Umkhuleko eNcasakazini kusuka eGuadalupe ukuphakamisa ngokholo kanye nokusuka enhliziyweni esenzweni sokuthobeka esiveza ukuzwela okufuneka inhliziyo yomuntu icele usizo kubantu bezomoya.

Akunandaba ukuthi mzuzu siphi ngalesi sikhathi, imikhuleko yenziwa ukuze ikhuliswe ngabantu abadinga usizo.  

Akukho lutho olungenakwenzeka lapho sithatha umthandazo njengethuluzi lokulwa izimpi ezithi zisihambise usuku nosuku.

Singacela lokho esikudingayo ngisho nalezo zinto eseye zaba ngamaphupho nezifiso zethu futhi ezisalokhu zigcinwe ngaphakathi komphefumlo wethu futhi akekho omunye kodwa ngathi.

Umkhuleko kwiNtombi yeGuadalupe Ngubani intombi yaseGuadalupe? 

Umkhuleko kwiNtombazanyana yaseGuadalupe

Kuvela kweNkosazana enguMariya ngonyaka we-1531 eMexico.

Kuyaziwa ukuthi owokuqala ukumbona kwakungu-Juan Diego waseNdiya ngenkathi esendleleni eya e-Mass.

Ikhuluma ngendaba yokuthi intombi le yamcela ukuthi akhe ithempeli futhi adlulise umyalezo kubo bonke abantu okungenzeka uqala ngumbhishobhi.

UNdunankulu waseJuan Diego wenze njalo, konke kuphathiswe kuye, kwakungelula ngoba akekho owamkholwayo ngoba, njengazo zonke izimangaliso, kwakudingeka ukubona isibonakaliso esithile ukuthi lokho okwakushiwo ngumNdiya kuyiqiniso. 

storia ukuthi intombi yamcela ukuthi akhe ithempeli nokuthi dlulisa umyalezo kubo bonke abantu kungenzeka ukuqala ngombhishobhi.

UmNdiya uJuan Diego wakwenza lokho, konke njengoba ayephathisiwe, kwakungelula ngoba akekho umuntu owayemkholwa ngoba, njengazo zonke izimangaliso, kwakudingeka ukuthi kubonakale uphawu oluthile lokuthi lokho okushiwo yiNdiya kwakuliqiniso. 

UmNdiya uthola imiyalo emisha evela eNtombazaneni lapho ephathiswe khona ukuthi ayobheka ama-roses asesiqongweni sentaba, uphinda alalele umyalo futhi abheke ama-roses amasha ukuze awethule kubhishobhu osongwe ngengubo, Lapho ama-rose ewela phezu kwengubo, isithombe esaziwa namuhla njengeNkosazana yaseGuadalupe siyabonakala.

Namuhla, i-basilica yaseSanta María de Guadalupe isiphenduke ithempeli lenkolo elivakashelwa kakhulu emhlabeni.

Ukulinganiselwa kwe amakholwa ayizigidi ezingamashumi amabili Beza minyaka yonke ukuzofakaza ngokukholwa kwabo futhi bakhokhe intela kule ntokazi eyisimangaliso. 

Umkhuleko weNkosazana yaseGuadalupe ukuze ivikeleke 

Ubusisiwe weNkosazana yaseGuadalupe, Umama kaNkulunkulu, uLady noMama wethu. Woza lapha uqubude phambi kwesithombe sakho esingcwele, osishiya sitshelwe isitembu ku-Juan Diego's tilma, njengesibambiso sothando, ubuhle nesihe.

Amagama owasho kuJuan ngobumnene obungenakuphikiswa asazwakala namanje: "Ndodana yami ethandekayo, uJuan engimthanda njengencane futhi ebucayi," lapho, ukhazimula ngobuhle, uvele phambi kwamehlo akhe egqumeni laseTepeyac. Senze sifanelwe ukuzwa lawo magama ajulile emiphefumulweni yethu.

Yebo, ungomama wethu; Umama kaNkulunkulu nguMama wethu, onesisa kakhulu, onozwela kakhulu.

Futhi ukuze ube ngumama wethu futhi usiphephele ngaphansi kwengubo yokuvikelwa kwakho uhlale emfanekisweni wakho weGuadalupe. Ntombi Ebusisiwe yaseGuadalupe, khombisa ukuthi ungomama wethu.

Sivikele ezilingweni, usiduduze osizini, futhi usisize kuzo zonke izidingo zethu.

Ezingozini, ezifweni, koshushisweni, ebuninzini, ekuyekelweni, ihora lokufa kwethu, sibheke ngamehlo anesihawu futhi ungalokothi uhlukane nathi.

https://www.aciprensa.com/

Intombi Enyulu uMariya, njengomama omuhle, uyazi ukuthi unganikeza kanjani ukuvikelwa okuqinile futhi kuyiqiniso kubo bonke abamazi njengomama.

Ukuya kuye lapho ufuna isivikelo kuyisenzo sokholo, isibindi futhi uthembekile. Singacela isivikelo ngaso sonke isikhathi ukuthi sikudinga kanjani kithi, kwelungu lomndeni noma lomngane.

Kukhona nalabo abasebenzisa lokhu umkhuleko Kwezinye izinto ezibonakalayo, le ngxenye yomkhuleko ingahle ibonakale ingeqile kepha umama uyakwazi ukunakekela ingane yakhe nakho konke okungokwakhe. 

Ngeke siye kuye sicabanga ukuthi ngeke asisize kodwa ngenhliziyo evulekile ukukhuluma nathi futhi usiqondise kulokho okufanele sikwenze ngaso sonke isikhathi. 

Umkhuleko wokucela ukuvikelwa kweNkosazana yaseGuadalupe 

O, Intombi Engashoni, Umama kaNkulunkulu weqiniso noMama weSonto! Wena, osuka kule ndawo ubonakalisa isihawu nesihawu sakho kubo bonke abacela ukuvikelwa kwakho; lalela umkhuleko wokuthi siqiniseka futhi siwunikeze eNdodaneni yakho uJesu, okungukuhlengi wethu kuphela.

Umama wesihe, Mnumzane womhlatshelo ofihlekile nothule, kuwe, ophuma usihlangabeze, thina zoni, sinikezela ngalolu suku konke ukuba kwethu nakho konke ukuthanda kwethu.

Siphinde sinikezele impilo yethu, umsebenzi wethu, injabulo yethu, izifo zethu kanye nobuhlungu bethu.

Nikeza ukuthula, ubulungiswa nokuchuma kubantu bakithi; ngoba konke esinakho nesikubeka ngaphansi kwakho, Ntokazi nomama wethu.

Sifuna ukuba ngabakho ngokuphelele futhi sihambe nawe indlela yokuthembeka ngokuphelele kuJesu Kristu eSontweni lakhe: ungavumeli isandla sakho sothando.

Ntombi yaseGuadalupe, Umama wamaMelika, sikucela kubo bonke ababhishobhi, ukuba nihole izindlela ezithembekile zokuphila okukhulu kobuKristu, uthando kanye nokusebenzela uNkulunkulu ngokuthobeka.

Zindla ngalesi sivuno esikhulu, bese unxusa iNkosi ukuba ifake ukulambela ubungcwele kubo bonke abantu bakaNkulunkulu, futhi unikeze amagama amaningi abapristi nabenkolo, abaqinile ekukholweni, nasekwabeleni izimfihlakalo zikaNkulunkulu.

Amparo, ukunakekelwa, uthando, ngiyaxolisa nakho konke ofuna ukumbuza kona, izindlebe zakhe zikulungele ukuzwa umkhumbi wezingane zakhe.

Ukukholwa kuyinto ebaluleke kakhulu.

Ezwini likaNkulunkulu bayasichazela ukuthi kufanele sibuze sikholwa ukuthi kukhona, okungukuthi, kufanele sishiya imikhuleko yethu sazi ukuthi bayalalelwa futhi, ngisho nangaphezulu, bayaphendulwa.

I-Amparo iyisidingo futhi umuntu kufanele abuze njalo ukuthi ukuthatheka kuzwakala kusuka enhliziyweni.

Asilazi ikusasa yingakho lo mkhuleko ubalulekile ukushiya ezandleni zethu izinhlelo zethu nazo zonke izinyathelo esesizothatha.

Kungakho umthandazo wobuntombi bukaGuadalupe ubalulekile.

Kwangathi isivikelo sakhe singaba njalo ezimpilweni zethu futhi isibusiso sakhe asisoze sasishiya nomndeni nabangane bethu. 

Ukucela ukuvikelwa kumuntu okhethekile kuyisenzo sothando, akudingekile ukukhanyisa amakhandlela noma ulungiselele imvelo yangaphambilini yalomkhuleko ongahle ubonakale ulula kodwa unamandla impela, kufanele ukholelwe, akukho okunye okudingekayo. 

Umkhuleko wentombi yaseGuadalupe ukucela isimangaliso 

Ntombi Ebusisiwe yaseGuadalupe, Umama neNdlovukazi yezwe lethu. Lapha usigobele ngokuthobeka phambi kwesithombe sakho.

(Faka i-oda lakho)

Kuwe sibeka lonke ithemba lethu. Ungukuphila kwethu nenduduzo yakho.

Ukuba ngaphansi kwesithunzi sakho esivikelayo, nasezandleni zakho zikamama, akukho esingakusaba.

Sisize ohambweni lwethu lwasemhlabeni futhi usincengele phambi kweNdodana yakho yobuNkulunkulu okwamanje ukufa, ukuze sizuze insindiso yomphefumulo yaphakade.

Amen.

Izimangaliso yilezo izinto esikholelwa ukuthi ngeke zikwazi ukuzenza ngamandla abantu.

Yigama elisetshenziswa kakhudlwana ezincekelweni zezifo okungukuthi, ngokwesayensi yezokwelapha, ingenalo ikhambi.

Kodwa-ke, igama elithi isimangaliso lingasetshenziswa kwezinye izimo eziningi njengakulezo zimo lapho silinde khona imali engenakukwazi ukufika noma lapho ukunyamalala kwelungu lomndeni kuye kwahlupheka futhi kusukela umzuzwana othile kuya komunye kubonakala kuphephile futhi kuzwakala.

Izimangaliso zikude komkhuleko futhi zitshela ukholo oluncane. Akukho okungenakwenzeka.

Ngingasho yonke imithandazo?

Kufanele futhi kufanele uthandaze kuyo yonke imithandazo kule ngcwele.

Okusemqoka ukuthi umkhuleko weNkosazana yaseGuadalupe uthandaziwe ngokholo oluningi nangokukholwa okuningi ngaphakathi kwenhliziyo yakhe.

Ukhetha ukukholelwa emandleni eqiniso alo msunguli futhi udinga ukukholwa ukuthi uzokusiza.

Imikhuleko eminingi: