Umkhuleko ku-Saint Catherine kaSiena ngezinhloso eziningi.

Waziwa njengomunye wodokotela benkolo yama Katolika, ngakho-ke uyakwazi ukusisiza ezindabeni eziphathelene nempilo kanye nokuphila ngokomzimba, ngokomzwelo nangokomoya. 

Wayengumbhali futhi umshumayeli wezwi likaNkulunkulu emhlabeni futhi ngaso sonke isikhathi enenhliziyo egcwele ugcwele uthando lukaNkulunkulu ukusiza labo abaswele. 

Kuyo yonke le minyaka uye waba ngomunye wabangcwele okuthi ngokholo lwamaKatolika uhlonishwe ngaphezulu futhi lokhu kungenxa yamandla akhe amakhulu nezimangaliso ezaziwayo. 

Umkhuleko ku-Saint Catherine wase Siena Ngubani u-Saint Catherine?

Umkhuleko kuSanta Catherine waseSiena

Uzalelwe emndenini omkhulu, eyindodakazi yomshado engu-23.

Babengabesigaba esiphansi sasemphakathini esingamvumelanga ukuthi ajabulele imfundo enhle, kepha lapho eseneminyaka engu-7 wanquma ukuzinikela ekubandakanyeni umthetho futhi wenza isivumelwano sobumsulwa asigcwalisa kuze kube sekupheleni kwezinsuku zakhe. 

Wahlala waze waba neminyaka yobudala engama-33 futhi kwakunguBaba uPius II owambiza njengoSanta de isonto lobuKatolika Ephreli 29, 1461.

Eminyakeni embalwa eyalandela waba ngcwele wase-Italy, wathola isihloko sokuba nguDokotela weSonto futhi kamuva wabizwa ngokuthi yingxenye yabaPatron Saints of Europe.

I-Saint ishiye umbhalo obalulekile othi kuze kube namuhla uthathwa njengomunye wemisebenzi ebaluleke kakhulu weSonto lamaKhatholika. 

Umkhuleko kuSanta Catherine ukuze akuvikele

Oh ntombi ekhazimulayo uCatherine waseSiena umfazi omuhle usibusiswe kakhulu uNkulunkulu!

Ithuluzi loPhezukonke lokwenza izimangaliso, ilangabi elikhanyayo lebandla, isidalwa esinikezwe ngezipho ezingenakuqhathaniswa, zamantombazane anengqondo futhi ahlakaniphile ngesibindi nesibindi sama-paladins.

Khombisa ukuthi amandla akho ahamba kanjani, bahlwanyele bakaNkulunkulu, basithola sonke intshiseko yokuqhubekisela phambili ezimfundisweni zevangeli, ikakhulukazi ngokuzithoba, ngobuhlakani, ngokubekezela, ngomusa nangokukhuthala ekwenziweni kwemisebenzi yombuso wethu.

Ubusisiwe futhi uyathandwa yiNkosi, ulungile uSanta Catherine ngaleyo njabulo oyitholile ngokwazi ukujoyina uNkulunkulu ngcwele nokuthi uthole kuYe ngomusa wokukwazi ukuthandeka ngokumangazayo ngemimangaliso yakho eqhubekayo kwabaningi abadinga usizo abawucelile, ulalele ukunxusa kwami ​​kokuthobeka futhi ungifinyelele Ubuhle Bakho Baphezulu bukusiza ngokuphuthumayo empilweni yami yemizwa, emndenini wami, ekhaya lami:

(yenza isicelo)

Thatha ezandleni zami ezinamandla isidingo sami esidangekile nesinxanelekayo bese sikwethulela eNkosini yethu ukuze nayo ihanjelwe ngokushesha.

Ngiyanxusa futhi ukuthi unginikeze isivikelo nokuvikelwa, nokuthi ngokulingisa izimfanelo zakho ezinhle ngikhule olwazini lokuphela koNkulunkulu weqiniso futhi ngithole nenhlanhla yabakhethiweyo.

Amen.

Uma ufuna ukuvikelwa, lo ngumkhuleko ofanele ku-Saint Catherine wase Siena.

USanta Catalina njengomvikeli wase-Italy naseYurophu angasinika lokho isivikelo nakithi Akunandaba ukuthi ukuphi emhlabeni.

Okubi no amandla amabi Zisemvelweni futhi zenza abantu bagcwalise ngalezi zinhlayiya ezimbi ukwenza i-ml, yingakho umthandazo wokuvikela ubaluleke kakhulu futhi kunconyelwa ukukwenza okungenani zonke izinsuku.

Ngezikhathi zasekuseni nasenkambisweni yomndeni iba yisiko elingokomoya elizosinakekela usuku lonke losuku. 

Umkhuleko ku-Saint Catherine ukuthola ubulungiswa

O Santa Santa Catalina wami, yiziphi izinto ezingenakwenzeka ozizuzile, wena umnandi kunabo bonke futhi unothando kakhulu kumnakekeli wethu, ngicela usizo lwakho ukuze ubuyise wonke amathemba ami ...

Ngincenga usizo lwakho olukhulu ukuze uNkulunkulu phakathi kwenhliziyo yami nendodana yakhe, uJesu, nalabo abazimisele ukungiduduza, ngikubiza abazimisele ukuvula izingalo zakho ukuze bangikhuthaze futhi banginikeze impumuzo nesixazululo lapho yonke into ibonakala ilahlekile.

USanta Catherine, ntombi enamandla futhi egcwele uthando, namuhla ngiyavuka ngifuna isivikelo sakho sasezulwini, ngoba angiyinto ngaphandle kokusekelwa kwakho nokukaNkulunkulu.

Owesifazane wami omnandi futhi othandekayo, okhanyayo okhethekile ophakeme, uwusebenzisela ukukhanyisa indlela yami.

Ngiduduze futhi ungisize ukudambisa ubuhlungu engibuthwale emphefumulweni wami.

Nginxusa inhliziyo yakho enkulu ukuze uzwe isicelo sami.

Umuntu engihlonishwa naye umsulwa futhi ubusisiwe uSanta Catherine ngamandla angenamkhawulo uNkulunkulu akunike wona, ngicela unginikeze ngokuzithoba usizo lwakho kanye nokulamula kwalobunzima, ngethemba engikubeke ezandleni zakho ezimnandi nezibusisekile: ngisize ku

(yini okudingeka uyithole)

Nginibonga kakhulu ngokulalela izicelo zami, ngoba nginesiqiniseko sokuthi umthandazo wami uzwakele kini, futhi yize kunzima kakhulu ukuyixazulula, nginokuphepha kanye ezandleni zakho, nakanjani kuzofezeka, ngoba akekho umuntu odumazeka njalo cela ubuhle bakho, noma ngabe kungenzeki kangakanani.

O Ubusisiwe uSanta Catherine, wena onxusa okungenakwenzeka, thandaza kuNkulunkulu ngesidingo sami nosizi, ngibuyisa lonke ithemba lami kulo mkhuleko, ngiyathemba isivikelo sakho sothando ngaso sonke isikhathi.

UCatalina wami othandekayo ubusisa impilo yami, ungayeki ukungihola ngezindlela ezihlukile.

Ngizokulandela ngokukholwa okukhulu, ukuthobeka nokuzinikela.

Kunjalo. Ngakho makube njalo. Ngakho makube njalo. Kuzoba njalo.

Thandazela umkhuleko kaSanta Catherine ubulungiswa ngezikhathi zosizi.

Njengoba ayengumntwana, wabhekana nobunzima ngenxa yokuba sezingeni eliphakathi nendawo nokuba ngumndeni omkhulu.

Yazi ngokusondele kakhulu ukuthi kudlula ini ebunzimeni obuba ukungalungi phambi kwamehlo kaNkulunkulu, yingakho umhlanganyeli wethu eba yilowo esingamethemba ukusisiza ezimweni ezihambisana nokusebenzisa kahle ubulungiswa basemhlabeni noma ngokomoya. 

Umkhuleko kuSanta Catherine wase-Alexandria wothando

USanta Catalina wena ongenza abantu abaningi babuyisane ...

Ungenzele umusa omncane, uthole uthando, wenze inhliziyo yami ibe yinhle futhi iyiqiniso, eyenza uthando, enhliziyweni yami lungangena ungigcwalise ngenjabulo.

Ngifuna ukwazi uthando lweqiniso, umuzwa weqiniso, uSanta Catalina, nina onamandla amakhulu kuwo ...

Ngiphe lowo musa, kwangathi isicelo sami singafika kuwe, ukuze ngithole isibusiso sakho, uSanta Catherine uthanda, wothando oluphelele futhi ngaphandle kwamanga, wena onobuhle futhi obabazekayo ngakho konke el mundo okuphelele.

Iya kimi unginike ithuba lokuthi ngithole isibusiso sakho, ngifuna ukuthi uphinde uthumele imikhuleko yami.

Imikhuleko yami kuNkulunkulu ukuze enze impilo yami igcwale uthando, igcwele ukuthula, ungayenza isimangaliso Santa Catalina ...

Ngicela unginike uthando, uthando olwengeziwe nothando olwengeziwe, injabulo, injabulo enkulu, izifiso ezinhle, imicabango emihle, imisebenzi emihle, ngisize ngiphumelele kukho, uthando luyoba kimi njengesinyathelo, indlela ...

USanta Catherine, wena ongenza konke, nginike futhi ngibe nomuzwa wothando wangempela uze kimi, wethembela emandleni akho nasekulungeni kwakho.

Amen.

Udinga ukufaka igama lomuntu othandekayo emthandazweni weSanta Catherine wase-Alexandria wothando.

Eyaziwa ngokuthi ngumvikeli walabo besifazane abathi abanaye umuntu othandana naye, othisha kanye nabafundi.

Empilweni wayenobuhlakani obukhulu, isibindi, amandla, ubuqili nobuhlakani. Inakho konke okudingayo ukuze usinike usizo oludingekayo ezindabeni ezithinta imizwa.

Kungasisiza ukuwela indlela yethu nalowo muntu esimiselwe thina noma, uma kunesidingo, futhi kusisiza ukugcina ukuthula emizini lapho uthando lusengozini yokufa.

Sizothuthela ngase- umkhuleko wokuphelelwa yithemba umuntu weSanta Catalina de Siena.

Ukuphelelwa yithemba kwendoda

Umkami oBusisekile u-Catherine,

Nina enibahle ngathi el sol, muhle njenge la luna, futhi muhle njengezinkanyezi.

Ukuthi ungene endlini ka-Abrahama, waqothula amadoda ayi-50.000 XNUMX, anesibindi njengezingonyama, wenza inhliziyo yami ithambe (yisho igama lomuntu) kimi.

(Isho igama lomuntu) lapho engibona, uzophuma aye kimi, uma elele, ngeke alale, uma edla, ngeke adle.

Ngeke abe nokuthula uma engezi ukuzokhuluma nami.

Uzongikhalela, ngoba uyakububula kimi, njengoba iNcasakazi uMariya ibubula nendodana yakhe ebusisiwe.

(Isho igama lomuntu kathathu, eshaya unyawo lwesobunxele emhlabathini),

Ngaphansi kwonyawo lwami lwesobunxele nginawe noma amathathu, ngamazwi amane, noma ngenhliziyo yakho.

Uma kufanele ulale, ngeke ulale, uma kufanele udle, ngeke udle, ngeke uhlale isikhathi eside njengoba ungezi nami uzokhuluma ungitshele ukuthi uyangithanda, futhi unginike konke okuhle onakho.

Uzongithanda phakathi kwabo bonke abesifazane emhlabeni, futhi ngaso sonke isikhathi ngizohlala ngibukeka njengethanga elihle nelisha.

amen

Fuente

Uyacabanga, lo mkhuleko oya kuSt. Catherine wokuphelelwa yithemba uyisimangaliso!

Lona umkhuleko Akusilo ithuluzi lokuxhaphaza abantu ngokuthanda kwabo, kunalokho kuba yisenzo sothando nokholo oluvela ezulwini lubusise lokho esivame ukubuna ngezenzo zethu. 

Lowo muntu oshiye ikhaya, onqumile shiya ikhaya noma ubudlelwane bothando Angabuya enesifiso sokuthola lokho akushiye futhi. Isizathu esikhulu salomkhuleko okhethekile. 

Ngabe uSt. Catherine wase Siena unamandla?

Noma nini lapho unokholo uyakwazi ukusisiza kunoma yisiphi isimo lapho sidinga khona.

Akunandaba noma sinzima noma singenakwenzeka kangakanani isimo esizithola siso, singabuza njalo ngokukholwa okuqinisekile ukuthi lesi simangaliso siqhamuka ngenxa yesikhwele kungekudala kunokuba silindele. 

Sebenzisa njalo i Amandla omkhuleko kuSanta Catherine waseSiena!

Imikhuleko eminingi: