Umkhuleko kuSanta Barbara. Ihlukumezekile phakathi kwabanye besifazane bezwe uSanta Barbara uyakufanelekela ukubongwa bethu selokhu yazibonela inzondo yomuntu obekumele ayithande. Phakamisa eyodwa umthandazo kuSanta Barbara Kungasisiza ezimweni eziningi ngisho nakulabo esilahle ithemba. 

Impilo yakhe emhlabeni ukholo olugcwele usizi nokuhlupheka, nokho, yahlala isesimweni sokulwa ilwa neyakhe impi futhi yize isitha sayo sehlulekile ukusondela, safinyelela umqhele wokuya othenjiswa abangcwele abathembekile Balwa ngenhliziyo.

Owesifazane wokholo olungagungqi, oqinile, othembekile nomngane wethu ngezikhathi zokuhlupheka.

Umkhuleko kuSanta Barbara

Umkhuleko kuSanta Barbará

Wayephila emhlabeni ngezikhathi zekhulu lesithathu e-Asia Minor.

Empilweni yakhe wahlupheka kakhulu ngenxa yezinkolelo zakhe zenkolo selokhu baxabana nabomndeni wakhe. Umlando uthi uyise wakhe wayeyisitha esiqinile sobuKristu ngaleso sikhathi, okuyinkolo uBarbara ayeyisho ngokukhululekile.

Kwakunguye, uDioscoro, uyise, owamvalela embhoshongweni omude kakhulu njengesijeziso ngenxa yokungafani kwakhe ngokwenkolo.

Esikhathini esigcine simvalele ethembekile wayethembekile okholweni lwayo, wabhapathizwa futhi washumayela inkolo yakhe ngaso sonke isikhathi.

Kuthiwa lokho umbhoshongo Kwakunewindi elilodwa kuphela futhi wayala ukuthi kuvulwe amanye amabili njengophawu lwe zintathu zaphezulu.

Lapho ubaba wakhe ebuya, wamzama futhi wathola ukuphathwa kabi nokuhlazeka, futhi kwakunguDioscoro ngokwakhe owasika ikhanda lakhe ngenkemba yakhe phezulu kwentaba. Kuthiwa ngemuva kwalokhu kubulala imisebe evela ezulwini yamshaya yathatha impilo yakhe.

Umkhuleko kaSanta Barbara ufuna imali 

USanta Barbara onamandla, olwayo, angisize nginqobe le mpi.

Wena ongazange uwele esilingweni sobubi, wena owathi ngethando lwakho, konke ukuhlupheka, uphuma unqobile, ngiyakuncenga ukuthi ungixelele UNKULUNKULU INKOSI YAKHO, ukuthi ungisize ngibhekane nalesi sikhathi lapho Angivivinya khona.

Kwangathi yena, endaweni yakhe yokuhlala enhle, anganginika amandla ngokwanele lapho okuhle kuzoba ngumnqobi.

(Yenza isicelo sakho semali sokuqala)

Nkosi, ukuthi wanikeza uSanta Barbara amandla amangalisayo okubekezelela ukukhathazeka nokuhlupheka okukhulu kakhulu kuwe ngoba esithembekile kuWe, sicela ukuthi, njengaye, siqine ebunzimeni futhi sithobeke ekuchumeni ukuze sifezekise injabulo yakhe yaphakade.

NgoJesu Kristu, iNkosi yethu.

(yenza isicelo sakho sesibili semali)

Ubusisiwe uBarbara, odlubhe ubuntombi bakho obumsulwa ngenhloso yegazi lakho uthando lweNkosi, angivikele ezivunguvungwini, imililo, ezinhlekeleleni nakulo lonke usizi lomhlaba.

Ngikhulule ukufa ngokuzumayo. Ngingenelele eNkosini ukuze ingisize ngithole ukuchuma kule mpilo, ngiphile ebunganeni obungcwele futhi ngifinyelele ekupheleni kwezinsuku zami ngokuthula ngomusa wayo ongcwele.

(yenza isicelo sakho sesithathu semali)

Amen.

Lo mthandazo weSanta Barbara ngemali uqine kakhulu!

Usifundise ukuncika kuNkulunkulu, sikholwe ukuthi izithembiso zakhe ziyagcwaliseka futhi siphile kokuningi nokuncane. Uyena oye wahlupheka ubumpofu Kungasisiza ukuba siphumelele.

Ukuthandazela imali ukuba ize kithi ngalesi sikhathi sobunzima kuyadingeka futhi ukucela uSanta Barbara ngokholo kuyisenzo sokulalela okufanele sikwenze nsuku zonke.

Hay imikhuleko noma imikhuleko Bangasihola ukuthi sibuze ngendlela eyiyo. Kodwa-ke, into ebalulekile futhi okuwukuphela kwesiqinisekiso esinayo sokwazi ukuthi umthandazo wethu wezwakala ukugcina ukholo luphila.

Umkhuleko uSanta Barbara ubusiswe uthando 

Qhawe lamazulu, ubusiswe uSanta Barbara, lalela izicelo zami zothando ukuze ..

(yisho igama lakho nelakho lesithandwa sakho)

Hlangana emzimbeni nasemphefumulweni, ubavikele ukuze kungangeni muntu endleleni yabo yenjabulo nobumbano. Ubusisiwe uBarbara ogcoba izinwele ze (phinda amagama) cima ukoma kwabo nge infinito thanda izifiso zakho ezinhle ubulungiswa obunamandla bokulwa okungenakwenzeka ukuvikela laba bathandi bangunaphakade (phinda igama lakho nelalothandekayo wakho).

Amen.

UTHANDO lube ngesinye sezimbangela zenjabulo nosizi zivame kakhulu kusukela ekuqaleni kwesikhathi kuze kube namuhla.

Uthando lukababa kaSanta Barbara lwenqatshelwe endodakazini yakhe futhi lokhu kwaholela ekutheni enze isenzo esidabukisayo njengokunqunywa kwendodakazi yakhe.

Akekho ongcono kunaye, oye wazondwa ngubani okungafanele akwenze, ukuqonda izinhlungu zethu esimweni sokungabuyiselwa othandweni.

Lomkhuleko ungasisiza ukuthi sizikhulule emandleni amabi ukuze uthando lufinyelele kithi futhi lusimangaze.

Umkhuleko kuSanta Barbara ubusiswe ngokuvikelwa 

USanta Barbara, ntombi ebusisiwe, onamandla amakhulu, sengathi uNkulunkulu angaba nawe, nami sibe nawe ezindleleni ezinhle.

Ngenkemba yakho ewinayo ngikhulule ebubini, ekungalungini, emonweni nasebusweni obubi. Ngamandla ombani, ngivikele ezitheni zami, ngikhazimulise ngomlilo we-canon yami futhi uvumele ukuba uphumelele.

Ngendebe yenkomishi yakho newayini gcina amandla omzimba wami nomoya wokulwa kanzima nokulwa.

Thola ama-aphula ami nama-daisies njengomnikelo engihlala ngiwakhumbula emiqondweni yami nasekhaya lami, futhi ngiyakuncenga, ungangishiyi futhi uze kimi noma nini lapho ngithi ungavikela ukholo lwami, umhlaba wami, umndeni wami nowami izimpi; nokuthi ekugcineni ungiholela enkazimulweni njengawe.

Amen.

Lona ngumkhuleko omuhle kaBlessing Barbara wokuvikela uSanta.

Ithuluzi esingalisebenzisa lapho siludinga, umthandazo ubuye ube yisivikelo sethu futhi ungagcini nje ngokulwa nezingozi kodwa futhi uvikele konke okungathandeki izimpilo zethu noma zemindeni yethu esifuna ukukufeza. 

Kunobufakazi obuningi bamakholwa athembekile athola impendulo ngesikhathi esivela kuSanta Barbara ngesikhathi sosizi, lapho sicela ukuzivikela thina noma ilunga lomndeni liphumelela.

Okwezitha 

Hawu unkulunkulu! kude nami, empilweni yami, lezo zidalwa ezimbi nokubi ezidabukisayo.

Ngiza kuwe, uSanta Barbara ukuze ngidideke, ngihlukanise nabo ukuze bangangilimazi futhi ngikhala ngokukholwa ngikunikeze impilo yami.

Wena, mvikeli wesikhashana wabantu, umsizi obusisekile walowo omema wena nomKristu ophanayo ukuthi uvulela isifuba sakho izidalwa ezinhle, unginike usizo lwakho, kuye ngiyangena futhi kuye ngiyomshiya negazi lenhliziyo yakho, ukungikhulula kubo .

Susa kimi umona nokukhaphela, ngivikele ngicele ububi nezitha, ukuthi ububi abungithinti futhi inzondo ayingilimazi, ixosha umakhelwane omubi nomngane omubi, udide izitha zami ukuze zingangithinti, ngisize ukubusa labo abangifuna kabi ukuze ngikwazi ukunqoba kunoma yisiphi isimo esingilimazayo.

Ungabavumeli ukuthi baphazamise imashi yami yobuKristu futhi uma beqhubeka, isihogo siyisijeziso njengokukhokhwa kobubi babo.

Ngikhulule uBarbara oNgcwele wabusiswa kukho konke okubi, angikhulule iBarbara Engcwele ebusiswe kuzo zonke izitha, ngivikele impilo yami ekulimaleni ukuze ngiphile ngokuthula nangokuthula. NgoJesu noNtombi.

Ngakho-ke makube njalo.

Thatha ithuba lamandla alowo mthandazo omkhulu weSanta Barbara wezitha.

Sonke sinakho izitha ngisho nasendlini yethu. Sikubona emlandweni weSanta Barbara njengoba uyise uqobo amhlasela waze washona.

Kungenzeka ungabi nokuhlaselwa okuqondile njengaleli kodwa awusoze wathembela ezitheni.

Umkhuleko wokubusa izitha okhuphukela eSanta Barbara kungaba ukuphela kwendlela okufanele sizikhulule ngayo ekushushisweni nasengozini.

Ukubusa umlingani ongathembekile

Ubusisiwe uSanta Barbara wena ongenza abantu abaningi babuyisane, ungenzele umusa omncane, ngizothola uthando, ngenze inhliziyo yami ihlonipheke futhi ibe yiqiniso, ngenze uthando, enhliziyweni yami ingangena ingigcwalise ngenjabulo, ngifuna ukwazi ukwazi uthando lweqiniso, umuzwa weqiniso, uSanta Barbara wena onamandla amakhulu kuwo, ungiphe lowo musa, kwangathi isicelo sami singafika kuwe, ukuze ngithole isibusiso sakho, uSanta uyakuthanda, wothando oluphelele futhi ngaphandle kwamanga, wena ukuthi unobuhle futhi ubabaziswa ngakho konke el mundo Woza kimi unginike ithuba lokuthola isibusiso sakho, ngifuna esinye isikhathi esivela kuwe sokuthumela imithandazo yami.

Imikhuleko yami kuNkulunkulu ukuze enze impilo yami igcwele uthando, igcwele ukuthula ungayenza isimangaliso uSanta Barbara, ngicela unginike uthando, uthando olwengeziwe nothando oluningi, injabulo enkulu injabulo, izifiso ezinhle, imicabango emihle, izenzo ezinhle, ngisize ukunqoba kukho, thanda, kuzoba yisinyathelo kimi, indlela, Santa Barbara, wena ongenza konke, nginike futhi ngibe nomuzwa wothando wangempela uze kimi, wethemba amandla akho namandla akho ubuhle, amen.

Lolu hlobo lomkhuleko lusagxekwa kakhulu abanye abacabanga ukuthi kuyisenzo sobugovu esenziwa ngokuzikhukhumeza kokulimala noma ukulahlwa. Kepha lokhu akulona iqiniso.

Ukuthandazela ukuthola amandla phezu kothile noma isimo esithile kuyisenzo sothando esiveliswa yithemba lokudinga isimangaliso nokungakwazi ukusithola. 

Umkhuleko owenziwe ukholwa uzohlala uthola impendulo oyicelayo, noma ngabe yisiphi isicelo, Umkhuleko kaSanta Barbara obusisiwe unamandla.

Imikhuleko eminingi: