Kungani uNkulunkulu aphumula ngosuku lwesikhombisa? Lapho sikhuluma ngosuku lwesikhombisa lokudala, senza kanjalo ngokusho lokho UNkulunkulu waphumula ngemva kokuqeda umsebenzi wakhe. Ngaleyo ndlela yathi ingcwele. Kodwa-ke, lesi sitatimende siphethe ezinye Imiphumela yemvelo kaNkulunkulu engalungile, okusiholela ekuchazeni kabi umyalezo weqiniso wosuku lwesikhombisa.

Kungani uNkulunkulu aphumula ngosuku lwesikhombisa: Incazelo

isizathu sokuthi kungani uNkulunkulu aphumula ngosuku lwesikhombisa

Isizathu sokuthi kungani uNkulunkulu ephumule ngosuku lwesikhombisa

Lapho sikhuluma ngokuphumula kukaNkulunkulu ngosuku lwesikhombisa, lokhu sikwenza ngokuqonda ukuthi uNkulunkulu wayedinga ukuphumula emsebenzini okhandlayo wokudala izulu nomhlaba. Kodwa-ke, isizathu sangempela sokuthi kungani ephumule kwakuwukucabanga ngomsebenzi wakhe, awubusise futhi awungcwelise. Ngakho-ke, ukuphumula kukaNkulunkulu kusebenza njengesibonelo ukuze nathi ake siphumule futhi sijabulele umzamo wethu.

 UNkulunkulu wabusisa usuku lwesikhombisa walungcwelisa, ngokuba ngalolo suku waphumula kuwo wonke umsebenzi abewenzile ekudalweni kwakhe.

UGenesise 2: 3

Ingabe uNkulunkulu uyakhathala?

Ukuphendula lo mbuzo kufanele ufunde iBhayibheli:

Anazi yini, anizwanga yini ukuthi uNkulunkulu ongunaphakade nguJehova owadala imikhawulo yomhlaba? Akapheli amandla, futhi akakhathali ngokudinwa, nokuqonda kwakhe akunakufinyelelwa.

U-Isaya 40: 28

Njengoba ubonile, uNkulunkulu AKADinwa. Umdali wethu ungumthombo wamandla ongapheli. Ukuphumula kusho nokuyeka umsebenzi. Lapho sifunda uGenesise 2:2, akusho ukuthi uNkulunkulu waphumula ngenxa yokukhathala, kodwa ukuthi wayeka ukusebenza ngalolo suku.

Kwase kupheleliswa izulu nomhlaba kanye nombuthano wakho wonke. UNkulunkulu waqeda ngosuku lwesikhombisa umsebenzi abewenzile; waphumula ngosuku lwesikhombisa kuwo wonke umsebenzi abewenzile.

UGenesise 2:2

Ngosuku lwesikhombisa, uNkulunkulu wayesephothule konke ayehlele ukukudala. Kwakungekho lutho olusele ukudala. Ngakho-ke, UNkulunkulu wayeka ukudala waphumula.

Lokhu akusho ukuthi uNkulunkulu akasabandakanyeki kulokhu el mundo. UNkulunkulu umane waphumula ekudaleni umhlaba. Qhubeka nokusebenza kuze kube namuhla. UNkulunkulu akaphumuli noma athathe amaholide ukunakekela umhlaba. Uhlala ekhona, ubamba iqhaza elibonakalayo ezimpilweni zethu. Asikho isikhathi lapho uNkulunkulu engatholakali khona ukuze asisize.

 UJesu wawaphendula wathi: UBaba uyasebenza kuze kube manje, nami ngiyasebenza.

Johane 5: 17

Isiphetho sokugcina

UNkulunkulu waphumula ngosuku lwesikhombisa njengesibonelo kithi. UNkulunkulu akakhathali, kodwa siyakhathala. Sidinga ukuthatha isikhathi sokuphumula. Genesise 2:3  ithi uNkulunkulu wabusisa wangcwelisa usuku lwesikhombisa. Usuku lwesikhombisa lwabekelwa eceleni njengosuku lokuphumula nokunikezela kuNkulunkulu.

Ukuphumula kubalulekile. Akubalulekile kuphela ukuvuselela amandla ethu, kepha futhi ukwakha ubuhlobo noNkulunkulu nokwazisa indalo yaKhe. El ukuphumula kufanele kube njalo; UNkulunkulu usimisile usuku olulodwa ngesonto ukuze sibe nesimiso. Ngakho-ke, Wangcwelisa usuku lwesikhombisa ukuze aqinisekise ukuthi sihlala sithola ukuphumula esikudingayo.

Khumbula usuku lweSabatha ukulugcina lungcwele.
Izinsuku eziyisithupha uzosebenza, futhi uzowenza wonke umsebenzi wakho;
kepha usuku lwesikhombisa luyisabatha likaJehova uNkulunkulu wakho; ungasebenzi msebenzi kulo, wena, nendodana yakho, noma indodakazi yakho, noma inceku yakho, noma incekukazi yakho, noma isilwane sakho, noma owezizwe ophakathi kwamasango akho.

Eksodusi 20: 8-10

Lokhu bekulokhu! Siyethemba ukuthi lo mbhalo uzokusiza uqonde incazelo yangempela ye kungani uNkulunkulu waphumula ngosuku lwesikhombisa. Uma unentshisekelo yokwazi i- isizathu sokuthi kungani amaKristu engaphumuli ngoMgqibelo ngokusebenzisa amavesi eBhayibheli, qhubeka upheqa Thola.online.