Umkhuleko WezimangaKwezinye izimo elibizwa ngalo, futhi, uMkhuleko omangalisayo ungaphezu komthandazo ingoma ehunyushwa yiNkosazana enguMariya uqobo kanye nalapho ubukhulu bukaNkulunkulu uSomandla buphakanyiswa khona.

INdlovukazi uMariya, unina weNkosi yethu uJesu Kristu, yabona amandla nezimangaliso zikaNkulunkulu uqobo lapho ikhulelwe umsebenzi nomusa kaMoya oNgcwele kaNkulunkulu, lokhu sikubona emibhalweni engcwele. 

Ukuba ngunina kaJesu waba ngunina wabo bonke abakholwa enkolweni yobuKristu, yingakho lo mthandazo okhethekile ubaluleke kangaka phakathi kwabantu abangamaKristu. 

Umkhuleko we-Magnificent wasekuqaleni 

Khazimulisa umphefumulo wami eNkosini nomoya wami ugcwala injabulo, lapho ucabanga ngobuhle bukaNkulunkulu uMsindisi wami.

Ngoba ubuke inceku yakhe ethobekile futhi ubone isizathu lapha ngoba bazongijabulisa futhi bajabule ezizukulwaneni ngezizukulwane.

Ngoba wenzele kimi, izinto ezinkulu nezimangalisayo, yena onguMninimandla onke negama lakhe lingcwele ngokungcwele, omusa wakhe ukhuphuka ezizukulwaneni ngezizukulwane, kubo bonke abamesabayo.

Wandisa ingalo yamandla akhe, wasusa ukuziqhenya kwabaziqhenyayo, ecekela phansi amacebo akhe.

Waxosha abanamandla wakhulisa abathobekile.

Ugcwalise abaswele ngempahla futhi ocebile wabashiya engenalutho.

Waphakamisa inceku yakhe kwa-Israyeli, emkhumbula ngesihe sakhe esikhulu nobuhle bakhe.

Njengalokho ayethembise ubaba wethu u-Abrahama nayo yonke inzalo yakhe kuze kube-phakade naphakade.

Amen

Umkhuleko weMagnificat noma iMagnificat inamandla futhi ingenziwa nganoma yisiphi isikhathi noma isimo esivelayo.

Kukhona labo abaye bathola izimangaliso ezinhle phakathi kwalo mkhuleko, okwenzeka kaningi ukukhula kokholo, lokhu kuyisimangaliso esisheshayo esingazizwa ngaphakathi kwethu.

Lesi sigwebo singenziwa ngolimi lokuqala olungu-Latin, noma ngokuhunyushwa kwalo okuhlukile kulolo limi. 

Umkhuleko we-Magnificent wokuvikelwa ngesiLatini

I-Magnificat anima mea Dominum,
et exultavit spiritus meus e-Deo salutari meo,
Quia respexit humilitatem ancillae suae.

I-ecce enim ex hoc hitam ingitshela izizukulwane ezizayo,
ngubani olungisa i-mangna epheka i-est,
ne-sanctum nomen eius,
et Mercy eius ad progenies timentibus eum.

I-Fecit potentiam in Brachio suo,
okusakazwayo kwengqondo okubabazekayo ye-superbos,
idiphozi yamandla amakhulu,
ukuphakanyiswa okuphansi,
ama-esurientes implevit bonis,
futhi ihlukanisa i-dimisit inanes.

Ukumiswa kwa-Israyeli puerum suum recatus misericordiae suae,
sicut locutus est ad patres nos Abraham et semini eius in saecula.

Amathuluzi wamandla ukuhlinzeka isivikelo thina, umndeni, abangane noma izimpahla ezibonakalayo ezinjengamakhaya, amabhizinisi noma izimoto.

Umkhuleko ogcwele ukukholwa uba ngohlelo lwethu lokuphepha olungcono kakhulu kukho konke okungalungile esifuna ukukuhlasela. 

Kunzima ukukala amandla yemikhuleko Njengoba lokho kuncike okholweni olubekwe kulo, ngalokho Siyazi ukuthi isithako esizokwenza lo mthandazo usebenze ngempumelelo ukukholwa. 

Umkhuleko wokuphrinta

Siyazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi imikhuleko itholakale njalo.

Kungakho enomthandazo ongezansi okufanele awuprinte. Ungaphrinta ukuthandaza njalo noma nini futhi lapho ufuna khona.

umkhuleko uwukhulisa ngenxa yokuphrinta

Uyini umkhuleko weMagnificent? 

Ekuqaleni lo musho wenziwa ngenhloso memezela ubukhulu bukaNkulunkulu ngokuvumela uMariya ukuletha umsindisi emhlabeni.

Namuhla lo mthandazo usenziwa ngenxa yokubonga uNkulunkulu ngokusisindisa ezikhathini ezinzima, ngesimangaliso asitholile kanye nezinye izimpawu zokubonga esingaba nazo uqobo. 

Ingoma engasetshenziswa ukucela ukuvikelwa, abathakathi, usizo, induduzo, ukholo kanye nezimangaliso ezinhle.

Njengawo wonke umthandazo unamandla futhi wenziwa ngendlela yokuthi siwusebenzise ngezikhathi esizidingayo kakhulu. 

Uyini umsuka walomkhuleko ezintombini?

Umkhuleko noma iculo eliphefumulelwe uNkulunkulu ofanayo esingalithola kalula emibhalweni engcwele, ngqo kwiNcwadi yeVangeli NgokukaSanta Luka esahlukweni 1, amavesi 26 kuya ku-25.

Umbhalo ogcwele ukubonga uNkulunkulu nalapho i Intombi enguMariya ibona ubukhulu namandla kaNkulunkulu ubaba

Indima esebhayibhelini lapho uMariya asifundisa khona ukuthi ukubonga uNkulunkulu ayinakuphela, ngalo mkhuleko omuhle kakhulu singafunda ukuthi izinqubo zikaNkulunkulu, noma ngabe singaziqondi, zihlala ziletha izibusiso ezimpilweni zethu.

Futhi noMariya owayelinde ukushada wagcina ekhulelwe ngokomsebenzi futhi wabonga kuMoya oNgcwele, isimo esinzima ayesazi ukuthi kufanele abhekane kanjani nesibopho nobuhlakani bokuletha uMsindisi emhlabeni. 

Ngingakhuleka nini?

Alukho usuku noma isikhathi sokuthandaza.

Kufanele uthandaze lapho unokholo nentando. Isikhathi asinandaba, into ebalulekile ukukholwa emandleni omkhuleko.

Njalo kholwa emandleni eNsikazi. Lokho kubaluleke kakhulu.

Thatha ithuba lamandla omkhuleko we-Magnificent. Unamandla amakhulu impela!

Imikhuleko eminingi: