Indlela yokuthethelela umuntu ngokwebhayibheli. Wake wayizwa inkulumo ethi, “Ngiyaxolela, kodwa angikhohlwa”? Iqiniso liwukuthi, nakuba lisetshenziswa kabanzi, alilungile. Ukuxolela kusho ukukhohlwa umonakalo odalwe ngomunye umuntu. Ngakho-ke, ukuphela kwendlela yokuthethelela othile ukukhohlwa ngokuphelele amaphutha akhe.

El ukuba ngumuntu iyisilwane esinemizwa engokwemvelo yokuphila lokho yakha isivikelo sokuzivikela kukho konke okukuzwisa ubuhlungu. Ngokwalesi sizathu, kunzima kakhulu ngathi ukuxolela umonakalo abawenza kithi. Nokho, kuyadingeka lokho Masifunde ukuxolela ukona kwabanye. Asinakuphila ngaphansi kwejoka lemizwelo elimazayo enjengokuthukuthela, ukuziphindiselela, noma ukusolwa. Ukufunda ukuthethelela kuwumsebenzi onzima lapho umonakalo usumkhulu kakhulu. Noma kunjalo, ukuphela kwendlela yokwenza ube nokuthula nawe. 

Kuwo wonke umKristu, intethelelo i ucezu olubalulekile ukuze kuzuzwe Insindisongakho-ke kubalulekile funda ukuthethelela ngokuthembeka nangokuphelele. Ngenxa yalokhu, ibhayibheli lisikhombisa indlela okufanele sihambe ngayo.

Ungathethelela kanjani umuntu ngokuya ngebhayibheli igxathu negxathu

Ungathethelela kanjani umuntu ngokuya ngebhayibheli igxathu negxathu

Ungathethelela kanjani umuntu ngokuya ngebhayibheli igxathu negxathu

Ungakwazi thethelela ngosizo lukaNkulunkulu. Ngokufa esiphambanweni, uJesu wakhokha inani lazo zonke izono. Kuzokusiza ukuthi uzikhulule ebuhlungu nasesifisoni sokuziphindiselela., evula indlela yokuthethelelwa. Ukuthethelela akuwona umuzwa ongeke ukwazi ukuwulawula. Thethelela kuyisinqumo osenzayo, esiba nomthelela emizweni yakho.

Ukufeza lokhu, sincoma ukuthi ulandele lezi zinyathelo. Khumbula ukuthi kuwumsebenzi onzima, kodwa ngosizo lukaNkulunkulu, noma yini ingenzeka.

1. Bhekana nenkinga

Kunezinto ezincane esingazinaki, ngoba aziyona inkinga. Kodwa kunezinto ezingalungile esingeke sizishaye indiva. Ukwenza sengathi akunankinga ngeke kusizeKuzokwenza izinto zibe zimbi kakhulu ngokuhamba kwesikhathi. Kumele yamukela ukuthi kunenkinga bese unquma ukuyixazulula ngosizo lukaNkulunkulu.

2. Yazisa imizwa yakho

Kungokwemvelo ukuzizwa uthukuthele, ukhungathekile, uphatheke kabi, uphatheke kabi lapho othile ekona. Ukwenza sengathi awuzwanga lutho, okuyinto enhle, kuyiphutha. Tshela uNkulunkulu indlela ozizwa ngayo. UNkulunkulu uyazwisisa.

Ngokuhamba kwesikhathi, ubuhlungu kufanele buphele. Uma kungenjalo, cela uNkulunkulu akusize ungabambeki kulemizwa. Kubalulekile funda ukuphatha imizwa ngendlela enempilo.

Wozani kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo, mina ngizakuniphumuza. Bekani ijoka lami phezu kwenu, nifunde kimi, ngokuba ngimnene, ngithobekile ngenhliziyo; niyakufumana ukuphumula kwemiphefumulo yenu; Ngokuba ijoka lami lihle, nomthwalo wami ulula.

UMathewu 11: 28-30

3. Memezela intethelelo

Nquma ukuxolela umuntu okuphathe kabi. Zama ukuqonda ukuthi uJesu uselikhokhe kakade inani lezono zalowo muntu, kanye nezakho. Ukuthethelela akusho ukuthi lokho umuntu akwenzile kulungile. Ukuthethelelwa kuphila ngaphandle kokuvumela imiphumela yesono ikonakalise.

nibekezelelana, nithethelelane, uma umuntu enensolo ngomunye. Njengoba uKristu anithethelela, yenzani kanjalo nani.

KwabaseKolose 3: 13

Tshela unkulunkulu ukuthi uyamxolela lo muntu. Tshela lowo muntu izono ozithethelelayo. Nquma ukuyeka ukucasuka. Nika konke kuNkulunkulu, makanakekele omunye umuntu. Uma lowo muntu eza ezocela intethelelo yakho, mtshele ukuthi umthethelele.

4. Lahla isono

Uma othile esona, kulula ukuphendula ngokuthi naye one. Uma wonile, cela intethelelo kuNkulunkulu ngesimo sakho sengqondo futhi ucele usizo Kuye ukuze ungaphinde wenze into efanayo esikhathini esizayo. Thola izindlela zokuveza imizwa yakho ngendlela engcwele. Imizwa ayiyona inkinga, yilokho esikwenzayo ngayo okungaba kubi.

Thukuthelani, kodwa ningoni; ungagqoki el sol ngentukuthelo yakho.

Efesu 4: 26

Izikhathi eziningi, lapho othile esilimaza, kushiya amamaki (ukucindezeleka, imibono eyiphutha ngawe, ukwesaba…). Cela uNkulunkulu apholise amanxeba akho. Uma uthanda, iqiniso lakhe lizokubuyisela. Ungasivumeli isono sinqobe.

Kufanele ngithethelele kangaki?

Kufanele ngixolele kangaki

Kufanele ngixolele kangaki

UJesu wathi kumelwe sithethelele izikhathi eziningi. Akufanele silandelele izikhathi esithethelela ngazo. Khumbula, uNkulunkulu ukuthethelele zonke izono zakho. Ngakho futhi Kufanele uthethelele izono zabanye, ngisho noma bengakuceli ukuthethelelwa.

UPetru wayesesondela kuye, wathi: “Nkosi, umfowethu ngiyakumthethelela kangaki na? Kuze kube yisikhombisa? UJesu wathi kuye: Angisho kuwe kuze kube kasikhombisa, kodwa kuze kube kamashumi ayisikhombisa aphindwe kasikhombisa.

Mathewu 18: 21-22

Ukuthi uyathethelela akusho ukuthi lowo muntu ufanelwe wumethemba. Lokhu kuzodinga ukululama kancane kancane. Akusho njalo ukubuyela ebudlelwaneni njengangaphambi komonakalo. Kunezimo lapho kungcono kakhulu ukuhlala kude nalowo muntu, ngisho noma umthethelele, kungase kudingeke wenze kanjalo ngenxa yakho nokuphepha.

Lokhu bekulokhu! Sithemba ukuthi le ndatshana ikusiza ukuthi uqonde umthethelela kanjani umuntu ngokwebhayibheli. Uma manje ufuna ukwazi ungayifinyelela kanjani insindiso ngokweBhayibheli, qhubeka upheqa Thola.online.