Umkhuleko kuLazaru oNgcwele owaziwa kusukela ezikhathini zasendulo njengomsizi omkhulu wabampofu, ogulayo nezilwane. The umkhuleko kuLazaru oNgcwele Kuyisikhali esinamandla esinikezwe sona nokuthi ngokukholwa kusisebenzela izimangaliso ezinamandla ngokwalokho esikudingayo. 

Ngokuhamba kwesikhathi uye waba ngumsekeli nomlingani omkhulu womphakathi wobungqingili nowamaCuba okwathi minyaka yonke, ngoDisemba 17, ahlangane e-El Rincón ukugubha injabulo yokuzalwa kosanta omangalisa kangaka.

Umkhuleko kuLazaru oNgcwele Ngubani uSanta uLazaru? 

Umkhuleko kuLazaru oNgcwele

Ezwini likaNkulunkulu sithola amaLazari amabili; umuntu ogama lakhe emzekelisweni wezicebi ne-lazarus lapho uJesu echaza khona izulu nesihogo.

ULazaru wesibili ungumfowabo kaMarta noMaría nanoma ngubani protagonist esinye sezimangaliso ezinkulu zikaJesu Emhlabeni, uvuko.

Ngokwenkolo yamaKhatholika, laba balingisi ababili bahlanganiswe baba munye ngoba kunzima ukubahlukanisa ngoba ngamunye unokufana okubalulekile kokunye.

Waziwa njengomsizi omkhulu wezilwane ezisesimweni sokulahlwa, empeleni ukholelwa ukuthi ungumvikeli wezinja, kepha lokhu kungumkhiqizo wokukholwa komuntu ngoba ungcwele usiza wonke umuntu okudingayo.

Uxoxa le ndaba ukuthi waphila waze waba neminyaka engama-60 nokuthi isidumbu sakhe sangcwatshwa ku sarcophagus eyenziwe ngemabula ukuthi ngo-1972 yatholakala nezinsalela zayo ngaphakathi. 

Umkhuleko kuLazaru oNgcwele oyisimangaliso 

USanta uLazaru, umngani kaJesu Kristu nomfowethu nomvikeli walabo abahlupheka!

Wena obaziyo ubuhlungu bokugula kanye nokuhambela kukaJesu Kristu ubuyisele impilo yakho eBethany, wamukela ngokufanele ukunxusa kwethu, lapho sinxusa usizo lwakho kulelihora losizi.

Thandaza kuYise ongunaPhakade ukuze sibe nokuzethemba okuphephile namandla kaJesu.

U-Lazaro oMangalisayo, ovuswe ngamandla kaNkulunkulu kaJesu Kristu, siyakuncenga ngalomzuzu odabukisayo wokuhlupheka kwakho kanye nenjabulo engenasiphelo oyitholile ngenkathi uJesu ngalawo mazwi amnandi ekuthumela ethuneni, ukuzongenelela ku-Divine Master ukuze Ukulamula kusinike lokho esithemba ukuthi uyakuncenga.

Amen.

ISonto lamaKhatholika selikwamukele esidlangalaleni amandla kaLazaru oNgcwele futhi unakho njengomunye wabangcwele abahlonishwa okholweni, ngakho-ke sebenzisa lo mthandazo wakhe.

Ngale ndlela singakuqinisekisa lokho imikhuleko lokho kuphakama phambi kwesihlalo sakhe sobukhosi akuyona imidwebo elahlekile noma izicelo ezingenacala kodwa kunalokho kube yiphunga elimnandi ngaphambi kobukhona bakhe bese impendulo yakhe iza kithi. 

Ukwenza umthandazo ube yisikhathi esikahle akuklanywa, noma kunjalo kubalulekile ukugcizelela ukuthi into eyisimangaliso ngempela ukwenza umthandazo osuka enhliziyweni futhi uqiniseke ukuthi impendulo iza kithi.

Uma kungenziwa ngale ndlela-ke bayizinto ezingenalutho futhi ezingenangqondo eziphindaphindwayo. 

Umkhuleko kaLazaru oNgcwele wabagulayo 

Ubusisiwe uLazaru Ongcwele, ummeli wami, umvikeli wami ongcwele, ngibeka ithemba lami kuwe, ngibeka izidingo zami, izinkathazo zami nokukhathazeka kwami, amaphupho ami nezifiso zami, futhi, ngazi izimangaliso eziningi ezenziwa ngawe, ngazi ubuhle obuphuma ezandleni zakho lapho ubuzwa ngokuthobeka nangokholo, namuhla ngiza kuwe ukunxusa, ngicela usizo lwakho olunamandla nesihe.

O Ubusisiwe uLazaru oNgcwele, ngethemba lesisekelo esikhulu esivumelanise inhliziyo yakho ukufinyelela umqhele wokufela ukholo, futhi ngaleso sifiso esivuthayo sokunikela impilo yakho ngenxa yaLowo owakunika yona futhi ngemuva kokulahlekela, nginike uLazaru oNgcwele omuhle mlozi, thandazela izifiso zami phambi kukaJesu olungileyo, umngani wakho, umfowethu kanye nomzuzi, futhi ucele ukuthi ngesihe sakhe esingapheliyo angiphe engikucelayo ngenhliziyo yami yonke futhi ngaleyo ndlela angathola impumuzo ekuphelelweni yithemba kwami:

(yisho noma ofuna ukukufeza)

futhi uma ucabanga ukuthi akuyona into elula, nginike ukuthula nokuzola komphefumulo wami ukuze nginethemba lokuthi ukufezeka kaphezulu kuzokwesula.

U-Lazaro oNgcwele, ubaba okhazimulayo wabampofu, ngiyacela ungayeki ukungisiza, bonisa ukuthokomala njengoba wenza njalo futhi uthathe izicelo zami eNkosini masinya, unginike izibusiso kanye nokuvikelwa, ukhulule usizi nezinkinga zami ususe empilweni yami konke okubi nesitha .

NgoJesu Kristu, umfowethu neNkosi.

Ngakho-ke makube njalo.

Imikhuleko ababhekana nayo izindaba zezempilo zihlala ziphuthuma kakhulu futhi lesi isihloko lapho kaningi isimangaliso saphezulu singasisiza khona.

USanta uLazaru owaziyo ukuthi kuyini ukuhlupheka ngenxa yokugula nokufa aze afe futhi aphile enyameni yakhe ukuthi uvuko luyini,

Uyazi ukuthi yini engahlupheka ngokuhlupheka okubi okwenzeka emzimbeni okuphelisa izimpilo zethu, yingakho eba ngummeli ophelele phambi kwesihlalo sobukhosi sasezulwini ngoba uyazi ukuthi isimangaliso sovuko singaba khona. 

Sizodlulela ekuthandazelweni kweLazaru oNgcwele ngezinja nezilwane.

Okwezinja 

Othandekayo uSanta uLazaru;

Impilo yakho enikelwe kwinkonzo yeNkosi yathatha

Ukwazisa izinto ezincane empilweni; Ubungcwele obungcwele bukaNkulunkulu kanye neqembu lezilwane ezithembekile zabantu.

Wena ngaphezu kwanoma yimuphi omunye uyazi ukubaluleka kwezilwane ezifuywayo

Okwethokozisa abantu.

Lokhu kuhamba nathi lapho sizizwa sisodwa, hhayi enhliziyweni yakhe kuphela esingathola uthando nothando.

Isilwane sami, manje, silimele kabi

Futhi ngempilo ebuthakathaka yingakho ngikubuza ngalo lonke ukholo lwami

Sengathi ungalapha ngamandla akho ayisimangaliso.

Lalela la ngiyabuza futhi ungangishiyi ngedwa ngaphambi kwalesi sicelo.

Amen.

Thandaza umthandazo kaLazaru oNgcwele ngezinja ngokukholwa okukhulu.

Ithrasti yamacala anzima, abampofu y ilahliwe okubandakanya nezilwane, ikakhulukazi izinja. Lo ngumkhuleko abambalwa kakhulu abamisa ukukusho futhi kubalulekile ngoba izinja ziyizidalwa eziphilayo ezidinga usizo lwethu nemikhuleko yethu. 

Bahlushwa nokugula, ukushiywa, indlala, ukudabuka nobuhlungu. Bayizidalwa eziphilayo ezinezidingo ezingokomzwelo nezingokomzimba ezikhathini eziningi akekho onendaba ukuzondla futhi zibenze bahlupheke. 

Okwezempilo 

Sithandwa uLazaru oMkhulu;

Umngane kaKristu othembekile futhi ufakazi enyameni

Ngezimangaliso zikamesiya.

Kuwe, namuhla, ngikhothama ngesihe ukukuncenga ngalo lonke ukholo lwami

Kwangathi ungangipha impilo, leso sipho esingenakulinganiswa,

Ukuze ngibuyise isimo ebengilokhu ngikujabulela ngaso sonke isikhathi.

Uyabazi ubuhlungu, ukugula, usizi nokuhlupheka.

Uyazi ukuthi kuyini ukuthwala ubuthi besifo

Futhi shaya izindonga nobuso ukuze uthole impumuzo ethile.

Amagama ami, saint ethandekayo, ngiyawaphakamisela ezulwini

Ukucinga isihe, usizo nenjabulo.

Buthathe engubeni yakho ungenze ngikufanele lokho engikubizayo.

Amen.

Ngabe uwuthande umthandazo uSan Lazaro impilo?

Impilo ithatha izinto eziningi empilweni yezidalwa eziphilayo, ezisuselwa ezidingweni zomzimba nezingokomoya futhi zonke zibalulekile ngokulinganayo.

Ngalesi sizathu lo mthandazo uba ngomunye obaluleke kakhulu.

Kunconywa ukukwenza nsuku zonke futhi kuyinto nomndeni ngakho-ke kungcono kakhulu ngoba ngaphezu kokuba umsebenzi ongokomoya oqinisa izisekelo zomndeni, kusisiza ukuba sizizwe sivikelekile phakathi nohambo lwansuku zonke iSan Lázaro, uxhumano lwabo bonke lobu bunzima, buyinxusa kubo ukuze Bangakuthola ukuthula nokuphumula phakathi kobunzima nokuvivinywa.  

Ingabe le ngcwele inamandla?

Impendulo ithi yebo, imfihlo ukukholwa lapho imithandazo iphakanyiswa ngaphambi kwe-altare lakho.

Konke esikucela kubaba ukuthi sikukholwe, sizokwamukela, lesi yisithembiso esisithola eBhayibhelini eNgcwele futhi lokho kwenziwa kuphela uma sikholwa.

Kungakho imithandazo iyisenzo sokukholwa ngokusobala futhi ingenziwa ngokwesiko.

Umkhuleko owenziwa ngokukholwa ungenza yonke into, ngisho nezifo ezimbi kakhulu ezingahle zibe khona.

Thatha ithuba lamandla omkhuleko kaSanta Lazaro.

Imikhuleko eminingi: