Umkhuleko Wezingane. Bayisizathu senjabulo namandla usizi okuvezwa noma imuphi umuntu. Kungakho ukukhulisa a umkhuleko wezingane eGazini likaKristu noMoya oNgcwele yinto evame kakhulu.

Kusukela lapho sazi ukuthi zikhona, izinhliziyo zethu zigcwele ukukhathazeka nemizwa okuvame ukuba nzima ukuyichaza.

Kuthulula konke lokhu kukhathazeka emthandazweni yinto ehlakaniphile kunazo zonke esingayenza njengabazali lapho sibonisa ukukhathazeka noma ukukhathazeka ngokweqile. 

Okwamanje, lapho izingozi zibonakala njengokuhleleka kosuku nalapho izingane, ikakhulukazi esigabeni sokuqala sentsha, zibonakala zingazitholi zonke izinto ezingezinhle ezikhona emvelweni.

Yingakho, kude nokwenqabela lokhu noma lokho, okufanele ukwenze, ngaphandle kwemfundo enhle, ukuthatha indawo yethu eduze komkhuleko.

Umkhuleko Wezingane Ingabe umthandazo unamandla amakhulu?

Umkhuleko Wezingane

Iningi labafundi bethu alazi ukuthi uma imithandazo inamandla yini.

Baziwa ukuthi banamandla, futhi banamandla amakhulu.

Imikhuleko yethu Zingezangempela.

Bahoxa eBhayibhelini, kumasayithi weSonto lamaKhatholika kanye nemithombo yokwethenjwa.

Zonke ziqinile futhi ziyasebenza.

Ngakho-ke, uma ufuna umkhuleko onamandla Wezingane, usuvele wazi ukuthi une-3 ngezansi. Thandaza ngokholo olukhulu. Ukukholelwa njalo emandleni kaNkulunkulu. Ngaleyo ndlela akudingeki kwehluleke.

 Umkhuleko eGazini likaKristu ezinganeni 

Nkosi, Baba Somandla, siyakubonga ngokusinika lezi zingane.

Kuyintokozo kithina, futhi izinkathazo, ukwesaba nokukhathala okusibizayo, siyabemukela ngokuthula. Sisize sibathande ngobuqotho.

Ngathi usuphile impilo; Kusukela kulo lonke iphakade ubazile futhi wabathanda.

Sinike ukuhlakanipha ukuze sibaqondise ukubekezela ukubayala ukuba baphaphame ukuze bajwayele ukwenza okuhle ngesibonelo sethu.

Uqinisa uthando lwethu ukubalungisa futhi ubenze babe ngcono.

Kunzima kwesinye isikhathi ukuziqonda ukuthi zibe njengoba zifuna thina, sizisize zenze indlela yazo.

Sifundise uYihlo olungile ngemfanelo zikaJesu iNdodana yakho neNkosi yethu.

Amen

Ngabe uwuthande umkhuleko oya eGazini likaKristu lezingane?

Ukusho ukuthi iGazi likaKristu lisalokhu ligobhoza esiphambanweni kuyiqiniso abaningi abalelokungabaza.

Noma kunjalo, leli gazi lihlala likhona ngokuyisimangaliso ngendlela enhle hhayi Kusebenza kuphela ekuhlanzeni izono zethu Kungasisiza nokuthi sixazulule noma yisiphi isimo esivelayo nokuningi uma kungokwezingane zethu. 

UJesu, njengendodana enhle, uyazi futhi uyakuqonda konke izingane ezingabhekana nakho, ngaso sonke isikhathi lapho angalingeka ukuba enze izinto ezingazilungele futhi angazi noma angafuni ukuzibona.

Kungenxa yakho konke lokhu ukuthi ukucela ukuthi igazi lesicelo esikhethekile sezingane linamandla, ngaphezu kokusinika ukuthula okudingekile kokulinda isimangaliso, singaqiniseka ukuthi kuzosisiza futhi kungekudala kunokuba sibone esikucelayo.   

Umkhuleko kuMoya oNgcwele wezingane 

Nkosi khanyisela izingqondo zezingane zethu ukuze zazi indlela oyifunele zona, ukuze zikunikeze inkazimulo futhi zithole insindiso.

Babambe ngamandla akho, ukuze bakhuthaze empilweni yakho izinhloso zoMbuso wakho.

Sikhanyisele futhi thina bazali, ukuze sibasize babone umsebenzi wabo wobuKristu futhi bawenze ngokukhululekile, ngokusebenzisana nezikhuthazo zakho zangaphakathi.

Amen

Ngenkathi uJesu enyukela ezulwini wasishiya kuMoya oNgcwele ukuze sibe yinkampani yethu yaphakade zonke izinsuku aze abuye.

Akekho osazi kangcono ukwedlula yena, ngisho nathi uqobo.

Lapho sikhathazeka, saziveza, lapho sikhala ngenxa yendodana, uMoya oNgcwele wayekhona lapho esigcina sinenkampani futhi futhi wayephatha leyo ndodana kungakhathalekile ukuthi ikuphi.

Masimkholwe ngokholo nangokuqiniseka ukuthi uzosisiza futhi enze yonke into isebenzise indlela afuna ukuba nayo, maduze kakhulu kunokuba silindele.

Umkhuleko wezingane ezihlubukayo 

Nkulunkulu wami, nginikela kuwe bantwana bami; Ubanike mina, bangabakho kuze kube phakade; Ngibafundisa Wena futhi ngikucela ukuba ubagcinele inkazimulo yakho. Nkosi, kwangathi ubugovu, isifiso sokuvelela, okubi akukuphambukise endleleni enhle.

Ukuthi banamandla okwenza ngokumelene nobubi nokuthi isisusa sazo zonke izenzo zabo zihlala njalo zilungile.

Kukhona ububi obuningi kulomhlaba, Nkosi!

Uyazi ukuthi sibuthakathaka kangakanani nokuthi ububi basithanda kangakanani; kodwa unathi futhi izingane zami ngiyazibeka ngaphansi kwesivikelo senu.

Banike ukukhanya, amandla nenjabulo kulomhlaba, Nkosi, ukuze baphilele Wena kulomhlaba; nokuthi ezulwini, sonke sihlangene, singakujabulela ukuba kanye nawe kuze kube phakade.

Amen

Ukuhlubuka ezinganeni yinto esingakwazi ukuqaphela kusukela ebuntwaneni futhi kungaleso sikhathi lapho kufanele uqale khona cela usizo ukuthi uthunyelwe kithi uvela ezulwini.

Izikhathi eziningi thina njengabazali sidinga ikheli ukuze sazi okufanele sikwenze nokungafanele sikwenze ukuze sisize ukuvukelwa kwezingane zethu akukubi kangako. 

Oda ku umkhuleko wezingane ezihlubukayo, kusuka emphefumulweni ukuze sinikezwe ukuhlakanipha nezeluleko ezinhle ezinganeni zethu kungcono kakhulu esingakwenza.

Umkhuleko ezingelosini zezingane

Baba Othandekayo neNkosi yethu, busisa lomkhuleko Ngothando lwakho infinito ukuze kuthi lapho ishiya izindebe zami nge amandla engenakunqotshwa inhliziyo yami, wonke amabutho akho asezulwini asabela ocingweni lwami ngokunikeza izingane zami noma yini eziyidingayo ekuguqukeni nenjabulo yazo.

Mboza lo mkhuleko oqotho nobukhona bakho futhi ungavumeli ububi noma amaphutha ami awuchithe. Ingelosi enkulu ethandekayo uMichael ngikubiza ngegama leNkosi ukuthi uthathe izingane zami uzivikele ngenkemba yakho kukho konke okubi.

Sika ukuphazamiseka kwabo nezibopho zabo, zikhulule futhi zibanikeze ukholo oluqinile ukuze zingaphumi endleleni enhle. Ingelosi enkulu ethandekayo uJofiel Ngikubiza ngegama leNkosi ukuthi ugobe izingane zami ngokukhanya kokuhlakanipha.

Basize ukuba bathuthukise ngempumelelo amakhono abo namakhono abo, babeke eceleni kwephutha, okubi kanye nokungazi. Bakhuthaze ukuba bafunde futhi banqobe njalo futhi bahlanze izindlela zabo ukuze bakwazi ukufeza umsebenzi wabo futhi bajabule emhlabeni.

Isithandwa seNgelosi enkulu uChamuel engikubiza ngegama leNkosi ukugcwalisa izingane zami ngoThando, zipholise izinhliziyo zazo futhi uzivumele ukuba zazi Uthando lweqiniso futhi zilugcine.

Basize baphile ngokuvumelana nakho konke el mundo futhi ubanikeze amandla okuba nomusa nothando ngaphandle kokubuthakathaka noma ukuthonywe ububi.

Kwangathi ukuKhanya okukhanya emiphefumulweni yabo kungaze kuphume. Ngakho-ke makube yisibusiso somndeni wethu nenkazimulo kaNkulunkulu kuze kube phakade.

Amen.

Kuthiwa wonke umuntu emhlabeni unengelozi ayabelweyo, kodwa akushiwo okufanayo ngezingelosi ezinkulu nokuthi zingokwesinye isikhundla esiphakeme phakathi kwebutho lasezulwini. 

Singazisebenzisa nganoma yisiphi isikhathi sesidingo.

AmaQhawe, izimpi nabangane bethu, ama-Archangels ahlala ezimisele ukusisiza ukuthi silwele lezo zimpi esingenawo amandla kuzo. 

Endabeni yezingane akukho lutho olungcono kunolunye lwazo lokulwa nokunqoba kunoma iyiphi indawo edingeka ingane. 

Ngingasho imisho emi-4?

Ungasho imisho emi-4 ngaphandle kwezinkinga.

Umkhuleko wezingane eziya eGazini likaKristu, kuMoya oNgcwele nakwizingelosi ezinkulu kuphela okhonza ukuvikela nokuhlukanisa izingane ezindleleni ezimbi.

Ngakho-ke, ungesabi ukusho yonke imisho ekulesi sihloko.

Into ebalulekile ukuthi ukholwe emandleni kaNkulunkulu futhi ube nokholo.

Thandaza ngaphandle kokwesaba, uzogijima kahle.

Imikhuleko eminingi: