Umkhuleko ku San Julius Tadeo yamacala anzima kakhulu futhi aphelelwe yithemba Kuzo zonke izicelo umuntu angaba nazo, kunezimo ezinzima kakhulu kunezinye. Kulaba kukhona lo mthandazo onamandla.

Lapha awukwazi ukucela izinto ezilula noma ezingenamsebenzi, okungukuthi, lo mthandazo ukhethekile ukucela izinto ezingenakwenzeka njengokuphilisa okuyisimangaliso, ngokwesibonelo.

Amacala ezempilo ajwayelekile kakhulu, kepha ungacela enye into.

Ezimweni lapho kunabantu abalahlekile, izingane noma abadala, uSan Judis Tadeo ucelwa ukuba abakhombise indlela ebuyela ekhaya.

Into esemqoka ukukholwa enziwe ngayo.

Ukuba nesifiso sokubona isimangaliso kuyinto ejwayelekile, kaningi kunezimo ezibonakala zivaliwe, kepha kulezi zimo umthandazo ungaba ukuphela komthombo wethu wokuthula nokwethembana. 

Umkhuleko ku-Julius Judade Tadeo kumacala anzima kakhulu futhi aphelelwe yithemba Ungubani?

Umkhuleko kuSt. UJude Thaddeus wamacala anzima kakhulu naphela

Uyaziwa ngokuba ngongcwele osisiza ezimweni lapho kubonakala singekho khona isixazululo. Ukhulunywa ngaye emaVangelini eBhayibheli njengomunye wabafundi bakaJesu abayishumi nambili.

Ukuba ngomunye wabaphostoli abayishumi nambili wayesondelene neNkosi ngaleso sikhathi esemhlabeni esesimweni sakhe somuntu. 

Uvame ukudideka noJudasi Iskariyothe, owayekhipha uJesu kubaFarisi.

UJudas Tadeo akanalo ulwazi oluningi lukakhonkolo olusitshela ukuthi luvelaphi, kepha okwaziwayo ngamandla alo okunikeza izimangaliso ezingenakwenzeka.

Ubhekwa njengengcweti ethandwa kakhulu namuhla, ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukwazi okwengeziwe ngomlando wakhe.

Amandla akhe okuyisimangaliso asendaweni yokuthi asebenze njengomlamuli phakathi kwethu noJesu, ngale ndlela kukholelwa ukuthi izicelo zibaluleke kakhulu ngaphambi kwesihlalo sasezulwini futhi ngenxa yalesi sizathu ziphendulwa ngokushesha kungakhathalekile ukuthi noma isimangaliso esiceliwe silukhuni kangakanani noma silukhuni kangakanani. ku umkhuleko.

Umkhuleko kuSt. UJude Thaddeus wamacala anzima kakhulu naphela 

Hhawu uMphostoli omuhle uJude St! Inceku ethembekile nomngane kaJesu. Igama lomsukeli onikeze iNceku yakho ethandekayo ezandleni zezitha zakhe yiyona imbangela yokuthi abaningi bakhohlwe. Kepha iSonto likuhlonipha futhi likuhlaba umxhwele kulo lonke izwe njengomvikeli wamacala anzima nanxanelekayo.

Ungikhulekele ukuthi ngilusizi futhi ngisebenzise, ​​ngikucelele lelo lungelo elikhethekile onikezwe lona. Ngayo ukusiza ukubonakala futhi ngokushesha lapho cishe lonke ithemba selilahlekile.

Woza ungisize kulesi sidingo esikhulu.

Ukuze ngithole induduzo nosizo lwezulu kuzo zonke izidingo zami, izinsizi nokuhlupheka, ikakhulukazi (yenza imithandazo yakho ekhethekile lapha). Futhi ukuze abusise uNkulunkulu kanye nawe nabo bonke abakhethiweyo kuze kube phakade.

Ngiyakuthembisa, wena uJuda ohloniphayo, ukuthi uzowukhumbula njalo lo musa omkhulu futhi angisoze ngayiyeka ukukuhlonipha njengomvikeli wami okhethekile nonamandla futhi ngenza konke okusemandleni ukukhuthaza ukuzinikela kwakho.
Amen.

Izifo ezibulalayo ezinjengomdlavuza, izingozi ezibuhlungu, abantu abalahlekile, ukuthumba, ukuphanga kanye nazo zonke izicelo ezibhekwa njengezinzima yilezo okumele zibhekiswe kulo saint. 

Kufanele ubuze ngokuqondile ukuthi ufuna ukuthola ini, ngoba lokhu kufanele ulazi kahle leli cala, asikwazi ukucela ukuphulukisa umuntu, kungcono ukuthandaza ngokuqondile, usebenzisa igama lomuntu negama lalesi sifo, ngokwesibonelo .

Uchwepheshe kwizimbangela ezilahlekile, kulezo zimo lapho abantu belahlekelwe ukholo, lapho kungenathemba khona.

Lezo yizikhathi lapho amandla omqashi ekhona. Uchwepheshe ekusindiseni amandla okukholelwa oNgcwele osisiza ukuba silondoloze futhi siqede ukholo.

Ingabe umthandazo unamandla? 

Okwenza umkhuleko kuSt Jude Thaddeus wamacala anzima kakhulu futhi aphelelwe yithemba unamandla ukholo olwenziwa ngawo.

Izwi likaNkulunkulu lisifundisa ukuthi uma sicela uBaba ukuthi akholwe uzosinika isimangaliso.

Ngakho-ke singakuqonda ukuthi ukuphela kwesidingo somusho ukuletha umphumela othile. Ukubuza ngaphandle kokholo ukuthi singathembela emseni kaNkulunkulu nasosizweni sakhe ukuthandaza ngeze.

Ngeke sibuze umuntu esingakholelwa kuye ukuthi asinike lokho esikucelayo. Konke okuceliwe kufanele kube ukukholwa kusuka engxenyeni ejulile yenhliziyo.

Ukukholwa kwangempela Unkulunkulu, umdali wazo zonke izinto, usenamandla okusisiza kukho konke esikudingayo futhi unabangcwele bakhe ukumsiza ukuthi akwenze, ngakho unganqikazi ukuthandaza noma nini lapho ukudingisisa.

Kufanele ngithandaze nini umthandazo weSt. Julius Thaddeus?

Ngabe uyafuna ukwazi ukuthi kufanele uwuthandaze nini lo mthandazo onamandla?

Ungathantaza umthandazi eSt. Jude Thaddeus wamacala anzima kakhulu naphuthayo noma nini lapho udinga.

Le ngcwele enamandla izwa zonke izicelo zakho, ngoba kwanele ukuthandaza ngokholo nangokukholwa okuningi ngaphakathi kwenhliziyo yakhe.

Kufanele futhi uthandaze nsuku zonke ngaphambi kombhede noma zonke izinsuku lapho uvuka.

Uma unesikhathi, sincoma ukuthi ukhanyise ikhandlela elimhlophe ukunikela kuSan Judis Tadeo.

Imikhuleko eminingi: