Ungakulawula kanjani ukukhathazeka usebenzisa ibhayibheli. Ukukhathazeka kubonakala njengo umuzwa wokwesaba nokungahlaliseki ezimeni ezahlukahlukene. Ngakho-ke, kubalulekile funda ukuyilawula ukuze ingakukhubazi noma ikukhawulele.

Ukulawula ukukhathazeka kungaba nzima. Noma kunjalo, ungakwenza ngosizo lukaNkulunkulu. I- IBhayibheli lisibonisa indlela yokunciphisa ukukhathazeka ngosizo lukaJesu. Awudingi ukubhekana nokukhathazeka wedwa. UNkulunkulu unawe.

Nanka amanye amathiphu okuthi ungakulawula kanjani ukukhathazeka ngokweBhayibheli:

Ungakulawula kanjani ukukhathazeka usebenzisa ibhayibheliLawula ukukhathazeka usebenzisa ibhayibheli

1. Funda lokho okushiwo yiBhayibheli

IBhayibheli likhuluma ngoNkulunkulu uSomandla, okuthandayo futhi ophethe impilo yakho. Uma unikela ngempilo yakho kuye, akufanele wesabe ikusasa, ngoba Uyakunakekela. Njengoba ufunda iBhayibheli, uzothola ukuthi kanjani UNkulunkulu muhle, uhlakaniphile, ulungile futhi akaze ehluleke.

Ungakhathazeki ngalutho, uma izicelo zakho zingaziwa phambi kukaNkulunkulu ngomthandazo wonke nangokunxusa, ngokubonga.
Ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke kuyakulondoloza izinhliziyo zenu nemicabango yenu kuKristu Jesu.

KwabaseFiliphi 4: 6-7

2. Nikeza ukukhathazeka kwakho kuNkulunkulu

Ukukhathazeka kufana nomthwalo osindayo. Nikeza umthwalo kuNkulunkulu. Khuluma ngokukhathazeka kwakho bese ubuza, "Thatha lokhu, angikwazi ukukuthwala ngedwa." Thembela kuNkulunkulu futhi umvumele alawule impilo yakho. Noma nini lapho ukhathazeka kakhulu, tshela uNkulunkulu futhi umnikeze ukukhathazeka.

Niphonse zonke izinkathazo zenu phezu kwakhe, ngoba uyanikhathalela.

1 Petru 5: 7

3. Funa umbono omusha

Indlela enhle yokulawula ukukhathazeka yile bheka isimo ngombono obanzi. Uma wemukele uJesu njengomsindisi wakho, uneziqiniseko ezimbili ngekusasa:

  • UJesu akasoze akushiya.

    Yiba yimikhuba yakho ngaphandle kokuhaha, yaneliswe yilokho onakho manje; ngoba uthe: Angiyikukushiya, noma ngikushiye. Hebheru 13: 5

  • Uzoya ezulwini, ekuphileni okuphakade.

    Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kuwe: Ozwa izwi lami, akholwe ngongithumileyo, unokuphila okuphakade; futhi ngeke ize kulahlwe, kodwa isidlulile ekufeni yangena empilweni. Johane 5:24

Lezi zinto ezimbili ziqinisekisiwe noma ngabe kwenzekani empilweni yakho. Noma yini eyenzekayo, uNkulunkulu uzokunakekela. Ezikhathini ezinzima kakhulu empilweni, ngokukhathazeka okuningi, khumbula lokhu.

Ukuyibeka ngombono nakho kusiza ukulawula ukukhathazeka ngezinto ezincane. Ukuthola amaphuzu aphansi esivivinyweni noma ukuphuthelwa ibhasi ngeke kuchithe impilo yakho yonke. Ukukhathazeka akusizi ukuxazulula izinkinga zempilo.

Futhi ngubani kini ongakwazi ukwengeza ingalo ebudeni besimo sakhe ngokukhathazeka?

Ngoba uma ungenakukwazi okuncane, ukhathazekelani ngokunye na?

ULuka 12: 25-26

Xazulula inkinga ngayinye ngayinye

Ukukhathazeka kuvame ukubangelwa ukucabanga ngezinkinga eziningi ngasikhathi sinye. Uma lokhu kwenzeka, kufanele uhlele izinto eziza kuqala kuwe. Izinkinga zakusasa azifanele ukukhathazeka ngazo. Vele ugxile ekuxazululeni izinkinga zanamuhla bese ushiya ikusasa ezandleni zikaNkulunkulu. Ungazami ukuxazulula yonke into ngasikhathi sinye; xazulula inkinga eyodwa ngasikhathi.

Ngakho-ke ungakhathazeki ngengomuso, ngoba ikusasa lizoletha ukukhathazeka kwalo. Ububi bakhe banele usuku ngalunye.

UMathewu 6: 34

5. Funa usizo

Awuwedwa. Ukulawula ukukhathazeka akulula ngaso sonke isikhathi, kodwa UNkulunkulu usebenzisa abanye abantu ukukusiza. Ukuba nabantu asebevele bafunda ukubhekana nokukhathazeka kuhle ukubona ukuthi bangakuphatha kanjani ngendlela ebonakalayo. Ngakho-ke funa usizo lomfundisi othembekile noma umholi ukuze akuqondise. Uma ukukhathazeka kukubangela izinkinga zomzimba, funa usizo lwezokwelapha futhi.

Ukukhathazeka enhliziyweni yomuntu kuyayicindezela;
Kepha igama elihle liyamjabulisa.

Taga 12:25

 

Lokhu bekulokhu! Siyethemba ukuthi le ndatshana ikusiza ukuthi wazi ungalawula kanjani ukukhathazeka usebenzisa ibhayibheli. Khumbula ukuthi uNkulunkulu unawe, kepha akakulweli, ngakho-ke, ukuzimisela kwakho ukuguqula izimo kubalulekile kule nqubo.

Uma uyithandile le ndatshana futhi manje ufuna ukwazi lithini ibhayibheli ngokudangala, qhubeka upheqa Thola.online.