Kungani uJesu aqalekisa umkhiwane? Abantu abaningi bayamangala ukuzwa ukuthi ukugcwaliswa ngothando olungaka njengoJesu bekwazi kanjani thuka umkhiwane ukuze uwuqede. Nokho, wonke umsebenzi weNkosi unencazelo eyisisekelo okumele sikubheke ukuze siqonde umyalezo wayo.

En wonke amazwi nezenzo zikaJesu bekunenhloso, futhi ngenkathi eqalekisa umkhiwane kwakungehlukile. Ngaleso senzo esilula wasithumelela okungaphezu kokufanele ukuthi kufanele sifunde uma sifuna ukwazi umcabango oqondile kaNkulunkulu. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi kuyini?

Kungani uJesu aqalekisa umkhiwane?: Incazelo

UJesu akazange aqalekise umkhiwane ngenxa yentando noma intukuthelo, wakwenza lokho sinikeze isifundo sempilo. Kepha ukuqonda ukuthi wawuthini umyalezo, sifuna ukuchaza indaba ephelele:

Ngosuku olulandelayo engenile ngokunqoba eJerusalema, wayehamba futhi elambile. Wasondela emkhiwaneni onamaqabunga wafuna izingane zakhe. Kodwa-ke akatholanga lutho futhi wakuqalekisa ukuze kungaphinde kuthele izithelo. Ngosuku olulandelayo umkhiwane wawome ngokuphelele kusukela ezimpandeni nabafundi bakhe bamangala ngoba umkhiwane woma ngokushesha okukhulu.

Ngakusasa lapho bephuma eBhethaniya wayelambile.

Wabona buqamama umkhiwane owawunamaqabunga, waya kobheka ukuthi mhlawumbe kukhona yini akutholile kuwo; kodwa lapho efika kuwo, akatholanga lutho ngaphandle kwamaqabunga, ngoba kwakungeyona inkathi yamakhiwane.

Wayesethi uJesu kuwo umkhiwane: "Ungalokothi udle isithelo sakho nanini." Futhi abafundi bakhe bakuzwa.

UMarku 11: 12-14

Ngaphansi kwalesi simo, uJesu Ngithumela imiyalezo emibili kubafundi bakhe:

1. Labo abathandaza ngokukholwa bazobona izimangaliso.
2. Labo abangatheli izithelo bazojeziswa.

Manje ngoba uyazi ukuthi siyini isizathu UJesu waqalekisa umkhiwane, sizochaza ngamunye wemiyalezo ukuze uyiqonde.

1. Labo abathandaza ngokukholwa bazobona izimangaliso

Labo abathandaza ngokukholwa bazobona izimangaliso

Labo abathandaza ngokukholwa bazobona izimangaliso

UJesu wasikhombisa lokho noma ngubani onokholo kuNkulunkulu naseZwini lakhe uyakwazi ukwenza noma yisiphi isimangaliso. Kwakungekhona nje ukukhombisa amandla angcwele ayenawo, kepha kwasikhombisa ukuthi iyiphi indlela okufanele siyilandele ukufeza konke ebesizimisele ukukwenza ngosizo lukaNkulunkulu.

Le ndima elula isisiza sikuqonde lokho Amandla akhe awamukeli ngokwakhe, kodwa avela ekukholweni kwakhe. Ngakho-ke, ukulandela indlela yakhe, kufanele sikholwe kuNkulunkulu ngaphezu kwakho konke okunye.

2. Labo abangatheli izithelo bazojeziswa

Labo abangatheli izithelo bazojeziswa

Labo abangatheli izithelo bazojeziswa

Kwakungeyona inkathi yamakhiwane, kodwa uJesu wayelindele ukuthola amakhiwane. Eminye imikhiwane ithela izithelo ngaphambi kwesikhathi, ngaphambi kwesizini. Umkhiwane onamaqabunga asekhulile ubuzovele unamakhiwane aluhlaza. Umkhiwane uJesu awuqalekisayo wawunamaqabunga kodwa ungenasithelo. Ukubukeka kwakhe kwakukhohlisa, wayebukeka evuthiwe, kepha wayengekho.

Ebhekene nalesi simo, uJesu walandisa umzekeliso ngomkhiwane ongatheli:

Umuntu othile watshala umkhiwane esivinini sakhe. Kodwa-ke, umkhiwane wawutshalwe iminyaka emithathu futhi awuzange uthele izithelo. Ngalokho umninisivini wacabanga ukuthi, uma ngemuva kweminyaka emithathu, umkhiwane ungakakhiqizi izithelo, yiso leso kungcono ukusika ukuze ungenzi nomhlaba owudlayo ungabi nalusizo.

Wakhuluma lo mfanekiso: Umuntu othile wayenomkhiwane otshaliwe esivinini sakhe; weza efuna isithelo kuso, kepha kasitholanga.

Wayesethi kumlimi wesivini: Bheka, sekuyiminyaka emithathu ngiza ngifuna isithelo kulo mkhiwane, ngingasitholi; usike; Kungani futhi kwenza umhlaba ungasizi ngalutho?

ULuka 13: 5-7

Ngalo mfanekiso, uJesu wasichazela ukuthi, njengomkhiwane, kufanele uthele izithelo. Lokho kusho, UNkulunkulu unikeza isikhathi esithile, kepha kungekudala, labo abangaphenduki ezonweni zabo bazojeziswa.

Ngosuku olungaphambi kokuqalekisa umkhiwane, uJesu wayengene eJerusalema, ekhuthazwe isixuku. Abantu babebonakala bekulungele ukwamukela uJesu futhi bashintshe izimpilo zabo, kodwa kungakapheli nesonto, bafuna uJesu afe! Babenjengomkhiwane oqalekisiwe, babebonakala belungile, kodwa babengatheli zithelo. Ukubukeka kwakhe kwakukhohlisa.

Abaningi bendlala izingubo zabo endleleni, abanye basika amagatsha ezihlahleni, bazendlala endleleni.

Labo ababehamba phambili nalabo ababelandela babememeza bethi: “Hosana! Ubusisiwe ozayo egameni leNkosi.

! Ubusisiwe umbuso ozayo kababa wethu uDavida! Hosiyana kweliphezulu!

UMarku 11: 8-10

Noma ngubani osindiswa nguJesu uthela izithelo. Awuhlali uthanda isono futhi uguqula impilo yakho. Izithelo zawo zisengaba luhlaza nezincane, zifihlwe phakathi kwamaqabunga, kepha akhona. Abanye abantu bangabonakala ngathi bayamthanda uJesu, kepha abaphendukanga ngakho-ke abayeki isono.

Velisani izithelo ezifanele ukuphenduka.

UMathewu 3: 8

Ngelinye ilanga, umuntu ngamunye uyokwahlulelwa uNkulunkulu futhi noma ngubani ongakhombisi izithelo zempilo eguqulwe nguJesu uzojeziswa. Ngakho-ke, ikholwa ngalinye kumele lihlaziye impilo yalo futhi libone ukuthi yini okudingeka iguquke. Ngosizo lukaJesu, singathela izithelo eziningi.

Lokhu bekulokhu! Sithemba ukuthi le ndatshana emfushane ikusizile ukuthi uqonde kungani uJesu aqalekisa umkhiwane. Sinezinye izindatshana eziningi eziphendula imibuzo yeBhayibheli. Ngokwesibonelo, kungani bethi uJesu iNdodana kaDavide? Uma ufuna ukuqhubeka nokufunda imfundisoji ngendlela ejabulisayo, sincoma ukuthi uqhubeke uphequlule Thola.online.