Umkhuleko oKufa okungcwele ngemali Inamandla ngempela futhi yilesi sizathu esenza abantu abaningi baqhubeke nokujoyina ulayini lwamakholwa nokuthi ziningi izimangaliso ezinikezwe ngulo oNgcwele.

Ukucela imali yinto ejwayelekile, okungenzeka ukuthi kungaziwa ukuthi ngubani lo mthandazo wale sicelo esithile, yize noma yisiphi isicelo singenziwa kuso.

Wonke umuntu ophakamisa umthandazo kumele enze lokho ngokukholwa okusuka enhliziyweni, kungakhathalekile ukuthi ungubani unikezwe isicelo ngoba lokhu kungukuphela kwesidingo.

Ngabe ukufa okungcwele kuzongisiza?

Umkhuleko oKufa okungcwele ngemali

Le ngcwele ingasiza wonke umuntu osondela kuye ngokukholwa ukuthi lokho akucelayo kungenzeka.

Akunandaba noma kungenzeki kanjani ukubona okubuzwayo, into ebalulekile ukuthi wazi ukuthi okwenziwayo kuyisenzo esigcwele ukholo futhi okungokomoya uqobo ngoba umthandazo uyisikhali esinamandla futhi ngalokho kufanele usetshenziswe ngenhlonipho enkulu nobuhlakani  

Umkhuleko kuSanta Muerte weMali

Udumo Olusabekayo Lokufa, ntombazane yami emhlophe enamandla, umngani othembekile nomlingani osendleleni ethembele kuye kuzo zonke izikhathi zobukhona bethu obunzima nobunzima, futhi kuye sonke esiyothola injabulo yokukubona ngosuku lokugcina lwempilo yethu.

Wena owazi izimfihlo zenhlanhla, vumela isondo liguqukele ngokwemvelo libheke lapho kubangelwa khona iphuzu.

Ngivumele ngibambe iqhaza emandleni akho futhi ungibizele engikucelayo kuwe, inhlanhla, inala nokuchuma.

I-altare lakho lizofakaza izincwadi engizoba nazo kuwe, mnikazi wezimfihlo ezinkulu zenhlanhla kanye nenhlanhla.

Susa i-Lady enamandla ngokuphefumula kwakho futhi izosongela kanye nezingozi ezisongelayo, vimbela ububi ukuze ukukhanya okukhanya kwakho kufinyelele, kufinyelele kulabo abaludingayo.

Ngihlelele inhlanhla, ebusheni nasebhizinisini, leyo nhlanhla ifika emnyango wami, nokuthi ubuningi nokuchuma kubusa endlini yami.

Ngizokubonga ngeminikelo futhi uyokwazi ukuthembeka kwami ​​kuze kube phakade. Ngiyabonga mngane othembekile nomngane wami oMhlophe, ukufa kwami ​​okungcwele kukhulekelwa.

(Yenza isicelo sakho lapha ngokukholwa okuningi.)

Ngakho makube njalo.

Lo ngumthandazo esingawethemba futhi esingafinyelela kuwo izinhloso zezezimali esizibekile.

Akunandaba ukuthi ubunzima bukhulu noma bukhulu kangakanani.

Lo mkhuleko unamandla futhi ungasiza ngaphakathi zonke izimo zomnotho lokho kungenzeka empilweni. 

Uyini lomkhuleko?

Imali iyisizathu sokukhathazeka ngoba ngaphandle kwawo asinawo amandla okuthenga okubalulekile.

Lokhu une oración lokho kungasisiza kakhulu uma sesikwenzile ibhizinisi elithile elibi kube ngathi sisesiteji lapho esingazi ngokusobala ukuthi yikuphi ukutshala imali okufanele sikwenze.

Imali izobuyela kithina ngokushesha nangokuyisimangaliso, yingakho lo mkhuleko kufanele wenziwe ngokufanele. 

Ngingawuqala nini umthandazo kuSanta Muerte ukuheha imali?

Njalo mzuzu kuhle ukukhulisa lo neminye eminye imikhuleko, into ebalulekile ukwazi ukuthi senzani.

Ukwazi ukuthi kuyisenzo sokukholwa nokuthi singasithola leso simangaliso esisicelayo, ngoba ngaphandle kokholo cishe akunakwenzeka ukuthi izicelo zethu zibe nezimpendulo, ukholo luyisihluthulelo sayo yonke imithandazo.

Isho umkhuleko kuSanta Muerte ngemali enokholo oluningi.

Imikhuleko eminingi: