Kungani iSodoma neGomora labhujiswa?. Ibhayibheli lisitshela ngendaba yamadolobha amabili abhujiswa uNkulunkulu ngomlilo nesibabule. ISodoma neGomorra. Lokhu kulandisa kukaGenesise kubonisa amadolobha amabili lapho isono nobubi kwathatha abakhileyo kuso. Ngakho-ke Kwakufanele uNkulunkulu ababhubhise njengesibonelo salokho okwenzekayo lapho isono siba sikhulu kakhulu.

Kodwa-ke, kubalulekile ukuqonda kahle ukuthi kwenzekeni.

Kungani iSodoma neGomora labhujiswa?: Indaba

Kungani iSodoma neGomora labhujiswa uNkulunkulu

Kungani iSodoma neGomora labhujiswa uNkulunkulu

U-Abrahama noLoti

Ngesinye isikhathi empilweni yabo, u-Abrahama nomshana wakhe uLoti bahlukana. ULoti wahlala emzini waseSodoma ngoba isifunda sasivundile kakhulu. Kodwa abantu bendawo babebabi kakhulu.

“U-Abrahama wahlala ezweni laseKhanani, uLoti yena wayohlala emadolobheni asesigodini, wamisa ikamu lakhe eduze kwedolobha laseSodoma. Izakhamizi zaseSodoma zazimbi futhi zenze izono ezinkulu kakhulu eNkosini.

UGenesise 13: 12-13

Ukunqotshwa kweSodoma neGomora

Emva kwesikhathi, izakhamizi zaseSodoma naseGomora zehlulwa empini. ULoti nabo bonke abanye abahlali bathunjwa. Lapho ethola okwenzekile, U-Abrahama waqoqa iqembu wasindisa uLotikanye nezinye izakhamuzi zaseSodoma. I- Inkosi yaseSodoma yanikeza u-Abrahama ingcebo ngokubonga, kodwa wenqaba yonke imivuzo, kusukela U-Abrahama wayengafuni ukuzingcolisa ngengcebo yaseSodoma.

Inkosi yaseSodoma yathi ku-Abrama:

"Nginike abantu bese ugcina izimpahla."

Kepha u-Abrama waphendula wathi:

"Ngifungile iNkosi, uNkulunkulu oPhezukonke, umdali wezulu nomhlaba, ukuthi angiyikuthatha noma yini okungeyakho, ngisho nentambo noma umucu wembadada." Ngakho-ke awusoze wathi, "Nginothisile u-Abrama."

UGenesise 14: 21-23

Isicelo sika-Abrahama

Kwesinye isenzakalo, ingelosi yeNkosi yavakashela u-Abrahama wamtshela ukuthi uzophenya ngamacala aseSodoma naseGomora futhi Ngangibajezisa abantu. U-Abrahama ngaleso sikhathi icele umusa kubantu abalungile owayehlala esifundeni. Ngakho-ke, uNkulunkulu ukusho lokho uma ethola yedwa 10 amadoda alungile, wayengeke aqede iSodoma neGomora.

Wabe esondela eNkosini wathi:

"Ngabe uzoqothula abalungile kanye nababi ngempela?" Mhlawumbe kukhona abalungileyo abangamashumi amahlanu edolobheni. Ngabe uzoziqothula zonke, futhi ngeke yini uthethelele leyo ndawo ngothando lwabalungileyo abangamashumi amahlanu lapho? Kakube kude nawe ukwenza into enjalo! Bulala abalungile kanye nababi, futhi bobabili baphathe ngendlela efanayo? Ungalokothi wenze into enjalo! Wena, onguMahluleli womhlaba wonke, ngeke yini wenze ubulungiswa?

UGenesise 18: 23-25

Ukujeziswa kweSodoma neGomora

Nokho, angatholanga amadoda alungile ayi-10. Kepha, ngenxa yothando luka-Abrahama, UNkulunkulu wathumela izingelosi ezimbili ukuba zikhiphe uLoti nomndeni wakhe eSodoma ngaphambi kokubhujiswa, ngoba kwakunguye yedwa umuntu olungile kuleyo ndawo. ULoti wamema izingelosi (owayebukeka njengamadoda) ukuchitha ubusuku endlini yakhe.

Lapho kufika ubusuku, konke Amadoda aseSodoma azungeze indlu kaLoti futhi bafuna ukuthi alethe izivakashi zakhe ezimbili ukuze badlwengulwa. Babengakalali lapho amadoda asedolobheni laseSodoma ezungeze indlu. Bonke abantu ngaphandle kokukhetha, abancane nabadala, bebekhona. Babiza uLoti bathi kuye:

"Aphi lamadoda afike azolala endlini yakho?" Baphonse! Sifuna ukulala nabo!

UGenesise 19: 4-5

ULoti wazama ukubavimba, kodwa la madoda aphenduka abe nodlame. Ngemuva kwalokho izingelosi zalimaza amadoda ngobumpumputhe waxosha uLoti nomndeni wakhe emzini. Babaleka uNkulunkulu wabhubhisa iSodoma neGomora.

Lana umlilo nesibabule eSodoma naseGomora, konakalisa yonke into. Ngakusasa ekuseni, u-Abrahama waqalaza etendeni lakhe futhi wabona kuphela intuthu eqatha ephuma emhlabathini.

ULoti wafika eZowari lapho kusa; INkosi yase yenza imvula yomlilo nesibabule kwehla ezulwini phezu kweSodoma neGomora. Ngakho wabhubhisa leyo mizi nabo bonke abahlali bayo, kanye nawo wonke amathafa notshani obuphansi.

UGenesise 19: 23-25

Manje njengoba wazi

Zaziyini izono zaseSodoma naseGomora?

Abantu baseSodoma naseGomora benza izono eziningi ezaholela ekubhujisweni kwabo. Abagcinanga nje ngokufela isono. Bafa ngoba balahla ngokuphelele ubuhle futhi ubulungiswa, ezinikela ngokuphelele esonweni.

Ezinye zezono zaseSodoma naseGomora okukhulunywa ngazo eBhayibhelini yilezi:

  • Udlame nokuziphatha kabi ngokocansi.

    Kanjalo neSodoma neGomora nemizi engomakhelwane ibekwe yaba yisifundo, ihlupheka ngokujeziswa ngomlilo ophakade, ngokuba yenze, njengalezo, ukuziphatha okubi kobulili nemikhuba emibi emelene nemvelo. UJuda 1:7

  • Ukungabi namahloni: abasizwanga isidingo sokufihla isono sabo.

    Ukuzikhukhumeza kwabo kubamangalela, futhi, njengeSodoma, baziqhayisa ngesono sabo; abasifihli nokusifihla, maye kubo, ngokuba bazibangela amashwa abo. U-Isaya 3: 9

  • Ukuzidla nokudelela abaswele.

    Udadewenu iSodoma nemizana yakhe bonile ngokuziqhenya, ukuminza, ukunganaki, nokunganaki abampofu nabampofu. Babezikholelwa ukuthi bangcono kunabanye, futhi phambi kwami ​​bazitika ngemikhuba enyanyekayo. Kungakho, njengoba ukubonile, ngibaqedile. UHezekeli 16: 49-50

Yini esingayifunda eSodoma naseGomora?

Ukubhujiswa kweSodoma neGomora nakho kwaba yisibonelo. Njengoba iSodoma neGomora zabhujiswa, ngelinye ilanga uNkulunkulu uzojezisa bonke abantu. UNkulunkulu uzokwenza ubulungiswa.

Ngaphezu kwalokho, walahla imizi yaseSodoma naseGomora, wayenza umlotha, wayibeka njengesifundo kwababi.  2 Petru 2: 6

Ababi bazothola abakufanele, Kepha uNkulunkulu unamandla okuvikela abalungile. UNkulunkulu wamxolela uLoti futhi futhi uyabaxolela labo abamthandayo, benqaba isono esibazungezile.

Ngakolunye uhlangothi, wakhulula uLoti olungile, owayekhungathekiswe impilo engalawuleki yalaba ababi, ngoba lo olungileyo, owayehlala nabo futhi ethanda okuhle, usuku nosuku wezwa umphefumulo wakhe udwengulwa yimisebenzi emibi wabona futhi wezwa. Konke lokhu kukhombisa ukuthi iNkosi iyakwazi ukukhulula labo abaphila njengokufunwa nguNkulunkulu esivivinyweni, futhi igcina ababi ukuze babajezise ngosuku lokwahlulelwa.

2 Phetro 2: 7-9

Sithemba ukuthi uyaqonda manje kungani iSodoma neGomora kwabhujiswa Hewu Nkosi yami. Khumbula njalo ukuthi isono sizokususa KUYE.