Zonke izidalwa eziphilayo zithambekele ekusebenziseni izikhathi zobunzima, kungaba ngenxa yokugula, izinkinga zomndeni noma esinye isimo esingavela. Kulezo zikhathi zesikhathi singathembela kwezinye amavesi emood izikhathi ezinzima okuye kwabhalwa embhalweni ongcwele ukuze siwafanele phakathi kwalezo zikhathi zobunzima obukhulu. 

Izwi likaNkulunkulu liphefumulelwe nguNkulunkulu waseZulwini ofanayo owayesebenzisa njengezinsimbi eziqondile amadoda ayegcina imamukelo yakhe futhi amkhonze futhi amlandele yingakho yonke leyo mibhalo esingayithola kuleyo ncwadi engcwele ingasisiza kukho konke izikhathi esizidingayo. 

Kunemibhalo kule ncwadi engcwele ebonakala ibhalelwe thina ikakhulukazi, kufanele nje silungele ukubabheka futhi bona, beholwa nguMoya Oyingcwele kaNkulunkulu, bazosifinyelela futhi bazonikeza umphefumulo wethu induduzo, amandla nakho konke ukuthi kudingeka sikwazi ukubhekana nesimo sethu futhi singakwazi ukuya phambili. Nayi eminye imibhalo esebhayibhelini noma amavesi wesikhuthazo ukuze ukwazi ukufunda ngezikhathi ezinzima.

1. Themba uNkulunkulu

1 KwabaseKhorinte 10:13

1 Khorinte 10:13 ” Asikho isilingo esinificile esingajwayelekile kubantu; futhi uthembekile uNkulunkulu, ongakuvumeli ukuba ulingwe ngokungaphezu kwalokho ongakuthwala, kepha kanye nalesi silingo uzokunika nendlela yokuphunyuka, ukuze ukwazi ukumelana naso.

Kumele sethembe ukuthi uNkulunkulu olungile usinike indlela yokuphuma kulobunzima esingabudlula. Uyazazi izinhliziyo zethu futhi naphakathi kwezikhathi ezinzima kwesinye isikhathi singakhohlwa futhi singakwazi ukubona ukuphuma kwethu noma ngabe sinakho phambi kwamehlo ethu, leso yisikhathi lapho kufanele sithembele uNkulunkulu futhi sithole ukuthula kwakhe okuncane ukuthi siyakwazi ukubona leyo ndlela yokuphunyuka asinika yona. 

2. UNkulunkulu ungakithi

Duteronomi 32: 6

Duteronomi 32: 6 “… Akuyena yini uyihlo owakudalayo? Ukwenzile futhi wakuqinisa. ”

Yena, uNkulunkulu uSomandla, ungubaba wethu futhi njengoba emuhle uhlala esinakekela. Usazi kusukela ngaphambi kokuba sisesibelethweni sikanina futhi yingakho engumsizi ongcono kakhulu esingaba naye, ikakhulukazi kulezo zikhathi lapho sicabanga ukuthi el mundo kuphezu kwethu. Ungubaba nomdali wethu, uyasikhathalela. 

3. Ungalokothi uyeke ukulwa

Heberu 11: 32-34

Heberu 11: 32-34  “Futhi yini enye engiyishoyo? Ngoba isikhathi besizoncipha lapho ngitshela uGideyoni, uBharaki, uSamsoni, uJefta, noDavide, noSamuyeli nabaprofethi; ukuthi ngokukholwa banqoba imibuso, benza ubulungiswa, bafinyelela izithembiso, basibekela imilomo yezingonyama, bacima imililo emikhulu, bavimbela inkemba, bakhipha amabutho obuthakathaka, baba namandla ezimpini, babalekela amabutho angaphandle ”.

Kumele sicabange ukuthi njengoba la madoda kaNkulunkulu athola ukunqoba, nathi sizokuzuza. Babengaphelele futhi badlula ezimeni ezinzima kepha babegcwele uNkulunkulu ngakho-ke bakwazi ukuphola, ukholo lungasisiza ukuthi sibe nokuthula noma ngabe sidlula phakathi kwesiphepho esikhulu. 

4. Fakazela ukuthi uqine

1 Phetro 3:12

1 Phetro 3:12 “Ngoba amehlo eNkosi aphezu kwabalungile, nezindlebe zabo ulalele imikhuleko yabo; Kepha ubuso beNkosi bumelana nabenza okubi. ”

Ukukholwa yikho okusenza sikholwe ukuthi ukulungele ukulalela yonke imithandazo yethu, ikakhulukazi lezo esizenza phakathi nezikhathi zobunzima. UNkulunkulu uyasizwa futhi usigcwalisela ngamandla akhe ukuze sibe nesibindi futhi singapheli amandla phakathi kobunzima. 

5. UNkulunkulu akusize kukho konke

2 KwabaseKhorinte 4: 7-8

2 KwabaseKhorinte 4: 7-8 “Kepha sinayo le ngcebo ezitsheni zobumba, ukuze amandla amakhulu avela kuNkulunkulu, hhayi avela kithi, ukuthi sikhathazwa yikho konke, kepha asixineki; enkingeni, kepha hhayi ngokuphelelwa yithemba. ”

Kulombhalo siyabona ukuthi ubuntu bomuntu buhlala bungena ezinsizini, kepha ukuthi kuNkulunkulu lezo zinsizi azisiphuthi ukuthula nokuzethemba uNkulunkulu kepha kodwa kusigcina sikukhipha konke ukudangala nokuphelelwa yithemba. SinoNkulunkulu ngaphakathi kithi futhi amandla akhe asenza siqine ngaso sonke isikhathi.

6. UZimu angekhe akuphuthe

Efesu 6: 10

Efesu 6: 10 "Okokunye, bafowethu, ziqiniseni eNkosini nasemandleni emandla ayo."

Lesi isimemo esicacile sokuziqinisa eNkosini, lokhu kumele kube yinto ephambili kithi phakathi kobunzima nangezikhathi zonke. Khumbula ukuthi uNkulunkulu ungumnikezeli wamandla ethu ngesikhathi esisidinga ngaso. Masingapheli amandla kodwa kunalokho, masithathe amandla kuNkulunkulu uqobo siqhubekele phambili. 

7. Kholwa yiNkosi

I-Psalm 9: 10

I-Psalm 9: 10 “Abaziyo igama lakho bayakwethemba,
Ngoba wena, O Nkulunkulu, awubashiyanga abakufunayo. "

Kulombhalo siyabona ukuthi kumele sikhathazeke kuqala ngokwazi igama leNkosi elinamandla futhi, kulokhu, asihlukanisi naye. Leli hubo liyisethembiso sokuthi uNkulunkulu uqobo ngeke amlahle lowo amfunayo, ngakho-ke masifune iNkosi futhi siyohlala sivikelekile. 

8. Kholwa emandleni kaNkulunkulu

Efesu 3: 20

Efesu 3: 20 "Futhi kuYe onamandla okwenza zonke izinto kakhulu kakhulu kunalokho esikucelayo noma ukuqonda, ngokwamandla asebenza kithi."

Singaqiniseka ukuthi uNkulunkulu unamandla, ngisho nalezozinto esicabanga ukuthi azikho isixazululo. Usithembisa ukuthi njengoba nje enamandla okudala ukudala zonke izinto, kuzoba ngcono kakhulu ukuphendula esikucelayo nangaphandle kokuthi siyakuqonda noma cha.

9. Phila ngokuthula

UMika 7: 8

UMika 7: 8 “Wena sitha sami, musa ukujabula ngami, ngoba noma ngiwile, ngizovuka; noma ngihlala ebumnyameni, uNkulunkulu uzoba ngukukhanya kwami ​​”.

Lona ngumbhalo okhuluma ngekusasa lethu, usitshela ukuthi yize siba nesikhathi esibi futhi izitha zethu zijabule ngezinkinga zethu, uNkulunkulu uyohlala engamandla ethu okuvuka, ekukhanyisweni kwethu ukuthi phakathi kobumnyama, kusilandele esikhanyisela indlela ukuze singakhubeki. 

10. Lwela injabulo

UMathewu 28: 20

UMathewu 28: 20 “Nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho; futhi bhekani, nginani nsuku zonke, kuze kube sekupheleni komhlaba. Ameni. "

Lesi isithembiso. Le ndoda isicela ukuthi sizigcine zonke izimfundiso zayo bese isiqinisekisa ukuthi uzoba nathi kuze kube sekupheleni komhlaba. Ngalezo zikhathi ezithandazela ukuthi siphelelwe amandla, isibindi futhi nokukholwa, khumbula ukuthi uhlala enathi. 

11. Win uthando kwabanye

Heberu 4: 14-16

Heberu 4: 14-16 “Ngakho-ke, njengoba sinompristi omkhulu ophakeme owabhoboza amazulu, uJesu iNdodana kaNkulunkulu, masilondoloze umsebenzi wethu. Ngoba asinampristi ophakeme ongakwazi ukuzwelana nobuthakathaka bethu, kodwa owalingwa kukho konke ngokufana nathi, kodwa engenasono. Ngakho-ke masize ngokuqiniseka esihlalweni somusa, ukuthola isihe futhi sithole usizo ngosizo olufanele. ”

Kufanele sikhumbule ukuthi noJesu uqobo ugaye phezu kwalo mhlaba futhi wahlupheka enyameni yethu yonke ukugula kwethu, uyasiqonda phakathi kwalokhu okungenzeka ukuthi sibhekene nakho futhi usidabukela. Masihlale eduze kwakhe futhi sikujabulele ukunakekelwa kwakhe nothando olungapheli ezimpilweni zethu. 

12. Qinisa inhliziyo yakho

Nahume 1: 7

Nahume 1: 7 “UNkulunkulu muhle, ungamandla ngosuku losizi; futhi uyabazi abamethembayo ”.

UNkulunkulu muhle futhi lokhu kuyinto esazi kusukela sasisencane ngoba esontweni besilokhu sitshelwa ngoNkulunkulu onomusa futhi kungubuhle obufanayo obusigcina simile noma ngabe sidlula ezikhathini lapho sizizwa sibuthakathaka. Ungumnakekeli kanye nomqondisi wethu. 

13. Landela indlela yeNkosi yethu

Isambulo 21: 4

Isambulo 21: 4 “UNkulunkulu uzosula zonke izinyembezi emehlweni abo; futhi ngeke kube khona ukufa, akukho ukukhala, noma ukukhala, akukho buhlungu; ngoba izinto zokuqala zenzekile. ”

Sinesithembiso sokuthi yona le nkosi izosula izinyembezi zethu futhi isikhathi siyofika lapho kungabe kusabikhona isikhathi sokudabuka, sisodwa, sichithekile, sibuthakathaka noma singenasibindi, kodwa ukuthi kuzoba ukuphumula kwethu. Masingasuki kuye futhi uzosinakekela futhi akugcwalise ngamandla akhe.  

Ngiyethemba uwajabulele amavesi ethu webhayibheli wesikhuthazo ngezikhathi ezinzima.

Funda futhi le ndatshana ku indodana yolahleko y Amavesi ayi-11 eBhayibheli othando lukaNkulunkulu.