliziyo yakho, umcabango wakho nomzimba wakho Kusukela kulomzuzu manje futhi zizakuba ngeyami, kuze kube phakade.

Ngegama le-The Dead ukufa ngiyakubuza. Isalukazi siyangilethela _________________ Isidudla sothando kimi.

Nganikela ezitshalweni zamiUkuze ngihambisane futhi ungibonise lonke uthando ungizelani. USantísima Muerte, wena ohambisa amandla aminyene futhi anzima kakhulu endaweni yonke, bend ________________. Ngikucela ukuthi ungilethele yona njengoba injalo futhi lapho ikhona. Noma ngabe ingenye yezindawo ezimnyama kakhulu Faka njalo u-A _______________ phambi kwami ​​bese uvumela indlela yakhe iwele eceleni kwami.

Santísima Muerte wena ongaba yinkulungwane Wena ongaba yisigidi, ngilethe ku _____________ Futhi othandweni nami ngicela ihhashi lakho lilethe phambi kwami ​​Ukuthi umkhonto wakho uliphonse ngakimi Ntokazi enamandla uqiniseke ukuthi noma kungeyona leyo enginukayo , lokho kungikhumbuza, ukuthi ngizizwa ngikhona ...

Noma ngubani onaye nasendaweni lapho le Ntokazi yasebusuku, iNdlovukazi yosuku ngicela ukuthi umoya we _________________ ube nami ngaso sonke isikhathi ...

Ukuthi uyangithanda kuphela, ukuthi unamehlo kuphela ngokufa kwami ​​Okubusisekile akubopha _____________________

Enhliziyweni yami nasemzimbeni wami Umzimba nengqondo nomphefumulo we _______________ woza kimi Ebusuku nasemini uzoba nami Ngiyacela, ngicela egameni leKufa Okungcwele Ukufa Okungcwele unginike amandla, inhliziyo…

Nesizinda sonke se __________________ Santísima Muerte Ngiyakuncenga ukuthi ube ngumvikeli wami Futhi ufeze konke okuhle engikucela kuwe ngikubiza ngokuthi iSantísima Muerte Ungangilahli ...

Ukufa Okubusisayo Unganginaki Ukufa Okubusisayo kungilethele e-_____!

Leli phiko likaSanta Muerte ukubusa indoda enzima inkulu kepha iqinile.

Akuwona umkhuleko onobugovu, kungumthandazo ocela amandla okuba ngumuntu ukuze ubone ukuthi yini ezoshintsha umqondo wakhe.

Akukhulunywa ngokululaza noma ukwenza abanye benze intando yethu, ukusiza abantu ukuthi babone ongakhetha kukho, ngokusho ngathi, okungcono kakhulu.

Uyini lomkhuleko?

Lokhu futhi yonke imikhuleko Banamandla impela, ungakwenza noma nini lapho usesimweni esinzima ongasazi ukuthi wenzeni.

Endabeni yalomkhuleko othize, okufunwayo ukukwazi ukubusa omunye umuntu ngomthandazo futhi lokhu kungenzeka uma unokholo. 

Ngingawuqala nini umthandazo ku-Santa Muerte ukuze ubuse?

Umzuzu owufunayo.

Abantu abaningi batusa ukuthi kungcono ukuba wedwa futhi ulungiselele imvelo ukuze amandla amabi angathinti ukuqondisa komkhuleko kepha lokhu akuphoqelekile.

Ubumbano oluceliwe njengesidingo esingenakuphikwa ukuthi ube nokholo oluningi ngoba ngeke sikwazi ukukhulisa umthandazo uma singakholelwa ukuthi lokho esikucelayo kungatholakala ngokuyisimangaliso.

Thola injabulo othandweni ngomkhuleko oNgcwele wokufa ukuze ubuse indoda.

Imikhuleko eminingi: