Yini injongo yokuphila ngokweBhayibheli. Njengoba umuntu ekuleli zwe uye wazibuza iyini incazelo yokuba khona kwayo. Cishe yiyona engaziwa kakhulu ezimpilweni zethu. Siyizilwane ezinengqondo ngakho-ke sidinga ukusesha impendulo kuleli qiniso ngomthetho wembangela nomphumela.

Kodwa-ke, yize abantu abaningi bezulazula empilweni bengazi kahle ukuthi bangayiphila kanjani noma ngaphandle kwenjongo yangempela, yawo wonke amaKrestu, lo mbuzo unempendulo ecacile. Sikweleta nje funda futhi uhlaziye iBhayibheli ukuze ulazi.

Yini injongo yokuphila ngokweBhayibheli: Incazelo enezindima

Injongo yokuphila ngokweBhayibheli

Injongo yokuphila ngokweBhayibheli

IBhayibheli lisho lokho injongo yangempela yempilo yethu isekelwe ekusondeleni kuNkulunkulu. Usidalele ukuba simdumise futhi sibe nobudlelwano naye.NgoJesu sithola injongo empilweni.

ngothando esimisele ngaphambili, ukuba senziwe abantwana bakhe ngoJesu Kristu ngokomusa womusa wentando yakhe,

kube udumo enkazimulweni yomusa wakhe, ngawo asenza samukeleka kuye oThandekayo.

Kwabase-Efesu 1: 5-6

UNkulunkulu unguMdali wokuphilaKungakho Nguye onika injongo empilweni. UNkulunkulu wasidalela udumo. Usibumbe ngendlela ekhethekile, ukukhombisa inkazimulo yaKhe nothando lwaKhe ngathi. Le yincazelo enkulu yokuphila.

Izilo zasendle zizongihlonipha, izimpungushe nezinkukhu zentshe; ngoba ngiyoletha amanzi ehlane, imifula endaweni eyedwa, ukuze abantu bami, abakhethiweyo bami, baphuze.
Leli dolobha engizenzele lona; izindumiso zami zizoshicilela.

U-Isaya 43: 20-21

Ukuphela kwento engagcwalisa isikhala empilweni ubuhlobo noNkulunkulu »... by njengalokhu bonke bonile, basilela enkazimulweni kaNkulunkulu, belungisiswa ngesihle ngomusa wakhe ngokuhlengwa okukuKristu Jesu»KwabaseRoma 3: 23-24. KuNkulunkulu sithola ukuthula, ukwaneliseka kanye nenjabulo. Akukho okunye okunganikeza injongo yangempela empilweni. Uthando lukaNkulunkulu lunikeza injongo empilweni.

Ngenxa yesono, isintu samfulathela uNkulunkulu. Isono sishiya isikhala esikhulu ezinhliziyweni zethu, ngoba siyasiqhelelanisa nalabo abasinika injongo empilweni yethu. Sizama ukugcwalisa isikhala ngezinye izinto, njengemali, umndeni, nempumelelo, kepha lezo zinto azisanelisi ngokuphelele. UNkulunkulu kuphela onikeza injongo empilweni.

Ngibe sengibheka yonke imisebenzi eyenziwe izandla zami, nomsebenzi owathathayo ukuyenza; bheka, konke kwakuyize nokufuna umoya, kungekho nzuzo phansi kwelanga.

UmShumayeli 2: 11

UJesu weza ukuze sikwazi ukuba nobudlelwano noNkulunkulu futhi. Esiphambanweni wathatha isijeziso sezono. Manje, labo abaphendukayo ezonweni zabo futhi bamukele uJesu njengoMsindisi wabo baphinde bahlanganiswa noNkulunkulu. Impilo inengqondo!

Ungayifeza kanjani injongo uNkulunkulu angayithumeli

Ungayifeza kanjani injongo uNkulunkulu angayithumeli

Ungayifeza kanjani injongo uNkulunkulu angayithumeli

UNkulunkulu nguyena onika injongo kukho konke esikwenzayo empilweni. Lapho sibeka uJesu njengenkhampasi yethu 'ngasenyakatho', asidideki futhi Ngobuholi bakho singafinyelela izinto ezinhle. Labo abathanda uJesu banezinhloso eziningi ezinhle, ezengeza inani nenjongo empilweni emhlabeni, ngakho-ke kufanele:

 • Lalela uNkulunkulu: Imiyalo kaNkulunkulu mihle futhi Basisiza ukuthi siphile ngenhloso.

  Isiphetho sayo yonke inkulumo esiyizwile yilesi: Mesabe uNkulunkulu, ugcine imiyalo yakhe; ngoba lokhu kuphelele kumuntu.
  UmShumayeli 12: 13

 • Memezelani ivangeli lakhe. Ngaleyo ndlela futhi uzosiza abanye abantu ukuthola injongo yokuphila.

  UJesu wasondela wakhuluma kubo, wathi: Nginikwe lonke igunya ezulwini nasemhlabeni. Ngakho-ke hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhapathize egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele; nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho; futhi bhekani, nginani nsuku zonke, kuze kube sekupheleni komhlaba. Amen. Mathewu 28: 18-20

 • Jabulela impilo: ngaphandle kukaNkulunkulu, ubumnandi bempilo abusiqedi; kodwa, noNkulunkulu, singathola ukwaneliseka kwangempela kuzo zonke izinto ezinhle uNkulunkulu asinika zona, ngisho nezilula kakhulu.

  Nakhu-ke okuhle engikubonile: ukuthi kuhle ukuthi udle, uphuze, futhi ujabulele okuhle kuwo wonke umsebenzi wakho ozikhandle ngawo phansi kwelanga, zonke izinsuku zokuphila kwakho uNkulunkulu akunike zona ; ngoba lokhu kuyingxenye yakho.Ngokunjalo, kuwo wonke umuntu uNkulunkulu amnikeza ingcebo nempahla, futhi emnika amandla okuthi azidle, abambe iqhaza, futhi ajabulele umsebenzi wakhe, lokhu kuyisipho sikaNkulunkulu. UmShumayeli 5: 18-19

 • Ukuthanda abanye: Ukuthanda abanye abantu kunika impilo injongo ethe xaxa, lapho sithanda umakhelwane wethu esiphilayo Inhloso kaNkulunkulu.

  Woyithanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nangawo onke amandla akho. Lona ngumyalo oyinhloko. Owesibili uyafana nawo: Wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Awukho omunye umyalo mkhulu kune- lezi. Marku 12: 30-31

 • Yandisa futhi ubuse umhlaba: ukuba yingxenye yomndeni, ukusebenza nokunakekela umhlaba wethu yizinto ezinhle kakhulu lezo baba nencazelo yangempela kuJesu.

  Futhi uNkulunkulu wadala umuntu ngomfanekiso wakhe, ngomfanekiso kaNkulunkulu wamdala; wabadala kwaba owesilisa nowesifazane. UNkulunkulu wababusisa, wathi kubo: "Zalani nande; gcwalisani umhlaba, niwunqobe, nibuse phezu kwezinhlanzi zolwandle, nezinyoni zezulu, naphezu kwazo zonke izilwane ezihamba phezu komhlaba. UGenesise 1: 27-28

Lapho sifuna uMbuso kaNkulunkulu okokuqala, usinikeza konke okunye.  Lapho sibona uthando lukaNkulunkulu, impilo iba nencazelo ecacile. Ngenxa yabo siphelelwa ukwesaba futhi sandisa ukuthembela kwethu Kuye.

Njengoba nje sinezikhathi zenjabulo nobunzima, nathi sizoba nezikhathi ezinzima. Umehluko kulokho esikukholelwayo. Lapho sikholwa kuJesu siqala ukubhekana nezinkinga ngesimo sengqondo esehlukile. UJesu wathi sizoba nezinhlupheko nobunzima, kepha unqobile el mundo futhi ungakithi, ngakho-ke, akukho okufanele sesabe.

Lokhu bekulokhu! Sithemba ukuthi le ndatshana ikusizile ukuthi uqonde iyini inhloso yempilo ngokusho kwebhayibheli. Uma uzibuza ungazi kanjani ukuthi uNkulunkulu unawe, qhubeka upheqa Thola.online.