Umkhuleko kuSan Marcos de León. Yonke imithandazo inamandla, kepha Umkhuleko wokususa uphawu lwe-leon ukululama, uthando, umsebenzi nokukhulunywa kukhethekile njengoba uSanta Marku wayesondele kuJesu ngenkathi elapha emhlabeni.

IVangeli laseSan Marcos libaluleke kakhulu njengoba linenguqulo yengqondo yengane, njengoba ayenayo uMarcos ngaleso sikhathi, okwenza kube yinguqulo engenacala futhi igcwele amaqiniso athinta wonke umuntu ohamba emabangeni abo izinhlamvu. 

IVangeli laseSan Marcos libaluleke kakhulu njengoba linenguqulo yengqondo yengane, njengoba ayenayo uMarcos ngaleso sikhathi, okwenza kube yinguqulo engenacala futhi igcwele amaqiniso athinta wonke umuntu ohamba emabangeni abo izinhlamvu. 

Namuhla, iSan Marcos isibe yisixhumanisi esisebenzayo sokubuza uNkulunkulu ngayo yonke izicelo ezinamandla, noma ngabe nzima kangakanani isimangaliso esilindelekile.

UMark oNgcwele, umngani kaJesu, uba abangane babo bonke abagcina isidingo enhliziyweni yabo futhi abadinga okuthile okwenziwe ukuze babevela ezulwini. 

Ngabe imithandazo eya kuSanta Mark kaLeon iyasebenza? 

Umkhuleko kuSan Marcos de León

USan Marcos de León wayehlala esondelene noJesu Kristu, yingakho emcela ukuthi aphumelele, ngoba usikhulumela phambi komngane wakhe.

Imikhuleko kufanele zenziwe kusuka ekujuleni komphefumulo y nangobuqotho obunokwenzeka, khumbula ukuthi sicela isimangaliso noma ukuthi kuxazululwe isimo, yingakho kufanele ubuze ngokusobala ukuthi yini edingekayo.

Ngomkhuleko kuSanta Mark kaLeon kuyafana. Kukholwa okudingekile.

USanta Maros uyazi ukuthi kuyini ukubona umngane wakhe efa, uyazi ukuthi kuyini ukushumayela izwi likaNkulunkulu lapho eshushiswa, wahlangabezana nosizi nosizi, ngokwesaba okungaziwa nakho konke ukuhlupheka okungabhekana nakho.

Lokhu kungakho Usenza nini isicelo akasithathi isikhathi eside ukusiphendula, ngoba uyazi ukuthi yini engahlupheka lapha emhlabeni futhi manje ungumngane wethu ezulwini. 

Amandla akhe infinito, izimangaliso zalo ezingenakubalwa. Kunezinkulungwane zabantu abangafakaza ngamandla ayo, yingakho ifayili le- imithandazo ISan Marcos de León iyasebenza.

Umkhuleko ku-Holy Mark ka-Leon wokuhlukumeza umuntu 

San Marcos de León wena ophathe izwi likaKristu el mundo uzwe umkhuleko wami.

Kwangathi amandla nokuzimisela kwakho kungafinyelela ubulungiswa futhi kwangathi izitha zami zingawa zinqotshiwe phambi kweSan Marcos enhle, nge amandla weNgonyama namandla akhe okubusa enza abantu abafuna ukungiphatha kabi baguqe phambi kukaNkulunkulu futhi bashintshe imiqondo yabo.

Ngingenelele wena owadela impilo yakho ukwenza izwi leNkosi oPhezukonke laziwe futhi ulalele isicelo sami ...

(Senza isicelo)

Angifuni ububi babanye naye, kuphela ukugcona labo abangenzele futhi bangilimaze ukuze babuyela kimi ngendlela emnene nenomusa.

Kwangathi uthando lunganqoba okubi futhi impilo yami ibe yindawo yokuthula. Konke lokhu engikucela egameni likaJesu Kristu iNkosi yethu futhi ngicela ungilalele ulalele umkhuleko wami.

Amen.

Imikhuleko ingenziwa nganoma yisiphi isizathu futhi akekho onobugovu futhi akabalulekile noma akabalulekile kunomunye.

Bonke abantu bayazidinga izidingo futhi kudingeka singenelele ngaphambi kwezulu ukuthola lokho esikudingayo.

El buza ukufuya  Umuntu, kaningi, uyinto yempilo noma yokufa.

Ingasetshenziswa ngezindlela eziningi, njengokuthi emsebenzini, ikhaya, nesihlobo o umngane amor.

Ngalo mthandazo musa ukufuna ukuphoqa noma ukuhambisa intando yabanye abantu kodwa ukwazi ukuncenga okuncane ukuze ufinyelele umgomo ozokwenelisa wonke amaqembu abandakanyekayo.

Umkhuleko oNgcwele uMark kaLeon uthando olungenakwenzeka

Ubusisiwe uMark o-Leon ka-Leon, wena owenza konke kungeke kwenzeke, owathambisa udrako nengonyama. Yenza (igama lomuntu) uqaphele imizwa yami, uthando lwami, umhlatshelo wami.

Ngiyanincenga ukuthi inhliziyo yakhe engabongi itheleleke ngamalangabi othando. Lapho uvuka kubuhlakani bakho, ngifuna ucabange ngami.

Hawu, San Marcos de León, wena owambulale futhi wakwazi ukuhlwitha isilo esinamandla kakhulu, ngakho-ke ngiyakucela ukuthi ungiyekise ukunakwa kwami ​​unginake, woza woza, kungavumeli muntu akuvimbe, owami izindlela zothando zihlangana nezakho, ukuthi ungithanda ngamandla afanayo nami engikuthandayo futhi ngiyakuthanda.

Ngemicabango ese ((igama lomuntu) ngiza kuwe, Saint Mark, ukuze emaphusheni akho namaphupho akho ube segama likaNkulunkulu futhi ungikhonze, uthando lwakho malubhekiswe enhliziyweni yami, kwangathi kungaba semcabangweni wakho .

Ngisize ngiphulukise le nhliziyo ehlushwa ukunganakwa kwakho futhi ngenze konke ukuhlupheka kwami ​​kuguqukele othandweni olubuyiselwe emuva.

Amen.

Kuyadingeka ngaso sonke isikhathi ukuthandaza umthandazo oNgcwele uMark kaLeon wothando.

Uthando ngesinye sezizathu ezenza ukuthi isintu sonke sibe ekuxhumaneni nezulu njalo.

Kuphakathi ungaphindiselwa yini ubunzima obuthile buyadlula nabashadikazi imithandazo yothando ISan Marcos de León inamandla.

Kulolu hlobo lwezicelo umuntu kufanele akhulume ngobuqotho ngokuphelele. Khumbula ukuthi sikhuluma nomuntu ohlupheke lapha emhlabeni bonke lobu bunzima yingakho ezosiqonda kahle. 

Lapho wenza umthandazo ngokungabaza amandla amabi akhishiwe enza ukuthi umkhuleko ungakhuphuki, yingakho kumele ubuzwe ngokholo, uqiniseka ukuthi uMdali uNkulunkulu wezinto zonke uzovuma ukusisiza, okuyinto engasho lutho isikhathi esisitshalelayo ekuthandazeni.

Ukuthandaza ngaphandle kokholo kufana nokungenzi lutho futhi lapho ufisa isicelo esihlobene nothando, ukholo luyimfihlo ezosiza konke ukuthi kuxazululwe ngokushesha okukhulu. 

Umkhuleko kaSanta Marku ka Leon ngomsebenzi 

Ngilapha, O San Marcos de León, ukukudumisa ngokuzithoba!

Ukusondela kulokho obekusho; Ukudumisa umusa wakho ongapheli.

Njengomuntu ozinikele kakhulu othembekile, ngike ngakhonza imidwebo kaNkulunkulu ngenhlonipho, futhi umoya wami uqinisiwe ngemibhalo engcwele.

Kungakho-ke, mvangeli othandekayo, ngiyakucela namhlanje ukuthi ungiphe lowo musa osuwazi kakade ...

(Khuluma umusa ngokuqondene nomsebenzi)

Uyazi ukuthi naye ngifuna okuhle kuphela kimi nokwami ​​futhi ngifisa ukusondela eNkosini kuphela. Ngiyazi ukuthi ngizolalelwa ngoba ...

Umusa nje.

Amen.

Buza uSan Marcos de León ngento ethinta impilo yethu yokusebenza Kuyinjongo yokubaluleka kwangempela.

Indawo yethu yokusebenza yikhaya lethu lesibili njengoba kunamahora amaningi esichitha lapho, yingakho kunezikhathi eziningi lapho kunezimo lapho singeke senze ngaphezu kokukhulisa umthandazo ngokholo ukuze ixazululwe.

Lo mkhuleko ungaholela emsebenzini lapho besilinde khona isikhathi esithile noma ukuxazulula noma yikuphi ukuphazamiseka okuvimbela umsebenzi wethu ukuthi ugeleze kahle, noma yisiphi isicelo somsebenzi ongaba naso singacelwa kuSan Marcos futhi uzokusiza.

Umkhuleko woza | uthando

Ngegama likaNkulunkulu ngikucenga, moya wokubusa Umoya we-St. Ibhubesi.

Ngikwenza lokhu Umkhuleko wokungcwelisa uphawu lwengonyama ezayo Ngibahlanganisa ukuthi bangisize ngikwazi ukuqonda izinzwa ezinhlanu.

Umcabango, isahlulelo, nentando ka (igama lomuntu) Ukuthi angikwazi ukudla noma ukulala, angikwazi ukuphuza noma ukuhamba.

Kwangathi imicabango yakhe ingaba phezu kwami ​​kuphela aze afike ezinyaweni zami angenze ngiphenduke futhi ngithobeke Ungiphathe ngenhlonipho sonke esikufanele.

Nge-2 ngiyakubona, ngino-3 ngikubopha, igazi engiphuza nalo nenhliziyo ngikunika iso lami lingakuboni futhi intando yami ingeyakho Ngakho-ke makube njalo.

Amen.

Sifuna ukuqeda i-athikili yethu ngomkhuleko kuSan Marcos de León ukuthi woza uzothola uthando.

Kungumthandazo oqinile futhi owaziwayo.

Kuyathandazwa eSt I-San cipriano.

Imikhuleko eminingi: