Umkhuleko weminikelo Ngesikhathi sokuhambisa impahla yethu ngaphambi kokuba khona kweNkosi, kubaluleke kakhulu.

Iminikelo ingashiywa ethempelini lesonto noma esigcini sesitolo noma singanikela ngokuqondile kumuntu othize kepha kufanele sikhumbule njalo ukuthi iNkosi ifanelwa yingxenye yemali yethu yezimali. 

Umkhuleko weminikelo

 Lesi yisimiso esisibona eBhayibhelini nesiletha izibusiso ezingenakubalwa ezimpilweni zethu. Ekwenzeni umnikelo sinikela ngomusa lokho esikuthola ngomusa futhi kufanele kwenziwe ngenhliziyo ejabulayo ngoba lo ngumuphi ongabusiswa yiNkosi. 

1) Ukuthandazela iminikelo nokweshumi

«Baba osezulwini,
Namuhla siletha umnikelo wethu wokuhle kakhulu weholo lethu nokukhiqizwa kwethu.
Sibekele eceleni ingxenye yenzuzo yethu, ngokwesilinganiso osithuthukise ngalo. 
Bheka ngentokozo ukuthi sikunikeza ini ngalolu suku.
Sithembisile ngezindebe zethu ukuthi sizokusebenzela, ngakho-ke sikulethela ngokuzithandela iminikelo yethu.
Siyaqonda ukuthi lo ngumzuzu oqinile phambi kwakho, futhi sikuphatha ngenhlonipho lokho esikulethayo namuhla.
Nkulunkulu, sinika inkazimulo ngenxa yegama lakho; Kungakho siletha leminikelo futhi size ezinkantolo zakho.
Siyabonga ngokuhlanza futhi ukuhlanza izimpilo zethu, ngoba namuhla siyaqonda ukuthi le minikelo inikezwa ngobulungisa ngobukhulu bakho nobukhosi bakho. 
Sengathi ukubonakaliswa kokukhulekelwa kwethu kungakujabulisa.
Sinika inkazimulo ngenxa yegama lakho njengoba siletha iminikelo yethu futhi size phambi kobuso bakho; sikukhonze oh Lord!
Namuhla sizokujabulela ukunikela ngeminikelo yokuzithandela, ngoba ngenhliziyo yonke sikwenza lokhu.
Ngegama likaJesu,
Amen
«

Thandaza lo mkhuleko ngeminikelo kanye nokweshumi ngokholo olukhulu.

Iminikelo nokweshumi kuyisimiso sebhayibheli esenziwa ukwambulwa kuphela ngoba imvamisa kuyindaba yokugxekwa ngubani onalezi zimiso futhi azisebenzise empilweni yabo yansuku zonke.

Ebhayibhelini siyabona ukuthi abantu abafaka izishumi zabo bangabantu abachumayo emqondweni ngamunye wempilo. 

Iminikelo ingaba yikho konke okuvela ezinhlizweni zethu, kepha okweshumi, okungekaNkosi, kungamaphesenti ayishumi wenzuzo yethu, kungaba yimali noma ngenye indlela.

Leli gama lisifundisa ukuthi uNkulunkulu uqobo ukhuza lo odlayo ngathi inqobo nje uma sithobela ngokunikela okweshumi ngendlela esifike ngesikhathi futhi ngenhliziyo egcwele injabulo. 

2) Ukuthandaza kuNkulunkulu

«INkosi ibonge ngakho konke ongiphe khona, ngakho konke ongikhulise ngakho.
Ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi angibongi kakhulu kuwe, kepha kulokhu ngizoba.
Konke engikuvunile namuhla sekukhule kakhulu kuwe.
Ungenze umuntu ongcono.
Ngiyabonga umndeni wami, abangane bami, abantu engisondelene nabo.
Ngiyabonga ngokunginika olunye usuku lokuphila, 
Olunye usuku olunye lokukudumisa nokukuthanda, ukukuthanda.
Ngaphandle kwakho bekungeke kube namuntu, ngiyabonga Nkosi. 
Angisoze ngakhokha isikweletu sami kuwe, ukukukhokhela ngakho konke onginike khona.
Amen.«

Iminikelo, noma ngabe siyishiya enqolobaneni noma siyinika omunye umuntu, nguNkulunkulu ofanayo owamukelayo ezulwini futhi uzosinika umvuzo ngokusho kwengcebo ayenayo ngenkazimulo.

Ubizo lokwenza iminikelo ngenhliziyo ethokozayo ngoba leli zwi lisitshela ukuthi ubusisa ophayo ngokuthokoza ngakho-ke asikwazi ukunika okuthile ngenhliziyo egcwele ulaka kepha sijabule ngalokho esikunikayo.

3) Umthandazo oyisibonelo weminikelo

«INkosi
Namuhla siletha iminikelo yethu kanye neminikelo yethu emihle kumholo wethu nakumkhiqizo wethu.
Sibekele eceleni ingxenye yemali esiyitholayo, 
isilinganiso esifanayo osinike sona ekwenzeni siphumelele.
Bheka ngentokozo futhi uthande esikunikeza lona ngalolu suku.
Sithembisile ngezindebe zethu ukuthi sizokukhonza, 
Kungakho sikulethela ngokuzithandela nangobugovu iminikelo yethu.
Siyaqonda ukuthi lo ngumzuzu wokugubha phambi kwakho,
futhi sikuphatha ngenhlonipho futhi sikunakekela esikulethayo namuhla.
Nkulunkulu, sinika inkazimulo ngenxa yegama lakho; 
Kungakho siletha leminikelo futhi size ethempelini lakho.
Siyabonga ngokuthambisa, ukuhlanza kanye nokuvikela izimpilo zethu, 
ngoba namuhla siyaqonda ukuthi le minikelo inikelwa ngokulunga ngobukhulu bakho nobukhosi bakho.
Sengathi ukubonakaliswa kokukhulekelwa kwethu kungakujabulisa.
Sinika inkazimulo ngenxa yegama lakho njengoba siletha iminikelo yethu futhi size phambi kobuso bakho, sikukhonza Nkosi.
Namuhla sizokuthokozela ukunikela ngeminikelo yokuzithandela nezinceku, ngoba ngenhliziyo yonke sikwenza lokhu.
Ngegama likaJesu.
Amen«

Ngalo mqondo sibona ukuthi igama elifanayo likaNkulunkulu ligcwele izibonelo ezingenakubalwa. Omunye wabo futhi onamandla simbona ku-Abrahama ofanayo owaziwa njengobaba wokholo, wavivinywa futhi wakwazi ukuletha indodana yakhe uma i-Lord ism ingamnikanga ithole ukuba imnikele. 

Lapha sibona isibonelo sokulalela futhi njengalokhu kunabaningi abanye esingafunda kubo izimfundiso ezibalulekile impilo yethu yonke. 

Uyini umthandazo weminikelo? 

Sithandaza ngesikhathi sokunikela ukuze iNkosi ibusise isenzo esisenzayo. Ukuze sibe uNkulunkulu ofanayo ophindaphinda imali yethu, ukusihola ukuthi siwunikeze umuntu oyidingayo futhi ngaso sonke isikhathi sinesifiso ezinhliziyweni zethu sokunikela ngomnikelo 

Kubalulekile ukwazi ukuthi ukunikela akuhlali kungokheshi kepha kungenziwa nganoma yini. Isibonelo nje kuvame kakhulu ukubona iminikelo yezithelo noma yezimbali kanti konke kwamukelwa yiNkosi. 

Ungayithandazela kanjani iminikelo yobuKristu?

Lokhu, kufana  yonke imikhuleko, kumele kwenziwe kusuka ekujuleni kwenhliziyo yethu futhi ukwazi ngokuphelele esikwenzayo.

Izikhathi eziningi, njengoba umnikelo kungokuthile okwenyama, asazi ukuthi kuyisenzo esingokomoya futhi lesi yisimiso esingasikhohlwa nganoma iyiphi indlela ngoba nguNkulunkulu uqobo owamukela iminikelo yethu futhi ozosinika umvuzo ngokusho kwengcebo yakhe inkazimulo 

Umkhuleko weminikelo enamandla kanye nokweshumi yilokho kwenziwa ngokukholwa, sikholelwa ukuthi uNkulunkulu uqobo uyasilalela futhi abe nguyena osinika impendulo yalokho esikucelayo, kungaba okwenyama noma kokomoya, ngaso sonke isikhathi kufanele sithandaze sisuka emphefumulweni futhi sixhumane ngqo naye wonke uNkulunkulu odaliwe onomnikazi wazo zonke izinto .  

Imikhuleko eminingi: