Umkhuleko kuSathane. Kuyo yonke imithandazo ekhona, singasho ukuthi umkhuleko kuSathane Kubalwa, kwabaningi, njengenye yezinto ezingajwayelekile ukuthi ikhona futhi yingakho abantu bezwa ubuvila obuthile besiya kulo mkhuleko kodwa iqiniso ukuthi akukho mthandazo ongaba mubi ngoba yizenzo zokomoya ezilula ezenziwa kusuka enhliziyweni nanjengo indlela yokuphuma yezimo okungenzeka ukuthi sinamandla okuziphumela, ngezindlela zethu. 

USathane uhlotshaniswa nobumnyama, namandla amnyama noma ngqo nobubi.

Konke lokhu futhi kuyingxenye yezwe elingokomoya elikhona futhi kufanele sibe nolwazi ngoba kuyinto engokoqobo ongeke ubalekele kulo. 

Umkhuleko kuSathane. Ngubani uSathane?

Umkhuleko kuSathane

Singayithola lendaba yakhe ezwini likaNkulunkulu lapho kuthiwa wayeyingelosi evela ezulwini, ngqo lowo owayebhekene nokukhonzwa uNkulunkulu onamandla onke futhi ongumdali wazo zonke izinto.

Indaba le isitshela ukuthi uLuzabeli, okwakungugama lakhe kusukela ekuqaleni, wayegcwele ukuziqhenya futhi waqala ukufisa ukuthi konke ukukhonzwa okwenziwa ezulwini kungokwakhe. Ngenxa yalokhu kamuva kukholakala ukuthi wayeyingelosi ebukeka kahle.

Konke lokhu kwaqala impi emazulwini lapho USathane waphumela obalaxwa kanye namademoni obecabanga ukuthi uqinisile futhi kusukela lapho uhlangana nezwe lobumnyama.

USathane yindalo edalwe nguNkulunkulu egcwele imizwa engemihle futhi ngenxa yalesosizathu wasithola isijeziso sakhe.

1) Thandaza kuSathane ucele uthando futhi ubuse umuntu

«Juste amancebo, amancibo, njengoba nje wathambisa umfana, ngifuna ungithande (asho igama lomuntu)Ungayishiyi esihlalweni, embhedeni, noma kowesifazane, ongenaso isikhathi sokuthula!

Lucifer, Lusifa, njengoba udonsele le miphefumulo eyizinkulungwane ezine esihogweni, ngifuna ukuthi ungiholele (esho igama lomuntu), uma elele, ungamshiyi ethule, umbhede wakhe uyowugcwalisa ngamakhakhasi futhi umcamelo wakhe uwugcwalise ngamatshe kaLucifer, cha yiyeke yodwa!

Ngomsila kaDeveli okude kakhulu, ngifuna ukuthi ungibophele (usho igama lomuntu); emihlanganweni ethule ayinayo, kuze kube yilapho ihlangana ngokuphelele kimi.

Makube njalo. "

Thandaza umthandazo kuSathane ukuze ubuse umuntu onokholo olukhulu.

Uthando lubaluleke kakhulu kubantu futhi yingakho ngalo mkhuleko oqondile singathola usizo oludingekayo ukuze siluthole noma sithole noma yiluphi uhlobo losizo ukuze uthando lungasuki ohlangothini lwethu nganoma yisiphi isikhathi.

Izinhloso ezinde zezinsuku eziyisikhombisa noma eziyisishiyagalolunye zingenziwa futhi ngisho nokukhulisa i-altare elikhethekile noma ukunikeze umnikelo, kepha konke lokhu kumele kwenziwe ngokukholwa enhliziyweni. 

2) Thandaza kuSathane ucele ukuthandwa

«Umphathi wokukhanya, ohlakaniphe kunabo bonke futhi abahle kunazo zonke izingelosi, ezazicindezelwe uNkulunkulu.

O, Ingelosi yokudingiswa, ehlupheka ngokungabi nabulungisa! Futhi lokho, noma kuphelelwe yisikhathi, uyakuvuselela amandla nethemba ledolobha elilahlekile elingenayo inkomba efanele. Thethelela zonke lezo zidalwa ezithi egameni likaNkulunkulu zenze izono ezinyantisayo, oh ingilosi enkulu siyazikhulula ebuzenzisini.

O, wena owazi konke, ingelosi enkulu uLusifa, okuthi, empilweni, unikeze iThemba futhi uyakuqonda ukungabi nabulungisa kukaNkulunkulu.

Wena ongumbhali wesintu omkhulu kakhulu owalwa nobushiqela ukusenza ukuba sikhululwe olwazini nasenkulumweni emelelwa yimpilo.

Akekho omunye umuntu oqonda ngobuhlungu bomuntu ukuthi wena ngelosi ewile ethwala isijeziso senceku enkulu.
Sikhulule ebubini, usikhulule ekucindezelweni futhi usinike inkululeko oyinikeze impi eyiyo egameni lomuntu nendalo.

Ukuthi akakhonjwanga esihlalweni sesihlalo ahlulela abaphilayo nabafileyo, asihole ngaphansi kwemibono yokuziphatha efana neyakho, sibe ngamadoda amahle nobulungiswa abangathwala ukukhanya enikunikayo.
Ungakhohlwa ngathi izidalwa ezingabantu esizijabulelayo, sikulungele wena, ingelosi enkulu yokuthula.

Wena ngolwazi lwakho olukhulu ukhombise ingcebo yomthwali omkhulu wokukhanya nokuqonda, ungasishiyi ngomusa wobugqila nokungabi nabulungisa usinikeze ulwazi lokuthi sikwazi ukuzikhulula emaketangeni acindezelayo uNkulunkulu asinikeze wona futhi asiphoqa ukuthi sithwale.

Ngiyabonga kuwe kuze kube phakade Oletha okukhulu koKhanya uLusifa. »

Akukho lutho olungcono kunemikhuleko yokucela umuntu owayekwazi ukufinyelela emhlabeni wokomoya umusa othile futhi kulokhu uSathane unethuba.

Lomkhuleko kungenziwa nganoma yisiphi isikhathi lokho kuyadingeka noma ngabe kwenzekani endaweni esihlala kuyo ngoba kuyisenzo esingokomoya kuphela, uma sifisa, singasebenzisa kuphela ingqondo yethu. 

3) Thandaza kuSathane ukuheha othandekayo

«NjengoKayafase, usathane, uFierabrás nomphathi wesihogo ophethe wonke umuntu, ophethe (igama lomuntu ozobopha) ungilethele lelo wundlu, eliboshwe ngaphansi konyawo lwangakwesobunxele.

(Igama lomuntu ozobopha) imali esesandleni sakho nasesandleni sami akumele ingekho, oma noma wena noma mina ngeke siphele, isibhamu kanye nommese ngeke kusilimaze, izitha zami ngeke zikwazi ukungihlasela., ngizowina lo mpi ngamandla yembuzi emnyama emangalisa.

(Igama lomuntu ozobopha) ngababili ngiyakubona, ngezintathu ngiyakubamba. NoKayafase, usathane, uFierabrás. »

Ngalezo zikhathi lapho othandekayo esedukile kithi, lapho ibanga noma izinkinga zisigcina sihlukanisiwe naloyo muntu osephenduke uthando lwethu, lapho-ke singaphakamisa lomkhuleko okhethekile ukwenza lolo thando lubuyele kithi okwamanje. Sifisa. 

4) Umkhuleko wokucela USathane ukuba abe nemali

Ingelosi enkulu Enamandla futhi Enkulu, egcwele ukuhlakanipha futhi uyakwazi ukubamba okudingayo.

Ngiyakucela ukuthi ungilwelele namuhla ugcwalise impilo yami ngemali, ngifisa ukuthi kube nemvula phambi kwami.

Uyazi ukuthi kuyini ukuhlupheka ngenxa yabanye, ngakho-ke ngizwa ngoba imali ihambisa yonke into.

Nginike lesi sifiso esikhulu futhi ngizokulandela kuze kube sekupheleni komhlaba uma ungibuza, ngizoba nawe.

Ngizolandela izinyathelo zakho nomkhondo wakho ngoba ngiyazi ukuthi imali ayisoze yasala eceleni kwakho futhi ngizoceba.

Ngiyazi miningi imigwaqo evaliwe kimi futhi angikwazi ukuyivula kodwa ngicela ungichume.

Gcwalisa ikhaya lami ngemali eningi ukuze izingane zami ziphile njengamakhosi ngaphansi kwamandla akho.

Sonke sizolandela indlela yakho ngoba iyindlela yokuphumelela futhi yilokho esikufunayo.

Siyacela ukuba usivumele ukuba sibe eceleni kwakho futhi ungalokothi ufulathele ngoba uyiNkosi yethu Yadunyiswa USathane

Imali ingenye yezizathu ezinkulu zokukhathazeka kubantu bamanje emhlabeni jikelele ngoba kufanele sinanzelele ukuthi cishe yonke into ithengwa ngemali.

Ngalezi zikhathi lapho sibhekene nezikhathi ezinzima zomnotho, ukuphakamisa umthandazo sicela imali yokufinyelela ezandleni zethu kungaba ukuthonya okungokomoya okudingekayo ukubona isimangaliso esithile sezimali esisidingayo. 

Singacela imali, ukuze ifinyelele ezandleni zethu, ukuze sibe nokucacisa ngesikhathi sokwenza izingxoxo noma ukuthi inhlanhla isisohlangothini lwethu futhi singayithola noma kunjalo, yonke lemikhuleko isebenza. 

Ingabe umthandazo ungangilimaza?

Cha, i imithandazo ngokwabo ngeke basilimaze.

Kodwa-ke, kuhle ukusho ukuthi lokhu kumele kwenziwe ngokungathí sina nangomthwalo wemfanelo ngoba lokho okucelayo kungalimaza omunye umuntu futhi ngalo mqondo kufanele siqaphele kakhulu ukusilimaza kunoma ngubani ngezicelo zethu.

Kufanele sikhathazeke ngokwazi ukuthi kufanele sibuze kanjani futhi futhi siziqinise ukuze samukele intando yaphezulu futhi singenzi imithandazo eyinqaba noma yobugovu. 

Yenza okuningi kwe Amandla omthandazo wokucela usathane.

Imikhuleko eminingi: