Umthandazo we-Oshun. Ngazo zonke izikhathi amandla othando ukuthatha lezo zikhali ezingokomoya ezathunyelwa kithi ngentshiseko.

Masikhumbule-ke ukuthi emibhalweni engcwele uNkulunkulu uqobo usifundisa ukuthi sithandaze kanjani, okungukuthi, lo mkhuba kufanele wenziwe ngonembeza kanye nesibopho ngoba imiphumela ingamangaza.  

Ukuthandaza ku-Oshun Ngubani u-Oshun?

Umthandazo we-Oshun

Kuyisithixo enkolweni yamaYoruba. Kukholelwa ukuthi unamandla akhethekile ngaphezu kothando nazo zonke izingqikithi ezithinta imizwa.

Kukholakala ukuthi ekuqaleni kwenkolo abesifazane bebengamukelwa futhi wayezizwa ebandakanywa njengoba ukukholwa kwakhe bekungagugi. 

Lokhu kucasulwa kuholele ekutheni enze izinto ezivimbela abesifazane bakuleli dolobha ukuba bakhulelwe izingane, ngenxa yalesi sizathu ama-Orishas aphoqeleka ukuthi ammemeze ukuthi abambe iqhaza kulo mkhakha walokho avumelana nakho kodwa ngemuva kokuncenga kaningi nokuncenga kwakhe kwase kungumonakalo omningi Lokho ayekwenzile kubantu. 

Lapho ehileleka emisebenzini yenkolo, njengoba kwaba nesifiso sakhe, izinto edolobheni zabuyela esimweni esejwayelekile; abesifazane bakwazi ukukhulelwa futhi amaphrojekthi akhubazekile ayenokuqhubekela phambili.  

Umkhuleko ku-Oshun wothando

Ngamandla omhlaba, Ngobukhona bomlilo, Ngokuphefumulelwa komoya, Ngobuhle bamanzi, ngincenga futhi ngidale u-Oshun, Ngu amandla yezinhliziyo ezingcwele nezinyembezi ezichithwa ngenxa yothando, Ukuze baye ku (JMM) noma kuphi lapho bekhona, beletha umoya wabo phambi kwami ​​(LR), bewubopha ngokuqinisekile kowami.

Kwangathi umoya wakhe ungageza emsindweni wothando lwami bese ubuyisa uthando lwami nge-quadruple.

Lokho (i-JMM) akaze afune omunye umuntu nokuthi umzimba wakhe ungowami kuphela (i-LR) ngeyami.

Lokho (i-JMM) okungaphuzi, kungadli, kungakhulumi, kungalaleli, kungaculi ngaphandle kokuthi kube phambi kwami.

Sengathi izinkumbulo zami zingamubamba kuze kube phakade, ngamandla alo Mkhuleko.

Intombazane yami emhlophe, u-Oshun ay usebenzise amandla akhe futhi ashukumise (i-JMM) kude nanoma yimuphi umuntu wesifazane onaye okwamanje; Futhi uma bengizobiza igama lami.

Ngifuna ukubopha umoya nomzimba ka (JMM) ngoba ngifuna ukuthi aboshwe futhi athande nami (LR) Ngifuna (JMM) ukuthi aqhubeke ancike othandweni lwami, ngifuna ukumbona enobuhlakani ngami (LR) efisa kimi sengathi (LR) yimi Umuntu wokugcina ebusweni bomhlaba.

Ngifuna inhliziyo yakhe inamathele kimi unomphela, ukuthi egameni le-Oshun enkulu lo muzwa uzokhula ngaphakathi (i-JMM) imshiye eboshwe amahora angu-24 ngosuku.

OH Oshun, kufanele ungilethele (i-JMM), ngoba ngiyayifisa, futhi ngiyifuna ngokushesha.

Ngamandla akho afihliwe, vumela (i-JMM) ukuthi iqale ukungithanda (LR) kusuka kulo mzuzu ngqo futhi ucabange mina kuphela (LR) njengokungathi ukuphela komuntu emhlabeni.

Lokho (i-JMM) eze egijimela kimi, egcwele ithemba nesifiso, ukuthi (iJMM) ayinakho ukuthula aze afike azongifuna, abuyele kimi. Oshun ngikuncenga ukuthi ungilethe (JMM.)

Lokho (JMM) kungithanda kakhulu, woza ngobumnene futhi njengoba ngifisa. Ngibonga u-Oshun.

Futhi ngithembisa ukuthi uzophatha igama lakhe njalo kimi. Amen

Lo ngumthandazo ka-Oshun wothando olwaziwa kahle.

Ukumcela ukuthi asisize ezintweni zothando ukumnika ithuba lokungena empilweni yethu eseduze ukuze asisize ekutholeni ubuthakathaka bakhe nokumqinisa.

Ezimweni lapho izinkinga sezivele zithuthukile futhi kubonakala sengathi akukho lutho olungenziwa, yizimo lapho eba namandla amakhulu ukuze asisize. 

Ngingawuqala nini umthandazo?

Imikhuleko Zingenziwa nganoma yisiphi isikhathi ngoba ziyithuluzi esingalisebenzisa noma nini lapho sidinga.

Uma kuyiqiniso ukuthi kuhle ukukwazi ukuthandaza endaweni enhle, kepha lokhu akuyona into ekhethekile.

Singahlala sithandaza, ngaso sonke isikhathi nakuzo zonke izindawo. 

Ingabe umthandazo we-Oshun usebenza ngokushesha?

Yonke imithandazo inamandla uma kwenziwa ngokukholwa enhliziyweni ngoba asinakukwazi ukucela usizo kothile esicabanga ukuthi ngeke lusisize.

Uma sithandaza kungenxa yokuthi sikholelwa emandleni omthandazo.

Ukholo olungazanyazanyiswa lutholakala ngokwenza, njengoba sifunda el mundo Okomoya sikhula ekukholweni nasekwazini konke okuphathelene nemithandazo, okuyinto ebaluleke kakhulu ezimpilweni zethu. 

Yenza wonke amandla omthandazo ka-Oshun wothando!

Imikhuleko eminingi: