Umkhuleko kuBusisiwe Kuyindlela yokufundisa ukuthi ngokholo lwama Katolika kuvame ukwenza njalo. Wonke amakholwa kufanele ayazi le mithandazo ukuze sikwazi ukuyenza noma nini lapho siyidinga.

Khumbula ukuthi imikhuleko iyisisetshenziswa esingasisebenzisa ngaso sonke isikhathi lapho sizwa isidingo, akufanele sikwenze ngaphandle kokholo kodwa kunalokho sinomuzwa weqiniso enhliziyweni yethu wokuthi esikwenzayo kuyisenzo esingokomoya futhi ngenxa yalokho kufanele sikuthathe ngokungathi sína. . 

Umkhuleko kuBusisiwe

Lomkhuleko wenziwa, ezimeni eziningi, ukukhulekela inkosi yethu uJesu Kristu, uqaphela umhlatshelo awenzele isintu esiphambanweni seKalvari. 

Umkhuleko koNgcwelengcwele Ungathandaza kanjani?

1) Imikhuleko yokudumisa okungcwelengcwele 

«Baba Ongunaphakade, ngiyakubonga ngoba Wena infinito Uthando lungisindisile, ngisho nangokuthanda kwami. Ngiyabonga, Baba wami, ngokungibekezelela kwakho okukhulu okungilindile. Ngiyabonga, Nkulunkulu wami, ngobubele baKho obungenakulinganiswa obaba nomusa kimi. Umvuzo kuphela engingakunika wona esikhundleni sakho konke onginike khona ubuthakathaka bami, ubuhlungu bami nosizi lwami.

Ngingaphambi Kwakho, Umoya Wothando, ukuthi ungumlilo ongenakuqhathaniswa futhi ngifuna ukuhlala ebukhoneni bakho obuhle, ngifuna ukulungisa amaphutha ami, ngizivuselele ngokwenama ekuzinikeleni kwami ​​futhi ngikunikeze udumo lwami lokudumisa nokudumisa.

Ubusisiwe Jesu, ngiphambi kwakho futhi ngifuna ukukhipha Inhliziyo engenakubalwa enhliziyweni yakho yaphezulu, ngibonga wena nayo yonke imiphefumulo, ngeBandla eliNgcwele, abapristi bakho nabezenkolo. Vumela, O Jesu, ukuthi lawa amahora angamahora okusondelana ngempela, amahora othando enginikezwe ngawo ukwamukela bonke ubukhazikhazi Obengenelwe Yinhliziyo Yakho yaphezulu.

Intombi Enyulu uMariya, Umama kaNkulunkulu noMama wami, ngikujoyina futhi siyakuncenga ukuba uhlanganyele emizweni Yenhliziyo Yakho Engaqondile.

Unkulunkulu wami! Ngiyakholelwa, ngiyakuthanda, ngiyathemba futhi ngiyakuthanda. Ngiyaxolisa kulabo abangakholwayo, abangakhulekeli, abalindi futhi abanithandi.

Ngcwele oNgcwele, uYise, iNdodana noMoya oNgcwele, ngiyakuthanda kakhulu futhi ngikunikeza uMzimba, Igazi, Umphefumulo kanye nobuNkulunkulu obuyigugu kakhulu beNkosi yethu uJesu Kristu, obukhona kuwo wonke amaTabernakele omhlaba, ukukhokhela konke ukucasuka, ukuhlambalaza nokunganaki lapho yena uqobo ekhubazeka khona. Futhi ngobuhle obungenamkhawulo beNhliziyo yakhe Engcwele kanye ne-Immaculate Heart kaMariya, ngicela ukuguqulwa kwezoni ezihluphekayo. "

Umkhuleko wokuhlonipha abangcwelengcwele kukhombisa ukuzinikela okuphelele okusuka enhliziyweni, yingakho lomkhuleko othile ubaluleke kakhulu ngoba kuwo ngeke kube sicela okuthile okukhethekile kodwa sizobe sinikezela kuphela izinhliziyo zethu kulowo esimfanele ngenhliziyo edabukayo nenhlazisayo njengoba kufundiswe izwi likaNkulunkulu. 

Ukudunyiswa, lokho okwenziwa kusuka enhliziyweni futhi ngobuqotho kuyisikhali esinamandla kakhulu emkhakheni wokomoya. 

2) Thandaza kwabangcwelengcwele ukucela isimangaliso

«Baba oNgcwele oNgcwele waseZulwini
Siyabonga, okokuqala
Ngomhlatshelo wothando owenzile, ngokufela izono zethu
Kungakho ngiyanazi, njengeNkosi yami, futhi okuphela koMsindisi
Namuhla ngifuna ukubeka uBaba wami othandekayo phambi kwakho, impilo yami
Uyazi ukuthi ngibhekene nani, nokuthi ngizithoba kanjani phambi kwakho
Baba izwi lakho lithi ngamanxeba akho saphulukiswa
Futhi ngifuna ukusifanele leso sithembiso, ukuze ungiphilise
Nkosi ngicela kuwe ukuthi ube ezandleni zabachwepheshe abanecala lami
Ukuthi umnikeze amasu adingekayo ukuze angisize
Uma kuyintando yakho engcwelengcwele
Dlulisa isandla sakho sokuphulukisa phezu kwami, bese uhlanza umzimba wami kukho konke ukungcola
Susa zonke izifo kuwo wonke amaseli ami
Futhi ubuyise ukuphulukiswa kwami
Ngiyakubuza, Baba oNgcwele
Kwangathi ungathobisa izindlebe zakho ukuze ulalele imithandazo yami
Futhi ubuso bakho baphezulu buthola umusa phambi kwami
Ngiyathemba ukuthi uyizwile imikhuleko yami
Futhi-ke, usebenza ukwelashwa kimi
Intando yakho mayenziwe Bathandekayo
Amen "

Ngabe udinga ukuba khona kukaNkulunkulu empilweni yakho? Ngemuva kwalokho kufanele uthandaze uMkhuleko oNgcwelengcwele ukucela isimangaliso.

Lo mkhuleko uzokusiza ukufeza isimangaliso. Noma ngabe kulula noma kunzima, umthandazo uzomane usebenze.

Thandaza unokholo olukhulu enhliziyweni yakho futhi njalo ukholelwe emandleni kaNkulunkulu iNkosi yethu.

3) Imikhuleko yokudumisa isakramente elingcwelengcwele 

«Ngithola lolu suku ukukhanya, ukuthula nesihe
ENkosini ebusisiwe yamazulu onke;
Ngithola umzimba nomzimba kaJesu
Ukuze impilo yami igcwale ukubonga, ukulangazelela, injabulo,
I-Charisma nokuqina ngaphambi kokuhambela kwakho;
Ngijula ​​ngaphakathi kimi
Ngifaka ukholo olungcwele olungivumelayo
Hlala ujabule ngezikhathi zobunzima;
Ngithokozela ubumnandi benkampani yezulu
Ngaphambi kohambo lwale mpilo yami lokho
Yimbozwe ngcwelengcwele.
Ngithatha le sakramente emphefumulweni wami
Futhi ngiyayithola ngesihe, ubuhle nothando.
Kwangathi ukuthula komoya kungaba nathi sonke
Futhi ukuthi ikhethini lobumnyama liyahamba uma
Ukukholwa kwami ​​kuyabonakala.
Amen.«

Yiba nokholo kulo mthandazo wokudumisa isakramente elingcwelengcwele le-altare.

Ukudumisa kungukuphakanyiswa okwenziwa ngokusuka enhliziyweni nangokuqwashisa ngokwazi ukuthi akekho umuntu onjengalo muntu. Kulokhu sinikeza ukudumisa iNkosi, inkosi yamakhosi owazinikela ngenxa yothando. Ukuthi wakhuthazelela izinhlungu nokuhlazeka ukuze thina namuhla sijabulele inkululeko yeqiniso kuye. 

Ukudumisa kuyingxenye ebalulekile yemikhuleko yansuku zonke esingeke sayiziba ngoba kufanele siwabone njalo amandla eNkosi ezimpilweni zethu.

4) Umkhuleko kwi-Holy Sacrament ngaphambi kombhede 

«O Jesu Waphezulu! ukuthi ebusuku unesizungu kumatabernakele amaningi kangaka omhlaba, ngaphandle kwesidalwa sakho esizokuvakashela futhi sikukhonze.

Nginikezela ngenhliziyo yami ehluphekayo, ngifisa ukuthi bonke abashayi bakho babe baningi othando nokudumiswa. Wena, Nkosi, uhlala uphapheme ngaphansi kwezinhlobo zeSakramente, uthando lwakho lwesihe alilali neze noma lukhathele ukubukela izoni.

O Jesu onothando olukhulu, oh Jesu onesizungu! Yenza inhliziyo yami ibe njengesibani esivuthayo; Emseni wesisa khanuka futhi uhlale uvutha othandweni lwakho. Bukela oh! umphathi waphezulu!

Bukela lomhlaba odabukisayo, wabaphristi, wemiphefumulo engcwelisiwe, elahlekile, yabampofu abagulayo, obusuku babo obungapheli badinga amandla akho nenduduzo yakho, yokufa nalenceku yakho ethobekile ekusebenzela kangcono uphumule kodwa ingahambi kusuka Kuwe, kusuka eTabernakele lakho ... lapho uhlala khona wedwa futhi uthule ebusuku.

Kwangathi iNhliziyo Engcwele kaJesu ingahlala ibusisiwe, idunyiswe, ikhulekelwe, ithande futhi ihlonishwe kuwo wonke amaTabernakele omhlaba. Amen. "

Lo mthandazo weSakramente elibusisiwe neSakramente elibusisiwe ngaphambi kokulala ungomunye wemandla amakhulu kunayo yonke.

Ngaphambi kokulala kubalulekile ukwenza umthandazo noma sithandaze kwi-Holy Sacrament ekhethekile ukuze isisize siphumule ekuthuleni okuphelele. Ukuphakamisa umthandazo esakramente elingcwelengcwele ngaphambi kokulala yinto okufanele siyenze nsuku zonke futhi, ukufaka lo mkhuba ezinganeni kubaluleke kakhulu. 

Esontweni lamaKhatholika lo ngomunye wemithandazo ebaluleke kakhulu njengoba uqinisa ukholo lobuKhrestu futhi uqinisa nomoya.

Kungumthandazo we ukuqashelwa, indumiso y Ukukhonzwa kukaJesu nomhlatshelo wakhe ngenxa yesintu. Siyazi ukuthi imikhuleko ihlala ilethela usizo ezimpilweni zethu ngoba ngayo sikuqinisa futhi sikugcwalisa ngokuthula, yingakho ukuba nokuphila kwenhlanganyelo neNkosi kudingekile. 

Ngubani ongcwelengcwele?

Isakramente elingcwele kakhulu yisenzo sokukholwa esenziwa esontweni lamaKatolika lapho samukela futhi semukela umhlatshelo weNkosi uJesu Kristu. Lesi senzo sivame ukwenziwa ngeSonto lesithathu enyangeni ngayinye lapho kuvezwa khona ukuze amakholwa akwazi ukukhulisa ukukhulekelwa kwawo.  

Umgcini ogcwelisiwe uwuphawu lomzimba kaKhristu owachotshozwa ngenxa yezono zethu ngenxa yothando lwesintu futhi kuyadingeka ukuthi wonke amakholwa abe nalolu lwazi ukuze anikele ekudumeni phambi kweNkosi.  

Ngingakhanyisa ikhandlela lapho ngithandaza kwengcwelengcwelengcwele?

Impendulo inguyebo, uma kukhanyiswa amakhandlela lapho uthandaza. Kodwa-ke, lokhu akuphoqelekile njengoba imithandazo ingenziwa nganoma yisiphi isikhathi nendawo futhi ngeke sikhanyise ikhandlela ukuthandaza njalo. Amakholwa amaningi ajwayele ukwenza ama-altare akhethekile kosanta bawo lapho enamakhandlela akhanyisa ngezikhathi ezithile njengomnikelo wokukhulekelwa.  

Esimweni yemikhuleko futhi kuzo zonke izenzo ezingokomoya ukukholwa enziwe ngakho kubaluleke kakhulu ngoba kulapho ukusebenza kwabo kulele khona.

Izwi leNkosi lisifundisa ukuthi asikwazi ukukhulisa imikhuleko sinomqondo ogcwele ukungabaza noma sicabange ukuthi lokho esikucelayo kunzima kakhulu ngoba lapho-ke lowo mthandazo uba yisikhathi sesikhathi lapho esingeke sithole noma iyiphi inzuzo. 

Ngiyathemba ukuthi uwuthokozele umkhuleko ku-Sacrament Ebusisiwe. Yiba noNkulunkulu

Imikhuleko eminingi: