Umkhuleko wesibusiso kumele kube ngokuqhubekayo emlonyeni wethu ngoba ngawo singasungula njengocingo olusizungezile lapho izinto ezinhle yilezo ezingangena. 

Izwi likaNkulunkulu lisichazela ukuthi izibusiso zikaNkulunkulu azingezi usizi futhi lokhu kubalulekile ukuze kubonakale ukuthi yiziphi izibusiso ezivela kuNkulunkulu futhi ezingezona. Kulokhu ngokwenza lemikhuleko yesibusiso singabonga, sibusise thina noma omunye umuntu futhi siwabone amandla kaNkulunkulu ezimpilweni zethu. 

Umkhuleko wesibusiso

Izibusiso ziyinzuzo sonke esifuna noma esifuna ukuzithola ngaso sonke isikhathi ezimpilweni zethu.

Umkhuleko wesibusiso

Izikhathi eziningi sibamukela bodwa futhi noma singanakile futhi ngemuva kwalokho kufanele sibacele noma sibalwele.Ngalo mqondo, umkhuleko wesibusiso uba isikhali esinamandla esingasisebenzisa ngaso sonke isikhathi. 

1) Umkhuleko ukuthola zonke izinhlobo zezibusiso

"Nkosi,
Ngicela ungibusise,
ubusise konke okuthinta izandla zami namuhla,
Ngibusise nomsebenzi wami futhi ungisize ukuwenza kahle, hhayi ukwenza amaphutha.
Ubusise bonke engisebenza nabo;
Baba, busisa imicabango nemizwa yami ngayinye,
ukuze ungacabangi noma uzizwe kabi,
ukuze konke okungaphakathi kimi kuluthando kuphela;
busisa ngalinye lamazwi ami,
ukungasho izinto engingazisola ngazo kamuva.
INkosi
Ngibusise umzuzwana ngamunye wempilo yami,
ukuze ngalo ngithathe isithombe sakho nezwi lakho kubo bonke abasidingayo.
Ngibusise, Nkosi, ukuze ngibe ngomfanekiso wakho nokufana kwakho,
ukuletha izinto ezinhle kubo bonke abantu
ezingihaqileyo nokuthi zonke zibusiswe nguwe.
Inkosi yami,
Ngiyakubuza ukuze wonke umuntu osenhlizweni yami abusiswe nguwe,
uMoya oNgcwele kanye noNtombi;
Ameni. ”

Izibusiso othandweni, impilo, imali, umndeni, umsebenzi, ibhizinisi, Ilungu lomndeni, lezingane ngisho nokushiya indlu yethu nsuku zonke, izibusiso ziyadingeka kuzo zonke izici zempilo yethu.

Kubalulekile ukuthi sazi ukuthi ungasungula kanjani umndeni noma izimiso zomuntu uqobo ukwenza lomkhuleko nsuku zonke noma ngisho kanye ngesonto. Futhi singayifundisa izingane zethu nomndeni wethu futhi ngale ndlela siqinise ukholo lomndeni futhi sichithe isikhathi esisezingeni elifanele kanye nabo. 

2) Umkhuleko wokubusiswa kosuku

Ubaba onamandla onke,
Ngiyabonga ngalolu suku olusha,
kusukela ngokuzalwa kwelanga, nangokuvuka kwami ​​nangokuzula kwami ​​ngaye,
Nginethuba lokuba seduze kwakho, ukuba yiseva engcono kunangaphambili.
Ngiyabonga ngomndeni ongifakele wona,
kubangani bami abangiqondisela okuhle
nakho konke okuholela endleleni ebheke kuwe, okubonisa okuthile okuhle empilweni yami.
Khazimula ngoMoya wakho oNgcwele, Nkosi,
isinyathelo ngasinye ngasinye, ukuba yisibonelo senhliziyo yakho enhle
kubo bonke abathola endleleni.
Khazimula ngoMoya wakho oNgcwele, Nkosi,
ulimi lwami, izindebe zami nezwi lami,
ukuze bavikele izwi lakho nabadluliseli balo.
Ncibilikisa igazi lakho elingcwele ezandleni zami, Nkosi,
Kwangathi bangagcwaliswa ngokulalela kwakho kwaphezulu, ukuze umsebenzi wami ubusiswe.
Sengathi kungaba yintokozo yakho ethinta inhliziyo yami, futhi kuyintambo yendawo yonke ukwazi ukuthi ngiyinceku yakho ethembekile,
futhi ngaleyo ndlela ube ithuluzi lokuthula kwakho kwaphezulu.
Ngibeka ezandleni zakho konke engiyikho namuhla nokuthi ngizoba yini,
ukuze ungibumbele esithombeni nasekuthandeni kwakho,
ngendlela yokufana nawe, ngenxa yabantu bakho,
futhi ukuze igama lakho likhazinyuliswe ezindaweni zonke lapho linqamula khona.
Ngiyakucela lokhu egameni likaYise, indodana noMoya oNgcwele.
Amen.

Lomkhuleko wokubusiswa kosuku umane umangalisa.

La isibusiso sosuku yinto okufanele siyilwe nsuku zonke. Ngokufanele, kwenze ekuseni ukuze usuku lonke lubusiswe. Abanye abantu bavame ukukhanyisa ikhandlela elikhethekile ukwenza lo mkhuleko, noma kunjalo kungenziwa nganoma yisiphi isikhathi nendawo. 

Isibonelo somkhuleko kaBaba Wethu esisibona eBhayibhelini sisifundisa ukuthi kumele sicele isinkwa sethu nsukuzonke nokuthi isinkwa sifanekisela zonke izibusiso esingazicela noma lezo esingazazi esizidingayo kepha yiNkosi eyaziyo. 

3) Imithandazo yezibusiso zikaNkulunkulu

"Ngibonga uNkulunkulu ngokunginika isibusiso sokuba nelinye ilanga futhi,
Ngiyabonga ngoba namuhla sengiyabona futhi ukuthi indalo nothando lwakho muhle kangakanani.
Namuhla, ngingumuntu ojabulayo,
ngenhlanhla futhi ngiyabonga ukuthola ithuba elisha lokuthatha usuku eligcwele ukuthula,
Uthando, ukuvikelwa futhi okubaluleke kakhulu, umhlahlandlela wakho.
Nkosi nginike amandla okunqoba zonke izithiyo ezingena endleleni yami,
Ngenze ngibe nesibindi, ngibe namandla,
Yenza uthando lwakho lumboze impilo yami yonke nabo bonke abangizungezile nabasendleleni yami.
Ubaba osezulwini,
Zonke izinsuku eziqala ngithandazela ukuthi uzongilalela futhi uphendule ngomusa wakho omkhulu nomusa wakho.
Ngiyazi ukuthi umphefumulo wami ukudinga wena nsuku zonke, futhi unginika zonke izibusiso.
Ngegama likaJesu,
Ameni. ”

Ukwazi ukukhulisa umthandazo wesibusiso ovela kuNkulunkulu futhi ubusise igama likaNkulunkulu futhi umcele ukuba asibusise kumele kube esinye sezinyathelo esizithathayo emithandazweni yethu yokuzinikela.

Izibusiso zikaNkulunkulu zitholwa kuqala endaweni yokomoya bese kuthi ngokomzimba Leyo ndlela okufanele silwele ngayo lokho esifuna ukukuthola futhi esingakufinyelela kuphela ngokomoya. 

4) Umkhuleko wokubonga uNkulunkulu ngazo zonke izibusiso

Ukubonga kuyinzuzo yokuthi ngokuhamba kwesikhathi nokukhathalela umvini kubukeka sengathi kulahlekile kepha inkosi enhle ezwini lakhe isitshela ukuthi kufanele sibonge.

Kunendaba yesinye sezimangaliso zikaJesu ngenkathi elapha abantu abanochoko abayishumi kanti munye kuphela owabuya ukuzobonga, abanye bavele bayojabulela impilo ngomzimba ophilile ngokuphelele, lokhu kusifundisa ukuthi singaba kanjani singabongi bayishumi kuphela abazobuyela, okufanele ngabe yithina, sihlale sikhumbula ukubonga uNkulunkulu ngezibusiso esizithola kuye. 

Ukuvula nje amehlo ethu osukwini olusha, ukuphefumula nokuba nomndeni wethu, kuyizinto ezincane esikhohlwa ukumbonga uNkulunkulu ngazo. Masifunde ukubonga futhi siphakamise umthandazo wokubonga nsuku zonke ngazo zonke izibusiso esizitholile 

Ingabe lo mthandazo wesibusiso unamandla ngempela?

Umkhuleko onamandla yilokho okwenziwa ngokukholwa ngoba yiso kuphela isidingo esidingakalayo imithandazo yethu Lalelani.

Uma sibuza ngokungabaza noma ngobugovu, singakholelwa ukuthi iNkosi ingasinika lokho esikucelayo, lowo ngumkhuleko ongelona ongeke ufeze injongo yawo. Ngaphandle kokholo akunakwenzeka ukujabulisa uNkulunkulu, imfundiso ekhazimulayo esebhayibhelini okufanele sikukhumbule njalo. 

Uhlala njalo unokholo oluningi ngenkathi uthandaza umthandazo wokubusisa wosuku kuNkulunkulu futhi uthole zonke izinhlobo zezibusiso.

Imikhuleko eminingi: