Umkhuleko eNcasakazini kusuka kuCarmen, Akukho nesimo esinzima ezingeke ingaxazululwa ngomutjho futhi kulokhu umkhuleko wentombi kaCarmen Kungumcebo wokuzinikela esidinga ukubhekana nawo usuku nosuku, ngoba asazi ukuthi kuzodingeka siphile isikhathi esingakanani futhi kuhle ukuthi kuvinjelwe.

Umkhuleko yileso isikhali esinamandla esingasisebenzisa nganoma yisiphi isikhathi lapho sifuna noma sisidinga.

Le ntombazane ibhekwa njengefisa futhi lokhu yingoba kuyizimangaliso futhi izimpendulo zingaqala ukubonwa emizuzwini embalwa ngemuva kokwenza umthandazo, lokhu kunjalo ezimeni eziningi.

Ukwazi ukuthi sinomuntu ezulwini osizwisisayo futhi ongasigqugquzela kunoma yisiphi isimo kusigcwalisa ukuthula nokuqiniseka ukuthi konke kuzolunga.

Umkhuleko kuVirgen del Carmen Ngubani uVirgen del Carmen? 

Umkhuleko kwiNkosazana yaseCarmen

Waziwa ngokuthi Inenekazi lethu leCarmen, kungenye yezincomo ezinikezwe iNcasakazi uMariya. Igama laso livela eNtabeni iKarmeli kwa-Israyeli onencazelo yalo yiNgadi.

Kwamanye amazwe uthathwa njengomphathi wolwandle nakwamanye, njengaseSpain, uthathwa njengomphathi weSpanish Armada. Kuthiwa ngonyaka we-1251 le ntombi yavela kuSanta Simon Stock owayengumphathi jikelele we-Order. 

Kulokho kuhlangana lendoda yanikezwa isikhafu kanye nemikhuba yayo, izimpawu ezimbili zalokho okwaziwa ngokuthi yihlelo laseMarian lamaKarmeli emhlabeni jikelele.

Ukuzinikela kwiNtombi Enyulu uMariya kuyisiko lebandla lamaKhatholika eligcizelela ukubaluleka kobuntombi ekufikeni kweNkosi yethu uJesu Kristu njengohlobo lwendoda kulomhlaba.

Ithuluzi likaNkulunkulu uBaba lokufeza izinhloso zaphezulu kuze kube namuhla.

Umkhuleko kuVirgen del Carmen ngamacala anzima 

Nginobunzima obuyinkulungwane: ngisize.

Ezitheni zomphefumulo: ngisize.

Emaphutheni ami: ngikhanyisele.

Ekungabazeni kwami ​​kanye nasosizini: ngitshele.

Ekuguleni kwami: ngiqinise.

Lapho bengidelela: ngijabule.

Ezilingweni: ngivikele.

Ngamahora anzima: ngiduduze.

Ngenhliziyo yakho kamama: ngithande.

Ngamandla akho amakhulu: ngivikele.

Futhi ezingalweni zakho lapho kuphela isikhathi: ngamukele.

Ntombi yaseCarmen, usikhulekele.

Amen.

Njengomama, iNcasakazi uMariya iyazi ukuthi lusizi luni kothandekayo osesimweni esiyingozi.

Ufanele futhi unegunya lokumemezela izidingo zethu phambi koMdali wazo zonke izinto. 

Imikhuleko eyenziwe ngokukholwa okuvela emphefumulweni iyasebenza, angeke sibuze ukuthi asikholwa yini ukuthi isimangaliso esisilindile singasinikwa, noma ngabe kunzima kangakanani kithi ukuthi lokhu kungenzeka, khumbula ukuthi lapho sithandaza kungenxa yokuthi Sicela into etholakala kuphela ngendlela yemvelo. 

Umkhuleko we-Virgen del Carmen ukuze ukhanyiselwe futhi uvikelwe

OoNkosazana ongcwele kaCarmen! Umama weNkosi yethu uJesu Kristu futhi ungumvikeli wabo bonke abagqokisa isikhafu sakho esingcwele.

Namuhla ngithandaza ngaphambi kwengubo yakho yomusa ukuthi ungikhanyisele njalo Ngihamba emikhondweni emnyama yale mpilo engingaduka kuyo ngaphandle kwesandla sakho esisizayo.

Ungithethelele zonke izono zami ngiyakuvuma kakhulu Futhi ngiyakuhlonipha usuku nosuku. Ungangilahli ezikhathini zokuxakeka. Ngaphandle kosizo lwakho ngizoba yimvu yodwa.

Amen.

Ukucela ukukhanyiselwa nokuvikelwa thina, ilungu lomndeni noma ubungane obukhethekile akuyona into entsha.

Eqinisweni kubhekwa njengesinye sezicelo ezivame kakhulu ngemuva kwezimangaliso zezempilo.

Kuyinto ejwayelekile ukuzizwa singavikelekile noma sisengozini ezweni lapho kubukeka sengathi ububi bukhona kanti yingakho ukukhulisa isicelo somkhuleko kuVirgen del Carmen noma omunye umsiki ongasisiza kuyisimangaliso ngempela.  

Umkhuleko wokubonga nokunikela 

OoNkosazana oNgcwele waseCarmen!

Asisoze saphendula ngesizotha emithandweni nasebongelweni osinike lona ngokusinika Scapular yakho engcwele.

Yamukela okulula, kepha okusho okujulile, siyabonga futhi, ngoba akukho esingakunika khona okufanela Wena nesihe sakho.

Sinikela ngezinhliziyo zethu, nangalo lonke uthando lwayo, nangezimpilo zethu zonke, esifuna ukuzisebenzisa othandweni nasenkonzweni yeNdodana yakho, iNkosi yethu, nasekusabalaliseni ukuzinikela kwakho okuhle ...

Sifuna ukuthi bonke abafowethu okholweni, abahlinzekwe nguNkulunkulu basenze siphile futhi sihlobane, sibonge futhi sibonge isipho sakho esikhulu, sigqoke i-Scapular eNgcwele, nokuthi sonke singaphila futhi sifa othandweni nokuzinikela kwakho.

Amen.

Ngabe uyithandile i-Virtual of Camen umkhuleko wokubonga nokunikela?

Izikhathi eziningi sikhohlwa imikhuleko uma sesithole lokho ebesikucelile kodwa lokhu akufanele kube njalo.

IBhayibheli lilandisa izindaba zabantu abangakhombisanga ukubonga nabanye abaye babonga.

Ngokunjalo nokunikezwa esikwenzayo, sikhohlwa konke lapho sinakho esikufunayo.

Ukuthandaza ngokubonga kuyisenzo esingaphawulwa ezulwini. Lapho senza izipesheli futhi singazifezi, kubonisa futhi esibhakabhakeni.

Akunandaba ukuthi kuthatha isikhathi esingakanani ukubonga noma ukunikeza lokho okuthembisile, into ebalulekile ukukwenza.

Umkhuleko we-Virgen del Carmen ukufinyelela uthando lwakhe

O Ntombi yaseCarmen, uMariya Ongcwelengcwele!

Uyisidalwa esihle kunazo zonke, isikhathi esihle kunazo zonke, umsulwa, muhle kakhulu futhi ungcwele kunabo bonke.

Oh ukube wonke umuntu ubekwazi, Ntokazi yami noMama, uma wonke umuntu ekuthanda njengoba ufanele!

Kepha ngiduduzekile ngoba imiphefumulo eminingi ebusisekile ezulwini nasemhlabeni ihlala othandweni ngobuhle bakho nobuhle bakho.

Futhi ngijabule kakhulu ngoba uNkulunkulu uthanda wena wedwa ngaphezu kwabo bonke abantu nezingelosi ndawonye.

Ndlovukazi yami engithanda kakhulu, mina, isoni esibuhlungu, nami ngiyakuthanda, kepha ngikuthanda omncane ngokuqhathaniswa nalokho okufanele; Ngifuna-ke uthando olukhulu kakhulu futhi olukhulu ngawe, futhi lokhu kuzofanela ukungifinyelela, ngoba ukukuthanda futhi uthwale i-Scapular yakho Elingcwele kuwuphawu lokumiselwa kusengaphambili kwenkazimulo, kanye nomusa uNkulunkulu awunikeza wona kuphela labo abafuna ngempumelelo ukusindisa.

Wena-ke, ukuthi ufinyelela konke okuvela kuNkulunkulu, ngitholele lomusa: kwangathi inhliziyo yami ingavutha othandweni lwakho, ngokomusa ongikhombisa wona; ukuthi ngiyakuthanda njengendodana yeqiniso, njengoba ungithanda ngomusa wesisa sikaMama, ukuze, ukuhlanganyela nawe othandweni lapha emhlabeni, angizukuhlukanisa nawe ngokuhamba kwesikhathi kwaphakade.

Amen.

Lo mkhuleko kuVirgen del Carmen ukufinyelela uthando lwayo uqinile kakhulu.

Ukuthola uthando lweqiniso kuyinto ekhathazayo ehlala ikhona ezimpilweni zethu, ikakhulukazi uma iminyaka ethile isivele ifinyelelwe noma lapho uhlala ungashadile ngemuva kokuhlala njengombhangqwana isikhathi esithile.

Ngendlela efanayo lo mthandazo uyasebenza kulezo zimo lapho ukuthola umlingani kumelela khonaobunzima obuthile noma ezimweni lapho kunzima kakhulu ukuthandwa noma ukunqoba othile, lemikhuleko yokuthola noma yokufeza uthando lwabo.

Khumbula ukuthi izikhali zokomoya zinamandla futhi asikwazi ukuziziba noma singazi ukuthi zisebenza kanjani, kuyicebo elinamandla esingalisebenzisa ngesikhathi esisifunayo ngokukholwa nangokuqiniseka ukuthi lo mthandazo uzophendulwa ngamandla.

Ngingasho imisho emi-4?

Ungasho imisho emi-4 ngaphandle kwenkinga.

Zonke lezi zinhle, ukucela usizo ne-axulio futhi akulungile ukwenza lokho kaningi.

Thatha ithuba lamandla omkhuleko kwiNkosazana yaseCarmen ukuze ushintshe impilo yakho.

Imikhuleko eminingi: