Babunjani ubuntwana bukaJesu? Sonke siyawazi umyalezo kaJesu, ukuthi waphila kanjani, futhi ngaphezu kwakho konke, ukuthi wafa kanjani. Impilo yomlingiswa obaluleke kakhulu emlandweni iyisihloko sokutadisha nokuhlaziywa ngoprofesa, izazi-mlando, izazi zenkolo namakholwa avela kuwo wonke umhlaba. el mundo. Kodwa-ke, ulwazi kuphela esinalo ngempilo yakhe lungatholakala ku- amavangeli, egxile kakhulu eminyakeni emithathu edlule yokuphila, eshiya bonke ubuntwana bakhe ngemuva.

Kumele sikhumbule ukuthi inhloso yamaVangeli akukhona ukwenza umlando ophelele womlingiswa, kodwa gxila kumyalezo ayefuna ukuwudlulisa chas. Ngakho-ke, ibhayibheli likhuluma okuncane ngobuntwana bakhe ngoba alifanele.

Nokho, abavangeli basishiya eminye imininingwane esivumela ukuthi sakhe kabusha ngokwengxenye ukuthi ubuntwana bukaJesu babunjani, lapho azalelwa khona nokuthi unhloboni yemfundo.

Babunjani ubuntwana bukaJesu

Babunjani ubuntwana bukaJesu

Babunjani ubuntwana bukaJesu?

Ukuzalwa neminyaka yokuqala

Jesús wazalelwa eBetlehema laseJudiya. Kuthiwa ngonyaka ka-zero. Kunokungafani maqondana nonyaka ngqo wokuzalwa kwakhe, kepha-ke, singakuthola ukuzalwa kwakhe eminyakeni yokugcina yokubusa kuka UHerodi.

I-Los abazali bakaJesu, uMaria noJoséBabehlala eNazaretha, kodwa kwakudingeka baye eBhetlehema ukulandela umyalo weNkosi uKesari Awugustu, owakhipha umthetho wokubalwa kwabantu owawuphoqa umuntu ngamunye ukuthi abhalise edolobheni lakubo.

Ngaleyo minyaka, kwakubusa iNkosi egama linguHerode Omkhulu. NgokwamaVangeli, lapho ebona ukuthi amadoda ahlakaniphile aseMpumalanga ahlekisa ngaye, wanquma isigwebo sentambo kuzo zonke izingane ezineminyaka engaphansi kwemibili ezihlala eJudiya, ngakho UJesu nabazali bakhe kwadingeka babalekele eGibhithe. Nokho, ngemuva ukufa kusuka kuHerodi, umndeni wabuyela eNazaretha. Lapho, uJesu wakhulela ebuntwaneni obujwayelekile njenganoma yimuphi umntwana wesikhathi sakhe. Wafunda emasinagogeni futhi wafunda ukuhweba kuYise njenganoma iyiphi enye ingane yamaJuda.

Kepha uHerode wafa; bheka, ingelosi yeNkosi yabonakala kuJosefa ngephupho eGibithe,

Wathi: "Vuka uthathe umntwana nonina, uye ezweni lakwa-Israyeli; ukuthi bafile yilabo abafuna ukufa kwengane.

Wayesevuka, wathatha umntwana nonina, weza ezweni lakwa-Israyeli.

Lapho ezwa ukuthi u-Arkelawu ubusa eJudiya esikhundleni sikaHerode uyise, wesaba ukuya khona; kepha waxwayiswa ngokwambulwa ngamaphupho, waya ezingxenyeni zaseGalile.

Wafika wahlala emzini obizwa ngokuthi yiNazaretha, ukuze kugcwaliseke okwashiwo ngabaprofethi ukuthi uzobizwa ngokuthi ngumNazaretha.

UMathewu 2: 19-23

I-Anecdote kaJesu eneminyaka eyi-12

Ukuphela kwendatshana esingayithola ezinhlelweni zebhayibheli UJesu lapho eneminyaka eyi-12 futhi waya eJerusalema nabazali bakhe ukuyogubha iPhasika. Lapho abazali bakhe bebuyela ekhaya, babengazi ukuthi uJesu wayesele ngemuva. Babecabanga ukuthi unezinye izihlobo zakhe. Ngemuva kokufuna izinsuku ezintathu, bathola umfana ethempelini, elalele futhi ebuza imibuzo kubafundisi bezomthetho.. Abazali bakhe bamthethisa ngokungabakhathaleli, kodwa wakuphendula lokho Wayesendlini kaYise. 

 

Njalo ngonyaka abazali bakaJesu babekhuphukela eJerusalema emkhosini wePhasika. Lapho eneminyaka eyishumi nambili ubudala, baya lapho njengokujwayelekile. Ngemuva komkhosi, baqala uhambo lokubuyela emuva, kodwa ingane uJesu yayisele eJerusalema, abazali bayo benganakile. Bona, becabanga ukuthi wayephakathi kweqembu labahambi, bathatha uhambo losuku ngenkathi bemfuna phakathi kwezihlobo nabantu abajwayelene nabo. Lapho bengamtholi, babuyela eJerusalema beyomfuna. Emva kwezinsuku ezintathu bamthola ethempelini, ehlezi phakathi kwabafundisi, ebalalele, ebabuza nemibuzo. Bonke ababemuzwa bamangala ngokuhlakanipha kwakhe nangempendulo yakhe. Lapho abazali bakhe bembona, bamangala.

"Ndodana, kungani uziphathe kanje nathi?" Umama wakhe wamtshela. Bheka, uyihlo nami besikufuna sikhathazekile!

"Kungani bengifuna?" Beningazi yini ukuthi kufanele ngibe sendlini kaBaba na?

Kepha abakuzwanga lokho akushoyo.

ULuka 2: 41-50

 

Okuwukuphela kolwazi esinalo, ngaphandle kokuzalwa kwakhe kanye ne-anecdote esesikutshelile, yilokho UJesu wayengumntwana olalelayo owakhula ngobukhulu, ukuhlakanipha, nomusa.

Umntwana wakhula, waqina; wathuthuka ekuhlakanipheni, nomusa kaNkulunkulu wahamba naye.

U-Lucas 2: 40

 

Ngakho uJesu wehla nabazali bakhe waya eNazaretha futhi waphila ngaphansi kwabo. Kepha unina wagcina zonke lezi zinto enhliziyweni yakhe. UJesu waqhubeka nokukhula ekuhlakanipheni nasekukhuleni, futhi ngokwengeziwe ethokozela umusa kaNkulunkulu nabantu bonke.

ULuka 2: 51-52

Iyiphi imfundo uJesu ayenayo?

Izinkomba ezimbalwa ezikhuluma ngobuntwana bakhe zisenza sicabange ukuthi uJesu wayekwazi ukufunda isiHeberu futhi wayeyazi kahle imibhalo. Cishe wayithola imfundo eyisisekelo etholwa yizo zonke izingane ezingamaJuda zokufunda nokuqonda iZwi likaNkulunkulu. Kepha wayengenazo izifundo ezinhle njengabanye orabi. Ukuhlakanipha kwakhe kwavela empilweni yakhe yokuhlangana noNkulunkulu.

Waya eNazaretha, lapho ayekhulele khona, kwathi ngomunye uMgqibelo wangena esinagogeni njengenjwayelo. Asukume afunde.

U-Lucas 4: 16

UJesu wayengumbazi njengoyise. Cishe kwakunguJoseph owamfundisa lo msebenzi ngesikhathi esakhula njengoba kwakuyisiko emindenini yamaJuda ngekhulu XNUMX. Futhi, kungenzeka ukuthi wayenokuxhumana nezolimo, ngoba imisebenzi yezolimo njengokuvuna yayihilela imindeni yonke nemiphakathi.

La imfundo yokuziphatha kaJesu kungenzeka umthwalo wabazali babo. Indima yabazali kwakungukufundisa izingane zabo ukuthi zenze kanjani kahle futhi zisebenzise imithetho kaNkulunkulu empilweni yabo yansuku zonke.

Ingabe uJesu wenza izimangaliso ebuntwaneni bakho?

Akekho uJesu akazange enze izimangaliso ebuntwaneni bakhe. I isimangaliso sokuqala kaJesu kwaba nini waphendula amanzi aba yiwayini, ngemva kokubhapathizwa kwakhe, lapho eneminyaka engaba ngu-30 ubudala. Ubuntwana bukaJesu babungokwemvelo, njenganoma iyiphi enye ingane yangaleso sikhathi.

Lesi, isibonakaliso sakhe sokuqala, senziwa nguJesu eKhana laseGalile. Ngalokho wembula inkazimulo yakhe, futhi abafundi bakhe bakholwa kuye.

Johane 2: 11

Izihlobo zikaJesu zamangala kakhulu lapho zimbona eshumayela futhi enza izimangaliso. Ngokusobala, babengakaze babe nesizathu sokusola ukuthi wayenguMesiya. Ukube wayenze izimangaliso esemncane, akekho owayengamangala ngenkonzo yakhe.

Lapho kufika uMgqibelo, waqala ukufundisa esinagogeni.

"Uthathaphi izinto ezinje?" Abaningi kulabo abamuzwa basho ngokumangala. Yikuphi ukuhlakanipha lokhu okunikezwe kona? Zichazwa kanjani lezi zimangaliso ezivela ezandleni zakhe? Akasiye yini umbazi, indodana kaMariya nomfowabo kaJakobe, uJosefa, uJuda noSimoni? Odadewenu abakho yini lapha kithi?

Marku 6: 2-3

Lokhu bekulokhu! Sithemba ukuthi le ndatshana ikusizile ukuthi uqonde babunjani ubuntwana bukaJesu. Uma manje ufuna ukwazi i- isizathu esenza uJuda akhaphele uJesu, sincoma ukuthi uqhubeke upheqa Thola.online.